ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น

ถาดบรรจุกระดาษความจุ 500 แผ่นและการวางแนวกระดาษ

หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด สำหรับกระดาษที่สั้น/แคบและหนา/มัน ให้ใส่กระดาษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
ถาดบรรจุกระดาษความจุ 500 แผ่น
ชนิดกระดาษ
ข้อกำหนด
ปริมาณ
กระดาษ
ช่วง:
60 g/m2 ถึง 130 g/m2
เทียบเท่ากับกระดาษ 75 g/m2 จำนวน 500 แผ่น
การวางแนวกระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น
การพิมพ์งานด้านเดียว
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติและโหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
ซองจดหมาย
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
รูปภาพ : แนวกระดาษ
หงายหน้าขึ้น
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
รูปภาพ : แนวกระดาษ
พิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1 เท่านั้น

ใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น

 1. เปิดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูให้แน่ใจว่ามุมทั้งสี่ด้านของปึกกระดาษราบตรงและด้านบนของปึกกระดาษไม่สูงเกินเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย