ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - สร้างงานที่จัดเก็บ (Windows)

สร้างงานที่จัดเก็บ (Windows)

คุณสามารถจัดเก็บงานที่จะพิมพ์ไว้ในเครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์งานเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ การเก็บรักษางาน
  รูปภาพ : แท็บการเก็บรักษางาน
 4. เลือกตัวเลือก โหมดการเก็บรักษางาน
  • ตรวจและเก็บงานพิมพ์: พิมพ์และตรวจสำเนาหนึ่งฉบับของงาน แล้วพิมพ์สำเนาเพิ่มเติม
  • งานส่วนตัว: งานจะไม่พิมพ์ออกมาจนกว่าคุณจะสั่งที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ สำหรับโหมดการเก็บรักษางานนี้ คุณสามารถหนึ่งในตัวเลือก กำหนดเป็นงานส่วนตัว/ปลอดภัย หากคุณระบุรหัส PIN (Personal identification number) ให้กับงาน คุณต้องระบุรหัส PIN บนแผงควบคุม หากคุณเข้ารหัสงาน คุณต้องระบุรหัสผ่านบนแผงควบคุม
  • ทำสำเนาอย่างรวดเร็ว: พิมพ์ตามจำนวนสำเนาของงานพิมพ์ที่ต้องการ และให้จัดเก็บสำเนาของงานไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์งานเหล่านั้นอีกในภายหลังได้
  • งานที่เก็บบันทึกไว้: จัดเก็บงานไว้ในเครื่องพิมพ์ และให้ผู้ใช้คนอื่นพิมพ์งานนั้นได้ทุกเมื่อ สำหรับโหมดการเก็บรักษางานนี้ คุณสามารถหนึ่งในตัวเลือก กำหนดเป็นงานส่วนตัว/ปลอดภัย หากคุณระบุรหัส PIN (Personal identification number) ให้กับงาน บุคคลที่จะพิมพ์งานต้องระบุรหัส PIN บนแผงควบคุม หากคุณเข้ารหัสงาน บุคคลที่จะพิมพ์งานต้องระบุรหัสผ่านบนแผงควบคุม
  รูปภาพ : แท็บการเก็บรักษางาน
 5. ในการใช้ชื่อผู้ใช้หรือชื่องานที่กำหนดเอง ให้คลิกปุ่ม กำหนดเอง และป้อนชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน
  เลือกตัวเลือกที่จะใช้ในกรณีที่มีงานอื่นที่จัดเก็บใช้ชื่อนั้นแล้ว:
  • ใช้ชื่องาน + (1 - 99): เพิ่มตัวเลขเฉพาะไว้ท้ายชื่องาน
  • เปลี่ยนไฟล์ที่มีอยู่: เขียนข้อมูลทับงานที่จัดเก็บที่มีอยู่ด้วยงานใหม่
  รูปภาพ : แถบ การเก็บรักษางาน
 6. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย