ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - รายงานเครื่องพิมพ์

รายงานเครื่องพิมพ์

รายงานเครื่องพิมพ์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และการกำหนดค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หรือดูรายงาน:
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนู รายงาน
 3. เลือกหนึ่งจากชนิดรายงาน
  • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  • รายงานโทรสาร (รุ่นโทรสารเท่านั้น)
  • หน้าอื่น
 4. เลือกชื่อรายงานที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ หรือแตะปุ่ม ดู เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าบนหน้าจอแผงควบคุม
  บันทึก
  บางหน้าจะไม่มีตัวเลือก ดู
เมนูรายงาน
ระดับแรก
ระดับที่สอง
คำอธิบาย
หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
ผังเมนูการดูแลระบบ
แสดงโครงสร้างของเมนู การดูแลระบบ
หน้าการตั้งค่าปัจจุบัน
แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของแต่ละตัวเลือกในเมนู การดูแลระบบ
หน้าการกำหนดค่า
แสดงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง
หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
แสดงอายุการใช้งานที่เหลือโดยประมาณสำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลือง รายงานสถิติเกี่ยวกับจำนวนหน้าและงานทั้งหมดที่ประมวลผลอยู่ หมายเลขผลิตภัณฑ์ การนับจำนวนหน้า และข้อมูลการบำรุงรักษา
HP มีการประมาณอายุการใช้งานที่เหลือสำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เหลืออยู่แท้จริงอาจแตกต่างไปการประมาณที่ให้ไว้
หน้าแสดงการใช้
แสดงขนาดกระดาษทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ แสดงรายการว่าเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียว หรือการพิมพ์แบบสองด้าน รวมทั้งรายงานจำนวนหน้า
หน้าไดเรคทอรีของไฟล์
แสดงชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์สำหรับไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
หน้าสถานะบริการเว็บ
แสดงบริการเว็บที่ตรวจพบของเครื่องพิมพ์
รายงานโทรสาร
บันทึกการใช้งานโทรสาร
มีรายการโทรสารที่ถูกส่งจากหรือรับโดยเครื่องพิมพ์นี้
รายงานรหัสการเรียกเก็บเงิน
รายการรหัสการเรียกเก็บที่ใช้สำหรับโทรสารที่ส่งออก รายงานนี้แสดงจำนวนโทรสารที่ส่งซึ่งถูกเรียกเก็บในแต่ละรหัส
รายการโทรสารที่ปิดรับ
รายการหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อคไม่ให้ส่งโทรสารมายังเครื่องพิมพ์นี้
รายการโทรด่วน
แสดงหมายเลขโทรด่วนที่ถูกตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์นี้
รายงานการใช้โทรสาร
รายงานโดยละเอียดของการใช้งานโทรสารล่าสุดที่ส่งออกหรือรับเข้า
หน้าอื่น
รายการแบบอักษร PCL
พิมพ์แบบอักษร PCL ที่มีอยู่
รายการแบบอักษร PS
พิมพ์แบบอักษร HP Postscript Level 3 Emulation ที่มีอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย