ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 400 M425 - กำหนดการตั้งค่าการส่งแฟกซ์

ตั้งค่าสัญลักษณ์พิเศษและตัวเลือกการโทร
คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซ์ที่คุณโทรได้ ตัวหยุดมักจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่โทรต่างประเทศหรือต่อสายออกภายนอก
สัญลักษณ์พิเศษ
ปุ่ม
คำอธิบาย
ตัวหยุดการโทรชั่วคราว
สามารถใช้ปุ่มโทรซ้ำ/หยุดชั่วคราวบนปุ่มกดแผงควบคุมเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ นอกจากนี้ คุณสามารถแตะปุ่มคอมมาเพื่อใส่ตัวหยุดการโทรชั่วคราว
ตัวหยุดชั่วคราวเพื่อรอสัญญาณหมุน
สามารถใช้ปุ่ม W ได้เฉพาะเมื่อคุณป้อนหมายเลขแฟกซ์สำหรับรายการสมุดโทรศัพท์เท่านั้น อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์รอสัญญาณหมุนก่อนหมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่เหลือ
วางหู
สามารถใช้ปุ่ม R ได้เฉพาะเมื่อคุณป้อนหมายเลขแฟกซ์สำหรับรายการสมุดโทรศัพท์เท่านั้น อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์วางหูได้
ตั้งค่ารหัสนำหน้าการหมุน
หมายเลขนำหน้าการโทรเป็นหมายเลขหรือกลุ่มตัวเลขที่จะถูกเพิ่มไว้หน้าหมายเลขแฟกซ์ที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะป้อนหมายเลขแฟกซ์จากแผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์ จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขนำหน้าการโทร คือ 50 ตัว
ค่าเริ่มต้นคือ ปิด คุณอาจต้องการเปิดการตั้งค่านี้และป้อนหมายเลขนำหน้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหมุนหมายเลข เช่น 9 เพื่อใช้สายโทรศัพท์ต่อไปยังภายนอกระบบโทรศัพท์ของบริษัท ในขณะที่ใช้การตั้งค่านี้ คุณสามารถหมุนหมายเลขแฟกซ์โดยไม่มีหมายเลขนำหน้าการโทรได้โดยใช้การหมุนหมายเลขด้วยตนเอง
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม เลขหมายนำหน้าการโทร และแตะปุ่ม เปิด
 5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายนำหน้า และแตะปุ่ม OK คุณสามารถใช้ตัวเลข, ตัวหยุด และสัญลักษณ์การโทร
ตั้งค่าการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์
โดยปกติ เครื่องจะเริ่มหมุนหมายเลขแฟกซ์ในทันที หากเครื่องแฟกซ์และโทรศัพท์ของคุณใช้สายโทรศัพท์เดียวกัน ให้เปิดการตั้งค่าการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องส่งแฟกซ์ในขณะที่ผู้อื่นกำลังใช้โทรศัพท์อยู่
ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปิด สำหรับฝรั่งเศสและฮังการี และ ปิด สำหรับประเทศ/พื้นที่อื่นๆ
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ตรวจสัญญาณฯ และแตะปุ่ม เปิด
การหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse
ใช้ขั้นตอนนี้ในการตั้งค่าเครื่องให้ใช้โหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานคือ โทน อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้ยกเว้นในกรณีที่คุณทราบว่าสายโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การหมุนหมายเลขแบบ Tone
  บันทึก
ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยู่ในบางประเทศ/พื้นที่
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม โหมดการหมุนเลขหมาย และแตะปุ่ม โทน หรือปุ่ม พัลส์
ตั้งค่าโทรซ้ำอัตโนมัติและเวลาระหว่างการโทรซ้ำ
หากเครื่องไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้เนื่องจากเครื่องที่รับแฟกซ์ไม่รับสายหรือไม่ว่าง เครื่องจะพยายามโทรซ้ำโดยใช้ตัวเลือก โทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่าง โทรซ้ำเมื่อไม่รับสาย และโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่าง
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่างคือ เปิด
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม โทรซ้ำถ้าไม่ว่าง และแตะปุ่ม เปิด
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อไม่รับสาย
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องแฟกซ์ที่รับไม่รับสาย ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อไม่รับสายคือ ปิด
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม โทรซ้ำหากไม่รับสาย และแตะปุ่ม เปิด
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้น ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารคือ เปิด
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม โทรซ้ำหากสื่อสารผิด และแตะปุ่ม เปิด
การตั้งค่าความจาง/เข้มและความละเอียด
การตั้งค่าความจาง/เข้มเริ่มต้น (ความคมชัด)
ความคมชัดจะมีผลต่อความสว่างและความเข้มของแฟกซ์ที่จะส่ง
การตั้งค่าความาเข้ม/จางเริ่มต้นคือค่าความคมชัดซึ่งปกติใช้กับรายการที่ได้รับการแฟกซ์ แถบเลื่อนจะถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม จางลง/เข้มขึ้น แล้วแตะลูกศรอันได้อันหนึ่งเพื่อปรับแถบเลื่อน
การตั้งค่าความละเอียด
  บันทึก
การเพิ่มความละเอียดจะเพิ่มขนาดของไฟล์แฟกซ์ ขนาดของแฟกซ์ที่ใหญ่ขึ้นจะใช้เวลาในการส่งมากขึ้นและอาจใช้พื้นที่มากกว่าหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่อง
ใช้ขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไว้สำหรับการส่งแฟกซ์ให้เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 • มาตรฐาน: การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพต่ำที่สุดและส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
 • ละเอียด: การตั้งค่านี้จะให้ความละเอียดที่สูงกว่า มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับเอกสารที่เป็นข้อความ
 • ละเอียดพิเศษ: การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งข้อความและภาพ เวลาในการส่งจะนานกว่าการตั้งค่า ละเอียด แต่เร็วกว่าการตั้งค่า ภาพถ่าย
 • ภาพถ่าย: การตั้งค่านี้จะให้ภาพที่ดีที่สุด แต่จะใช้เวลาในการส่งมากขึ้นเป็นอย่างมาก
การตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงาน คือ ละเอียด
การตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม ความละเอียดแฟกซ์ แล้วแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
การตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการ
หากมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติรหัสคิดค่าบริการ เครื่องพิมพ์จะพรอมต์ให้คุณป้อนรหัสคิดค่าบริการของแฟกซ์แต่ละรายการ เครื่องพิมพ์จะเพิ่มยอดเงินของรหัสคิดค่าบริการสำหรับแฟกซ์ที่ส่งแต่ละแผ่น ซึ่งรวมถึงแฟกซ์ทุกประเภท ยกเว้นการรับตามที่ขอเรียก การส่งต่อแฟกซ์ หรือแฟกซ์ที่ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหมายเลขการโทรกลุ่ม ยอดเงินของรหัสคิดค่าบริการจะเพิ่มขึ้นเมื่อส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางแต่ละแห่งได้สำเร็จ
ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการคือ ปิด รหัสคิดค่าบริการอาจเป็นหมายเลขใดๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 250
การตั้งค่ารหัสคิดค่าบริการ
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม รหัสคิดค่าบริการ และแตะปุ่ม เปิด
การใช้รหัสคิดค่าบริการ
 1. วางเอกสารใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร์
 2. แตะปุ่ม แฟกซ์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ หรือเลือกรายการโทรด่วนหรือโทรกลุ่ม
 4. แตะปุ่ม เริ่มส่งโทรสาร
 5. ป้อนรหัสคิดค่าบริการ และแตะปุ่ม OK
การพิมพ์รายงานรหัสคิดค่าบริการ
รายงานรหัสคิดค่าบริการจะแสดงรายการรหัสคิดค่าบริการของแฟกซ์ทั้งหมดและจำนวนแฟกซ์ทั้งหมดที่คิดค่าบริการในแต่ละรหัส
  บันทึก
หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์รายงานนี้ เครื่องพิมพ์จะลบข้อมูลค่าบริการทั้งหมด
 1. แตะปุ่ม แฟกซ์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม เมนูแฟกซ์
 3. แตะปุ่ม รายงานแฟกซ์
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม พิมพ์รายงานค่าบริการ

ประเทศ: Flag ไทย