solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – Felsökning av USB-anslutningar (Windows 10)

I det här dokumentet beskrivs vanliga fel och allmänna felsökningstips för USB-enheter (Universal Serial Bus) som nav, USB-minnen, skrivare och kameror.

Beroende på vilken version av Windows du har kan vissa bilder och viss information i det här dokumentet skilja sig något åt.

Innan du felsöker en USB-anslutning

För vissa USB-enheter, t.ex. skrivare, skannrar och kopiatorer, måste USB-enhetens program och drivrutiner installeras innan du ansluter USB-enheten till datorn. Följ alltid installationsdokumentationen från tillverkaren av USB-enheten.

När du felsöker USB-enheten kan du behöva koppla bort USB-enheten från datorn.

Varning - risk för personskada:

Du skall alltid följa tillverkarens anvisningar för att koppla bort USB-enheter från datorn. Vissa USB-enheter måste vara avstängda och/eller matas ut innan de kan kopplas bort från datorn. Vissa andra USB-enheter stöder Windows-funktionen Säker borttagning av maskinvara.

Steg för att felsöka en USB-anslutning

Använd de här stegen för att felsöka USB-enheter som inte fungerar korrekt.

 1. Ström: Om USB-enheten körs på batteriström kontrollerar du att batterierna sitter i korrekt och fungerar. Om USB-enheten körs på extern strömförsörjning ser du till att alla strömanslutningar är korrekta och att strömsladden är ansluten till ett vägguttag.

 2. Testa USB-anslutningen: Ibland går det att lösa problemet genom att bara koppla bort och återansluta USB-enheten till datorn:

  1. Koppla bort alla USB-enheter som är anslutna till datorn förutom musen och tangentbordet (om de används). Det gäller även nav, USB-minnen, skrivare och kameror.

  2. Koppla bort alla USB-enheter och gör något av följande:

   • Om du har en stationär dator ansluter du den enhet som inte fungerar till en av USB-portarna på baksidan av datorn (portarna som är direkt anslutna till moderkortet).

   • Om du har en notebook-dator ansluter du den enhet som inte fungerar till en USB-port på datorn. Använd inte en USB-portreplikator (t.ex. en dockningsstation eller USB-hubb).

  Vad händer när enheten är ansluten?

  • Enheten fungerar som den ska: Problemet är sannolikt förknippat med strömförsörjningen eller dåliga systemprestanda i allmänhet.

   Anm:

   Så här förhindrar du att det uppstår fel på USB-enheten i framtiden: Anslut inte för många enheter till datorn. Vänta i 5 sekunder när du har anslutit en enhet innan du använder den. Använd strömförsörjda nav för att ansluta andra enheter. Anslut inte USB-enheter när systemet är upptaget (körs långsammare än normalt).

  • Enheten fungerar inte: Låt enheten vara ansluten och gå vidare till nästa steg.

 3. Installera tillverkarens programvara för USB-enheten. Vissa USB-enheter kräver att programvara från tillverkaren installeras innan USB-enheten fungerar.

  1. Om USB-enheten levererades med programvara och den inte har installerats tidigare, installerar du programmet nu enligt tillverkarens anvisningar.

  2. När du har installerat programvaran från tillverkaren ansluter du den USB-enhet som det var problem med.

  Nu bör enheten fungera som den ska. Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

 4. Använd en inbyggd felsökare i Windows.

  1. Välj Starta > > uppdatering av inställningar och > säkerhetsfelsökning.

  2. Välj den felsökare som bäst överensstämmer med ditt problem, och välj sedan Kör felsökaren.

  3. Lös eventuella fel som hittas genom att följa anvisningarna på skärmen. Gå vidare till nästa steg om enheten fortfarande inte fungerar.

 5. Kör Windows Update för att söka efter operativsystemuppdateringar som måste installeras på datorn. Gå till Windows Update (på engelska) och följ anvisningarna på skärmen för att söka efter uppdateringar. Välj sedan att installera alla rekommenderade och valfria drivrutinsuppdateringar. Gå vidare till nästa steg om enheten fortfarande inte fungerar.

 6. Om USB-enheten har fungerat tidigare och sedan slutade fungera kan du prova att använda Microsoft-systemåterställning för att gå tillbaka till en tidpunkt innan enheten slutade fungera. Se HP-datorer - Använda Microsoft Systemåterställning för vidare information. Gå vidare till nästa steg om enheten fortfarande inte fungerar.

 7. Du kan försöka felsöka problemet med hjälp av Enhetshanteraren. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren. Följ anvisningarna nedan, beroende på hur enheten visas i Enhetshanteraren:

  • Okänd enhet: Ingen drivrutin har installerats eller så har drivrutinen inte ställts in på rätt sätt. (Till exempel om en USB-enhet togs bort medan Windows konfigurerade den som ny maskinvara.) Åtgärda det här problemet genom att avinstallera och installera om drivrutinen för enheten på följande sätt:

   1. Koppla bort enheten.

   2. Högerklicka på Okänd enhet och välj Avinstallera.

    Fönstret Bekräfta borttagning av enhet öppnas.

   3. Klicka på rutan bredvid Ta bort drivrutinsprogrammet för den här enheten (om den visas).

   4. Klicka på OK.

   5. Starta om datorn.

   6. Installera om enheten enligt tillverkarens anvisningar.

  • Andra enheter: USB-portarna fungerar, men enhetsdrivrutinerna behöver installeras. Gör så här för att lösa problemet:

   1. Koppla bort USB-enheten och vänta i 20 sekunder

   2. Installera den nya drivrutinen enligt tillverkarens anvisningar.

  • Enhetens namn visas: USB-portarna och den grundläggande plug-and-play-funktionen fungerar korrekt. Det har antingen uppstått ett fysiskt problem med enheten eller ett problem med enhetens drivrutiner. Något av de följande stegen kan lösa problemet:

   1. Starta om datorn och försök ansluta USB-enheten igen.

   2. Koppla bort USB-enheten, avinstallera enhetens programvara (om sådan finns) och installera sedan om den.

   3. Avinstallera och installera om enheten enligt följande:

    1. Anslut enheten, högerklicka på enhetens namn i Enhetshanteraren och välj Avinstallera.

     Fönstret Bekräfta borttagning av enhet öppnas.

    2. Klicka på rutan bredvid Ta bort drivrutinsprogrammet för den här enheten (om den visas).

    3. Klicka på OK.

    4. När enhetens namn har tagits bort kopplar du från enheten och startar om datorn.

    5. Installera om enheten enligt tillverkarens anvisningar.

   4. Om enheten är en kommunikationsenhet dubbelklickar du på enhetens namn och ställer in COM-porten på ett annat nummer, till exempel från COM4 till COM3.

  • Enheten finns inte med i listan: Gå vidare till nästa avsnitt om enheten inte finns med i listan.

 8. Om du avinstallerar USB-rotnav tvingas systemet att installera om rotnaven nästa gång datorn startas. Använd följande steg för att avinstallera USB-rotnav:

  1. Koppla från alla USB-enheter som är anslutna till datorn förutom musen och tangentbordet (om de är USB-anslutna). Det gäller även nav, USB-minnen, skrivare och kameror.

  2. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

   Fönstret Enhetshanteraren öppnas.

  3. Dubbelklicka på USB-styrenheter för att expandera listan.

   Lista över USB-styrenheter i Enhetshanteraren
  4. Högerklicka på den första posten för USB-rotnav (hub) i listan och välj Avinstallera.

   Avinstallera valet i Enhetshanteraren
  5. Bekräfta genom att klicka på OK.

  6. Fortsätt med avinstallationen av alla USB-rotnav i listan.

  7. Stäng Enhetshanteraren och starta om datorn.

  8. Om den USB-enhet som du har problem med levererades med programvara som inte har installerats, installerar du programvaran nu enligt tillverkarens anvisningar.

  9. Anslut USB-enheten som det var problem med igen och testa om den fungerar.

USB 2.0-enheten identifieras inte av Windows (inget enhetsnamn i Enhetshanteraren)

Om USB-enheten inte visas i Enhetshanteraren kan det vara problem med strömkraven. Utför följande steg tills enheten identifieras.

 1. Koppla bort enheten.

 2. Starta om datorn.

 3. Anslut enheten och vänta i fem sekunder. Om enheten inte identifieras kopplar du bort den och går vidare till nästa steg.

 4. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

  Fönstret Enhetshanteraren öppnas.

 5. Dubbelklicka på USB-styrenheter för att expandera listan.

  Lista över USB-styrenheter i Enhetshanteraren
 6. Dubbelklicka på ett USB-rotnav (hub), klicka på fliken Strömförsörjning och klicka sedan på Strömegenskaper (om den visas).

  Anm:

  Fliken Ström visas endast i USB 2.0. Fliken Ström finns inte i USB 3.0.

  Enheter som är anslutna till navet visas tillsammans med den strömstyrka de fordrar. Om den totala strömstyrkan överstiger 500 mA tar du bort enheterna och använder ett nav med egen strömförsörjning.

  Fönstret Egenskaper för USB-rotnav
 7. Fortsätt granska strömegenskaperna för varje USB-nav. Om total Nödvändig strömstyrka överstiger Tillgänglig strömstyrka (totalt) för navet tar du bort en enhet på det navet för att minska Nödvändig strömstyrka.

 8. Anslut enheten och vänta i fem sekunder. Om enheten inte identifieras kopplar du bort den och går vidare till nästa steg.

 9. Ta bort alla high speed-USB-kablar som är över tre meter långa och använd high speed-kablar som är kortare än tre meter.

  Använd endast high speed-kablar som är kortare än tre meter med USB high-speed-kompatibla enheter (multifunktionsenheter, skannrar och kameror).

 10. Om USB-enheten är ansluten till en USB-port på ett tangentbord kopplar du ur den och ansluter den till en USB-port på datorn eller en hubb med egen strömförsörjning.

 11. Det kan vara fel på USB-porten. Prova att ansluta till en annan USB-port. Om USB-enheten visas i Enhetshanteraren när du ansluter kabeln till en annan port kan du avinstallera och sedan installera om USB-enhetens drivrutin.

 12. Kontakta tillverkaren av enheten för support om enheten fortfarande inte visas.

USB-enheten visas inte i fönstret Säker borttagning av maskinvara

Om du ansluter en USB-lagringsenhet, t.ex. ett flashminne, är det inte säkert att enheten visas i fönstret Säker borttagning av maskinvara när du klickar på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet i Windows.

Fönstret Säker borttagning av maskinvara

Det är inte säkert att en USB-enhet visas om den har stoppats tidigare och inte har kopplats ur USB-porten.

Försök lösa problemet genom att koppla bort enheten, vänta i cirka 20 sekunder och sedan ansluta enheten igen för att få den att visas i fönstret Säker borttagning av maskinvara.

Om enheten fortfarande inte visas i fönstret Säker borttagning av maskinvara startar du om datorn och gör om proceduren.

Minneskortet visas inte i fönstret ”Säker borttagning av maskinvara”

Om enheten som inte visas i fönstret Säker borttagning av maskinvara är ett minneskort i en USB-kortläsare borde problemet åtgärdas om datorn startas om. Använd inte ikonen Säker borttagning av hårdvara för att ta bort ett minneskort. Använd Windows för att mata ut kortet genom att följa stegen nedan för att ta bort ett minneskort.

Fönstret Säker borttagning av maskinvara
 1. Sätt i ett minneskort om lampan på läsaren inte blinkar.

  Fönstret Spela upp automatiskt visas. Om det inte visas kan du öppna kortet via Utforskaren i Windows.

 2. Minneskortet har en enhetsbeteckning precis som en diskett, CD-ROM-enhet eller hårddisk. Använd minneskortet på samma sätt som du gör med andra enheter i datorn. Du kan t.ex. dubbelklicka på minneskortsikonen för att öppna ett nytt fönster som visar filerna på CompactFlash-kortet.

 3. När du har arbetat klart med filerna på ett minneskort högerklickar du på minneskortsikonen och väljer Mata ut.

  Välja Mata ut flyttbar disk
 4. Vänta tills lampan på minneskortläsaren släcks eller slutar blinka.

 5. Ta bort minneskortet från kortplatsen.

De främre USB-portarna på en stationär dator fungerar inte

Om datorn har USB-portar på framsidan och de inte fungerar kan en kabel inuti datorn ha lossnat.

Du bör börja med att kontrollera att USB-portarna på datorns baksida fungerar genom att ansluta en USB-enhet till någon av dem. Se Steg för att felsöka en USB-anslutning om enheten inte identifieras i den bakre porten. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera om USB-portarna på datorns framsida har kopplats bort från moderkortet:

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet (ESD). Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.

 1. Stäng av datorn, dra ur strömkabeln och placera datorn så att du enkelt kan arbeta med den. Lossa fler kablar om det behövs och flytta datorn till ett bord som står på ett hårt golv (utan matta).

 2. Ta bort sidopanelen. Om det behövs finns det anvisningar för just din dator på HP:s kundtjänstwebbplats (högst upp på sidan). Sök på datorns modellnummer och ord som ”öppna höljet”.

 3. Titta inuti datorn. Sladdar från USB PCA-kortet på datorns framsida leds till en uppsättning USB-stift på moderkortet. Se till att alla sladdar är ordentligt anslutna. Om sladdarna är lösa eller bara sitter delvis på plats sätter du fast sladdarna till rätt USB-anslutning på moderkortet.

  För att hitta USB-kontaktens plats på moderkortet letar du efter fem par stift med en etikett som börjar med USB, JUSB, FRONT_USB eller F_USB. Använd den lägre siffran först om det finns två stiftuppsättningar på moderkortet, t.ex. FUSB1 och USB2. Du kan även hänvisa till den moderkortsspecifikation som stämmer överens med datormodellen. Sök efter datormodellens moderkortsspecifikation på HP:s kundtjänstsida.

  Bild av USB-anslutningen på moderkortet
 4. När du har anslutit USB-sladdarna till portarna på datorns framsida ordentligt sätter du tillbaka sidopanelen.

 5. Kontrollera att det inte finns några andra enheter eller kablar som är anslutna till USB-portarna på datorns framsida.

 6. Anslut strömkabeln igen (samt musen och tangentbordet om du har kopplat från dem).

 7. Starta datorn och vänta tills Windows har identifierat den nya maskinvaran.

 8. Du kan använda USB-portarna på datorns framsida efter att Windows har installerat drivrutiner till dem.

Musen reagerar långsamt, om alls

Om datorn inte identifierar musen eller om musen är mycket långsam ska du hämta och installera den senaste drivrutinen för USB 3.0.

Anm:

Det är inte alla datorer eller möss som behöver den här uppdateringen.

 1. Gå till webbsidan HP-drivrutiner och support.

 2. Använd någon av de tillgängliga metoderna för att identifiera din datormodell. Resultatsidan för programvara och drivrutiner visas när skrivarmodellen har identifierats.

 3. Klicka på Drivrutin – Chipset.

 4. Ladda ned Drivrutin för USB 3.0 och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 5. Starta om datorn när drivrutinen har laddats ned och installerats.

USB 2.0-enhet fungerar inte i USB 3.0-port

Vissa USB 2.0-enheter fungerar inte i USB 3.0-portar. För att åtgärda detta, avinstallera USB 3.0-drivrutinen i Enhetshanteraren.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter för att expandera listan och leta sedan rätt på USB 3.0-rotnav (hub).

  Hitta USB 3.0-rotnav (hub)
 3. Högerklicka på USB 3.0-rotnav (hub) och klicka sedan på Avinstallera.Ytterligare supportalternativ