ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - แก้ปัญหาการส่งหรือรับโทรสาร (รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดของโทรสาร)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของโทรสารทั่วไป

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ข้อผิดพลาดการสื่อสาร

คำอธิบาย

เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารของโทรสารระหว่างเครื่องพิมพ์ และผู้ส่งหรือผู้รับ

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองใช้เครื่องพิมพ์ส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง ถอดสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ออกจากผนัง แล้วเสียบสายของโทรศัพท์เข้าไปแทน จากนั้นลองโทรออก เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์ที่เหลือ
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • เปลี่ยนการตั้งค่า ความเร็วโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  3. เปิดใช้งานการตั้งค่าช้า (V.29) หรือปิดใช้งานการตั้งค่า เร็ว (V.34)
 • ปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานของโทรสารจากแผงควบคุมเพื่อตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมายเลขโทรสารหมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม่
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ฝาครอบตัวป้อนเอกสารเปิดอยู่ ยกเลิกการส่งแฟกซ์

คำอธิบาย

ฝาของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเปิดอยู่ และเครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งโทรสารได้

การดำเนินการที่แนะนำ

ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษและส่งโทรสารอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - โทรสารไม่ว่าง ยกเลิกการส่งแล้ว

คำอธิบาย

สายโทรสารที่คุณใช้ส่งโทรสารไม่ว่าง เครื่องพิมพ์ได้ยกเลิกการส่งโทรสาร

การดำเนินการที่แนะนำ

 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานตัวเลือก โทรซ้ำถ้าไม่ว่าง แล้ว
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - โทรสารไม่ว่าง รอหมุนหมายเลขซ้ำ

คำอธิบาย

สายโทรสารที่คุณใช้ส่งโทรสารไม่ว่าง เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขที่ไม่ว่างให้อีกโดยอัตโนมัติ

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองใช้เครื่องพิมพ์ส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ข้อผิดพลาดรับโทรสาร

คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามรับโทรสาร

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง
 • ลองส่งโทรสารกลับไปยังผู้ส่งหรือเครื่องโทรสารเครื่องอื่น
 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยแตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อย่างแน่นหนาโดยถอดสายโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • ลดความเร็วโทรสาร จากนั้นขอให้ผู้ส่งลองส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
  ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดความเร็วโทรสาร:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อื่น
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ข้อผิดพลาดขณะส่งโทรสาร

คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามส่งโทรสาร

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองส่งโทรสารใหม่
 • ลองส่งโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่น
 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยแตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อย่างแน่นหนาโดยถอดสายโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ใช้งานได้โดยถอดออกจากเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์ แล้วโทรออก
 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อื่น
 • ตั้งค่าความละเอียดโทรสารเป็น มาตรฐาน
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความละเอียดของโทรสาร
  3. เลือก มาตรฐาน.
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - พื้นที่เก็บโทรสารเต็ม กำลังยกเลิกการรับโทรสาร

คำอธิบาย

หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ไม่พอระหว่างการส่งโทรสาร จะพิมพ์หน้าเอกสารที่พอดีกับหน่วยความจำเท่านั้น

การดำเนินการที่แนะนำ

 • พิมพ์โทรสารในหน่วยความจำโทรสารทั้งหมด ขอให้ผู้ส่งแบ่งเอกสารที่จะส่งออกเป็นส่วนๆ จากนั้นส่งเอกสารนั้นซ้ำ
 • ยกเลิกงานโทรสารทั้งหมด
 • ล้างหน่วยความจำโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ล้างโทรสารที่บันทึกไว้

คำอธิบาย

พื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่ไม่พอสำหรับบันทึกโทรสารที่ส่งเข้ามาใหม่

การดำเนินการที่แนะนำ

 • หากคุณใช้คุณสมบัติรับส่วนตัว ให้พิมพ์โทรสารที่รับเข้าทั้งหมดเพื่อเรียกคืนพื้นที่หน่วยความจำบางส่วน
 • หากคุณยังต้องการพื้นที่หน่วยความจำเพิ่ม ให้ล้างหน่วยความจำโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ล้างโทรสารที่บันทึกไว้

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - พื้นที่เก็บโทรสารเต็ม กำลังยกเลิกการส่งโทรสาร

คำอธิบาย

หน่วยความจำเต็มระหว่างงานโทรสาร หน้าโทรสารทั้งหมดต้องอยู่ในหน่วยความจำเพื่อให้งานโทรสารทำงานอย่างถูกต้อง ได้ส่งหน้าเอกสารที่พอดีกับหน่วยความจำไปเท่านั้น

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ยกเลิกงานปัจจุบัน ปิดแล้วเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ลองส่งงานอีกครั้ง
 • หากยังคงเกิดข้อผิดพลาด ให้ยกเลิกงาน และปิดแล้วเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง เครื่องพิมพ์อาจมีหน่วยความจำไม่พอสำหรับงานบางงาน

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ไม่มีสัญญาณหมุน

คำอธิบาย

เครื่องพิมพ์ไม่ตรวจจับสัญญาณหมุน

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยแตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อย่างแน่นหนาโดยถอดสายโทรศัพท์จากทั้งเครื่องพิมพ์และแจ็คโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ใช้งานได้โดยถอดออกจากเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์ แล้วโทรออก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายโทรศัพท์จากแจ็คโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรสาร ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่นที่ผนัง
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ไม่มีการรับโทรสาร ยกเลิกการส่งแล้ว

คำอธิบาย

พยายามหมุนซ้ำเบอร์โทรสารได้ไม่สำเร็จ หรือตัวเลือก โทรซ้ำหากไม่รับสาย ถูกปิด

การดำเนินการที่แนะนำ

 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานตัวเลือกหมุนซ้ำแล้ว
 • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อย่างแน่นหนาโดยถอดสายโทรศัพท์จากทั้งเครื่องพิมพ์และแจ็คโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายโทรศัพท์จากแจ็คโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรสาร ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ไม่มีการรับโทรสาร รอหมุนหมายเลขซ้ำ

คำอธิบาย

สายโทรสารปลายทางไม่รับสาย เครื่องพิมพ์จะพยายามหมุนซ้ำหลังจากสองสามนาที

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองใช้เครื่องพิมพ์ส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • หากเครื่องพิมพ์ยังคงหมุนหมายเลขซ้ำ ถอดสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ออกจากผนัง แล้วเสียบสายของโทรศัพท์เข้าไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายโทรศัพท์จากแจ็คโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรสาร ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อผิดพลาดของโทรสาร - ไม่มีการตรวจจับโทรสาร

คำอธิบาย

เครื่องพิมพ์รับสายเรียกเข้า แต่ไม่พบว่าเครื่องโทรสารกำลังติดต่อ

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองใช้เครื่องพิมพ์รับโทรสารใหม่อีกครั้ง
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

การส่ง - ส่งโทรสารได้ช้า

คำอธิบาย

คุณภาพสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ไม่ดี

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ลองส่งแฟกซ์อีกครั้งเมื่อสภาพสายโทรศัพท์ได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าสายโทรศัพท์รองรับแฟกซ์หรือไม่
 • ปิดการตั้งค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • ใช้กระดาษขาวเป็นต้นฉบับ อย่าใช้สี เช่น สีเทา เหลือง หรือชมพู
 • เพิ่มการตั้งค่า ความเร็วแฟกซ์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • แบ่งงานแฟกซ์ขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งแฟกซ์แยกกัน
 • เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความละเอียดของโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง

การส่ง - คุณภาพโทรสารไม่ดี

คำอธิบาย

แฟกซ์ไม่ชัดเจนหรือจาง

การดำเนินการที่แนะนำ

 • เพิ่มการตั้งค่าความละเอียดโทรสาร ความละเอียดไม่มีผลต่อแฟกซ์ที่ได้รับ
  บันทึก
  การเพิ่มความละเอียดจะทำให้ความเร็วในการส่งช้า
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความละเอียดของโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ปิดการตั้งค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • ตรวจสอบตลับผงหมึกและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
 • ให้ผู้ส่งปรับการตั้งค่าความคมชัดบนเครื่องแฟกซ์ที่ส่งให้เข้มขึ้น และส่งแฟกซ์อีกครั้ง

การส่ง - มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม

ข้อความข้อผิดพลาดในการสื่อสารปรากฏขึ้น

 • ลองใช้เครื่องพิมพ์ส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง การส่งซ้ำจะทำให้ความเร็วโทรสารลดลงชั่วคราว
 • ถอดสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ออกจากผนัง ต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์บนผนัง จากนั้นลองโทรออก ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • เปลี่ยนการตั้งค่า ความเร็วโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  3. เปิดใช้งานการตั้งค่าปานกลาง (V.17) หรือปิดใช้งานการตั้งค่า ช้า (V.29)
 • ปิดการตั้งค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ไม่มีสัญญาณหมุน

 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์ต่อกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง
 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยใช้ปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ใช้งานได้โดยถอดออกจากเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์ แล้วโทรออก
 • ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อย่างแน่นหนาโดยถอดสายโทรศัพท์จากทั้งเครื่องพิมพ์และแจ็คโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์

ข้อความโทรสารไม่ว่างปรากฏขึ้น

 • ลองส่งโทรสารอีกครั้ง
 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยใช้ปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ใช้งานได้โดยถอดออกจากเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์ แล้วโทรออก
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น แล้วลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • ส่งโทรสารภายหลัง
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อความไม่มีการรับโทรสารปรากฏขึ้น

 • ลองส่งโทรสารอีกครั้ง
 • โทรหาผู้รับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยใช้ปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ใช้งานได้โดยถอดออกจากเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์ แล้วโทรออก
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น แล้วลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายโทรศัพท์จากแจ็คโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรสาร ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

มีกระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

 • ตรวจสอบขนาดกระดาษว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้กระดาษที่มีความยาวมากกว่า 381 มม. ในการส่งโทรสาร
 • ทำสำเนาหรือพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แล้วส่งโทรสารอีกครั้ง

ข้อความพื้นที่เก็บโทรสารเต็มปรากฏขึ้น

 • ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
 • พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บไว้ซึ่งยังไม่ได้พิมพ์
  1. แตะปุ่ม โทรสาร แล้วแตะปุ่ม เมนูโทรสาร
  2. เปิดเมนู ตัวเลือกการรับ
  3. เลือกรายการ พิมพ์โทรสารส่วนตัว
  4. ใส่รหัสผ่านเมื่อเครื่องพิมพ์แจ้ง
 • การลบโทรสารออกจากหน่วยความจำ
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ล้างโทรสารที่บันทึกไว้
 • แบ่งงานโทรสารขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งโทรสารแยกกัน

ข้อผิดพลาดของเครื่องสแกน

 • ตรวจสอบขนาดกระดาษว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้กระดาษที่มีความยาวมากกว่า 381 มม. ในการส่งโทรสาร
 • ทำสำเนาหรือพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แล้วส่งโทรสารอีกครั้ง

การส่ง - แผงควบคุมจะแสดงข้อความพร้อม โดยไม่ทำการส่งโทรสาร

 • ตรวจสอบบันทึกการใช้งานโทรสารเพื่อหาข้อผิดพลาด
  1. แตะปุ่ม โทรสาร แล้วแตะปุ่ม เมนูโทรสาร
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • รายงานการส่งโทรสาร
   • บันทึกกิจกรรมโทรสาร
  3. เลือก พิมพ์บันทึกเดี๋ยวนี้
 • หากมีโทรศัพท์พ่วงอยู่กับเครื่องพิมพ์ ให้วางสายโทรศัพท์
 • ถอดสายพ่วงอื่นๆ ระหว่างโทรสารและเครื่องพิมพ์ออก
 • เสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์เข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง แล้วส่งโทรสารอีกครั้ง

การส่ง - แผงควบคุมจะแสดงข้อความ “กำลังจัดเก็บหน้า1” และหยุดอยู่ที่ข้อความนั้น

การลบโทรสารออกจากหน่วยความจำ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • บริการ
  • บริการแฟกซ์
 3. เลือก ล้างโทรสารที่บันทึกไว้

การส่ง - สามารถรับโทรสารได้ แต่ส่งโทรสารไม่ได้

 • ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพท์ โดยใช้ปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 • ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
 • ใช้แผงควบคุมหรือ HP Fax Setup Wizard เพื่อกำหนดค่าเวลา วันที่ และข้อมูลหัวแฟกซ์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • ส่วนหัวโทรสาร
  3. ป้อนการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่พ่วงอยู่ในสายเดียวกันทั้งหมดวางสายแล้ว
 • หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์มีวงจรกรองสัญญาณความถี่สูง

การส่ง - เครื่องพิมพ์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายตั้งรหัสผ่านเครื่องพิมพ์ไว้ คุณจะต้องขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติโทรสารของเครื่องพิมพ์

การส่ง - ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรสารจากแผงควบคุม

 • เครื่องพิมพ์อาจมีการตั้งรหัสผ่านเอาไว้ หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายตั้งรหัสผ่านเครื่องพิมพ์ไว้ คุณจะต้องขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติโทรสารของเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบว่าฟังก์ชันโทรสารไม่ได้ถูกปิดใช้งาน

การส่ง - ไม่สามารถใช้การโทรด่วน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • หากต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทรในการโทรออก ให้เปิดตัวเลือก เลขหมายนำหน้าการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนำหน้าการโทรลงในหมายเลขโทรด่วน
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • เลขหมายนำหน้าการโทร
  3. เลือกการตั้งค่า เปิด
  บันทึก
  ในการส่งโทรสารที่ไม่ต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทร เมื่อตัวเลือกเลขหมายนำหน้าการโทรถูกเปิดใช้งาน ให้ส่งโทรสารด้วยตนเอง

การส่ง - ไม่สามารถใช้การโทรกลุ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • หากต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทรในการโทรออก ให้เปิดตัวเลือก เลขหมายนำหน้าการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนำหน้าการโทรลงในหมายเลขโทรด่วน
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • เลขหมายนำหน้าการโทร
  3. เลือกการตั้งค่า เปิด
  บันทึก
  ในการส่งโทรสารที่ไม่ต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทร เมื่อตัวเลือกเลขหมายนำหน้าการโทรถูกเปิดใช้งาน ให้ส่งโทรสารด้วยตนเอง
 • ตั้งค่ารายการทั้งหมดในกลุ่มด้วยรายการโทรด่วน
  1. เปิดรายการโทรด่วนที่ว่างอยู่
  2. ป้อนหมายเลขโทรสารสำหรับการโทรด่วน
  3. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการโทรด่วน

การส่ง - ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่บันทึกเอาไว้ในขณะที่กำลังจะส่งโทรสาร

 • ตรวจสอบว่าคุณหมุนหมายเลขโทรสารที่ถูกต้อง และตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์ของคุณไม่ถูกระงับ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายอาจมีการป้องกันการโทรทางไกล
 • หากต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทรในการโทรออก ให้เปิดตัวเลือก เลขหมายนำหน้าการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนำหน้าการโทรลงในหมายเลขโทรด่วน
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • เลขหมายนำหน้าการโทร
  3. เลือกการตั้งค่า เปิด
  บันทึก
  ในการส่งโทรสารที่ไม่ต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทร เมื่อตัวเลือกเลขหมายนำหน้าการโทรถูกเปิดใช้งาน ให้ส่งโทรสารด้วยตนเอง
 • ส่งโทรสารไปยังเลขหมายต่างประเทศ
  1. หากต้องหมุนเลขหมายนำหน้าการโทร ให้หมุนเลขหมายนำหน้าการโทรและหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง
  2. ป้อนรหัสประเทศ/พื้นที่ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
  3. รอสัญญาณหยุดชั่วคราวเมื่อคุณได้ยินสัญญาณโทรสารทางโทรศัพท์
  4. ส่งโทรสารด้วยตนเองจากแผงควบคุม

การส่ง - ไม่สามารถส่งโทรสารเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 • ตรวจสอบว่าวางสายโทรศัพท์แล้ว
 • ตรวจสอบว่าไม่มีคนใช้โทรศัพท์อยู่ในขณะส่งโทรสาร
 • ถอดโทรศัพท์ออกสาย แล้วลองส่งแฟกซ์

การรับ - โทรสารถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า

 • ตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น แฟกซ์จะพิมพ์บนกระดาษขนาดเดียวตามการตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าระบบ
   • การตั้งค่ากระดาษ
   • ขนาดกระดาษเริ่มต้น
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดที่ใช้สำหรับแฟกซ์
 • เปิดการตั้งค่า พอดีกับกระดาษ เพื่อพิมพ์แฟกซ์ที่มีความยาวมากขึ้นบนกระดาษ Letter หรือ A4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • พอดีกับกระดาษ
  3. เลือกการตั้งค่า เปิด
บันทึก
หากปิดการตั้งค่า พอดีกับกระดาษ และตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น เป็น Letter ต้นฉบับขนาด Legal จะพิมพ์สองหน้า

การรับ - โทรสารไม่มีการตอบสนอง

โทรสารมีสายโทรศัพท์เฉพาะ

ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นอัตโนมัติ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าโทรสาร
  • การตั้งค่าพื้นฐาน
  • โหมดรับสาย
 3. เลือก อัตโนมัติ

เครื่องตอบรับโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 • ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นการตั้งค่า TAM และเชื่อมต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์กับพอร์ต “โทรศัพท์”
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • โหมดรับสาย
  3. เลือกการตั้งค่า TAM
  หากไม่มีการตั้งค่า TAM ให้ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นอัตโนมัติ
 • กำหนดการตั้งค่าจำนวนเสียงเรียกก่อนรับให้มากกว่าจำนวนเสียงกริ่งที่ตั้งไว้สำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • จำนวนเสียงเรียกก่อนรับ
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์กับพอร์ต “โทรศัพท์”
 • หากเครื่องพิมพ์มีโทรศัพท์ต่อพ่วงอยู่ ให้ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นแฟกซ์/โทร เพื่อโอนสายไปยังอุปกรณ์ที่ถูกต้อง เมื่อมีโทรศัพท์เรียกเข้า เครื่องพิมพ์จะส่งสัญญาณเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนให้คุณยกหูโทรศัพท์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • โหมดรับสาย
  3. เลือก แฟกซ์/โทร

การตั้งค่าโหมดการรับสายถูกตั้งค่าเป็นด้วยตนเอง

แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

มีข้อความเสียงในสายโทรสาร

 • เพิ่มบริการเสียงกริ่งเฉพาะในสายโทรศัพท์ของคุณ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงกริ่งเฉพาะในเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับรูปแบบเสียงกริ่งที่ได้รับจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนู
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • เสียงกริ่งเฉพาะ
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ซื้อสายสำหรับส่งโทรสารโดยเฉพาะ
 • ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นด้วยตนเอง
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • โหมดรับสาย
  3. เลือก ด้วยตนเอง
  บันทึก
  คุณต้องอยู่เพื่อรับโทรสารด้วยตนเอง

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์ DSL

 • ตรวจสอบการติดตั้งและคุณสมบัติ หากคุณใช้โมเด็ม DSL สายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ต้องมีวงจรกรองสัญญาณความถี่สูง ติดต่อผู้ให้บริการ DSL ของคุณ หรือซื้อวงจรกรองสัญญาณ DSL
 • ตรวจสอบว่าต่อวงจรกรองสัญญาณแล้ว
 • เปลี่ยนวงจรกรองสัญญาณเพื่อตรวจสอบว่าตัวที่ติดตั้งอยู่ไม่ชำรุด

เครื่องพิมพ์ใช้บริการโทรสารผ่าน IP หรือ โทรศัพท์ VoIP

 • ตั้งค่าตัวเลือกความเร็วโทรสารเป็นการตั้งค่า ช้า (V.29) หรือ ปานกลาง (V.17)
  • จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  • เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  • เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบว่ารองรับโทรสาร และการตั้งค่าความเร็วโทรสารที่แนะนำ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

การรับ - มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม

ข้อความไม่มีการตรวจจับโทรสาร ปรากฏขึ้น

บันทึก
ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้หมายถึงแฟกซ์ที่ไม่ได้รับเสมอไป หากมีการโทรเข้าที่หมายเลขแฟกซ์โดยบังเอิญ และผู้โทรวางสายไป ข้อความ ไม่มีการตรวจจับโทรสาร จะปรากฏขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม
 • ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารซ้ำอีกครั้ง
 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์ต่อกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนัง
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์และแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังใช้งานได้โดยต่อโทรศัพท์และตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายโทรศัพท์จากแจ็คโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรสาร ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยพิมพ์รายงานรันทดสอบโทรสาร
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อความข้อผิดพลาดในการสื่อสารปรากฏขึ้น

 • ขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารอีกครั้ง หรือส่งโทรสารภายหลังเมื่อสภาพของสายสัญญาณดีขึ้น
 • ถอดสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ออกจากผนัง ต่อโทรศัพท์กับแจ็คโทรศัพท์บนผนัง จากนั้นลองโทรออก ต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์กับแจ็คสำหรับเสียบสายโทรศัพท์อื่น
 • ลองสายโทรศัพท์อื่น
 • ตั้งค่าตัวเลือกความเร็วโทรสารเป็นการตั้งค่า ช้า (V.29) หรือ ปานกลาง (V.17)
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความเร็วโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ปิดคุณสมบัติการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
   • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เลือกการตั้งค่า ปิด
   บันทึก
   การปิดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำให้คุณภาพของภาพลดลง
 • พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานของโทรสารจากแผงควบคุมเพื่อตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมายเลขโทรสารหมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม่
  1. แตะปุ่ม โทรสาร แล้วแตะปุ่ม เมนูโทรสาร
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • รายงานการส่งโทรสาร
   • บันทึกกิจกรรมโทรสาร
  3. เลือกตัวเลือก พิมพ์บันทึกเดี๋ยวนี้
 • หากปัญหายังไม่หมดไป โปรดติดต่อ HP ไปที่หน้าการสนับสนุนของ HP สำหรับตัวเลือกการติดต่อ: www.hp.com/support

ข้อความพื้นที่เก็บโทรสารเต็มปรากฏขึ้น

 • ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
 • พิมพ์โทรสารทั้งหมด และขอให้ผู้ส่งส่งโทรสารมาใหม่อีกครั้ง
 • ขอให้ผู้ส่งแบ่งโทรสารขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งโทรสารแยกกัน
 • ตรวจสอบว่าความละเอียดแฟกซ์ของเครื่องที่ส่งแฟกซ์ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น ภาพถ่าย หรือถูกตั้งค่าเป็น ละเอียดพิเศษ
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าขั้นสูง
   • ความละเอียดของโทรสาร
  3. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
 • ยกเลิกงานโทรสารทั้งหมด
 • ลบโทรสารทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • บริการ
   • บริการแฟกซ์
  3. เลือก ล้างโทรสารที่บันทึกไว้

ข้อความโทรสารไม่ว่างปรากฏขึ้น

 • เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับโทรสารขณะพยายามส่งโทรสารอีกข้อความหนึ่ง ยกเลิกการส่งโทรสารแล้วส่งในภายหลัง
 • ให้เครื่องพิมพ์ลองส่งโทรสารอีกครั้ง

การรับ - สามารถรับโทรสารได้ แต่พิมพ์ไม่ได้

คำอธิบาย

คุณสมบัติรับส่วนตัวเปิดอยู่

การดำเนินการที่แนะนำ

 • เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติรับส่วนตัว โทรสารที่ได้รับจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อพิมพ์แฟกซ์ที่บันทึกไว้
 • ป้อนรหัสผ่านเพื่อพิมพ์โทรสาร หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
อาจเกิดข้อผิดพลาดในหน่วยความจำหากโทรสารไม่พิมพ์ออกมา เครื่องพิมพ์จะไม่รับสายหากพื้นที่หน่วยความจำเต็ม

การรับ - ผู้ส่งจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

คำอธิบาย

หูโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์

การดำเนินการที่แนะนำ

 • ตรวจสอบว่าวางสายโทรศัพท์อยู่
 • ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายให้ตรงกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าโทรสาร
   • การตั้งค่าพื้นฐาน
   • โหมดรับสาย
  3. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
   ตั้งค่าตัวเลือกโหมดการรับสายเป็นการตั้งค่าแฟกซ์/โทร เพื่อให้รับโทรสารอัตโนมัติ การตั้งค่าแฟกซ์/โทรจะตรวจสอบสายที่เข้ามาว่าเป็นสัญญาณแฟกซ์หรือโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ โดยสายจะถูกโอนไปยังอุปกรณ์ที่เหมาะสม

คำอธิบาย

มีการใช้ตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์

การดำเนินการที่แนะนำ

 • หากคุณใช้ตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ ให้ถอดออกและตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์เป็น Downstream
 • ตรวจสอบว่าวางสายโทรศัพท์อยู่
 • ตรวจสอบว่าไม่มีคนใช้โทรศัพท์อยู่ในขณะส่งโทรสาร

การรับ - ไม่มีสัญญาณหมุน

หากคุณใช้ตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์ ให้ถอดออกและตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์เป็น Downstream

การรับ - ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ผ่านสาย PBX

หากคุณใช้สายโทรศัพท์แบบ PBX ให้ติดต่อผู้ดูแล PBX ของคุณเพื่อกำหนดค่าสายโทรสารอะนาล็อกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย