ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ทำความเข้าใจข้อความบนแผงควบคุม

ประเภทข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเครื่องพิมพ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการดำเนินการ
ข้อความแจ้งข้อมูลหรือข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจต้องตอบรับข้อความโดยกดปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อ หรือกดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน งานพิมพ์อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ซึ่งจะมีข้อความเตือนแจ้งบอกอย่างชัดเจน หากข้อความแจ้งข้อมูลหรือข้อความเตือนนั้นเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และคุณสมบัติทำงานต่อโดยอัตโนมัติเปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อหลังจากข้อความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงสามารถเป็นตัวระบุการชำรุดเสียหายบางประเภท ปิดเครื่อง ก่อนเปิดอีกครั้ง อาจแก้ปัญหานี้ได้ หากยังเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ข้อความบนแผงควบคุม

50.x ฟิวเซอร์ผิดพลาด

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟิวเซอร์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 25 นาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

51.XX Error (54.XX ผิดพลาด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

54.XX Error (54.XX ผิดพลาด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ภายในตัวใดตัวหนึ่ง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

55.X Error (59.X ผิดพลาด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

57 พัดลมผิดพลาด ปิดและเปิด

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

59.X Error (59.X ผิดพลาด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

79 Service error (79 เกิดข้อผิดพลาดที่บริการ)

คำอธิบาย
มีการติดตั้ง DIMM ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้ง DIMM ที่เครื่องพิมพ์สนับนสนุน
 3. เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

79 ข้อผิดพลาด ปิดและเปิด

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากเฟิร์มแวร์ภายในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

Invalid driver (ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง

Rear door open (ฝาด้านหลังเปิดอยู่)

คำอธิบาย
ฝาปิดด้านหลังของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดฝา

กระดาษติดในถาด 1 ดึงกระดาษที่ติดออก และกด OK

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
นำกระดาษที่ติดออกจากถาด และกด OK
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง ใส่ถาด 1 กด OK

คำอธิบาย
ด้านแรกของงานพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการพิมพ์แล้ว และต้องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์หน้าที่สอง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษในถาดที่ระบุโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และด้านบนของกระดานหันออกจากตัวคุณ และกดปุ่ม OK

กำลังทำความสะอาด

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดเป็นระยะเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
รอจนกว่ากระบวนการทำความสะอาดเสร็จสิ้น

ขนาดกระดาษที่ไม่คาดคิดในถาด <X> ใส่ <ขนาด> Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ตรวจพบกระดาษที่พิมพ์ในถาดที่ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของถาดนั้น
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาด หรือกำหนดค่าถาดตามขนาดกระดาษที่ใส่ลงไป

ข้อผิดพลาด 49 ปิดและเปิด

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

ช่องเปิดอยู่

คำอธิบาย
ฝาปิดด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดฝา

ตลับหมึกพิมพ์สีดำที่ไม่สนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พบตลับผงหมึกที่ติดตั้งซึ่งไม่ใช่ของ HP
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อ
หากคุณเชื่อว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่สนับสนุน

ตลับหมึกสีดำที่ไม่รองรับ

คำอธิบาย
คุณติดตั้งตลับผงหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นอื่น เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้งตลับผงหมึกนี้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
โปรดติดตั้งตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

ตลับหมึกสีดำเหลือน้อย

คำอธิบาย
ตลับผงหมึกใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีตลับผงหมึกสำรองเตรียมพร้อมไว้

ตลับหมึกสีดำเหลือน้อยมาก

คำอธิบาย
ตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า, 400 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึกในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่อตลับผงหมึกของ HP มีระดับ ต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ตลับผงหมึกของ HP ต่อไปในโหมดหมึกเหลือน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองตามการรับประกันอย่างจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์ของ HP

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้แล้ว Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)

คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ตลับผงหมึกที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีตลับผงหมึกสำรองเตรียมพร้อมไว้

ติดตั้งตลับหมึกสีดำ

คำอธิบาย
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึกหรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ติดตั้งตลับผงหมึกของ HP

นำวัสดุที่ติดมากับตลับผงหมึกในระหว่างการขนส่งออก

คำอธิบาย
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับผงหมึกติดตั้งอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดึงแถบสีส้มเพื่อถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกจากตลับหมึก

ป้อนด้วยมือ <SIZE> <TYPE> กด OK เพื่อใช้สื่อที่มี

คำอธิบาย
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ในโหมดป้อนด้วยตนเอง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อล้างข้อความหรือใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1

พิมพ์ผิด กด OK

คำอธิบาย
กระดาษอาจดีเลย์เล็กน้อยเมื่อเลื่อนผ่านเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อล้างข้อความ
ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว:
 1. จัดตัวกั้นกระดาษในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษด้านหน้าดันกระดาษให้ชิดขอบด้านหลังของถาด
 2. ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของ HP เก็บกระดาษไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิด
 3. ใช้เครื่องพิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่ตรงตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

พิมพ์ไม่สำเร็จ กด OK หากยังผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเครื่องก่อนเปิดใหม่

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถประมวลผลหน้าได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์งานต่อ แต่งานพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ
หากปัญหายังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ส่งงานพิมพ์ใหม่

หน่วยความจำเหลือน้อย กด OK

คำอธิบาย
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เกือบเต็ม
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อทำงานให้เสร็จ หรือกดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน
แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง

อุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP แล้ว

คำอธิบาย
มีการติดตั้งตลับผงหมึกของแท้ของ HP แล้ว
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

เกิดข้อผิดพลาดที่อุปกรณ์ กด OK

คำอธิบาย
เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อ

เปลี่ยนตลับหมึกสีดำ

คำอธิบาย
ตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานแล้ว และลูกค้าตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้หยุดการพิมพ์เมื่อถึงระดับต่ำมาก
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึกในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน เมื่อตลับผงหมึกของ HP มีระดับ ต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ตลับผงหมึกของ HP ต่อไปในโหมดหมึกเหลือน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองตามการรับประกันอย่างจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์ของ HP

ใส่กระดาษในถาด <X> <TYPE> <SIZE>

คำอธิบาย
มีการกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องใช้ในงานพิมพ์ แต่ไม่มีกระดาษในถาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด หรือกดปุ่ม OK เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น

ใส่ถาด 1 <PLAIN> <SIZE> / โหมดการทำความสะอาด OK เพื่อเริ่มต้น

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับกระบวนการทำความสะอาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษธรรมดาขนาดตามที่ระบุในถาด 1 แล้วจากนั้นกดปุ่ม OK

ใส่ถาด 1 <TYPE> <SIZE> กด OK เพื่อใช้สื่อที่มี

คำอธิบาย
ไม่มีการกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องใช้ในงานพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1 หรือกดปุ่ม OK เพื่อใช้กระดาษที่อยู่ในถาด

ใส่ถาด <X> กด [OK] เพื่อใช้สื่อที่มี

คำอธิบาย
ไม่มีกระดาษในถาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษในถาดเพื่อพิมพ์ต่อ กดปุ่ม OK เพื่อเลือกถาดอื่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย