hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Consumer Notebook-datorer - Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Hämta och installera uppdateringar till datorns BIOS-inställningar (Basic Input Output System). Den här processen är även känd som “flasha BIOS”. Uppdatering av BIOS rekommenderas som standardunderhåll av datorn. Det kan också hjälpa till att förbättra datorns prestanda, tillhandahålla support för maskinvarukomponenter eller Windows-uppgraderingar eller installera specifika BIOS-uppdateringar.

Varning - risk för personskada:

Installera endast BIOS-uppdateringar från HP. Felaktig installation av BIOS kan det hindra datorn från att starta eller återställas. Om din dator hanteras av en IT-tjänst ska du kontakta dem för korrekt uppdateringsprocess.

För business-datorer såsom ProBook, EliteBook och ZBook-modeller kan det kanske vara företagets IT-avdelning eller den lokala IT-tjänsten som hanterar BIOS-inställningarna. Bekräfta att den uppdaterade BIOS-versionen är kompatibel med företagets affärsmiljö.

Uppdatera BIOS automatiskt med Enhetshanteraren i Windows

För att automatiskt uppdatera den inbyggda programvaran (BIOS) till version F.03 (eller senare) med hjälp av Enhetshanteraren, följ stege i denna sektion:

 1. Sök efter och öppna Enhetshanteraren.

  Menyposter i Enhetshanteraren
 2. Expandera Inbyggd programvara.

 3. Dubbelklicka på Inbyggd programvara för system.

  Lista över enheter med systemets inbyggda programvara markerat
 4. Klicka på fliken Drivrutin.

 5. Klicka på Uppdatera drivrutin.

  Fliken Drivrutin i fönstret Systemegenskaper inbyggt program
 6. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.

  Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.
 7. Vänta tills uppdateringen har hämtats och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn, hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.
 2. På fliken Mina enheter söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Klicka på Sök efter uppdateringar och meddelanden för att få de senaste uppdateringarna.

 4. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 5. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 6. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Uppdatera BIOS manuellt i Windows

Installera en BIOS-uppdatering när Windows öppnas och du har åtkomst till Internet.

Gathering the required information about your computer BIOS

To find the correct BIOS update, get the computer product name and number, motherboard ID, BIOS version, and processor name.

 1. Using the notebook keyboard, press the fn and esc keys to open the HP System Information utility.

 2. Write down the Product name, Product number, Motherboard ID, BIOS version, and Processor name.

  HP System Information window

Förbered datorn för BIOS-uppdateringen

För att förhindra eventuella problem, stäng alla öppna program och inaktivera tillfälligt antivirusprogrammet och BitLocker innan du uppdaterar BIOS.

 1. Kontrollera att nätsladden är ansluten till notebook. Håll den ansluten under BIOS-uppdateringsprocessen.

 2. Avsluta alla öppna program.

 3. Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt. Sök i Windows efter och öppna inställningarna för Säkerhet och underhåll, och klicka sedan på Säkerhet för att komma åt inställningar för virusskydd.

 4. Tillfälligt inaktivera BitLocker Drive Encryption. I Windows söker du efter och öppnar Hantera BitLocker. Klicka på Inaktivera skydd och klicka sedan på Ja. Förbered och ha återställningsnyckeln för BitLocker tillgänglig.

  Varning - risk för personskada:

  Om BitLocker inte inaktiveras så kanske BitLocker-nyckeln inte identifieras nästa gång du startar datorn. Om du inte känner till BitLocker-återställningsnyckeln, kan du förlora data eller måste installera om operativsystemet.

  Upphäva BitLocker-skyddet

Installera BIOS-uppdateringen

Hämta och installera BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats.

 1. Gå till sidan Hämtning av HP-programvara och drivrutiner.

 2. Gå till produktsidan för datorn.

 3. Välj BIOS i listan som visas och granska sedan tillgängliga BIOS-uppdateringar.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Information för att bekräfta att BIOS-uppdateringen är nyare än den installerade och att den gäller din dator. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar att fungera.

  • Om du inte ser en BIOS-uppdatering listad för datorn finns det inte någon uppdatering för närvarande.

  • Om det finns flera BIOS-uppdateringar tillgängliga, identifiera moderkortet som är installerat på datorn genom att använda informationen från systeminformationsverktyget.

  • Klicka på Hämtaom du hittar en BIOS-uppdatering. Om fönstret HP hämta och installera assistent visas, välj Endast hämtning och klicka sedan på Nästa. Klicka på Spara för att spara den BIOS-uppdaterade filen på datorn.

 4. Bläddra till mappen eller skrivbordet där du sparade den hämtade BIOS-uppdateringsfilen och dubbelklicka sedan på filnamnet (exempel: sp12345) för att starta installationen.

  Datorn kan pipa, stänga av och på skärmen eller kylfläktarna eller visa en blinkande strömlampa. Detta är normalt.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Placering av sparade BIOS-uppdateringar på datorn
 5. Klicka på Ja på skärmen för Användarkontroll.

  Klicka på Ja för att tillåta att uppdateringen installeras
 6. I fönstret InstallShield Wizard klicka på Nästa.

  Klicka på nästa i InstallShield Wizard
 7. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.

  Godkänna Licensavtal för slutanvändare
 8. Klicka på Nästa i fönstret HP BIOS-uppdatering och återställning.

  Anm:

  Fönster som visas under uppdateringsprocessen kan variera beroende på din dator.

  Klicka på Nästa i HP BIOS-fönstret Uppdatera och Återställ
 9. Välj Uppdatera och klicka sedan på Nästa för att förbereda uppdateringen.

  Välja Uppdatera i Uppdatering och återställning av HP BIOS
 10. Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen.

  Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen
 11. På skärmen HP BIOS Update klicka på Verkställ uppdatering nu, eller vänta på att uppdateringen skall starta automatiskt.

  Klicka på Verkställ uppdateringen nu
 12. Vänta tills BIOS-uppdateringen installeras. Datorn visar installationsförloppet.

  Skärmen visar förloppet för installationen av BIOS-uppdateringen
 13. Vid uppmaning klicka på Fortsätt med start eller väntar på att datorn startas om automatiskt. Det kan ta några minuter för datorn att starta om.

  Klicka på Fortsätt start
 14. När låsskärmen visas loggar du in på datorn.

  Låsskärmen visas efter en lyckad BIOS-uppdatering.
 15. Om Bitlocker har pausats ska du söka i Windows efter bitlocker och sedan klicka på Återuppta skydd.

 16. Återaktivera antivirusprogramvaran.

Uppdatera BIOS manuellt från ett USB-minne (utanför Windows)

Om Windows inte öppnas ska du använda en annan fungerande dator med Internetanslutning för att hämta BIOS-uppdateringen. Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet och installera den på den ursprungliga datorn.

Varning - risk för personskada:

Om BitLocker-skyddet är aktiverat på din dator så krävs BitLockers återställningsnyckel för att starta datorn efter uppdatering av BIOS. Windows kanske behöver installeras om ifall du inte har nyckeln eller om nyckeln inte känns igen efter uppdateringen.

Hämta BIOS-information om datorn när Windows inte startar

För att hitta rätt BIOS-uppdatering, inhämta originaldatorns produktnamn och nummer, moderkorts-ID, processortyp och BIOS-versionsnummer.

Anm:

Ditt BIOS-verktyg kanske ser annorlunda ut, men stegen är desamma.

 1. Slå på den ursprungliga datorn som har problem och tryck sedan på tangenten Esc upprepade gånger tills startmenyn öppnas.

 2. Tryck på f10-tangenten för att öppna BIOS-inställningen. På fliken Start visas systeminformation.

  Startmenyn
 3. Anteckna produktens namn och nummer, moderkortets ID, processortyp och BIOS-versionsnummer.

 4. För att avsluta BIOS, tryck på f10 och stäng sedan av datorn.

  BIOS-inställningarnas huvudflik visar systeminformation.

Setting up the BIOS update on a USB flash drive

Use a second computer with internet access to create a BIOS recovery USB flash drive.

 1. Insert a blank USB flash drive into an available port on the second computer.

 2. Go to the Hämtning av HP-programvara och drivrutiner page.

 3. Navigate to the product page for your computer.

 4. Select BIOS from the list that displays, and then review any available BIOS updates.

  CAUTION:

  Läs avsnittet Detaljer för att bekräfta att det gäller för datorn. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar fungera.

  • If you do not see a BIOS update listed for your computer, no update is currently available.

  • If there are multiple BIOS updates available, identify the motherboard or system board installed on your computer using the information from the System Information utility.

  • If you find a BIOS update, click Download. If HP Download and Install Assistant displays, select Download only, and then click Next. Click Save to save the BIOS update file on your computer.

 5. Browse to the folder or desktop where you saved the downloaded BIOS update file, and then double-click the file name (example: sp12345) to start the installation.

  The computer might beep, turn off and on the display or cooling fans, or display a blinking power light. This is normal.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Opening the BIOS update file
 6. Click Yes on the User Account Control screen.

 7. On the InstallShield Wizard window, click Next.

 8. Select I accept the terms in the license agreement, and then click Next.

  Location of saved BIOS update on computer
 9. If a Location to Save Files window displays, click Next.

 10. In the HP BIOS Update and Recovery window, click Next.

  Note:

  Windows that display during the update process might vary depending on your computer.

  Clicking Next in HP BIOS Update and Recovery
 11. Select Create Recovery USB flash drive, and then click Next.

  Create Recovery USB flash drive in HP System BIOS Update Utility
 12. Select your USB flash drive, and then click Next.

  Selecting the USB flash drive
 13. Wait while the BIOS files copy to the USB flash drive.

  Copying BIOS files to the USB flash drive
 14. When the message The recovery flash drive was created successfully displays, click Finish.

  Clicking Finish
 15. If necessary, click Cancel to close the update utility.

  Clicking Cancel to close the update utility
 16. Remove the flash drive from the computer.

Updating the BIOS with a USB flash drive

Use the Hardware Diagnostics UEFI on the original computer to update the BIOS.

 1. Turn on the original computer, and then immediately press the esc key repeatedly, about once every second, until the Startup Menu opens.

 2. Press the f2 key to open the Hardware Diagnostics UEFI menu.

 3. Make sure that the power cord is connected to the notebook. Keep it connected during the BIOS update process.

 4. Insert the USB flash drive that contains the BIOS update into an available USB port on the notebook.

 5. Click Firmware Management or BIOS Management.

  Clicking Firmware Management
 6. Click BIOS Update.

  Clicking BIOS Update in the BIOS Management window
 7. Click Select BIOS Image to Apply.

  Select the BIOS Image to apply
 8. Click HP_TOOLS-USB Drive.

  Clicking HP_TOOLS - USB Drive
 9. Click Hewlett-Packard.

  Standard example of the File Navigator screen

  Clicking Hewlett-Packard
 10. Click BIOS.

  Clicking BIOS
 11. Click Current.

  Clicking Current
 12. Select the BIOS update file that matches the System Board or Motherboard ID. The ID has a "0" before the board ID (Example: 02291.bin).

  BIOS update file selection
 13. Click Apply Update Now. Type the administrator password if prompted.

  Clicking Apply Update Now
 14. Wait while the BIOS update installs.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Screen displaying progress of the BIOS update installation
 15. When prompted, click Restart System, or wait for the computer to restart automatically. It might take a few minutes for the computer to restart.

  Note:

  If the update fails, a failure screen displays with additional information. The system might run an automatic BIOS recovery after restarting. Do not attempt to turn off the computer if this happens.

  Clicking Restart System
 16. When the lock screen displays, sign in to your computer.

  The lock screen displays after a successful BIOS update.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...