ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PCs - การแบ่งพาร์ติชั่นและกำหนดชื่อไดร์ฟ (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 8
เอกสารชุดนี้อธิบายเกี่ยวกับไดร์ฟ พาร์ติชั่น และไดร์ฟจัดแบ่ง (volume) รวมทั้งการเพิ่มหรือลบพาร์ติชั่น
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับไดร์ฟและพาร์ติชั่น
ไดร์ฟคืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางกายภาพ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือแฟลชไดร์ฟ USB ต่อพ่วง พาร์ติชันเป็นพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่สามารถฟอร์แมตและกำหนดตัวอักษรชื่อไดรฟ์ได้ ไดร์ฟจัดแบ่ง (volume) ในที่นี้หมายถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์ คำว่า พาร์ติชัน และ ไดรฟ์ข้อมูล มักใช้แทนกันได้
คอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่มี Windows มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มี 2 พาร์ติชั่นเป็นอย่างน้อย ไดร์ฟ C: จะเป็นพาร์ติชั่นหลักสำหรับ Windows ที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลของคุณ ไดร์ฟ D: มักใช้กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นค่าจากโรงงาน
ฮาร์ดดิสก์ของคุณอาจมีพาร์ติชั่นเพิ่มเติมที่มองเห็นได้หรือซ่อนไว้ บางส่วนอาจมีเครื่องมือและไฟล์สำหรับแก้ไขปัญหาหรือทดสอบปัญหาฮาร์ดแวร์
การเพิ่มตัวอักษรชื่อไดรฟ์ใหม่
อักขระกำกับไดร์ฟใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อคุณแบ่งพาร์ติชั่นพื้นที่ที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ หรือเอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางภายภาพให้กับคอมพิวเตอร์
 • แบ่งพาร์ติชั่นฮาร์ดไดร์ฟที่มีอยู่เพื่อแยกพื้นที่จัดเก็บ (พาร์ติชั่น) โดยใช้พื้นที่ว่างบนไดร์ฟ Windows จะกำกับพาร์ติชั่นใหม่ด้วยอักขระกำกับไดร์ฟของระบบ และใช้พาร์ติชั่นนี้เป็นไดร์ฟแยกเฉพาะ การจัดทำพาร์ติชั่นใหม่อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการแบ่งปันไฟล์บนไดรฟ์ แต่ต้องการป้องกันการเข้าถึงไฟล์ส่วนตัวของคุณโดยการจัดเก็บไฟล์เหล่านั้นในไดรฟ์แยกต่างหาก
 • ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บทางกายภาพสำหรับภาพถ่าย วิดีโอ เพลงหรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ Windows จะกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟใหม่อัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่
  PC เดสก์ทอป: PC เดสก์ทอปทาวเวอร์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อาจมีช่องติดตั้งไดร์ฟเพิ่มเติม ดูข้อมูลการติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การเพิ่มหรือเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟใน PC เดสก์ทอปจาก HP หรือ Compaq
  โน้ตบุ๊กและ All-in-One (AiO): คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ All-in-One (AiO) ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายในเพิ่มเติม ให้ต่อฮาร์ดไดร์ฟต่อพ่วงแทนผ่านสาย USB หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
การสร้างพาร์ติชันใหม่
สร้างพาร์ติชั่นใหม่โดยฮาร์ดไดร์ฟจะต้องมีพื้นที่ที่ยังไม่จัดสรรซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพาร์ติชันที่มีอยู่ ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูลบนไดรฟ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร แล้วสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชั่นใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Create and format hard disk partitions (สร้งและฟอร์แมตพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์)
 2. คลิกขวาที่ Windows (C:) หรือไดร์ฟอื่นในคอมพิวเตอร์
    หมายเหตุ
  อย่าแบ่งพาร์ติชั่นไดร์ฟ System Reserved, Recovery, Factory_Image หรือ HP_Tools อย่าใช้ไดร์ฟเหล่านี้สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เนื่องจากอาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเริ่มทำงาน หรือกู้ข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาร้ายแรงได้
 3. คลิก Shrink Volume... (ย่อขนาดไดร์ฟ) จากเมนูแสดงรายการเพื่อจัดทำพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
  รูปภาพ : ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล
  ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูลเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่าง
  หน้าต่าง Shrink (ย่อขนาด) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่ Shrink (ย่อขนาด) โดยไม่ต้องแก้ไขค่าในหน้าต่าง Shrink (ย่อขนาด)
  รูปภาพ : ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล C:
  การย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล C:
  เมื่อการย่อขนาดเสร็จสิ้น พาร์ติชันใหม่จะปรากฏขึ้นในโปรแกรมอรรถประโยชน์การจัดการดิสก์เป็นเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
  รูปภาพ : เนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
  การแสดงเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
 5. คลิกขวาที่พาร์ติชั่นใหม่ จากนั้นเลือก New Simple Volume... (ไดร์ฟทั่วไปใหม่) จากเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : การสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาใหม่
  การคลิกสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา
  ตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาจะปรากฏขึ้น
 6. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่างระบุขนาดไดรฟ์ข้อมูลจะปรากฏขึ้น
 7. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อรับค่าเริ่มต้น (แนะนำ) หรือปรับค่าในขนาดไดร์ฟเบื้องต้นในฟิลด์ MB จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ระบุขนาดไดร์ฟจัดแบ่ง
  คลิก ถัดไป เพื่อยอมรับขนาดไดรฟ์ข้อมูล
  หน้าต่างกำหนดตัวอักษรชื่อไดรฟ์หรือเส้นทางจะปรากฏขึ้น
 8. เลือกอักขระกำกับไดร์ฟจากเมนูแสดงรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : กำหนดอักขระกำกับไดร์ฟหรือเส้นทางข้อมูล
  การกำหนดตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  หน้าต่างฟอร์แมตพาร์ติชันจะปรากฏขึ้น
 9. เมื่อต้องการตั้งชื่อไดรฟ์ ให้พิมพ์ชื่อในฟิลด์ Volume label (รายละเอียดกำกับไดร์ฟ)
    บันทึก
  Perform a quick format (ฟอร์แมตเร่งด่วน) และ Enable file and folder compression (เปิดการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์) จะต้องไม่ถูกเลือกไว้
 10. คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : Simple Volume Wizard ใหม่
  การเลือกฟอร์แมตสำหรับไดร์ฟ
  หน้าต่าง Completing the New Simple Volume Wizard จะเปิดขึ้นมา
 11. คลิก Finish (เสร็จสิ้น)
  รูปภาพ : ค่าปรับตั้งใน Completing the New Simple Volume Wizard
  ค่าที่เลือกใน Completing the New Simple Volume Wizard
    บันทึก
  หากหน้าต่าง AutoPlay (เล่นอัตโนมัติ) ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ X ที่มุมด้านบนขวาเพื่อปิดรายการ
  ยูทิลิตี้ Disk Management จะแสดงกระบวนการฟอร์แมต และแจ้งไดร์ฟจัดแบ่งใหม่ให้ทราบ
  รูปภาพ : ไดรฟ์ข้อมูลใหม่และขนาดของไดร์ฟ
  ไดร์ฟใหม่และขนาดพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
คุณสามารถกำหนดตัวอักษร D ถึง Z ให้กับแต่ละไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์
บางแอพพลิเคชั่นของ MS‑DOS และ Windows จะมีการอ้างอิงกับอักขระกำกับไดร์ฟเฉพาะ การเปลี่ยนอักขระกำกับไดร์ฟอาจทำให้แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในไดร์ฟหยุดทำงาน คุณไม่สามารถเปลี่ยนอักขระกำกับไดร์ฟได้หากเป็นพาร์ติชั่นระบบหรือพาร์ติชั่นบู๊ต
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอักขระกำกับไดร์ฟ
 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Create and format hard disk partitions (สร้งและฟอร์แมตพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์)
 2. คลิกขวาที่พาร์ติชั่นหรือไดร์ฟที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิก Change Drive Letter and Paths... (เปลี่ยนอักขระกำกับไดร์ฟและเส้นทาง) จากเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น พาร์ติชั่นหรือไดร์ฟที่ต้องการแก้ไขอาจถูกใช้งานอยู่ ปิดแอพพลิเคชั่นหรือหน้าต่างใดก็ตามที่ใช้พาร์ติชั่นหรือไดรฟ์นั้น และลองอีกครั้ง
 3. ในหน้าต่างการเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์ คลิก เปลี่ยนแปลง
  รูปภาพ : เปลี่ยนตัวอักษรชื่อไดรฟ์หรือเส้นทางไดรฟ์
  การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
 4. เลือกอักขระกำกับไดร์ฟใหม่จากเมนูแสดงรายการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : เลือกตัวอักษรชื่อไดรฟ์ใหม่
  การเลือกตัวอักษรชื่อไดรฟ์ใหม่แล้วคลิก ตกลง
  ข้อความเตือนการจัดการดิสก์จะปรากฏขึ้น
 5. คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ข้อความเตือนการจัดการดิสก์
  ข้อความเตือนการจัดการดิสก์
  อักขระกำกับไดร์ฟได้รับการแก้ไขแล้ว
การลบตัวอักษรชื่อไดรฟ์
ก่อนลบอักขระกำกับไดร์ฟ ให้สำรองข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ในไดร์ฟอื่น
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบอักขระกำกับไดร์ฟ
 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Create and format hard disk partitions (สร้งและฟอร์แมตพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์)
 2. คลิกขวาที่อักขระกำกับไดร์ฟที่ต้องการลบ จากนั้นเลือก Change Drive Letter and Paths... (เปลี่ยนอักขระกำกับไดร์ฟและเส้นทาง) จากเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์
 3. ในหน้าต่างเปลี่ยนแปลงตัวอักษรชื่อไดรฟ์ คลิก เอาออก
  รูปภาพ : ลบตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  การลบตัวอักษรชื่อไดรฟ์
  ข้อความเตือนการจัดการดิสก์จะปรากฏขึ้น
 4. คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ข้อความเตือนการจัดการดิสก์
  ข้อความเตือนแจ้งขอการยืนยัน
  อักขระกำกับไดร์ฟจะไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไป เมื่อต้องการใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดรฟ์นี้อีกครั้ง ให้ทำตามหัวข้อถัดไป
การลบพาร์ติชัน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบพาร์ติชั่นและจัดสรรพื้นที่ในดิสก์ใหม่
 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Create and format hard disk partitions (สร้งและฟอร์แมตพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์)
 2. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลหรือพาร์ติชั่นที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก Delete Volume (ลบไดรฟ์ข้อมูล)... จากเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : การลบไดรฟ์ข้อมูล
  การเลือกไดรฟ์และลบพาร์ติชั่นหรือไดรฟ์ข้อมูล
  ข้อความเตือนการจัดการดิสก์จะปรากฏขึ้น
 3. หากสำรองข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้แล้ว ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ข้อความเตือนการจัดการดิสก์
  ข้อความเตือนการจัดการดิสก์
  อักขระกำกับไดร์ฟจะไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไป และพาร์ติชั่นจะถูกติดหมายเหตุเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
  รูปภาพ : เนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร
  เนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากการลบไดรฟ์ข้อมูล
 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร คลิก Extend Volume... (เพิ่มพื้นที่ไดร์ฟ) ในเมนูแสดงรายการ
  รูปภาพ : การขยายไดรฟ์ข้อมูล
  การขยายไดรฟ์ข้อมูล
  Extend Volume Wizard จะปรากฏขึ้น
 5. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่าง Select Disks (เลือกดิสก์) จะปรากฏขึ้น
 6. ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : เลือกดิสก์
  การเลือกดิสก์
 7. คลิก Finish (เสร็จสิ้น)
  รูปภาพ : ดำเนินการขยายไดรฟ์ข้อมูลให้เสร็จสิ้น
  สิ้นสุดการเพิ่มพื้นที่ไดร์ฟ
  พื้นที่ดิสก์ได้รับการจัดสรรใหม่แล้วในตอนนี้และสามารถใช้งานได้

ประเทศ: Flag ไทย