ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro 200 Color M276n, M276nw และ M251nw- ข้อความ "Toner Low" ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์

ปัญหา

ข้อความ 'Toner Low' ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานออกมา

วิธีแก้ปัญหา: บอกล้างข้อความ 'Toner Low'

คุณสามารถบอกล้างข้อความแจ้ง 'Toner Low' (หมึกเหลือน้อย) โดยแก้ไขค่า Supply Settings (ค่าวัสดุ) ใน System Setup (ส่วนตั้งค่าระบบ)
บันทึก
หลังจากตลับหมึกพิมพ์ HP ถึงระดับต่ำมาก ประกัน HP Premium Protection Warranty จะสิ้นสุดลง
 1. จากหน้าจอ Home ของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup () (ตั้งค่า)
 2. กดเลือก System Setup (ตั้งค่าระบบ)
 3. กดเลือก Supply Settings (ค่าวัสดุ)
 4. กดเลือก Black Cartridge (ตลับหมึกสีดำ) หรือ Color Cartridges (ตลับหมึกสี)
 5. กดเลือก Very Low Setting (ค่าหมึกต่ำมาก)
 6. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • Continue (ดำเนินการต่อ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ให้แจ้งเตือนเมื่อหมึกต่ำมาก โดยยังคงพิมพ์งานต่อไป
  • Prompt (แจ้งให้ทราบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้เครื่องหยุดพิมพ์และแจ้งให้คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ทำตามข้อความที่แจ้งแล้วพิมพ์งานต่อหรือเลือกให้แจ้งทุก 100 หน้า 200 หน้า 300 หน้า 400 หน้าหรือไม่แจ้งเลย
   บันทึก
   ตัวเลือกในการแจ้งเริ่มต้นคือทุก 100 หน้า ตัวเลือกนี้จัดไว้ให้เพื่อความสะดวกของลูกค้า ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ใด ๆ ว่าคุณภาพการพิมพ์จะยังดีอยู่ในช่วงดังกล่าว คุณสามารถเปิดหรือปิดค่าเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ และไม่ต้องเปิดใช้ใหม่หากใส่ตลับหมึกพิมพ์ตัวใหม่
  • Print Black (พิมพ์สีดำ): จากเมนู Color Cartridges (ตลับหมึกสี) เลือก Print Black (พิมพ์สีดำ) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อตลับหมึกเหลือน้อยมาก แต่ยังพิมพ์งานต่อไปเป็นสีดำ
 7. หลังจากเลือกค่าแล้ว ให้ลองพิมพ์งานอีกครั้ง
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย