ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet - รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแฟกซ์

รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแฟกซ์
 • วิธีการแก้ไขมีหลายวิธี หลังจากทำตามวิธีแก้ไขแต่ละวิธี ให้ทดลองแฟกซ์เพื่อดูว่ายังคงมีอยู่หรือไม่
 • เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผลที่สุด ให้ต่อสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง ถอดอุปกรณ์อื่นทั้งหมดที่ต่อกับเครื่องพิมพ์
 1. ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องบริเวณด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ตรวจสอบสายโทรศัพท์โดยใช้ทดสอบแฟกซ์:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มการตั้งค่า แล้วแตะเมนู บริการ
  2. เลือกเมนู บริการแฟกซ์
  3. เลือกตัวเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์รายงานการทดสอบแฟกซ์
   รายงานจะประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ดังนี้:
   • สำเร็จ: รายงานจะประกอบด้วยการตั้งค่าแฟกซ์ปัจจุบันทั้งหมดสำหรับตรวจสอบ
   • ไม่ผ่าน: รายงานจะระบุรายละเอียดของปัญหาพร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา
 3. ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
  1. ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกจากเมนูแผงควบคุม รายงาน เพื่อรับรหัสวันที่เฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
  2. ไปที่ www.hp.com/go/support คลิกลิงค์ Drivers & Software พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ในฟิลด์ค้นหา กดปุ่ม ENTER แล้วเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการผลการค้นหา
  3. เลือกระบบปฏิบัติการ
  4. ภายใต้ส่วน Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility
     บันทึก
   ตรวจสอบว่าใช้ Firmware Update Utility ที่ระบุสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์
  5. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกครั้ง
  6. เมื่อยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก Send Firmware
     บันทึก
   ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก Print Config
  7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดยูทิลิตี
 4. ตรวจสอบว่าตั้งค่าแฟกซ์แล้วเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่
  จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโฟลเดอร์โปรแกรมของ HP เรียกใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้การตั้งค่าแฟกซ์)
 5. ตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์รองรับแฟกซ์อะนาล็อก
  • หากคุณใช้ ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเป็นสายแฟกซ์อะนาล็อก
  • หากคุณใช้บริการ VoIP ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ความเร็วแฟกซ์ เป็น ช้า(V.29) จากแผงควบคุม สอบถามผู้ให้บริการของคุณว่ารองรับการใช้งานแฟกซ์หรือไม่ และความเร็วแฟกซ์โมเด็มที่แนะนำให้ใช้ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์
  • หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่ามีวงจรกรองสัญญาณต่อกับสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ติดต่อผู้ให้บริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคุณยังไม่มี หากคุณติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ DSL อยู่แล้ว ให้ลองเปลี่ยนวงจรกรองสัญญาณ เนื่องจากตัวที่ติดตั้งอยู่อาจชำรุด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย