hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Användbara menyinställningar

Öppna menyn

 1. Välj knappen Faxa, Kopiera, eller Skanna på kontrollpanelen, beroende på vilken funktion som ska användas.
 2. Välj (Meny) tills lämplig meny visas på raden längst ned på skärmen och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på pilarna tills önskat menyalternativ visas och tryck sedan på OK.
 4. Om inställningsalternativet har undermenyer upprepar du steg 3.
 5. Tryck på knappen OK för att spara valen.
 6. Tryck på (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Innan du läser följande avsnitt

Detta avsnitt beskriver alla funktioner tillgängliga för den här seriens modeller för att hjälpa användarna att förstå funktionerna. Användaren kan kontrollera de tillgängliga funktionerna för varje modell i den grundläggande handboken, se Menyöversikt. Här följer några tips för följande avsnitt:
 • Kontrollpanelen ger åtkomst till olika menyer för att konfigurera skrivaren eller använda skrivarens funktioner. De här menyerna kan nås genom att trycka på (Meny).
 • Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren.
 • För modeller som inte har (Meny) på kontrollpanelen är denna funktion inte tillämpbar. Se Kontrollpanelöversikt.
 • Vissa menynamn kan skilja sig på skrivaren, beroende på alternativ eller modell.

Information

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) >Information på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Menykarta
Skriver ut menykartan som visar layout och aktuella inställningar på skrivaren.
Konfiguration
Skriver ut en rapport om skrivarens övergripande konfiguration.
Information om förbrukningsmaterial
Skriver ut information om förbrukningsmaterial.
Demosida
Skriver ut en demosida om du vill kontrollera att skrivaren skriver ut korrekt.
PCL-teckensnitt
Skriver ut PCL-teckensnittslistan.
PS-teckensnitt
Skriver ut PS-teckensnittslistan.
Användningsräknare
Skriver ut en användningssida. Användningssidan innehåller det totala antalet utskrivna sidor.
Konto
Det här är bara tillgängligt när utskriftsredovisning är aktiverat via SyncThru™ Web Admin Service. Användaren kan skriva ut en rapport med utskriftsräknare för varje användare
Nätverkskonfiguration
Skriver ut en rapport om skrivarens nätverkskonfiguration.

Layout

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) >Layout på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Orientering
Anger den riktning i vilken information skrivs ut på en sida.
 • Stående
  Figur : Exempel på stående
 • Liggande
  Figur : Exempel på liggande
Vanlig marginal
Enkelsidig marginal: Ställer in marginal för enkelsidig utskrift.
Dubbelsidig (duplex) marginal: Ställer in marginal för dubbelsidig utskrift.
Bindning: Vid utskrift på båda sidorna av papperet, är marginalen på sida A närmast bindningen på samma sida som marginalen på sida B är närmast bindningen. Detsamma gäller för marginalerna som är längst från på båda sidorna.
MP (multifunktions)-fack
Ställer in pappersmarginalen i multifunktionsfacket.
<Fack X>
Ställer in pappersmarginaler för pappersfacken.
Emuleringsmarginaler
Skriver ut PS-teckensnittslistan.
Duplex
Välj bindningskant för att skriva ut på båda sidorna av papperet.
 • Av: Stänger av det här alternativet.
 • Långsida
  Figur : Exempel på långsida
 • Kortsida
  Figur : Exempel på kortsida

Papper

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Papper på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Kopior
Anger antal kopior.
MP (multifunktions)-fack/[Fack X]
 • Pappersstorlek: Väljer standardpappersstorlek.
 • Papperstyp: Väljer den papperstyp som för tillfället är laddad i facket.
Papperskälla
Ställer in standardfack som ska användas.
obs!
Ställ in skrivaren på att automatiskt ändra till ett fack med samma pappersstorlek när facket som används är tomt.

Grafik

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Grafik på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Upplösning
Specificerar antalet utskrivna punkter per tum (dpi). Ju högre inställning, desto skarpare blir de utskrivna tecknen och grafiken.
Tydlig text
Skriver ut text som är mörkare än på ett normalt dokument.
Kantförbättring
Ger användaren möjlighet att förbättra skärpa på text och grafik för bättre läsbarhet.
Auto CR
Låter användaren lägga till det nödvändiga radbytet till varje radmatning, vilket är användbart för Unix- eller DOS-användare.
Skärm
 • Normal: Det här läget genererar utskrifter med jämna toner över hela sidan.
 • Förbättrad: Det här läget genererar utskrifter med skarpa texter och jämn grafik/fotoobjekt på sidan.
 • Detaljerad: Det här läget genererar utskrifter med skarpa detaljer över hela sidan.
Inkapsling
Minskar det vita mellanrum som orsakas av felinriktade färgkanaler i färgutskriftsläget. Svart text kommer även att skriva över på andra färger.

Systeminstallation

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Systeminställningar på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Datum och tid
Väljer format för tidvisning, 12- eller 24-timmarsformat.
Klockläge
Skriver ut text som är mörkare än på ett normalt dokument.
Språk
Ställer in språk för den text som visas på kontrollpanelens skärm.
Strömsparläge
När skrivaren inte tar emot data under en längre period sänks elförbrukningen automatiskt.
Väckningshändelse
När det här alternativet är "" kan användaren väcka maskinen från strömsparläge med följande åtgärder:
 • Tryck på någon knapp på kontrollpanelen.
 • Fyll på papper i facket.
 • Öppna eller stänga den främre luckan.
 • Dra ut ett fack eller trycka in ett fack.
  obs!
  Om skrivaren inte har pekskärm kan användaren väcka maskinen från strömsparläge genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen oavsett inställning för detta alternativ.
Jobbtimeout
Om ingen inmatning sker under en viss tidsperiod avbryter skrivaren det aktuella jobbet. Användaren kan ställa in tiden som skrivaren ska vänta innan jobbet avbryts.
Standardpapper
Väljer standardinställning för pappersstorlek.
Höjdjustering
Optimera utskriftskvaliteten efter skrivarens höjd, se Höjdjustering.
Fuktighet
Optimerar utskriftskvaliteten enligt omgivande luftfuktighet.
Fortsätt automatiskt
Avgör om maskinen ska fortsätta att skriva ut när den upptäcker att papperet inte matchar pappersinställningarna.
 • Av: Om felaktigt papper upptäcks väntar skrivaren tills du lägger i rätt papper.
 • : Om ett matchningsfel av papperstyp inträffar, väljer enheten den mest lämpliga pappersstorleken att skriva ut på och fortsätter skriva ut, även om det är fel storlek. Om till exempel Letter skickas men endast Legal finns skriver maskinen ut jobbet med Letter-storlek på Legal-papper.
Automatiskt fackbyte
Avgör om maskinen ska fortsätta att skriva ut när den upptäcker att papperet inte matchar. Om till exempel både fack 1 och fack 2 är fyllda med papper av samma storlek skriver maskinen automatiskt från fack 2 när papperet i fack 1 tar slut.
obs!
Det här alternativet visas inte om du valt Auto som Papperskälla i skrivardrivrutinen.
Pappersersättning
Ersätter automatiskt skrivardrivrutinens pappersstorlek för att förhindra matchningsfel av papper mellan Letter och A4. Om användaren till exempel har A4-papper i facket men ställer in pappersstorleken på Letter i skrivardrivrutinen så skriver maskinen ut på A4-papper och vice versa.
Fackskydd
Avgör om funktionen Automatiskt fackbyte ska användas. Om användaren exempelvis ställer in fack 1 på undantas fack 1 från fackbyte.
Fackläge
Anger om maskinen automatiskt ska ändra pappersinställningarna till önskade inställningar när användaren stänger facket.
 • Statisk: Inställningarna för pappersfacket ändras inte när du öppnar eller stänger facket.
 • Dynamiskt: Om det inträffar matchningsfel när du har öppnat och stängt facket ändras automatiskt pappersinställningarna (storlek och typ) för facket till vad som krävs för utskriften. (När du öppnar och stänger facket i dynamiskt läge antar skrivaren att papperet i facket har bytts ut till den storlek och typ som krävs för utskriften.)
Hoppa över tomma sidor
Skrivaren upptäcker vid utskrift från dator om sidan är tom eller inte. Användaren kan ställa in att skriva ut eller hoppa över den tomma sidan.
Underhåll
 • Rensa tommeddelande: Det här alternativet visas bara när tonerkassetter är tomma.
 • Förbrukningsmaterials livslängd: Ger användaren möjlighet att kontrollera hur många sidor som skrivits ut och hur mycket toner som finns kvar i kassetten.
 • Varning – låg tonernivå: Om tonern i kassetten är slut visas ett meddelande som uppmanar användaren att byta tonerkassett. Användaren kan ställa in om det här meddelandet ska visas eller inte.
 • Bildhanterare: I den här menyn kan användaren justera kontrasten.
 • RAM-disk: Aktiverar/avaktiverar RAM-disken för att hantera jobb.
Tonersparläge
Aktivera läget för att förlänga livslängden på tonerkassetten och minska kostnaden per sida utöver vad man kan förvänta sig i normalt läge, men med lägre utskriftskvalitet.
Ekoinställningar
Gör att användaren kan spara utskriftsresurser och skriva ut miljövänligt, se Ekoutskrift.
 • Standardläge: Välj om du vill slå på eller av ekoläget.
 • Påtvinga: Ställer in ekoläget som på. Om en användare vill stänga av ekoläget måste användaren ange lösenordet.
 • Välj temp.: Väljer ekomallinställning som ställts in från SyncThru™ Web Service.
Ång-läge
Användaren kan minska mängden vattenånga som produceras under utskrift.
 • : Aktiverar ång-läget.
 • Av: Inaktivera ång-läge.
 • Auto: Går automatiskt till ång-läge utifrån tid i omgivning med hög luftfuktighet.
  obs!
  Aktivera ång-alternativet kan sänka utskriftshastigheten.
Autoströmavst.
Stänger av strömmen automatiskt när maskinen har varit i strömsparläge under en tid som angetts i Autoströmavst. > På > Timeout.
obs!
 • För att slå på maskinen igen ska du trycka på (Ström/Väckning) på kontrollpanelen.
 • Om användaren kör skrivardrivrutinen eller Samsung Easy Printer Manager förlängs tiden automatiskt.
 • När maskinen är ansluten till nätverket eller arbetar med ett utskriftsjobb fungerar inte funktionen Autoströmavst.
Tyst läge
Användaren kan sänka skrivarljudet genom att aktivera den här menyn. Men utskriftshastighet och kvalitet kan försämras.
Staplingsläge
Om en maskin används i fuktigt område, eller om du använder fuktigt utskriftsmaterial p.g.a. hög luftfuktighet, kan utskrifterna i utmatningsfacket vara böjda och kanske inte staplas korrekt. I så fall kan användaren ange att skrivaren ska använda den här funktionen för att utskrifterna ska staplas ordentligt. Men användning av den här funktionen sänker utskriftshastigheten.
Smart dubbelsidig utskrift
Använder enkelsidig läge när du skriver ut en originalsida eller en tom sida även om alternativet för dubbelsidig utskrift är aktiverat.

