solution Contentsolution Content

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - จัดการตลับหมึก

การใช้งาน จัดเก็บ และตรวจสอบตลับหมึกอย่างถูกต้องจะช่วยให้ได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับตลับหมึก

พิมพ์เมื่อตลับหมึกหมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองจะแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 • ข้อความ <อุปกรณ์สิ้นเปลือง> เหลือน้อย (โดยที่ <อุปกรณ์สิ้นเปลือง> คือตลับหมึก) จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้ การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
 • ข้อความ <อุปกรณ์สิ้นเปลือง> เหลือน้อยมาก (โดยที่ <อุปกรณ์สิ้นเปลือง> คือตลับหมึก) จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้ ให้เตรียมตลับหมึกเสริมไว้ให้พร้อม
 • ข้อความ <อุปกรณ์สิ้นเปลือง> ไม่มีหมึก จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกว่างเปล่า
บันทึก
แม้ว่าการใช้การตั้งค่า ทำต่อ จะช่วยให้สามารถพิมพ์งานต่อไปได้ในช่วงที่หมึกเหลือน้อยมากโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก แต่เครื่องจะปิดระบบก่อนที่จะเกิดปัญหาการพิมพ์ขึ้น

แก้ไขการตั้งค่าระดับการเตือนหมึกเหลือน้อยจากแผงควบคุม

คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุม
 2. แตะรายการเมนู การตั้งค่าอุปกรณ์
 3. แตะ การเตือนระดับหมึกเหลือน้อย
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • เลือก อัตโนมัติ เพื่อใช้คำเตือนหมึกเหลือน้อยที่เป็นค่าเริ่มต้น
  • เลือก กำหนดเอง เพื่อเลือกระดับหมึกที่จะใช้แจ้งเป็นคำเตือนระดับหมึกเหลือน้อย

พิมพ์ด้วยโหมดสำนักงานทั่วไป

โหมดการพิมพ์งานทั่วไปในสำนักงานจะใช้ผงหมึกน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานตลับหมึกได้ยาวนานขึ้น
 1. บนเมนู แฟ้ม ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. เลือก General Office (สำนักงานทั่วไป) จากช่องดรอปดาวน์ Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

จัดเก็บและนำอุปกรณ์สิ้นเปลืองกลับมาใช้ใหม่

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง

ไปที่ hp.com/recycle สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับการรีไซเคิล และเพื่อสั่งซื้อฉลาก ซอง หรือกล่องที่ชำระค่าไปรษณียากรแล้วสำหรับการรีไซเคิล

การจัดเก็บตลับหมึก

อย่าเอาตลับหมึกออกจากกล่องจนกว่าคุณต้องการจะใช้งาน

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP 

Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนำมาผลิตใหม่
บันทึก
ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ในการรับประกันและข้อตกลงในการให้บริการของ HP

เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคุมแจ้งว่าตลับหมึกนั้นมีการใช้แล้วหรือเป็นของปลอม HP จะช่วยใช้มาตรการในการแก้ปัญหานี้
ตลับหมึกของท่านอาจไม่ใช่ตลับหมึก HP ของแท้ หากท่านสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้
 • หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหรือเป็นของปลอม
 • คุณพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกที่ใช้งานอยู่
 • ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนบรรจุภัณฑ์ของ HP)ประเทศ/ภูมิภาค: