ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - ใช้ฟังก์ชันสแกน

ใช้เครื่องพิมพ์เพื่อสแกนเอกสารจากกระจกสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  หมายเหตุ
เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีลวดเย็บติดอยู่ในเอกสารของคุณ
  หมายเหตุ
เพื่อให้ได้คุณภาพการสแกนที่ดีที่สุด ให้ปิดฝาสแกนเนอร์ก่อนที่คุณจะเปิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้สแกนเนอร์สามารถดำเนินการปรับเทียบได้

วิธีการสแกน

คุณสามารถสแกนได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 • สแกนไปยังไดรฟ์ USB จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 • สแกนจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan
 • สแกนจากซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได้
บันทึก
หากต้องการศึกษาและใช้งานซอฟต์แวร์การจดจำข้อความ ให้ติดตั้งโปรแกรม Readiris จากแผ่นซีดีซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์การจดจำข้อความยังรู้จักกันในชื่อซอฟต์แวร์ optical character recognition (OCR)

สแกนไปยังไดรฟ์ USB

 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ต่อไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 3. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุ่มสแกน
 4. แตะหน้าจอ สแกนไปยังไดรฟ์ USB
 5. แตะปุ่ม สแกน เพื่อสแกนและบันทึกไฟล์ เครื่องพิมพ์จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ HP ในไดรฟ์ USB และจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือ .JPG โดยใช้ชื่อไฟล์ที่สร้างโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
  เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้

สแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์การสแกนของ HP

ทำตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
บันทึก
ใช้ซอฟต์แวร์ HP เพื่อสแกนเอกสารให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะคุณสามารถค้นหา คัดลอก วาง และทำการแก้ไขภายในเอกสารที่สแกนได้ ใช้รูปแบบนี้เพื่อแก้ไขจดหมาย ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ จำนวนมาก
Windows
 1. คว่ำต้นฉบับที่จะพิมพ์ลงที่มุมซ้ายด้านหลังของกระจกหรือหงายสิ่งที่จะพิมพ์ขึ้นใน ADF
 2. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิดซอฟต์แวร์การสแกนของ HP
  • จากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Start (เริ่ม)
  • เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
  • เลือกโฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
  • เลือก HP Scan
 3. เลือกทางลัดการสแกน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการสแกนตามต้องการ
 4. เมื่อต้องการเริ่มต้นสแกน ให้คลิก Scan (สแกน)
Mac OS X
 1. คว่ำต้นฉบับที่จะพิมพ์ลงที่มุมซ้ายด้านหลังของกระจกหรือหงายสิ่งที่จะพิมพ์ขึ้นใน ADF
 2. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan ไอคอนนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) ที่ระดับบนสุดของฮาร์ดดิสก์
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์

สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่น

เครื่องพิมพ์สามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได้ เครื่องพิมพ์ทำงานกับโปรแกรมบน Windows ที่สนับสนุนอุปกรณ์สแกนที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได้ และโปรแกรมบน Macintosh ที่สนับสนันอุปกรณ์สแกนที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้
เมื่อคุณอยู่ในโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได้ คุณสามารถเข้าสู่คุณสมบัติการสแกน และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปิดอยู่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารอ้างอิงที่มาพร้อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์มาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ของคุณ หรือดูที่ How to Scan in Windows without Using HP Software (วิธีการสแกนใน Windows โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP)

สแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้หากมีคำสั่งเช่น Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานร่วมกับมาตรฐานดังกล่าวได้หรือไม่ หรือคุณไม่ทราบคำสั่งที่เรียกใช้ โปรดดูวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม
เมื่อสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Scan จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากโปรแกรม HP Scan เริ่มต้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในขณะดูตัวอย่างภาพได้ หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ภาพจะไปยังโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที
เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนในการใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA

WIA เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้โดยตรง WIA ทำการสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft แทนการใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan
โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หากมีคำสั่ง เช่น Picture/From Scanner or Camera ในเมนู Insert หรือ File หากท่านไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หรือไม่ โปรดดูวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม
เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนในการใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม
-หรือ-
จากแผงควบคุม Windows ในโฟลเดอร์ Cameras and Scanner (กล้องและสแกนเนอร์) (ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) สำหรับ Windows Vista และ Windows 7) ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ การทำเช่นนี้จะช่วยเปิดวิซาร์ด Microsoft WIA มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสแกนข้อมูลเป็นไฟล์ได้

สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)

ในการนำเข้าข้อความที่สแกนไปยังโปรแกรมการประมวลผลคำที่ต้องการเพื่อแก้ไข ให้เปิด HP Scan software และเลือกช็อตคัทที่ชื่อ Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความที่แก้ไขได้ (OCR))
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ OCR อื่นได้ โปรแกรม Readiris Pro OCR อยู่ในซีดีที่แยกต่างหากที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หากต้องการใช้โปรแกรม Readiris Pro ให้ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีซอฟต์แวร์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในวิธีใช้แบบออนไลน์

ยกเลิกการสแกน

หากต้องการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
 • บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แตะปุ่ม ยกเลิก
 • เลือกและลบงานจากแถบสถานะหลังจากหมดเวลาแล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย