ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 Color M251nw ซีรีส์

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro 200 Color M251nw

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์
เอกสารชุดนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์:
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
 • นำบรรจุภัณฑ์ออก จากนั้นเตรียมตลับหมึกไว้
 • ใส่กระดาษ
 • ปรับแต่งส่วนแสดงผลที่แผงควบคุม
 • เสียบสายไฟ และเปิดเครื่อง
 • เลือกภาษาและตำแหน่งที่ต้องการ

การติดตั้งเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง

อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่สอง: นำบรรจุภัณฑ์ออก จากนั้นเตรียมตลับหมึกไว้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมตลับหมึกพิมพ์
 1. นำเครื่องพิมพ์ HP ออกจากกลอง จากนั้นนำบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : นำเครื่องพิมพ์ HP ออกจากกล่อง
  ภาพ: นำเครื่องพิมพ์ HP ออกจากกล่อง
 2. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นที่ที่มั่นคง มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีฝุ่นละออง
 3. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 4. ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  ภาพ: ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 5. ดึงเทปซีลของตลับหมึกออก มองหาแถบสีส้มที่ด้านซ้ายของตลับหมึก จากนั้นดึงขึ้นเพื่อลอกเทปซีลออก
  ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับตลับหมึกพิมพ์แต่ละตัว
  รูปภาพ : ลอกเทปซีลตลับหมึก จากนั้นแยกทิ้งไว้
  ภาพ: ลอกเทปซีลตลับหมึก จากนั้นแยกทิ้งไว้
 6. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้า
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นลอกฟิล์มป้องกันออกจากจอของแผงควบคุม
 8. พลิกเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 9. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นลอกเทปสีส้มด้านในเครื่องพิมพ์ออก
  รูปภาพ : ลอกเทปสีส้มออกจากด้านในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ลอกเทปสีส้มออกจากด้านในเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: ใส่กระดาษ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวกระดาษไปที่ตำแหน่งสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
 3. ใส่กระดาษในถาดกระดาษให้ด้านพิมพ์หันขึ้น เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าจนสุด
  บันทึก
  อย่าใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกของกระดาษพอดีอยู่ภายในถาดกระดาษและไม่สูงกว่าด้านบนสุดของตัวปรับกระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้า
  ภาพ: ใส่กระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้า
 5. ดันถาดป้อนกระดาษกลับเข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดันถาดป้อนกระดาษเข้า
  ภาพ: ดันถาดป้อนกระดาษเข้า

ขั้นตอนที่สี่: ปรับแต่งส่วนแสดงผลที่แผงควบคุม

ค่อย ๆ ยกจอแสดงผลในตำแหน่งที่ต้องการ ส่วนแสดงผลจะต้องคลิกล็อคเข้าที่
รูปภาพ : ปรับแต่งส่วนแสดงผลที่แผงควบคุม
ภาพ: ปรับแต่งส่วนแสดงผลที่แผงควบคุม

ขั้นตอนที่ห้า: เสียบสายไฟ และเปิดเครื่อง

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 2. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงานและทำการปรับเทียบระบบ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์นิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิดปิด
  ภาพ: กดปุ่มเปิดปิด
  รูปภาพ : ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้
  ภาพ: ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้

ขั้นตอนที่หก: เลือกภาษาและตำแหน่งที่ต้องการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกภาษาและพื้นที่
บันทึก
หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ข้อความที่หน้าจอแผงควบคุมจะแจ้งให้คุณเลือกภาษาและพื้นที่
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันรายการที่เลือก
 2. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กดเลือกพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันรายการที่เลือก

การเริ่มต้นใช้งาน ePrint

คุณสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้แม้ระหว่างเดินทางกับ ePrint ระบบ ePrint ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ HP ระบบ ePrint ผ่านสมาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊กหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ
HP ePrint
ภาพ: โลโก้ ePrint
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งและใช้ ePrint โดยคลิกที่นี่เพื่อเริ่มใช้งาน ePrint.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย