ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - แก้ปัญหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์กับ Mac

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)

 1. ตรวจสอบว่าไฟล์.GZ ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง
 2. หากมีไฟล์ GZ อยู่ในโฟลเดอร์ ไฟล์ PPD อาจเสียหาย ลบไฟล์และติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

ชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง และเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ ตรวจสอบว่าชื่อในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
 3. เปลี่ยนสายเคเบิล USB หรือสายอีเธอร์เน็ตเป็นสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกไว้ในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง และเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าไฟล์.GZ ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง
 3. หากมีไฟล์ GZ อยู่ในโฟลเดอร์ ไฟล์ PPD อาจเสียหาย ลบไฟล์และติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง
 4. เปลี่ยนสายเคเบิล USB หรือสายอีเธอร์เน็ตเป็นสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

 1. เปิดคิวการพิมพ์และรีสตาร์ทงานพิมพ์
 2. อุปกรณ์อื่นที่มีชื่อที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจได้รับงานพิมพ์ของท่าน พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ ตรวจสอบว่าชื่อในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)

เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร) หลังจากเลือกไดรเวอร์

การแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์
 1. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเป็น Mac OS X 10.6 หรือใหม่กว่า
การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิล USB อย่างถูกต้อง
 3. ตรวจสอบว่าใช้สายเคเบิล USB ความเร็ว-สูงที่เหมาะสม
 4. ตรวจสอบว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ USB จำนวนมากเกินไปที่ใช้กระแสไฟจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกัน ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกัน และเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร์
 5. ตรวจสอบว่ามีฮับ USB มากกว่าสองจุดที่ไม่มีกระแสไฟในแถวบนเครือข่าย ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกัน แล้วเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรงกับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  บันทึก
  แป้นพิมพ์ iMac คือฮับ USB หนึ่งที่ไม่มีกระแสไฟ

คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั่วไปเมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB

หากเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณอาจใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั่วไปแทนการใช้ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์นี้
 1. ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั่วไป
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าโปรแกรมการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งให้ทราบ
 3. หากติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง ต้องตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องในเมนูรายการดรอปดาวน์ Format For (รูปแบบสำหรับ) ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย