ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise 7000n - สแกนเอกสารที่ยาวหรือยาวเป็นพิเศษ

สแกนเอกสารที่ยาวหรือยาวเป็นพิเศษ
โดยค่าเริ่มต้น สแกนเนอร์จะตรวจหาขนาดของหน้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้การเลือก Auto detect size (การตรวจจับขนาดอัตโนมัติ) ในรายการขนาดกระดาษแบบดึงลง ถ้าคุณเลือก Auto detect standard size (การตรวจจับขนาดมาตรฐานอัตโนมัติ) สแกนเนอร์จะระบุขนาดกระดาษ โดยยึดขนาดมาตรฐานขนาดใดขนาดหนึ่งในรายการ ตัวเลือกการตรวจพบอัตโนมัติเหล่านี้ใช้งานได้กับขนาดกระดาษยาวไม่เกิน 356 มม.
ถ้ากำหนดให้สแกนเนอร์สแกนกระดาษหน้ายาวหรือยาวเป็นพิเศษ แล้วกระดาษติด กระดาษทั้งแผ่นอาจยับย่นจากกระดาษติดได้ ดังนั้นให้เลือกโปรไฟล์การสแกนที่ระบุกระดาษหน้ายาวหรือยาวเป็นพิเศษเมื่อคุณสแกนเอกสารหน้าที่ยาวกว่า 356 มม.
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสแกนกระดาษหน้ายาวหรือยาวเป็นพิเศษในโปรไฟล์ HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)
 2. เลือกโปรไฟล์การสแกน แล้วคลิก Edit profile (แก้ไขโปรไฟล์)
 3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกล่องโต้ตอบ Profile Settings (การตั้งค่าโปรไฟล์) ให้คลิก Page Size (ขนาดกระดาษ)
 4. เลือกตัวเลือกกระดาษหน้ายาวที่เหมาะสม
  • Long (ยาว) (การสแกนด้วยตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ [ADF] เท่านั้น) จะสแกนหน้าต้นฉบับที่มีความยาวระหว่าง 356 มม. กับ 864 มม. โดยโหมดนี้จะปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น การสแกนประสิทธิภาพสูงและการเลือกบริเวณ
  • Extra Long (ยาวเป็นพิเศษ) (การสแกนด้วยตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ [ADF] เท่านั้น) จะสแกนหน้าต้นฉบับที่มีความยาวระหว่าง 864 มม. กับ 3100 มม. โดยโหมดนี้จะปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น การสแกนประสิทธิภาพสูงและการเลือกบริเวณ
  ความละเอียดสูงสุดสำหรับเอกสารต้นฉบับที่ยาว 864 มม. หรือยาวกว่าจะเท่ากับ 200 dpi
    บันทึก
  ใช้อินเทอร์เฟส ISIS หรือ TWAIN เพื่อกำหนดขนาดกระดาษเมื่อสแกนด้วยแอพพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ HP
  ซอฟต์แวร์การสแกนและปลายทางบางโปรแกรมอาจไม่รองรับขนาดกระดาษทุกขนาดที่สแกนเนอร์ยอมรับ

ประเทศ: Flag ไทย