ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ

เครื่องพิมพ์นี้ติดตั้งหน่วยความจำ Random Access Memory (RAM) 192 เมกะไบต์ (MB) คุณสามารถติดตั้งหน่วยความจำสำหรับเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม 256 เมกะไบต์โดยเพิ่ม Dual Inline Memory Module (DIMM) นอกจากนี้ คุณสามารถติดตั้ง DIMM แบบอักษรเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์อักขระต่างๆ ได้ (เช่น ภาษาจีนหรือตัวอักษรในภาษาไซริลลิก)
  หมายเหตุ
กระแสไฟฟ้าอาจทำลายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขณะที่จับหรือถือส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สวมแถบรัดข้อมือป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต แล้วแตะที่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์
การติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด
 2. ที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ เปิดฝาช่องใส่ DIMM
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องใส่ DIMM
 3. ถอดปิดฝาช่องใส่ DIMM
  รูปภาพ : ถอดฝาช่องใส่ DIMM
 4. หากต้องการเปลี่ยน DIMM ที่ติดตั้งอยู่แล้ว ให้ง้างสลักที่อยู่แต่ละข้างของช่องเสียบ DIMM ออกจากกัน ยกช่องเสียบ DIMM ขึ้น และดึงออก
    หมายเหตุ
  กระแสไฟฟ้าอาจทำลายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขณะที่จับหรือถือส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สวมแถบรัดข้อมือป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต แล้วแตะที่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอด DIMM
 5. นำ DIMM อันใหม่ออกจากซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต และหาตำแหน่งรอยบากทางด้านล่างของ DIMM
  รูปภาพ : รอยบาก DIMM
 6. ในขณะที่ถือ DIMM โดยจับที่ขอบ ให้จัดวางรอยบากบน DIMM ในตรงกับแถบในช่อง DIMM ในแนวเอียง
  รูปภาพ : ใส่ DIMM
 7. กด DIMM ลงสลักทั้งสองยึด DIMM เมื่อการติดตั้งถูกต้อง จะมองไม่เห็นหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะ
    บันทึก
  หากคุณรู้สึกติดขัดเมื่อใส่ DIMM ตรวจดูว่ารอยบากที่ด้านล่างของ DIMM อยู่ในแนวเดียวกับแถบในช่องเสียบ หากยังไม่สามารถใส่ DIMM ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณใส่ DIMM ถูกประเภท
  รูปภาพ : ก้านล็อค DIMM
 8. ใส่ฝาปิด DIMM ใหม่
  รูปภาพ : ใส่ฝาช่องใส่ DIMM
 9. ปิดฝาช่องใส่ DIMM
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องใส่ DIMM
 10. ต่อสายไฟและสายเคเบิล USB หรือเครือข่าย และเปิดเครื่องพิมพ์
การเปิดใช้หน่วยความจำ
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Vista
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. คลิก Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) (ใช้มุมมอง Start menu ที่เป็นค่าเริ่มต้น) หรือคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) (ใช้มุมมอง Classic Start menu)
 4. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
 5. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 6. ขยายพื้นที่สำหรับ ตัวเลือกที่ติดตั้งได้
 7. ถัดจาก ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ และ อัปเดตทันที
 8. คลิก OK
  บันทึก
หากมีการอัปเดตหน่วยความจำไม่ถูกต้องหลังจากใช้ตัวเลือก อัปเดตทันที คุณสามารถเลือกจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองในส่วน ตัวเลือกที่ติดตั้งได้
ตัวเลือก ตัวเลือกที่ติดตั้งได้ จะทับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่มีอยู่ของเครื่องพิมพ์
Windows 7
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ และเลือก Properties (คุณสมบัติ)
 4. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 5. ขยายพื้นที่สำหรับ ตัวเลือกที่ติดตั้งได้
 6. ถัดจาก ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ และ อัปเดตทันที
 7. คลิก OK
  บันทึก
หากมีการอัปเดตหน่วยความจำไม่ถูกต้องหลังจากใช้ตัวเลือก อัปเดตทันที คุณสามารถเลือกจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองในส่วน ตัวเลือกที่ติดตั้งได้
ตัวเลือก ตัวเลือกที่ติดตั้งได้ จะทับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่มีอยู่ของเครื่องพิมพ์
Mac OS X 10.5 และ 10.6
 1. จากเมนู Apple เลือกเมนู System Preferences (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง
 3. คลิกปุ่ม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
 4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร์)
 5. กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง
ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM
หลังจากติดตั้ง DIMM โปรดดูให้แน่ใจว่าการติดตั้งนั้นเรียบร้อยดี
 1. เปิดเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าไฟพร้อมสว่าง หลังจากเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานแล้ว หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น แสดงว่าอาจติดตั้ง DIMM ไม่ถูกต้อง
 2. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก
 3. ในหน้ากำหนดค่า ให้ตรวจดูส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยความจำ และเทียบกับหน้ากำหนดค่าที่พิมพ์ออกมาก่อนจะติดตั้งหน่วยความจำ หากหน่วยความจำไม่เพิ่มขึ้น แสดงว่า ติดตั้ง DIMM ไม่ถูกต้อง หรือ DIMM อาจบกพร่อง ติดตั้งอีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนเดิม หากจำเป็น ให้ติดตั้ง DIMM อื่น
  บันทึก
หากคุณติดตั้งภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์ (ลักษณะ) ไว้ ให้ตรวจดูที่ส่วน “ลักษณะและตัวเลือกที่ติดตั้งไว้” ในหน้าการกำหนดค่า พื้นที่ส่วนนี้ควรแสดงรายการภาษาใหม่ของเครื่องพิมพ์
การจัดสรรหน่วยความจำ
ในบางครั้งยูทิลิตีหรืองานที่คุณดาวน์โหลดไปยังเครื่องพิมพ์อาจประกอบด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ (เช่น แบบอักษร มาโคร หรือลวดลาย) แหล่งข้อมูลที่ได้รับการกำหนดจากภายในเครื่องให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์จนกว่าคุณจะปิดเครื่อง
ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใช้ PDL (page description language) กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร สำหรับรายละเอียดทางด้านเทคนิค โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิง PDL ที่เหมาะสมสำหรับ PCL หรือ PS
 • กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร เฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บแหล่งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำขณะที่เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น
 • ส่งแหล่งข้อมูลถาวรไปที่เครื่องพิมพ์เฉพาะตอนเริ่มต้นพิมพ์งานเท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน
  บันทึก
การใช้แหล่งข้อมูลถาวรมากเกินไปหรือดาวน์โหลดในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน จะทำให้การทำงานหรือประสิทธิภาพในการพิมพ์งานที่ซับซ้อนลดน้อยลง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย