ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - แก้ปัญหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์กับ Windows

แก้ปัญหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์กับ Windows

ปัญหา
วิธีการแก้ไข
ไม่มีไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ Printer
ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
บันทึก
ปิดแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้งานอยู่ ในการปิดแอปพลิเคชันที่มีไอคอนในซิสเต็มเทรย์ ให้คลิกขวาที่ไอคอนนั้น แล้วเลือก Close (ปิด) หรือ Disable (เลิกใช้งาน)
ลองเสียบสายเคเบิล USB ลงในพอร์ต USB อื่นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
มีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
บันทึก
ปิดแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้งานอยู่ ในการปิดแอปพลิเคชันที่มีไอคอนในทาสก์บาร์ ให้คลิกขวาที่ไอคอนนั้น แล้วเลือก Close (ปิด) หรือ Disable (เลิกใช้งาน)
ตรวจสอบจำนวนพื้นที่ว่างบนไดร์ฟที่คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากจำเป็น ให้เพิ่มพื้นที่ว่างให้ได้มากที่สุด แล้วจึงติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากจำเป็น ให้รัน Disk Defragmenter และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อม แต่ไม่มีงานพิมพ์ออกมา
พิมพ์หน้าการกำหนดค่า แล้วตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบว่า สายเคเบิลทั้งหมดได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงสายเคเบิล USB และสายไฟ ให้ลองใช้สายเคเบิลเส้นใหม่
ตรวจสอบว่าที่อยู่ IP ในหน้ากำหนดค่าตรงกับที่อยู่ IP สำหรับพอร์ตซอฟต์แวร์ ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Vista
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. คลิก Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) (ใช้มุมมอง Start menu ที่เป็นค่าเริ่มต้น) หรือคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) (ใช้มุมมอง Classic Start menu (เมนูเริ่มแบบคลาสสิค))
 4. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
 5. คลิกที่แถบ Ports (พอร์ต) จากนั้นคลิก Configure Port (กำหนดค่าพอร์ต)
 6. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากนั้นคลิก OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลิก)
 7. หาก IP แอดเดรสต่างกัน ให้ลบไดรเวอร์ แล้วติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง โดยใช้ IP แอดเดรส ที่ถูกต้อง
Windows 7
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ และเลือก Properties (คุณสมบัติ)
 4. คลิกที่แถบ Ports (พอร์ต) จากนั้นคลิก Configure Port (กำหนดค่าพอร์ต)
 5. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากนั้นคลิก OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลิก)
 6. หาก IP แอดเดรสต่างกัน ให้ลบไดรเวอร์ แล้วติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง โดยใช้ IP แอดเดรส ที่ถูกต้อง
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows 7 ที่ติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
 3. คลิก HP
 4. คลิกเครื่องพิมพ์ของคุณ
 5. คลิก Update IP Address (อัปเดตที่อยู่ IP) เพื่อเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่รายงานที่อยู่ IP (“ก่อนหน้านี้”) ของเครื่องพิมพ์ และอนุญาตให้คุณเปลี่ยนที่อยู่ IP ได้ ถ้าจำเป็น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย