ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี HP - การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 หรือ 8
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการลบซอฟต์แวร์ เปิด หรือปิดคุณลักษณะของ Windows และถอนการติดตั้งโปรแกรมจาก Registry Editor

การลบซอฟต์แวร์

หากต้องการลบโปรแกรมและส่วนประกอบซอฟต์แวร์ออกจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) ขึ้นมา
 2. ภายใต้หน้าต่าง Uninstall or change a program (ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม) ให้เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการลบออกจากรายการ แล้วคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) หรือ Uninstall/Change (ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง) ที่ด้านบนของรายการโปรแกรม
  รูปภาพ : เลือกและถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ต้องการ
  ภาพการเลือกการถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง
 3. อ่านและตอบข้อความใดๆ ที่อาจเปิดขึ้นขณะลบซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

บางโปรแกรม Windows ไม่ได้แสดงอยู่ในหน้าต่างถอนการติดตั้งโปรแกรม หากโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้งไม่ได้แสดงอยู่ในหน้าต่างถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ใช้ตัวเลือก การเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ทางด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) ขึ้นมา
 2. คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ทางด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม
  หน้าต่างคุณลักษณะของ Windows จะเปิดขึ้น
 3. เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะของ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆ แล้วคลิก ตกลง
  เมื่อต้องการปิดคุณลักษณะของ Windows ให้ลบการเลือก แล้วคลิก ตกลง
  รูปภาพ : คุณลักษณะของ Windows
  ภาพหน้าจอคุณลักษณะของ Windows

การถอนการติดตั้งโปรแกรมในตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี (ขั้นสูง)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่พบซอฟต์แวร์แสดงอยู่ในหน้าต่างถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือในหน้าต่างคุณลักษณะของ Windows
  หมายเหตุ
กระบวนการต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows หากแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้องอาจทำให้ Windows ไม่เริ่มทำงาน ให้สร้างสำเนาสำรองของรีจิสทรีก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
 1. สำรองรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Backing Up, Editing, and Restoring the Windows Registry (Windows 10, 8) (การสำรองข้อมูล การแก้ไข และการเรียกคืนรีจิสทรีของ Windows (Windows 10, 8)) (ภาษาอังกฤษ)
 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Regedit (แก้ไขรีจิสทรี)
 3. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือถูกขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
  รูปภาพ : ตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี
  หน้าต่าง Registry Editor (ตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี)
 4. หลังจากที่สำรองข้อมูลรีจิสทรีแล้ว ให้คลิกรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กที่อยู่ติดกับชื่อคีย์ต่อไปนี้ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี:
  • HKEY LOCAL MACHINE
  • SOFTWARE
  • MICROSOFT
  • WINDOWS
  • CURRENT VERSION
  • UNINSTALL
 5. เลือกคีย์แรกภายใต้คีย์ Uninstall และดูค่าต่างๆ ของคีย์นั้นในบานหน้าต่างด้านขวา มองหาค่าที่ตรงกับชื่อของซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง
 6. ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพบ:
  • หากคีย์ที่คุณเลือกภายใต้ Uninstall ตรงกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • หากคีย์ที่คุณเลือกภายใต้ Uninstall ไม่ตรงกับซอฟต์แวร์ที่คุณพยายามถอนการติดตั้ง ให้เลือกคีย์ต่อจนกว่าคุณจะพบซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
 7. หลังจากที่เลือกคีย์ของซอฟต์แวร์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ UninstallString ในบานหน้าต่างด้านขวา
  รูปภาพ : ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ในตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี
  ภาพตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรีที่มีการเลือก UninstallString ไว้อยู่
 8. ในหน้าต่างแก้ไขสตริง ให้เลือกข้อความทั้งหมดในช่อง ข้อมูลค่า
 9. คลิกขวาที่ข้อความที่ไฮไลต์ และเลือก คัดลอก
 10. คลิก ยกเลิก แล้วปิดหน้าต่างตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี
  รูปภาพ : หน้าต่างแก้ไขสตริง
  ภาพหน้าต่างแก้ไขสตริงที่แสดงข้อความในช่องข้อมูลค่า
 11. จาก Windows คลิกขวาและเริ่มทำงานปุ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Run (เรียกใช้)
 12. ในช่อง เปิด: ให้คลิกขวาแล้วเลือก วาง
  ข้อมูลค่า UninstallString ที่คุณคัดลอกก่อนหน้านี้จะถูกวางลงในช่อง
 13. คลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : เรียกใช้ UninstallString
  ภาพกล่องโต้ตอบเรียกใช้ที่มีข้อความ UninstallString อยู่ในช่องเปิด
 14. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย