ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - ทำความเข้าใจข้อความบนแผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ทำความเข้าใจข้อความบนแผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลือง
10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด)
คำอธิบาย
ชิพหน่วยความจำของตลับหมึกพิมพ์อันใดอันหนึ่งไม่สามารถอ่านได้หรือหายไป
 • 10.0000 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีดำ
 • 10.0001 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีน้ำเงิน
 • 10.0002 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีแดง
 • 10.0003 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีเหลือง
 • 10.1000 = ชิพหน่วยความจำสีดำหายไป
 • 10.1001 = ชิพหน่วยความจำสีนำเงินหายไป
 • 10.1002 = ชิพหน่วยความจำสีแดงหายไป
 • 10.1003 = ชิพหน่วยความจำสีเหลืองหายไป
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
<สี> ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้
คำอธิบาย
คุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นอื่น เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์นี้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
โปรดติดตั้งตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์นี้
<สี> ที่ใช้แล้วถูกนำมาใช้
คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
<สี> ที่ไม่สนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)
คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พบตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อ
หากคุณเชื่อว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่สนับสนุน
Black in wrong position (สีดำอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง
Cyan in wrong position (สีน้ำเงินอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง
Incorrect supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง)
คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในช่องที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งตลับ
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง
Magenta in wrong position (สีแดงอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง
Supplies low (อุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อย)
คำอธิบาย
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจดูเครื่องวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูว่าตลับใดมีหมึกเหลือน้อย
ยังคงพิมพ์ต่อได้จนกว่าจะปรากฏข้อความน้อยมาก ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรองเตรียมพร้อมไว้
Yellow in wrong position (สีเหลืองอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง
ตลับหมึกสีดำเหลือน้อย
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
ตลับหมึกสีดำเหลือน้อยมาก
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP
ตลับหมึกสีน้ำเงินเหลือน้อย
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
ตลับหมึกสีน้ำเงินเหลือน้อยมาก
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP
ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อย
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อยมาก
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP
ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อย
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้
ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อยมาก
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP
ติดตั้ง <สี> ที่ใช้แล้วลงในเครื่อง Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)
คำอธิบาย
คุณได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์อื่น
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำต่อ
ติดตั้งตลับหมึก <สี>
คำอธิบาย
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP แล้ว
คำอธิบาย
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมึก
คำอธิบาย
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดึงแถบสีส้มเพื่อถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกจากตลับหมึก
ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมึก <สี>
คำอธิบาย
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดึงแถบสีส้มเพื่อถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกจากตลับหมึก
เปลี่ยน <สี>
คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว และลูกค้าตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้หยุดการพิมพ์เมื่อถึงระดับต่ำมาก
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP
ใช้อุปกรณ์ฯ ที่ใช้แล้ว
คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ตลับหมึกพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรองเตรียมพร้อมไว้

ประเทศ: Flag ไทย