ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 200 color M251 - ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows)

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษหากคุณมีปัญหาใดๆ ต่อไปนี้:
 • มีผงหมึกเปื้อนในหน้าที่พิมพ์
 • เกิดรอยซ้ำๆ ในหน้าที่พิมพ์
 • หน้าที่พิมพ์ม้วนงอ
 • มีผงหมึกกระจายอยู่ในหน้าที่พิมพ์
 • หน้าที่พิมพ์มีบริเวณที่ไม่ได้พิมพ์เล็กๆ
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก อื่นๆ...
 5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:
 6. ขยายประเภทกระดาษแต่ละประเภท จนกว่าจะพบประเภทกระดาษที่คุณใช้
 7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกำลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Mac OS X)

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษหากคุณมีปัญหาใดๆ ต่อไปนี้:
 • มีผงหมึกเปื้อนในหน้าที่พิมพ์
 • เกิดรอยซ้ำๆ ในหน้าที่พิมพ์
 • หน้าที่พิมพ์ม้วนงอ
 • มีผงหมึกกระจายอยู่ในหน้าที่พิมพ์
 • หน้าที่พิมพ์มีบริเวณที่ไม่ได้พิมพ์เล็กๆ
 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. ในเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้า)
 4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม OK
 5. เปิดเมนู Finishing (การตกแต่ง)
 6. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)
 7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

ตรวสอบสถานะตลับผงหมึก

พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง (แผงควบคุม LCD)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251n เท่านั้น
หน้าข้อมูลจะอยู่ภายในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ หน้าเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์
บันทึก
หากไม่ได้ตั้งค่าภาษาเครื่องพิมพ์ไว้ให้ถูกต้องในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถกำหนดภาษาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้หน้านั้นพิมพ์ในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้ได้กับเครื่อง เปลี่ยนภาษาได้ด้วยการใช้เมนู การตั้งค่าระบบ บนแผงควบคุม หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
 1. กดปุ่ม OK ที่แผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู
 2. เปิดเมนู รายงาน
 3. เลือกรายการ สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์รายงาน

พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เท่านั้น
หน้าข้อมูลจะอยู่ภายในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ หน้าเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์
บันทึก
หากไม่ได้ตั้งค่าภาษาเครื่องพิมพ์ไว้ให้ถูกต้องในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถกำหนดภาษาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้หน้านั้นพิมพ์ในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้ได้กับเครื่อง เปลี่ยนภาษาได้ด้วยการใช้เมนู การตั้งค่าระบบ บนแผงควบคุม หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม รายงาน
 3. แตะปุ่ม สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อพิมพ์รายงาน

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ตรวจสอบหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับข้อมูลต่อไปนี้:
 • เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับหมึก
 • จำนวนหน้าที่เหลือโดยประมาณ
 • หมายเลขชิ้นส่วนสำหรับตลับผงหมึกของ HP
 • จำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

พิมพ์หน้าทำความสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นและผงหมึกส่วนเกินออกจากทางเดินกระดาษ หากคุณประสบปัญหาต่างๆ ดังนี้
 • มีจุดผงหมึกในหน้าที่พิมพ์
 • มีผงหมึกเปื้อนในหน้าที่พิมพ์
 • เกิดรอยซ้ำๆ ในหน้าที่พิมพ์

พิมพ์หน้าทำความสะอาด (แผงควบคุม LCD)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251n เท่านั้น
 1. กดปุ่ม OK ที่แผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • บริการ
  • หน้าการทำความสะอาด
 3. ใส่กระดาษธรรมดาในถาด 1 แล้วจึงกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มกระบวนการการทำความสะอาด
 4. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออกและใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวางแนว (ด้านที่มีแถบสีดำควรหันลงโดยให้ลูกศรหันไปด้านหลังของเครื่องพิมพ์)
 5. กดปุ่ม OK เพื่อทำความสะอาดต่อ รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

พิมพ์หน้าทำความสะอาด (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เท่านั้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู บริการ
 3. แตะปุ่ม หน้าการทำความสะอาด
 4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อปรากฏข้อความ
 5. แตะปุ่ม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
 6. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออกและใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวางแนว (ด้านที่มีแถบสีดำควรหันลงโดยให้ลูกศรหันไปด้านหลังของเครื่องพิมพ์)
 7. กดปุ่ม OK เพื่อทำความสะอาดต่อ รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

ทำการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์เพิ่มเติม

พิมพ์หน้าคุณภาพการพิมพ์ (แผงควบคุม LCD)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251n เท่านั้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม รายงาน
 3. แตะปุ่ม หน้าคุณภาพการพิมพ์

พิมพ์หน้าคุณภาพการพิมพ์ (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

บันทึก
ในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เท่านั้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม รายงาน
 3. แตะปุ่ม หน้าคุณภาพการพิมพ์

ทำความเข้าใจหน้าคุณภาพการพิมพ์

หน้านี้มีแถบสีห้าแถบซึ่งแบ่งเป็นสี่กลุ่มตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ ด้วยการพินิจพิเคราะห์แต่ละกลุ่ม คุณจะแยกแยะข้อผิดพลาดของตลับผงหมึกตลับใดตลับหนึ่งได้
  รูปภาพ : แถบสีหน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 1. สีเหลือง
 2. สีน้ำเงิน
 3. สีดำ
 4. สีแดง
 • หากมีจุดหรือริ้วลายในหนึ่งกลุ่มเท่านั้น ให้เปลี่ยนตลับผงหมึกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น
 • หากมีจุดในกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ให้พิมพ์หน้าทำความสะอาด หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ตรวจดูว่าจุดมีสีเดียวกันเสมอหรือไม่ เช่น หากมีจุดสีแดงในแถบสีทั้งห้าแถบ หากจุดมีสีเดียวกันทั้งหมด ให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
 • หากแถบสียังคงมีริ้วลายหลายสี ให้ติดต่อ HP อาจเกิดปัญหาจากส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากตลับผงหมึก

ตรวจสอบความเสียหายของตลับผงหมึก

 1. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าดึงเทปที่ปิดอยู่ออกแล้ว
 2. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหน่วยความจำ
 3. ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมส่งภาพที่ด้านล่างของตลับผงหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสลูกกลิ้ง (ดรัมส่งภาพ) ที่อยู่ด้านล่างของตลับหมึก รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์
 4. หากมีรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ หรือความเสียหายอื่นบนดรัมส่งภาพ ให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
 5. หากดรัมส่งภาพไม่มีความเสียหาย ให้เขย่าตลับผงหมึกเบาๆ หลายๆ ครั้งและติดตั้งใหม่ ลองสั่งพิมพ์อีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์

ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ HP

ใช้กระดาษอื่นหากคุณประสบปัญหาใดๆ ต่อไปนี้:
 • งานพิมพ์จางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ
 • มีจุดผงหมึกในหน้าที่พิมพ์
 • มีผงหมึกเปื้อนในหน้าที่พิมพ์
 • ตัวอักษรที่พิมพ์ไม่เป็นรูปร่าง
 • หน้าที่พิมพ์ม้วนงอ
ให้ใช้ประเภทกระดาษและน้ำหนักที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้เสมอ นอกจากนี้ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อเลือกกระดาษ:
 • ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ
 • ใช้กระดาษที่ไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน
 • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
 • ใช้กระดาษที่ไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีขึ้น

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์กำลังทำงานภายในข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อมที่แสดงรายการในคู่มือการรับประกันและคู่มือทางกฎหมาย

ตรวจสอบการตั้งค่างานพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

เครื่องพิมพ์นี้มีตัวเลือก EconoMode สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน เมื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่า EconoMode ถูกปิดใช้งานอยู่หรือไม่
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ตรวจสอบว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย EconoMode แล้วหรือไม่ หากมีการทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเอาเครื่องหมายออก
HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

ปรับการตั้งค่าสีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสำหรับงานพิมพ์

 1. บนเมนู File (ไฟล์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print (พิมพ์)
 2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 3. คลิกแถบ สี
 4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน์ ชุดรูปแบบสี
  รูปภาพ : แถบสี
  • ค่าเริ่มต้น (sRGB): ชุดรูปแบบนี้จะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดอุปกรณ์ดั้งเดิม เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้ ให้จัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในระบบปฏิบัติการสำหรับการแสดงสีที่ถูกต้อง
  • สีสดใส: เครื่องพิมพ์จะเพิ่มความอิ่มตัวของสีในระดับกลาง ใช้ชุดรูปแบบนี้เมื่อพิมพ์กราฟิกด้านธุรกิจ
  • ภาพถ่าย: เครื่องพิมพ์จะแปลงสี RGB ราวกับว่าถูกพิมพ์เป็นภาพถ่ายโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องพิมพ์จะให้สีที่คมชัดมากกว่าแตกต่างกับชุดรูปแบบค่าเริ่มต้น (sRBG) ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
  • Photo (Adobe RGB 1998): ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับภาพถ่ายดิจิตอลที่ใช้สี AdobeRGB แทนที่จะใช้ sRGB ปิดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้
  • ไม่มี

เปลี่ยนตัวเลือกสี

เปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกสีสำหรับงานพิมพ์ปัจจุบันจากแถบสีของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 1. บนเมนู File (ไฟล์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print (พิมพ์)
 2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 3. คลิกแถบ สี
 4. คลิกที่ อัตโนมัติ หรือการตั้งค่า ด้วยตนเอง
  • การตั้งค่า อัตโนมัติ: เลือกการตั้งค่านี้สำหรับงานพิมพ์สีส่วนใหญ่
  • การตั้งค่า ด้วยตนเอง: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อปรับการตั้งค่าสีให้แยกจากการตั้งค่าอื่น
   บันทึก
   เปลี่ยนการตั้งค่าสีด้วยตนเองทำให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ HP แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิกสี
  รูปภาพ : แถบสี
 5. คลิกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นขาวดำ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์เอกสารสีสำหรับการโทรสารหรือถ่ายเอกสาร
 6. คลิกปุ่ม ตกลง

ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตรงกับงานพิมพ์ของคุณมากที่สุด

คุณอาจต้องใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นหากหน้าที่พิมพ์มีเส้นกราฟิกที่ไม่ต้องการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟิกขาดหาย รูปแบบไม่ถูกต้อง หรือแบบอักษรถูกเปลี่ยน
ไดรเวอร์ HP PCL 6
 • ให้มาเป็นไดรเวอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์นี้จะติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเว้นคุณเลือกไดรเวอร์อื่น
 • แนะนำให้ใช้สำหรับระบบ Windows ทั้งหมด
 • ให้ความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์โดยรวมดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติการ Windows
 • อาจใช้ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองซึ่งใช้ PCL 5 ได้ไม่เต็มที่
ไดรเวอร์ HP UPD PS
 • แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe® หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีกราฟิกจำนวนมาก
 • สนับสนุนการพิมพ์งานจากระบบที่ต้องใช้ Postscript Emulation หรือสำหรับการสนับสนุนแบบอักษร Postscript Flash
HP UPD PCL 5
 • แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์งานทั่วไปในสำนักงานบนระบบปฏิบัติการ Windows
 • ใช้งานร่วมกันได้กับ PCL เวอร์ชันก่อนหน้าและเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้า
 • ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นหรือที่กำหนดเอง
 • ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น PCL 5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)
 • การออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับองค์กร เพื่อให้มีไดรเวอร์เดียวสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์หลายรุ่น
 • ใช้งานได้ดีเมื่อสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลายรุ่นจากคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ Windows
HP UPD PCL 6
 • ขอแนะนำสำหรับการพิมพ์ในการทำงานบน Windows ทั้งหมด
 • สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • พัฒนาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพื่อความเร็วสูงสุดในการทำงานบน Windows
 • อาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่กับโซลูชันของบริษัทอื่นและที่กำหนดเองตาม PCL5
ดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้: www.hp.com/support/ljcolorm251series


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย