ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์
 3. ตามค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)
 4. จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (หน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น
 5. ในส่วน Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลำดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ
 6. จากเมนู Border (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบที่จะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า
 7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย