ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product -

ในการเปิดเมนูนี้ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า เมนูย่อยมีดังต่อไปนี้:
 • บริการบนเว็บของ HP
 • รายงาน
 • แบบฟอร์มด่วน
 • การตั้งค่าแฟกซ์
 • การตั้งค่าระบบ
 • บริการ
 • การตั้งค่าเครือข่าย
เมนู บริการบนเว็บของ HP
รายการเมนู
คำอธิบาย
เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
เปิด HP Web Services เพื่อให้คุณใช้ HP ePrint และเมนู โปรฯ ได้
HP ePrint คือเครื่องมือพิมพ์เอกสารโดยการใช้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอีเมล์เพื่อส่งเอกสารมาที่อีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
ใช้เมนู โปรฯ เพื่อพิมพ์โดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชันที่เลือก
แสดงอีเมล์แอดเดรส
เลือกว่าจะแสดง IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุมหรือไม่
พิมพ์แผ่นข้อมูล
พิมพ์หน้าที่มีอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์และข้อมูลอื่นๆ ของ HP Web Services
เปิด/ปิด ePrint
เปิดหรือปิด HP ePrint
เปิด/ปิดโปรแกรม
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ โปรฯ
ลบบริการบนเว็บ
ลบ HP Web Services ออกจากเครื่องพิมพ์นี้
เมนู รายงาน
ใช้เมนู รายงาน เพื่อพิมพ์รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
รายการในเมนู
คำอธิบาย
หน้าตัวอย่าง
พิมพ์หน้าที่แสดงคุณภาพการพิมพ์
โครงสร้างเมนู
พิมพ์แผนผังเค้าโครงเมนูของแผงควบคุม ซึ่งจะแสดงการตั้งค่าที่ใช้อยู่สำหรับแต่ละเมนู
รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน
พิมพ์รายการการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่อง รวมทั้งข้อมูลเครือข่ายพื้นฐานเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย
สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
พิมพ์สถานะของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ รวมทั้งข้อมูลต่อไปนี้
 • เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับหมึก
 • จำนวนหน้าที่เหลือโดยประมาณ
 • หมายเลขชิ้นส่วนสำหรับตลับหมึกพิมพ์ของ HP
 • จำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่และการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ของ HP ที่ใช้แล้ว
สรุปเครือข่าย
พิมพ์รายการการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่อง
หน้าแสดงการใช้
พิมพ์หน้าที่แสดงหน้าที่กระดาษติดหรือดึงกระดาษผิดในเครื่องพิมพ์, หน้าสีเดียว (ขาวดำ) หรือสี และรายงานจำนวนหน้าที่สแกน แฟกซ์ และคัดลอก
รายการแบบอักษร PCL
พิมพ์รายการแบบอักษร PCL ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
รายการแบบอักษร PS
พิมพ์รายการแบบอักษร PostScript (PS) ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
รายการแบบอักษร PCL6
พิมพ์รายการแบบอักษร PCL6 ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
บันทึกการใช้สี
พิมพ์รายงานแสดงชื่อผู้ใช้ ชื่อแอปพลิเคชัน และข้อมูลการใช้สีในแต่ละงาน
หน้าบริการ
พิมพ์รายงานบริการ
หน้าการวินิจฉัย
พิมพ์หน้าการปรับเทียบและวินิจฉัยสี
หน้าคุณภาพการพิมพ์
พิมพ์หน้าที่ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
เมนู แบบฟอร์มด่วน
รายการเมนู
รายการเมนูย่อย
คำอธิบาย
กระดาษสมุดบันทึก
กฎการย่อ
กฎการขยาย
กฎย่อย
พิมพ์หน้าที่มีเส้นบรรทัด
กระดาษกราฟ
1/8 นิ้ว
5 มม.
พิมพ์หน้าที่มีเส้นกราฟ
รายการตรวจสอบ
1-คอลัมน์
2-คอลัมน์
พิมพ์หน้าที่มีเส้นบรรทัดพร้อมกล่องกาเครื่องหมาย
กระดาษโน้ตเพลง
แนวตั้ง
แนวนอน
พิมพ์กระดาษที่มีเส้นบรรทัดสำหรับเขียนโน้ตเพลง
เมนูการตั้งค่าแฟกซ์
ในตารางต่อไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รายการเมนู
รายการเมนูย่อย
รายการเมนูย่อย
คำอธิบาย
ยูทิลิตี้การตั้งค่าแฟกซ์
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดการตั้งค่าแฟกซ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอและเลือกการตอบรับที่ถูกต้องสำหรับคำถามแต่ละข้อ
การตั้งค่าพื้นฐาน
เวลา/วันที่
(การตั้งค่าสำหรับรูปแบบเวลา, เวลาปัจจุบัน, รูปแบบวันที่ และวันที่ปัจจุบัน)
ตั้งค่าเวลาและวันที่ของเครื่อง
หัวแฟกซ์
ป้อนเบอร์แฟกซ์คุณ
ป้อนชื่อบริษัทคุณ
ตั้งค่าข้อมูลการระบุตัวตนที่จะส่งยังเครื่องรับ
โหมดรับสาย
อัตโนมัติ*
ด้วยตนเอง
TAM
แฟกซ์/โทร
ตั้งค่าปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 • อัตโนมัติ: เครื่องจะรับสายที่เข้าโดยอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนครั้งของกริ่งตามที่กำหนดไว้
 • ด้วยตนเอง: ผู้ใช้จะต้องกดปุ่ม เริ่มส่งโทรสาร หรือใช้เครื่องโทรศัพท์สายพ่วง (กดปุ่ม 1-2-3 ที่โทรศัพท์สายพ่วง) ในการทำให้เครื่องพิมพ์รับสายเรียกเข้านั้น
 • TAM: เครื่องตอบรับโทรศัพท์ (TAM) จะถูกติดตั้งที่พอร์ตโทรศัพท์ Aux ของเครื่อง เครื่องพิมพ์จะฟังสัญญาณแฟกซ์หลังจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์รับสาย และรับสายหากตรวจพบสัญญาณแฟกซ์
 • แฟกซ์/โทร: เครื่องพิมพ์จะรับสายเรียกเข้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบว่าสายดังกล่าวเป็นสายสนทนาหรือสายแฟกซ์ หากสายดังกล่าวเป็นสายแฟกซ์ เครื่องจะดำเนินการกับสายเป็นแฟกซ์ขาเข้า หากตรวจพบว่าสายเรียกเข้าเป็นสายสนทนา เครื่องพิมพ์จะสร้างเสียงกริ่งสังเคราะห์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีสายเรียกเข้าที่เป็นสายสนทนา
จำนวนเสียงกริ่งตอบรับ
ระบุจำนวนครั้งของเสียงกริ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนแฟกซ์โมเด็มจะตอบรับ ค่าเริ่มต้นคือ 5
เสียงกริ่งเฉพาะ
ทุกกริ่ง*
หนึ่งครั้ง
สองครั้ง
สามครั้ง
สองครั้งและสามครั้ง
หากคุณมีบริการโทรศัพท์แบบเสียงกริ่งเฉพาะ ให้ใช้รายการนี้เพื่อกำหนดค่าการตอบสนองต่อสายเรียกเข้าของเครื่องพิมพ์
 • ทุกกริ่ง: เครื่องพิมพ์จะรับรูปแบบเสียงกริ่งหรือสายทั้งหมดที่เรียกเข้ามาในสายโทรศัพท์
 • หนึ่งครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้งเดียว
 • สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง
 • สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง
 • สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง
เลขหมายนำหน้าการโทร
เปิด
ปิด*
ระบุหมายเลขนำหน้าที่จะต้องหมุนเมื่อทำการส่งแฟกซ์จากเครื่อง หากคุณเปิดคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณป้อนหมายเลข และจะระบุหมายเลขนั้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณส่งแฟกซ์
การตั้งค่าขั้นสูง
ความละเอียดแฟกซ์
มาตรฐาน
ละเอียด*
ละเอียดพิเศษ
ภาพถ่าย
ตั้งค่าความละเอียดของเอกสารที่ส่ง ภาพที่มีความละเอียดสูงจะมีจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) มากขึ้น จึงให้รายละเอียดได้มากขึ้นด้วย ภาพที่มีความละเอียดต่ำจะมีจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) น้อยลง และแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าและแฟกซ์จะใช้เวลาในการส่งน้อยกว่า
จางลง/เข้มขึ้น
ตั้งค่าความเข้มของแฟกซ์ขาออก
พอดีกับกระดาษ
เปิด*
ปิด
ย่อขนาดแฟกซ์ที่ได้รับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้ของถาด
ขนาดกระจก
Letter
A4
ตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกนจากเครื่องสแกนแบบแท่น
โหมดการหมุนเลขหมาย
โทน*
พัลส์
เลือกว่าจะให้เครื่องใช้ระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข
โทรซ้ำถ้าไม่ว่าง
เปิด*
ปิด
ตั้งค่าว่าจะให้เครื่องพยายามโทรซ้ำหากสายไม่ว่างหรือไม่
โทรซ้ำหากไม่รับสาย
เปิด
ปิด*
ตั้งค่าว่าจะให้เครื่องพยายามโทรซ้ำหรือไม่หากหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับไม่รับสาย
โทรซ้ำหากสื่อสารผิด
เปิด*
ปิด
ตั้งค่าว่าจะให้เครื่องพยายามโทรซ้ำไปยังหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับหากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือไม่
ตรวจสัญญาณฯ
เปิด
ปิด*
ตั้งค่าว่าจะให้เครื่องตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขก่อนการส่งแฟกซ์หรือไม่
รหัสคิดค่าบริการ
เปิด
ปิด*
เปิดใช้รหัสคิดค่าบริการเมื่อตั้งค่าเป็น เปิด พรอมต์จะปรากฏในตำแหน่งที่คุณสามารถป้อนรหัสคิดค่าบริการสำหรับแฟกซ์ที่ส่งออก
โทรศัพท์พ่วง
เปิด*
ปิด
เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถกดปุ่มหมายเลข 1-2-3 ที่โทรศัพท์พ่วงเพื่อให้เครื่องตอบรับสายเรียกเข้าที่เป็นสายแฟกซ์ได้
ประทับข้อมูลบนแฟกซ์
เปิด
ปิด*
ตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์วันที่ เวลา หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง และหมายเลขหน้าลงในแฟกซ์ทุกหน้า
รับส่วนตัว
เปิด
ปิด*
การตั้งค่าคุณสมบัติ รับส่วนตัว เป็น เปิด ต้องการให้คุณตั้งรหัสผ่านเครื่องพิมพ์ หลังจากที่ตั้งรหัสผ่านแล้ว เครื่องจะตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 • คุณสมบัติ รับส่วนตัว เปิดอยู่
 • แฟกซ์ก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำ
 • ตั้งค่า ส่งต่อแฟกซ์ เป็น ปิด และไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • แฟกซ์ขาเข้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ
ยืนยันเบอร์แฟกซ์
เปิด
ปิด*
ยืนยันหมายเลขแฟกซ์โดยการป้อนหมายเลขแฟกซ์อีกครั้ง
ให้พิมพ์โทรสารซ้ำ
เปิด*
ปิด
ตั้งค่าว่าจะจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับในหน่วยความจำเพื่อพิมพ์ซ้ำภายหลังหรือไม่
เวลาเสียงแฟกซ์/โทรฯ
20*
30
40
70
ตั้งเวลาเป็นวินาทีให้เครื่องหยุดการส่งเสียงกริ่งของ แฟกซ์/โทร ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีสายเรียกเข้าที่เป็นสายสนทนา
พิมพ์สองด้าน
เปิด
ปิด*
ตั้งค่าการพิมพ์สองด้านเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแฟกซ์
  บันทึก
รายการนี้มีในรุ่นพิมพ์สองด้านเท่านั้น
ความเร็วแฟกซ์
เร็ว(V.34)*
ปานกลาง(V.17)
ช้า(V.29)
ตั้งค่าความเร็วในการสื่อสารด้วยแฟกซ์ที่อนุญาต
เมนูการตั้งค่าระบบ
ในตารางต่อไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รายการเมนู
รายการเมนูย่อย
รายการเมนูย่อย
รายการเมนูย่อย
คำอธิบาย
ภาษา
(รายการภาษาบนหน้าจอของแผงควบคุมที่เลือกใช้ได้)
ตั้งค่าภาษาที่แผงควบคุมใช้แสดงข้อความและรายงานเกี่ยวกับเครื่อง
การตั้งค่ากระดาษ
ขนาดกระดาษเริ่มต้น
Letter
A4
Legal
ตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการพิมพ์รายงานภายใน แฟกซ์ หรืองานพิมพ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุขนาดกระดาษ
ประเภทกระดาษเริ่มต้น
รายการชนิดกระดาษที่มีอยู่
ตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ์รายงานภายใน แฟกซ์ หรืองานพิมพ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุประเภทกระดาษ
ถาด 1
ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
เลือกขนาดและประเภทเริ่มต้นสำหรับถาด 1 จากรายการขนาดและประเภทที่มีอยู่
ถาด 2
ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
เลือกขนาดและประเภทเริ่มต้นสำหรับถาด 2 จากรายการขนาดและประเภทที่มีอยู่
ดำเนินการกระดาษหมด
รอตลอดไป*
ยกเลิก
แทนที่
ระบุว่าจะให้เครื่องดำเนินการอย่างไรเมื่องานพิมพ์ต้องการขนาดหรือประเภทของกระดาษที่ไม่มีอยู่ หรือเมื่อถาดไม่มีกระดาษ
 • รอตลอดไป: เครื่องพิมพ์จะรอจนกว่าคุณจะใส่กระดาษที่ถูกต้อง
 • แทนที่: พิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดต่างออกไปหลังจากพ้นระยะเวลาที่ระบุ
 • ยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพ์โดยอัตโนมัติหลังจากที่พ้นระยะเวลาที่ระบุ
 • หากคุณเลือกรายการ แทนที่ หรือ ยกเลิก แผงควบคุมจะแสดงข้อความให้คุณระบุจำนวนวินาทีที่ต้องการให้เครื่องรอ
คุณภาพการพิมพ์
การปรับเทียบสี
ปรับเทียบเดี๋ยวนี้
ปรับเทียบเมื่อเปิดเครื่อง
ทำการปรับเทียบทั้งระบบ
 • ปรับเทียบเดี๋ยวนี้: ทำการปรับเทียบทันที
 • ปรับเทียบเมื่อเปิดเครื่อง: ระบุระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์ควรรอหลังจากคุณเปิดเครื่องก่อนจะปรับเทียบ
ปรับการวางแนว
พิมพ์หน้าทดสอบ
ใช้เมนูนี้เพื่อเพิ่มการปรับระยะกึ่งกลางภาพในหน้าจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา ก่อนที่จะปรับค่าเหล่านี้ ให้พิมพ์หน้าทดสอบก่อน หน้านี้จะแสดงการจัดแนวกระดาษในทิศทาง X และ Y เพื่อให้คุณทราบถึงการปรับแนวกระดาษที่จำเป็น
ปรับถาด <X>
เลื่อน X1
เลื่อน X2
เลื่อน Y
ใช้การตั้งค่า เลื่อน X1 เพื่อจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลางจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งสำหรับเอกสารหน้าเดียว หรือสำหรับด้านที่สองของเอกสารสองหน้า
ใช้การตั้งค่า เลื่อน X2 เพื่อจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลางจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งสำหรับด้านแรกของเอกสารสองหน้า
ใช้การตั้งค่า เลื่อน Y เพื่อจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลางจากด้านบนไปด้านล่างในหน้า
การตั้งค่าพลังงาน
หน่วงเวลาพักเครื่อง
15 นาที*
30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
ปิด
1 นาที
กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง เครื่องพิมพ์จะออกจากโหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งงานพิมพ์ หรือกดปุ่มบนแผงควบคุม
  บันทึก
เวลา หน่วงเวลาพักเครื่อง เริ่มต้นคือ 15 นาที
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
หน่วงเวลาปิดเครื่อง
30 นาที*
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ไม่เคย
เลือกระยะเวลาที่หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
เวลา หน่วงเวลาปิดเครื่อง เริ่มต้นคือ 30 นาที
เหตุการณ์ปลุกให้ทำงาน
งานบน USB
งานบนเครือข่าย LAN
งานบนเครือข่ายไร้สาย
กดปุ่ม
เลือกว่าเครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานหรือไม่เมื่อได้รับงานหรือการดำเนินการประเภทเหล่านี้
ค่าเริ่มต้นของแต่ละตัวเลือกคือ ใช่
การตั้งค่าความดัง
ความดังของเสียงเตือน
ความดังของเสียงกริ่ง
ความดังของปุ่มกด
ความดังของสายโทรศัพท์
ตั้งค่าระดับความดังของเสียงของเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับการตั้งค่าระดับความดังของเสียง:
 • ปิด
 • เบา
 • ปานกลาง*
 • ดัง
เวลา/วันที่
(การตั้งค่าสำหรับรูปแบบเวลา, เวลาปัจจุบัน, รูปแบบวันที่ และวันที่ปัจจุบัน)
ตั้งค่าเวลาและวันที่ของเครื่อง
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
เปิด
ปิด
ตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกการตั้งค่า เปิด คุณต้องตั้งรหัสผ่าน
แฟลชไดรฟ์ USB
เปิด
ปิด
เปิดหรือปิดการพิมพ์โดยตรงจากพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ปิดใช้งานแฟกซ์
เปิด
ปิด
เปิดหรือปิดคุณสมบัติแฟกซ์
การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ตลับหมึกสีดำ
การตั้งค่าแบบต่ำมาก
พรอมต์
ทำต่อ*
หยุด/เปลี่ยน
กำหนดการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่อตลับหมึกพิมพ์สีดำถึงระดับที่เหลือน้อยมาก
 • พรอมต์: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ คุณสามารถรับข้อความแจ้งนั้นและดำเนินการพิมพ์ต่อได้ ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
 • ทำต่อ: เครื่องพิมพ์จะเตือนให้คุณทราบว่าตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้
 • หยุด/เปลี่ยน: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ระดับต่ำ
ป้อนเปอร์เซ็นต์
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของอายุใช้งานที่เหลืออยู่โดยประมาณที่คุณต้องการให้เครื่องพิมพ์เตือนเมื่อตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย
สำหรับตลับหมึกดำที่มากับเครื่องพิมพ์ ค่าเริ่มต้นคือ 27% สำหรับตลับหมึกพิมพ์สำรองสีดำความจุมาตรฐาน ค่าเริ่มต้นคือ 15% สำหรับตลับหมึกพิมพ์สำรองสีดำความจุสูง ค่าเริ่มต้นคือ 8%
ค่าเริ่มต้นจะให้การใช้งานประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ตลับหมึกพิมพ์จะถึงระดับต่ำมาก
ตลับหมึกสี
การตั้งค่าแบบต่ำมาก
หยุด/เปลี่ยน
พรอมต์
ทำต่อ
พิมพ์สีดำ*
กำหนดการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่อตลับหมึกพิมพ์สีสีใดสีหนึ่งถึงระดับที่เหลือน้อยมาก
 • พรอมต์: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ คุณสามารถรับข้อความแจ้งนั้นและดำเนินการพิมพ์ต่อได้ ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
 • ทำต่อ: เครื่องพิมพ์จะเตือนให้คุณทราบว่าตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้
 • พิมพ์สีดำ: ลูกค้ากำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์โดยใช้ตลับหมึกพิมพ์สีดำเท่านั้นเมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสีเหลือน้อยมาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองสีอาจจะยังให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้ ในการพิมพ์สี ให้เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองสีหรือกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ใหม่
  เมื่อคุณเลือกเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือน้อยมาก การพิมพ์สีจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ
 • หยุด/เปลี่ยน: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ระดับต่ำ
สีน้ำเงิน
สีแดง
สีเหลือง
ป้อนเปอร์เซ็นต์
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของอายุใช้งานที่เหลืออยู่โดยประมาณที่คุณต้องการให้เครื่องพิมพ์เตือนเมื่อตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย
สำหรับตลับหมึกสีที่มากับเครื่องพิมพ์ ค่าเริ่มต้นคือ 20% สำหรับตลับหมึกพิมพ์สำรองสี ค่าเริ่มต้นคือ 10%
ค่าเริ่มต้นจะให้การใช้งานประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ตลับหมึกพิมพ์จะถึงระดับต่ำมาก
จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
ในอุปกรณ์สิ้นเปลือง*
ไม่อยู่ในอุปกรณ์สิ้นเปลือง
เครื่องพิมพ์จะเก็บข้อมูลการใช้ตลับหมึกพิมพ์ไว้ในหน่วยความจำภายในโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเก็บข้อมูลนี้ไว้ในชิพหน่วยความจำในตลับหมึก เลือกตัวเลือก ไม่อยู่ในอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในชิพหน่วยความจำของตลับหมึกพิมพ์ จะช่วยให้ HP ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการพิมพ์ของลูกค้าได้ในอนาคต HP จะสุ่มตัวอย่างชิพหน่วยความจำจากตลับหมึกพิมพ์ที่ส่งกลับมาตามโปรแกรมส่งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการรีไซเคิลของ HP HP จะนำชิพหน่วยความจำจากการสุ่มตัวอย่างนี้มาศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องพิมพ์ HP ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากชิพหน่วยความจำตลับหมึกพิมพ์นั้นไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวลูกค้า หรือผู้ใช้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้
แบบอักษร Courier
ปกติ
เข้ม
ตั้งค่าแบบอักษร Courier
สีของสำเนา
เปิด
ปิด
เปิดหรือปิดการใช้งานการทำสำเนาสี
เมนูบริการ
ในตารางต่อไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รายการเมนู
รายการเมนูย่อย
รายการเมนูย่อย
คำอธิบาย
บันทึกบริการแฟกซ์
ล้างโทรสารที่บันทึกไว้
ลบแฟกซ์ทั้งหมดในหน่วยความจำ
ใช้ทดสอบแฟกซ์
ทดสอบแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เสียบอยู่กับเต้าเสียบถูกต้อง และมีสัญญาณในสายโทรศัพท์ จะมีการพิมพ์รายงานการทดสอบแฟกซ์เพื่อแสดงผลการทำงาน
พิมพ์ T.30 Trace
เดี๋ยวนี้
ไม่เคย*
หากมีข้อผิดพลาด
เมื่อวางสาย
พิมพ์หรือกำหนดเวลารายงานที่ใช้แก้ปัญหาการส่งแฟกซ์
การแก้ไขข้อผิดพลาด
เปิด*
ปิด
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดจะทำให้เครื่องที่ส่งสามารถส่งข้อมูลใหม่ได้หากตรวจสอบสัญญาณข้อผิดพลาด
บันทึกบริการแฟกซ์
บันทึกการใช้งานแฟกซ์จะพิมพ์รายการล่าสุด 40 รายการในบันทึกการใช้แฟกซ์ออกมา
หน้าการทำความสะอาด
ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เมื่อมีคราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงานพิมพ์ กระบวนการทำความสะอาดจะขจัดฝุ่นผงและคราบผงหมึกส่วนเกินออกจากทางเดินของกระดาษ
เมื่อเลือก เครื่องพิมพ์จะพรอมต์ให้คุณใส่กระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 ในถาด 1 แตะปุ่ม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาด รอจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป
  บันทึก
สำหรับรุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวางแนว
ความเร็ว USB
สูง*
เต็มที่
ตั้งความเร็ว USB ในการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการให้เครื่องพิมพ์ทำงานด้วยความเร็วสูงโดยปกติ เครื่องพิมพ์นั้นต้องเปิดใช้ความเร็วสูงไว้ และต้องเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโฮสต์ EHCI ซึ่งทำงานด้วยความเร็วสูงด้วย รายการเมนูนี้ไม่มีผลต่อความเร็วการทำงานของเครื่องพิมพ์ในขณะนี้
ความม้วนน้อยลง
เปิด
ปิด*
เมื่องานที่พิมพ์ออกมางอเสมอๆ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานในโหมดที่ลดการโค้งงอ
พิมพ์เก็บถาวร
เปิด
ปิด*
เมื่อพิมพ์หน้าเอกสารที่จะจัดเก็บเป็นเวลานาน ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานในโหมดที่ลดรอยเปื้อนและฝุ่นละอองจากผงหมึก
Firmware Datecode
แสดงรหัสวันที่ของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
เรียกคืนค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าที่กำหนดเองทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
HP Smart Install
เปิด*
ปิด
เปิดหรือปิดเครื่องมือ HP Smart Install
ปิดเครื่องมือหากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet
หากคุณเลิกใช้ HP Smart Install คุณต้องใช้แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
เมนูการตั้งค่าเครือข่าย
ในตารางต่อไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
รายการเมนู
รายการเมนูย่อย
รายการเมนูย่อย
คำอธิบาย
เมนูไร้สาย
  บันทึก
คุณยังสามารถเข้าใช้เมนูนี้ได้โดยการแตะปุ่ม ไร้สาย บนแผงควบคุม
การตั้งค่าพิมพ์ตรงไร้สาย
เปิด/ปิดไร้สายโดยตรง
เปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติการเข้าใช้ไร้สาย Direct Wi-Fi
ชื่อการพิมพ์ตรงแบบไร้สาย
ตั้งค่าชื่อ Direct Wifi ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้คุณเข้าใช้ได้จากอุปกรณ์ไร้สายอื่นที่สนับสนุนโปรโตคอล Wi-Fi Direct
โหมดตรงไร้สาย
ตั้งค่าโหมด Direct Wifi ของเครื่องพิมพ์
 • เลือกตัวเลือก พิมพ์เท่านั้น (การตั้งค่าเริ่มต้น) เพื่ออนุญาตการเข้าใช้ไร้สายสำหรับฟังก์ชันการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้นจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • เลือกตัวเลือก เปิดเครือข่าย เพื่ออนุญาตการเข้าใช้ไร้สายสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
แนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย
การตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi
หากเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่รองรับคุณสมบัตินี้ ให้ใช้วิธีนี้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบไร้สาย วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
รันทดสอบเครือข่าย
ทดสอบเครือข่ายแบบไร้สายและพิมพ์รายงานพร้อมผลลัพธ์
เปิด/ปิดคุณสมบัติไร้สาย
เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายแบบไร้สาย
ค่าคอนฟิกTCP/IP
อัตโนมัติ*
ด้วยตนเอง
อัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะกำหนดการตั้งค่า TCP/IP ทั้งหมดโดยอัตโนมัติผ่าน DHCP, BootP หรือ AutoIP
ด้วยตนเอง: คุณสามารถกำหนดค่า IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นด้วยตนเอง แผงควบคุมจะแจ้งให้ท่านระบุค่าสำหรับแอดเดรสแต่ละส่วน หลังจากที่ใส่แต่ละแอดเดรสเสร็จแล้ว เครื่องพิมพ์จะขอให้ยืนยันแอดเดรส ก่อนที่จะย้ายไปยังแอดเดรสถัดไป หลังจากตั้งค่าแอดเดรสทั้งสามรายการ เครือข่ายจะเริ่มต้นใช้งานอีกครั้ง
ข้ามโดยอัตโนมัติ
เปิด*
ปิด
เปิดหรือปิดการใช้สายเคเบิลเครือข่าย 10/100 มาตรฐาน เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
บริการของเครือข่าย
IPv4
IPv6
เปิดหรือปิดโปรโตคอล IPv4 และ IPv6 ตามค่าเริ่มต้น โปรโตคอลทั้งหมดถูกเปิดใช้
ความเร็วลิงค์
อัตโนมัติ*
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
ตั้งค่าความเร็วลิงค์ด้วยตนเองตามต้องการ
หลังจากที่ตั้งความเร็วลิงค์แล้ว เครื่องพิมพ์จะรีสตาร์ทโดยอัตมัติ
การบังคับใช้ HTTPS
ใช่
ไม่*
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้สื่อสารกับเว็บไซต์ที่ใช้ hypertext transfer protocol secure (HTTPS) เท่านั้น
เรียกคืนค่าเริ่มต้น
รีเซ็ตการกำหนดค่าเครือข่ายทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย