ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro 400 M425 - พิมพ์งานสำหรับ Mac OS X

ใช้ค่าล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เลือกค่าล่วงหน้าการพิมพ์
 4. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
บันทึก
ในการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

สร้างค่าล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ (Mac OS X)

ใช้ค่าล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์เพื่อบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปัจจุบันสำหรับกลับมาเรียกใช้การตั้งค่านั้นใหม่ได้
 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณต้องการบันทึกเพื่อกลับมาใช้ใหม่
 4. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทึกเป็น...) แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับค่าล่วงหน้า
 5. คลิกปุ่ม OK

พิมพ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (Mac OS X)

 1. ใส่กระดาษจำนวนมากพอลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อให้เพียงพอกับงานพิมพ์
 2. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 3. ในรายการดรอปดาวน์ Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 4. เลือกรายการดรอปดาวน์ Layout (รูปแบบ)
 5. จากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน) ให้เลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม
 6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)

บันทึก
เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์สองด้านโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้ในการพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้ในกรณีที่กระดาษไม่รองรับการพิมพ์สองด้านโดยอัตโนมัติ หรือส่วนการพิมพ์สองด้านถูกปิดใช้งาน
 1. ใส่กระดาษจำนวนมากพอลงในถาด 1 เพื่อให้เพียงพอกับงานพิมพ์
 2. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 3. ในรายการดรอปดาวน์ Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 4. เลือกรายการดรอปดาวน์ Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
 5. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม
 6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะใส่ปึกกระดาษกลับเข้าไปในถาด 1 เพื่อพิมพ์ด้านที่สอง
 7. ไปที่เครื่องพิมพ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ในถาด 1 ออก
 8. ใส่ปึกกระดาษที่พิมพ์แล้วลงไปในถาด 1 โดยให้ด้านที่พิมพ์เสร็จแล้วคว่ำลง และขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แนวกระดาษ
 9. หากข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ

การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

รูปภาพ : ภาพประกอบการพิมพ์ n-up
 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Layout (รูปแบบ)
 4. จากเมนู Pages per Sheet (หน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในแต่ละหน้า (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)
 5. ในส่วน Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลำดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ
 6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบที่จะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า
 7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. ในเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้า)
 4. คลิกไอคอนที่แสดงการวางแนวหน้ากระดาษที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกปุ่ม OK
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Finishing (การตกแต่ง)
 4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

การพิมพ์หน้าปก (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Cover Page (ใบปะหน้า) แล้วเลือกหน้าที่จะพิมพ์หน้าปก คลิกปุ่ม Before Document (ก่อนเอกสาร) หรือปุ่ม After Document (หลังเอกสาร)
 4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหน้า) เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์บนหน้าปก
  บันทึก
  ในการพิมพ์หน้าปกแบบไม่มีข้อความใดๆ ให้เลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหน้า)
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

กำหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)
 4. ในส่วน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกช่อง Scale to fit paper size (ปรับให้พอดีกับขนาดกระดาษ) แล้วเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน์
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

จัดทำหนังสือเล่มเล็ก (Mac OS X)

 1. บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์นี้
 3. เปิดเมนู Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
 4. คลิกช่อง Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
 5. เปิดเมนู Booklet Printing (การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก)
 6. คลิกช่อง Format Output As Booklet (จัดรูปแบบงานที่ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็ก) แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม
 7. เลือกขนาดกระดาษ
 8. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย