ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - กำหนดค่าเครือข่าย IP กับ Windows

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพื่อดูหรือเปลี่ยนการกำหนดค่า IP
 1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่า และค้นหา IP แอดเดรส
  • ถ้าคุณใช้ IPv4 IP แอดเดรสจะมีแต่ตัวเลขเท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบดังนี้:
   xxx.xxx.xxx.xxx
  • ถ้าคุณใช้ IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบด้วยทั้งอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีรูปแบบคล้ายดังนี้:
   xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
 2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้ป้อน IP แอดเดรส (IPv4) ของเครื่องพิมพ์ลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ สำหรับ IPv6 ให้ใช้ขั้นตอนที่กำหนดโดยเว็บเบราเซอร์เพื่อป้อน IPv6 แอดเดรส
 3. คลิกแท็บ Networking (เครือข่าย) เพื่อดูข้อมูลเครือข่าย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องพิมพ์

ใช้ HP Embedded Web Server ในการตั้งค่ารหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
 1. พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ คลิกแถบ Networking (เครือข่าย) แล้วคลิกลิงค์ Security (การรักษาความปลอดภัย)
  บันทึก
  ถ้าได้ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้านี้ ระบบจะแจ้งให้คุณพิมพ์รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม Apply (ใช้)
 2. ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password (รหัสผ่านใหม่) และในช่อง Verify password (ตรวจสอบรหัสผ่าน)
 3. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม Apply (ใช้) เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นด้วยตนเอง
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เลื่อนและแตะเมนู การตั้งค่าเครือข่าย
 3. แตะเมนู ค่าคอนฟิกTCP/IP และแตะปุ่ม ด้วยตนเอง
 4. ใช้แผงปุ่มกดตัวเลขเพื่อป้อน IP แอดเดรส แล้วแตะปุ่ม OK แตะปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยัน
 5. ใช้แผงปุ่มกดตัวเลขเพื่อป้อนซับเน็ตมาสก์ แล้วแตะปุ่ม OK แตะปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยัน
 6. ใช้แผงปุ่มกดตัวเลขเพื่อป้อนเกตเวย์เริ่มต้น แล้วแตะปุ่ม OK แตะปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ์สองด้าน

บันทึก
ข้อมูลนี้ใช้กับเครือข่าย Ethernet เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายแบบไร้สาย
ความเร็วลิงค์และโหมดการติดต่อสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะต้องตรงกับฮับเครือข่าย ในกรณีส่วนใหญ่ ให้ปล่อยเครื่องพิมพ์ไว้ในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและ Duplex ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นได้ หากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
บันทึก
การตั้งค่าต้องตรงกับอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (ฮับของเครือข่าย สวิตช์ เกตเวย์ รูตเตอร์หรือคอมพิวเตอร์)
บันทึก
การเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ปิด แล้วเปิดใหม่ ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทำงานอะไรเท่านั้น
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เลื่อนและแตะเมนู การตั้งค่าเครือข่าย
 3. แตะเมนู ความเร็วลิงค์
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ต่อไปนี้:
  การตั้งค่า
  คำอธิบาย
  อัตโนมัติ
  เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติสำหรับความเร็วลิงค์และโหมดการติดต่อสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้บนเครือข่าย
  10T Half
  10 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps), half-duplex operation
  10T Full
  10 Mbps, full-duplex operation
  100TX Half
  100 Mbps, half-duplex operation
  100TX Full
  100 Mbps, full-duplex operation
 5. แตะปุ่ม OK เครื่องพิมพ์จะปิดแล้วเปิดใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย