ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 700 M712 and HP Color LaserJet Enterprise M750 - การตั้งค่าการประหยัด

พิมพ์ด้วย EconoMode
เครื่องพิมพ์นี้มีตัวเลือก EconoMode สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอื่น ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานตลับผงหมึกได้ยาวนานขึ้น แต่ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน
HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก
  บันทึก
คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 สำหรับ Windows หากคุณไม่ได้ใช้ไดรเวอร์ดังกล่าว คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้โดยการใช้ HP Embedded Web Server
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย EconoMode
 5. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
ปรับความเร็วหรือการใช้พลังงานให้ดีที่สุด
ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะอุ่นเครื่องไว้ระหว่างงานเพื่อให้ความเร็วที่ดีที่สุด และพิมพ์หน้าแรกของงานได้เร็วขึ้น คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เย็นลงระหว่างงานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน
 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก)
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การดูแลระบบ
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • ความเร็ว/การใช้พลังงานที่เหมาะสม
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะปุ่ม OK (ตกลง)
ตั้งโหมดพักเครื่อง
 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก)
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การดูแลระบบ
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • การตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง
 3. เปิดเมนู โหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก จากนั้นใช้แผงปุ่มกดเพื่อตั้งเวลาที่เหมาะสม กดปุ่ม OK (ตกลง)
 4. เปิดเมนู ตั้งเวลาโหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวเลือก ใช้งาน กดปุ่ม OK (ตกลง)
  บันทึก
เวลาเริ่มต้นของโหมดพักเครื่องคือ 45 นาที
  บันทึก
ขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง ไฟของปุ่มเปิดปิดจะกระพริบ
ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่อง
  บันทึก
คุณต้องตั้งค่าวันที่และเวลาก่อนจะใช้คุณสมบัติ กำหนดเวลาพักเครื่อง
 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก)
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การดูแลระบบ
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าวันที่/เวลา
 3. เปิดเมนู รูปแบบวันที่/เวลา และตั้งค่าต่อไปนี้:
  • รูปแบบวันที่
  • รูปแบบเวลา
 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม OK (ตกลง)
 5. เปิดเมนู วันที่/เวลา และกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • วันที่
  • เวลา
  • โซนเวลา
  หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ใช้การปรับเวลา Daylight Savings Time ให้เลือกกล่อง ปรับเวลาออมแสง
 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม OK (ตกลง)
 7. แตะปุ่มลูกศรสีดำเพื่อกลับไปที่หน้าจอ การดูแลระบบ
 8. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • กำหนดเวลาพักเครื่อง
 9. เลือกตัวเลือก เพิ่ม แล้วเลือกประเภทงานที่ต้องการกำหนดเวลา: เริ่มทำงาน หรือ พักเครื่อง
 10. กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • เวลา
  • จำนวนวันที่เกิดเหตุการณ์
 11. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม OK (ตกลง)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย