ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB โดยตรง

หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้ตรวจสอบสาย USB
 • ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์แล้ว
 • ตรวจสอบว่าสายเคเบิลไม่ยาวเกินกว่า 5 ม. เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลที่สั้นลง
 • ตรวจสอบว่าสายทำงานถูกต้องด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อื่น ให้เปลี่ยนสายหากจำเป็น

การแก้ปัญหาเครือข่าย

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ก่อนการเริ่มต้น ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์และระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้านี้

การเชื่อมต่อไม่ดี

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่อเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตที่ถูกต้องด้วยสายที่เหมาะสม
 2. ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว
 3. ดูการเชื่อมต่อพอร์ตอีเธอร์เน็ตที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานสีเหลืองและไฟสถานะลิงก์สีเขียวยังสว่างอยู่
 4. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองใช้สายหรือพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ สวิตช์ หรือฮับเครือข่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกแท็บ Ports (พอร์ต) ตรวจสอบว่าเลือกที่อยู่ IP ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์แสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์หรือผ่านทางแผงควบคุม
 2. หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกล่องที่ระบุว่า Always print to this printer, even if its IP address changes (พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้ทุกครั้ง แม้กระทั่งในกรณีที่ที่อยู่ IP เปลี่ยนไป)
 3. หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ใช้ชื่อโฮสต์แทน IP แอดเดรส
 4. ถ้าที่อยู่ IP ไม่ถูกต้อง ให้ลบรายชื่อเครื่องพิมพ์ออกจากรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ แล้วเพิ่มใหม่อีกครั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์

 1. ทดสอบการสื่อสารเครือข่ายโดยการ Ping เครื่องพิมพ์
  1. เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) จากนั้นพิมพ์ cmd
  2. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์
  3. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าทั้งเครือข่ายและอุปกรณ์กำลังทำงาน
 2. หากคำสั่ง ping ไม่สำเร็จ ให้ตรวจดูว่าเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์เครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่

เครื่องพิมพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สำหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ไม่ต้องตั้งค่านี้และให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าเริ่มต้น) หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นสำหรับเครือข่ายของคุณด้วย

โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง

 1. ตราจสอบไดรเวอร์เครือข่าย ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และการกำหนดเส้นทางเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่ากำหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง

 1. ตรวจดูหน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิดใช้งาน หากจำเป็น
 2. กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ หากจำเป็น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย