ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - งานพิมพ์เพิ่มเติม (Mac OS X)

ยกเลิกงานพิมพ์ (Mac OS X)

 1. หากงานพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกโดยการกดปุ่ม ยกเลิก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานพิมพ์กำลังรออยู่หนึ่งงานหรือมากกว่า การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานพิมพ์ที่ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
  • คิวการพิมพ์ของ Mac: เปิดคิวการพิมพ์โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ในด็อค ไฮไลต์งานพิมพ์ และคลิก Delete (ลบ)

เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. ในเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้า)
 4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม OK
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกขนาดกระดาษที่กำหนดเอง (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. ในเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้า)
 4. จากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) เลือกตัวเลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดที่กำหนดเอง)
 5. ระบุขนาดสำหรับขนาดกระดาษ แล้วคลิกปุ่ม OK
 6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์ลายน้ำ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Watermarks (ลายน้ำ)
 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย Watermark (ลายน้ำ)
 5. ใต้กล่องกาเครื่องหมาย ให้ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อตั้งค่าองค์ประกอบต่างๆ ของลายน้ำ
 6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย