hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Windows 11

  Hitta vanliga frågor och svar här.

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Skydda och vårda din bärbara dator

HP:s bärbara datorer är konstruerade för att användas på platser som kontors-, skol- och bostadsutrymmen, mötesrum och flygplatser. Omsorgsfull användning och transport av din bärbara dator garanterar optimal prestanda och livslängd.

Varning - risk för maskinskada:

För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör datorn inte placeras direkt i knäet, och datorlufthålen bör inte övertäckas. Använd endast datorn på hårda, plana underlag. Låt inte andra hårda ytor, till exempel en angränsande skrivare, eller mjuka ytor, till exempel kuddar, mattor eller kläder, spärra av luftflödet. Låt inte nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka ytor när den används. Datorn och nätadaptern efterlever de gränsvärden för temperaturer hos ytor som är åtkomliga för användare som definieras i International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Miljötips

Vidta miljömässiga åtgärder för att minska riskerna och se till att den bärbara datorn fungerar som avsett. Använd och förvara bara den bärbara HP-datorn i miljöer som ligger inom temperatur- och fuktighetsspecifikationerna.

Undvik extrem hetta

Extrem hetta kan leda till att den bärbara datorn stängs av, skadar komponenterna eller gör den bärbara datorn skev. Bärbara datorer har ofta lufthål på undersidan och på sidorna så att luft strömmar igenom insidan för att kyla de interna komponenterna. Om ventilationshålen täpps till eller värmegenererande delar blir täckta med damm kan den bärbara datorn inte kyla de inre komponenterna effektivt.

Anm:

För att skydda de inre komponenterna är den bärbara datorn utformad för att minska aktiviteten eller stängas av om den inre temperaturen överstiger fördefinierade gränser.

 • Använd och förvara den bärbara datorn i en ren miljö. Att använda eller förvara datorn i fuktiga, dammiga, smutsiga eller rökiga förhållanden kan leda till att de inre komponenterna täcks av damm, vilket kan leda till att den bärbara datorn överhettas vid användning.

 • Använd alltid din bärbara dator på ett hårt och plant underlag. Använd ett skrivbord, ett bord eller ett laptopställ och undvik att placera den bärbara datorn på mjuka ytor, till exempel sängkläder, kuddar, kläder eller mattor. Dessa ytor kan blockera luftflödet genom lufthålen så att det blir för varmt inuti den bärbara datorn.

  Anm:

  Placera inte den bärbara datorn direkt i ditt knä eller i direkt kontakt med huden. Om du vill använda den bärbara datorn i knäet kan du lägga den på en hård, plan yta, till exempel ett laptopställ som är särskilt avsett för bärbara datorer.

 • Lämna inte den bärbara datorn på en varm plats. Undvik att lämna den bärbara datorn i en parkerad bil eller i direkt solljus. Se till att LCD-skärmen inte får direkt solljus på sig.

Mer information finns på:

Undvik för mycket kyla

Vid temperaturer under 10 °C (50 °F) laddas det typiska litiumjonbatteriet som används i HP:s bärbara datorer långsamt och kanske inte når full laddning innan laddningscykeln har löpt ut. Du laddar batteriet genom att flytta den bärbara datorn till en varmare miljö där batteriets inre temperatur kan stiga över 10 °C (50 °F).

Anm:

Om batteriet lämnas i en låg temperatur under 12 timmar eller mer ska du värma den bärbara datorn och batteriet och sedan utföra en hård återställning. Gå till Hur du återställer din bärbara dator för mer information.

Ytterligare miljötips

För att se till att den bärbara datorn fungerar som den ska bör du undvika smuts och vätskor, förvara den på rätt sätt och endast använda avsedda ingående enheter.

 • Ha rena händer när du använder den bärbara datorn: Om du använder tangentbordet med klibbiga, smutsiga eller oljiga fingrar kan rester förorena datorns interna komponenter. Skräp på tangentbordet kan även repa och smutsa ned LCD-skärmen på den bärbara datorn när den stängs.

 • Håll vätskor borta från tangentbordet: Undvik att äta och dricka när du använder den bärbara datorn. Håll vätskor som kaffe, läsk, vatten och lösningsmedel för rengöringsändamål borta från tangentbordet. Undvik att använda datorn i våtutrymmen eller i närheten av vatten, t.ex. simbassänger eller badrum, och skydda komponenterna mot vätskekällor, inklusive regn och vattenspridare.

 • Förvara den bärbara datorn på hårt, plant underlag: Förvara inte den bärbara datorn under någonting som kan utöva tillräckligt mycket tryck för att knäcka höljet eller skärmen. T.ex. längst ned i ett skåp eller i en påse full med böcker. Lägg inte föremål ovanpå den bärbara datorn.

 • Använd endast rätt inmatningsenhet: Använd inte bläck- eller blyertspennor eller andra föremål för datainmatningen på skärmen. Om du har en HP TouchSmart-dator ska du bara använda ett finger. På HP:s surfplattor ska man bara använda en penna eller inmatningsenhet som är kompatibel med surfplattan.

Eltips

Skydda de elektriska komponenterna på den bärbara datorn genom att använda rätt nätadapter för din bärbara datormodell. Var noga med att använda och förvara nätadaptern och strömsladden på ett sätt så att både du och den bärbara datorn inte skadas. Gör ingenting med den bärbara datorn eller dess komponenter som du inte skulle göra med andra typer av elektriska enheter.

Använd bara den nätadapter som medföljde den bärbara HP-datorn

För att få bästa prestanda ska du bara använda den nätadapter som följde med HP-datorn.

De flesta bärbara HP-datorer använder Smart Power Adapter Technology och kan använda nätadaptrar från andra bärbara HP-datorer som kanske har olika effektkrav. Om du använder en nätadapter med lägre effekt än din bärbara dator kräver kan det ändå påverka prestandan hos adaptern och den bärbara datorn.

Om du använder en nätadapter med lägre effekt kan det leda till att program körs långsamt, batteriet laddas långsammare eller inte alls och att själva adaptern kan vara varm vid beröring.

Nätadapterns effektuppgifter finns tryckta på själva adapterns undersida. Gå till Använda och testa nätadaptern för mer information.

Nätadapterns etikett med wattal markerat

Tips på hur du använder nätadaptern

Om du använder nätadaptern på rätt sätt blir prestandan optimal.

Ansluta till en strömkälla: Anslut strömkabeln till ett eluttag som är lätt att komma åt.

Varning - risk för personskada:

Alla certifieringstester av nätadaptrar för HP:s bärbara datorer utförs med en jordad nätadapter. Skador kan inträffa om en ojordad nätadapter utsätts för spänningsstötar eller statisk elektricitet.

 • Anslut alltid nätadaptern till ett jordat uttag.

  Varning - risk för personskada:

  Om du inte använder ett jordat uttag kan det hända att du upplever en elektrisk stickande känsla där dina handflator kommer i kontakt med den bärbara datorn under användning.

 • Om strömsladden är försedd med en kontakt med tre stift ansluter du sladden till ett jordat uttag för tre stift. Koppla inte bort inte strömkabelns jordningsstift, till exempel genom att ansluta en kontakt med två stift. Jordningen har en viktig säkerhetsfunktion.

 • Anslut nätadaptern till ett högkvalitativt överspänningsskydd om din lokala strömförsörjning är instabil.

Använda nätadaptern: När datorn är ansluten till en extern strömkälla kan symbolen för batteriladdning och batterimätare i systemfältet ändra utseende.

 • Använd endast nätadaptern som medföljde datorn, en ersättningsadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.

 • Använd nätadaptern på ett hårt, plant underlag.

  Anm:

  Kontrollera att adaptern INTE är placerad i ett område t.ex. under skåp, nära utloppsfläktar eller värmeavgivande apparater eller täcks av föremål t.ex. böcker, filtar eller kläder där den omgivande temperaturen kan överstiga 35 °C (95 °F) och förhindra naturlig nedkylning. Nätadaptern kan bli överhettad och övergå till termiskt skyddsläge. Låt nätadaptern svalna i fem (5) minuter innan du använder den igen.

 • Anslut till en extern strömkälla när du laddar eller kalibrerar ett batteri, installerar eller ändrar systemprogramvara (till exempel drivrutiner och uppdateringar) och när du skriver information till en CD- eller DVD-skiva.

 • Om du hela tiden använder en extern nätadapter bör du rutinmässigt kalibrera batteriet eller, när det är fulladdat, ta bort det helt innan du fortsätter att arbeta på den externa strömkällan. Att fortlöpande ladda batteriet utan att låta det förbruka sin laddning kan försämra batteriets prestanda och förkorta dess livslängd.

 • När ett stort antal program körs, eller när batteriet laddas, kan nätadaptern bli varm när den når sin strömgräns.

 • Dockningsstationer kan ha begränsningar när olika nätadaptrar används. Använd lämplig kompatibel dockningsstation för den bärbara datorn. Använd den nätadapter som medföljer dockningsstationen.

 • När datorn är bortkopplad från den externa strömkällan använder datorn batteriet för att fungera och skärmens ljusstyrka blir automatiskt nedtonad för att spara på batteriets livslängd. Om du vill öka skärmens ljusstyrka, söker du efter och öppnar Ändra nivå för ljusstyrka i Windows och använder sedan skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

Koppla bort och flytta adaptern: Koppla från nätadaptersladden, musen och andra tillbehör när du ska flytta den bärbara datorn.

 • Koppla alltid bort strömmen från datorn genom att först ta bort strömkabeln från nätuttaget och sedan dra ur strömkabeln från datorn.

 • Låt inte tillbehör eller nätadaptern vara anslutna till den bärbara datorn när du flyttar den. Om dessa sladdar fastnar, snor sig eller kommer i kläm finns det risk för att kontakterna går sönder.

Förvara nätadaptern

Förvara nätadaptern med sladden löst hoprullad för att förlänga livslängden för nätadaptern och minska riskerna.

Rulla ihop sladden till nätadaptern löst till förvaring eller transporter. Om du använder mönstret av en “8:a” vid hoprullning av sladden kan du enkelt förvara den och förhindra att de inre koppartrådarna bryts och att sladden trasslar sig.

Nätadaptern och sladden rätt ihoprullad för förvaring
Varning - risk för maskinskada:

Linda aldrig strömsladden runt nätadaptern eller något annat föremål, eftersom det skulle kunna orsaka att sladdens interna koppartrådar bryts. Brutna trådar kan orsaka kortslutningar både i nätadaptern och i den bärbara datorns interna nätaggregat. Brutna trådar kan orsaka att personer som vidrör sladden får elstötar och kan även utgöra en brandfara.

Strömsladd som lindats runt adapter och skadad adaptersladd

Tips för att transportera en bärbar dator

Var försiktig när du ska bära och transportera din bärbara dator för att minska risken för olyckor.

 • Dra ur alla sladdar och kringutrustning innan du flyttar den bärbara datorn. Om du flyttar en bärbar dator med nätadaptern eller tillbehör anslutna till datorn kan dessa enheter skadas. Sladdar kan skadas om du drar i dem eller om de vrids eller snurras ihop.

  Säkerställ att batteriet är låst på plats om du använder ett reservbatteri eller externt batteri för att förhindra att det lossnar under transport.

 • Stäng locket på den bärbara datorn helt innan du bär den. Att bära den bärbara datorn när den är öppen gör att den är mer sårbar för skador om du tappar den. Om du bär en öppen bärbar dator i gångjärnen eller LCD-skärmen kan det skada den bärbara datorn eftersom gångjärnen inte är konstruerade för att bära datorns hela vikt.

 • Bär den bärbara datorn försiktigt. När det är möjligt ska du transportera den bärbara datorn i en portfölj eller ryggsäck. Om du inte använder en väska ska du hålla den bärbara datorn med båda händerna eller skydda den under en arm vid transport. Använd inte transportväskan eller den bärbara datorn till att kasta, släppa eller slå på föremål. Placera inga föremål, som penna och papper, mellan tangentbordet och skärmen för att sedan försöka bära en delvis stängd dator. Om föremålen rör sig eller trycker på den bärbara datorns hölje, kan LCD-skärmen bli repad eller skadad.

 • Stäng av datorn innan du transporterar den. Se till att den bärbara datorn är avstängd och att alla LED-lampor är släckta innan den transporteras i en väska, t.ex. en datorväska eller ryggsäck. Om du lämnar en bärbar dator i en transportväska när den är påslagen, kan det leda till att värmen byggs upp i datorn och att de interna komponenterna skadas.

  Anm:

  Det är inte säkert att den bärbara datorn stängs av helt om den bara fälls ihop. Stäng antingen av den bärbara datorn genom att trycka på Strömbrytaren eller försätta den i viloläge.

 • Överbelasta inte transportväskan eller ryggsäcken. Skydda LCD-skärmen mot skador från tryck på den bärbara datorn. Använd en väska eller en ryggsäck i lämpligt format och överbelasta den inte. Ta inte med tunga föremål i väskan tillsammans med den bärbara datorn.

  Om det finns risk för att den bärbara datorn kommer att utsättas för påfrestningar (som slag eller stötar mot andra föremål) ska den bäras i en vadderad väska.

 • Använd en säkerhetsenhet när du använder en bärbar dator på en offentlig plats. När du använder den bärbara datorn på en offentlig plats, t.ex. på ett kafé eller på biblioteket, bör du använda ett datorlås för att förhindra stöld. Gå till HP bärbara datorer - Använda Kensingtonlås.

Batteritips

Prestandan hos batteriet på en bärbar dator beror på datormodellen, användningsprofilen och batteriunderhållet. Kapaciteten hos batterier på bärbara datorer minskar med tiden. Hur ett batteri används kan även påverka kapacitet och livslängd.

 • Koppla in strömförsörjningen så att den bärbara datorn laddas över natten. Om du gör det får du ett fulladdat batteri när du är redo att använda den bärbara datorn.

  Anm:

  Se till att datorn inte är ansluten under längre tidsperioder. Detta kan leda till att batterikalibreringen går förlorad och att det inte går att ladda batteriet korrekt.

 • Använd HP:s rekommenderade energisparfunktioner när du kör datorn på batteriström. HP:s rekommenderade alternativ för energisparfunktioner kan minska belastningen på batteriet och minimera strömöverföringen till processorn. Det förlänger batteriets totala livslängd och reducerar värmeuppbyggnad inuti den bärbara datorn.

 • Låt batteriet ladda ur helt då och då. Ladda batteriet helt och hållet efter tömningen så att det förblir kalibrerat.

Gå till Förbättra batteriprestanda för mer information.

Rengöringstips

Damm, smuts, hår från husdjur och andra partiklar kan ansamlas såväl på som i den bärbara datorn med risk för repor eller överhettning. Förläng livslängden på din bärbara dator genom att regelbundet ta bort potentiellt skadliga ansamlingar.

HP rekommenderar följande rengöringsmaterial som finns hos de flesta datoråterförsäljare:

 • Tryckluftssprej

 • Rengöringslösning eller torkdukar som är avsedda för användning på LCD-skärmar

 • En ej slipande trasa eller handduk

 • En mikrofibertrasa för rengöring av objektivet på en HP-webbkamera

Gå till Rengöring av din bärbara dator för mer information.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...