hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP UPD - Hantera statusmeddelanden i popup-fönster

Inledning

HP UPD (Universell skrivardrivrutin) erbjuder en funktion som heter Statusmeddelanden i popup-fönster (Status Notification Pop-ups, SNP). Statusmeddelandena ger omedelbart information om jobb och skrivarens status, i små popup-fönster på klientdatorn. Meddelandena ger också aktuell information om förbrukningsartiklar, som tonernivå, samt länkar till HP SureSupply-beställningssystemet och HP Instant Support-sidan. Statusmeddelanden i popup-fönster visas när utskriftsjobb skickas, och funktionen går att konfigurera via flera olika verktyg som är tillgängliga för skrivaradministratörer.
Den här bilagan innehåller följande avsnitt:

Beskrivning och fördelar

Statusmeddelanden i popup-fönster (SNP:er) är tillgängliga med alla PDL:er (sidbeskrivningsspråk), och de ger HP UPD-användare följande information:
 • Utskriftsstatus och felmeddelanden. Ger användare information om skrivarens status, så att de själva kan lösa många mindre skrivarproblem, till exempel en öppen lucka eller papperstrassel, vilket minskar antalet samtal till supporten.
 • Kontrollpanelsvy över nivåer för förbrukningsmaterial. Med kontrollpanelsvyn kan användare planera framåt och se till att det finns tillräckligt med förbrukningsmaterial i skrivaren innan stora utskrifter påbörjas.
 • Länkar till onlinebeställningssystemet HP SureSupply. Länkarna gör det extra smidigt att beställa äkta HP-förbrukningsmaterial. Klicka på SNP-alternativet ”Handla förbrukningsmaterial” för att öppna HP SureSupply-beställningssystemet.
 • Länkar till HP Support-sidor. Få omedelbart hjälp med många skrivarproblem genom att klicka på ”HP Support” och få detaljerad information om skrivarens status och felmeddelanden.

Så här fungerar statusmeddelanden i popup-fönster (SNP)

När HP UPD väljs för utskrift försöker den att kommunicera direkt med skrivaren för att samla in information om status och utskrifter. Genom att skrivaren utfrågas med SNMP-kommandon hålls nätverkstrafiken till ett minimum, och processen är endast aktiv under utskrift. Om HP UPD inte kan kommunicera med skrivaren, eventuellt på grund av säkerhetsinställningar eller namn på SNMP-grupper som är konfigurerade på skrivarprodukter, så visas inte popup-fönstren på klientdatorn. Normal utskrift påverkas inte.

Standardbeteende för SNP

Statusmeddelanden i popup-fönster är som standard aktiverade i HP UPD. Popup-fönstren ses i arbetsgrupper, domäner med färre än 100 användare eller i alla andra domäner med ett namn som slutar på .local. För alla andra miljöer är följande funktioner automatiskt inaktiverade:
 • Skrivarstatusmeddelande
 • HP Support och länkar till Handla förbrukningsmaterial
 • HPs programfunktion för specialerbjudanden
HP UPD använder följande metod för att fastställa när statusmeddelanden i popup-fönster ska inaktiveras: HP UPD kontrollerar först om miljön USERDNSDOMAIN är konfigurerad. I så fall gör HP UPD en LDAP-förfrågan för att avgöra om det finns fler än 100 användare på domänen. Om det finns mer än 100 användare på domänen visas inte statusmeddelanden i popup-fönster.
obs!
I en del stora företagsmiljöer kan LDAP-förfrågan generera ytterligare nätverkstrafik. För att förhindra LDAP-förfrågan kan driver configuration utility (DCU) användas för att inaktivera skrivarstatusmeddelanden. Alternativt kan en AD-policy för att inaktivera skrivarstatusmeddelanden konfigureras med Active Directory-mallen.

HPs program för specialerbjudanden

obs!
HPs program för specialerbjudanden är automatisk inaktiverat i företagsmiljöer med 100 användare eller fler, eller om SNP körs via en utskriftsserverkö. I dessa situationer kan HPs program för specialerbjudanden inte aktiveras.
Med HPs program för specialerbjudanden kan HP presentera ”inriktade” erbjudanden till kunder om att köpa produkter, använda tjänster och får mer information om utbudet från HP och HPs partner. Till exempel utlöser en skrivare med låg tonernivå ett erbjudande till kunden om att köpa toner.
HPs program för specialerbjudanden innefattar olika metoder för att specificera erbjudanden som presenteras för kunder. Erbjudandena beror på information som samlas in från produkten, programmet, skrivardrivrutinen och operativsystemet. Det finns fyra kategorier för erbjudanden, nämligen:
 • Förbrukningsartiklar – toner, papper med mera.
 • Support – för papperstrassel, felsökning med mera.
 • Berättigande – Care Pack (1 eller 11 månader efter inköpsdatum). Produkten kan vara berättigad till Care Pack.
 • Tidsinställda – olika specialerbjudanden var tredje dag, för sådant som: tillbehör, duplexenheter, information (återvinning).
HPs program för specialerbjudanden är konfigurerat och hanterat. Det finns två huvudsakliga sätt att aktivera/avaktivera HPs program för specialerbjudanden: Dialogrutan Sekretessinställningar och dialogrutan Inställningar för SNP-meddelanden.
Dialogrutan Sekretessinställningar visas kort efter installationen av HP UPD. I den här dialogrutan kan användare anmäla sig till HPs program för specialerbjudanden. Följande alternativ visas i dialogrutan Sekretessinställningar:
 • Ja, tillåt att den här informationen skickas till HP
 • Nej, skicka inte den här informationen till HP
 • Jag är inte säker, fråga mig igen senare
Om Ja, tillåt att den här informationen skickas till HP väljs så aktiveras HPs programfunktion för specialerbjudanden.
Om Nej, skicka inte den här informationen till HP väljs så inaktiveras HPs programfunktion för specialerbjudanden.
För att ändra huruvida HPs programfunktion för specialerbjudanden ska vara aktiverad eller inte kan du använda inställningarna i dialogrutan Inställningar för SNP-meddelanden.
För att aktivera eller inaktivera HPs program för specialerbjudanden markerar eller avmarkerar du Tillåt att särskild enhetsinformation och erbjudanden visas i dialogrutan Inställningar för SNP-meddelanden.

Använd fliken Enhetsinställningar på egenskapssidan för att inaktivera SNP

SNP kan aktiveras eller inaktiveras från fliken Enhetsinställningar i drivrutinen HP UPD v4.7 eller senare. Innan HP UPD v4.7 kunde SNP endast inaktiveras från SNP-dialogrutan. När SNP var inaktiverat kunde det inte aktiveras via SNP-dialogrutan.
För att aktivera eller inaktivera SNP krävs följande:
 • Skrivarens automatiska konfiguration är aktiverad och fungerar. Skrivarens automatiska konfiguration kan inaktiveras i HP UPD v4.7 eller senare med en utskriftspolicy via HP UPD eller en gruppolicy i Active Directory. Du hittar mer information i Hantera HP UPD med gruppolicy i Active Directory. SNP kan även inaktiveras med HP Driver Configuration Utility innan installationen. Se Hantera SNP med HP Driver Configuration Utility.
 • Produkten stöder SNP-funktionalitet
 • Produkten är inte en PCL3-produkt
Följ dessa steg för att aktivera eller inaktivera SNP från fliken Enhetsinställningar:
 1. Öppna mappen Enheter och skrivare, högerklicka på HP UPD och välj sedan Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
 3. Ställ in Skrivarstatusmeddelande som antingen Aktivera eller Avaktivera i området Installerbara alternativ.
 4. Klicka på OK.
  Figur : Aktivera eller inaktivera Skrivarstatusmeddelanden
Följande villkor beskriver eventuella situationer då inställningen Skrivarstatusmeddelande i drivrutinens Enhetsinställningar-egenskaper kan aktiveras eller inaktiveras.
 • När ingen HP UPD- eller AD-policy är definierad för SNP och SNP-meddelanden är aktiverade, är kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar inställt på Aktivera. Användaren kan ändra den här inställningen.
 • Om SNP-meddelanden är inaktiverade via SNP-popup-fönstret eller via användargränssnittet för Enhetsinställningar så är inget SNP-popup-fönster synligt för den kön, och kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande är inställd på Avaktivera. Användaren kan återaktivera SNP-popupfönstret genom att välja Aktivera i kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande.
 • Om SNP-meddelanden är inaktiverade via INSTALL.EXE, HP UPD eller någon av policyerna (HP UPD, AD) så är kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar inställd på Avaktivera. Kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar är dessutom nedtonad så att användaren inte kan skriva över policyinställningarna.

Använd popup-fönstret för att aktivera/avaktivera SNP-meddelanden

Det går att ändra beteendet för SNP-meddelanden i popup-fönstret genom att använda fliken Meddelandeinställningar. För att visa meddelandeinställningarna klickar du på länken Meddelandeinställningar när som helst som popup-fönstret är synligt.
obs!
Fliken Meddelandeinställningar visas endast i popup-fönstret i en miljö där inga hanterade utskriftspolicyer finns i nätverket.
Följande alternativ är tillgängliga för konfigurering:
 • Aktiverad. Gör så att användaren kan välja om popup-fönster ska visas beroende på skrivarstatusen. Välj mellan tre allvarlighetsgrader för när du vill att popup-fönstren ska visas.
 • Inaktiverad. Gör så att användaren kan inaktivera popup-fönstret permanent för alla skrivartillstånd.

Hantera SNP med HP Driver Configuration Utility

HP Driver Configuration är ett program som IT-administratörer kan använda för att förkonfigurera HP UPD innan distribuering och installering på ett operativsystem. Det är till störst fördel när HP UPD konfigureras för flera arbetsstationer eller skrivarservrar för utskriftsköer som delar samma konfiguration.
Följ de här stegen för att förkonfigurera SNP-beteendet med HP UPD:
 1. Ladda ned och öppna Driver Configuration Utility.
  Öppna www.hp.com/go/upd och välj att ladda ned programvara. Välj en produkt (det kan vara vilken som helst) och ett operativsystem (det kan vara vilket som helst), och ladda ned Printer Administrator Resource Kit (PARK), som innehåller Driver Configuration Utility.
  obs!
  Beroende på hur HP UPD-drivrutinen installeras visas eventuellt ett meddelande som anger att ändringarna i HP UPD kan göra den digital signaturen ogiltig. Microsoft kan även visa ett varningsmeddelande. Varningsmeddelandet är normalt. Klicka på OK för att fortsätta.
 2. Klicka på Arkiv och sedan Öppna, och bläddra till katalogen där HP UPD finns.
 3. Välj .CFG-filen för HP UPD och klicka på Öppna.
 4. Klicka på Enhetsinställningar och expandera listan Skrivarstatusmeddelande genom att klicka på +.
  obs!
  När en drivrutins .CFG-fil ändras så bryts drivrutinens signatur (WHQL). Drivrutininställningarna kan också ändras utan att signaturen bryts, genom att ändringarna sparas som en .CFM-fil. *.CFM-filen kan användas under drivrutinsinstallationen när INSTALL.EXE används med alternativet /gcfm, eller genom att filen kopieras till windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (för 32-bitssystem) eller windows\system32\spool\drivers\x64 (för 64-bitssystem) innan installation.
 5. Välj önskade alternativ för popup-fönster.
 6. Klicka på Arkiv och Spara som. Spara sedan filen som en .CFM-fil med samma namn som den ursprungliga filen i samma katalog som den ursprungliga filen.
Du hittar mer information om HP Driver Configuration Utility i Supportguiden för HP Drivrutinsförkonfiguration.

Hantera SNP med HP UPD (HP UPD)

Till skillnad från alla andra utskriftsdrivrutiner kan HP UPD styras med en HP UPD (HP UPD:er). En HP UPD är ett XML-dokument som styr drivrutinens arbetsläge i en viss utskriftsmiljö. Och utöver det kan HP UPD:er också hantera SNP-beteendet för varje användare. Med HP UPD-verktyget (HP UPD) kan skrivaradministratörer skapa en HP UPD för att få önskad SNP-upplevelse. HP MPA (Managed Printing Administration) ingår i HP PARK, som finns att hämta på www.hp.com/go/upd.
Redigera en policy, eller skapa en ny policy, och gör de ändringar som du vill för att påverka beteendet för SNP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...