ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - การพิมพ์หน้าปก (Mac OS X)

การพิมพ์หน้าปก (Mac OS X)

  1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
  2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์
  3. ตามค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Cover Page (หน้าปก)
  4. เลือกตำแหน่งที่จะพิมพ์ใบปะหน้า คลิกปุ่ม Before Document (ก่อนเอกสาร) หรือปุ่ม After Document (หลังเอกสาร)
  5. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทหน้าปก) เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์บนหน้าปก
    บันทึก
    ในการพิมพ์หน้าปกแบบไม่มีข้อความใดๆ ให้เลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover Page Type (ประเภทหน้าปก)
  6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย