ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 4610 All-in-One, Officejet 4620, Deskjet Ink Advantage 4610 และ Deskjet Ink Advantage 4620 e-All-in-One - การตั้งค่า HP All-in-One เพื่อส่งและรับแฟกซ์

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ HP สำหรับส่งและรับแฟกซ์
ก่อนเริ่มดำเนินการ
ฮาร์ดแวร์จะต้องติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วก่อนต่อระบบแฟกซ์ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลการตั้งค่าผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: พิจารณาประเภทระบบโทรศัพท์ที่คุณใช้
สามารถเลือกโทรศัพท์ระบบ serial (อนุกรม) หรือ parallel (ขนาน) ได้ตามการใช้งานในประเทศ/พื้นที่ของคุณ คำแนะนำในการตั้งค่าแฟกซ์จะแตกต่างกันไปตามการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ว่าเป็นแบบอนุกรมหรือขนาน
ขั้นตอนที่สอง: การตั้งค่าแฟกซ์
ข้อสำคัญ! ใช้สายโทรศัพท์และอะแดปเตอร์ที่จัดมาให้ในกล่องเพื่อต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้
คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับประเภทโทรศัพท์ที่คุณมี จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าเครื่องแฟกซ์จาก HP
ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าระดับเสียงแฟกซ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับระดับเสียงสัญญาณแฟกซ์เรียกเข้า
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดปุ่ม Setup ()
 2. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลงจนกระทั่ง Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์) ปรากฏขึ้นติดกับ OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มติดกับ OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มติดกับลูกศรลง () จนกระทั่ง Basic Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์เบื้องต้น) ปรากฏขึ้นติดกับ OK (ตกลง)
 5. กดปุ่มติดกับ OK (ตกลง)
 6. กดปุ่มติดกับลูกศรลง () จนกระทั่งl Fax Sound Volume (ระดับเสียงแฟกซ์) ปรากฏขึ้นติดกับ OK (ตกลง)
 7. กดปุ่มติดกับ OK (ตกลง)
 8. กดปุ่มติดกับ Soft, Loud หรือ Off (เบา ดัง ปิด)
 9. กดลูกศรย้อนกลับ () เพื่อกลับไปที่เมนู Basic Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์เบื้องต้น)
ขั้นตอนที่สี่: การกำหนดหัวแฟกซ์
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตั้งหัวกระดาษแฟกซ์ หัวแฟกซ์จะพิมพ์พร้อมกับแฟกซ์ที่คุณจัดส่ง
 1. จากหน้าจอ Basic Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์เบื้องต้น) กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) เพื่อตั้งค่าหัวแฟกซ์
 2. ใช้แป้นตัวเลขพิมพ์ชื่อคุณหรือชื่อบริษัทในฟิลด์ Enter name: (กรอกชื่อ) จากนั้นกดปุ่มติดกับ OK (ตกลง)
 3. ใช้แป้นตัวเลขเพื่อกรอกหมายเลขแฟกซ์ในฟิลด์ Enter number: (กรอกหมายเลข) จากนั้นกดปุ่มติดกับ OK (ตกลง) เมนู Basic Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์เบื้องต้น) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
 4. กดลูกศรย้อนกลับ () เพื่อกลับไปที่หน้าจอ Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์)
ขั้นตอนที่ห้า: เรียกใช้ระบบทดสอบแฟกซ์
พิมพ์หน้าแฟกซ์ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าแฟกซ์ได้ถูกต้อง
 1. จากเมนู Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์) กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () จนกระทั่ง Fax Tools (เครื่องมือแฟกซ์) ปรากฏขึ้นติดกับ OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มติดกับ OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มติดกับลูกศรลง () จนกระทั่ง Run Fax Test (ทดสอบแฟกซ์) ปรากฏขึ้นติดกับ OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มติดกับ OK (ตกลง) เครื่องจะพิมพ์รายงานทดสอบออกมา
 5. รอให้เครื่องพิมพ์รายงานทดสอบ
 6. ตรวจสอบรายงาน
  • หากรายงานระบุว่าเครื่องผ่านการทดสอบ เครื่องจะสามารถรับและส่งแฟกซ์ได้ตามปกติ
  • หากรายงานแจ้งว่าเครื่องไม่ผ่านการทดสอบ ให้ตรวจสอบรายงานเพื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา

ประเทศ: Flag ไทย