Emulering

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Emulering på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Emuleringstyp
Skrivarens språk definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren.
Inställning
Ställer in detaljerade inställningar för vald emuleringstyp.

Bildhanterare

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Bildhanterare på kontrollpanelen.
Alternativ
Beskrivning
Anpassad färg
I den här menyn kan användaren justera kontrast, färg efter färg.
 • Standard: Återgår till standardinställning.
 • Utskriftstäthet: Används för att manuellt justera färgtäthet för utskrift. Justera utskriftstätheten.
Vi rekommenderar att använda inställningen Standard för bästa färgkvalitet.
Automatisk färg
Maskinen skriver virtuellt ut ett visst mönster för att kalibrera färgutskriftsplacering. Funktionen gör färgbilden skarpare och klarare vilket innebär att maskinen skriver ut en färgbild på papper som bättre motsvarar den på bildskärmen.
obs!
Om användaren flyttar maskinen, rekommenderar vi starkt att använda den här menyn manuellt.
Tonjustering
 • Automatisk tonjustering: Används för att automatiskt anpassa ton för bästa möjliga utskriftskvalitet.

Nätverk

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Nätverk på kontrollpanelen.
obs!
Användaren kan även använda funktionen från SyncThru™ Web Service. Öppna webbläsaren från en nätverksansluten dator och skriv in skrivarens IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Inställningar > Nätverksinställningar, se SyncThru™ Web Service.
Alternativ
Beskrivning
TCP/IP (IPv4)
Väljer rätt protokoll och konfigurerar parametrar för att använda nätverksmiljön, se Konfigurera IP-adress.
TCP/IP (IPv6)
Väljer det här alternativet för att använda nätverksmiljön via IPv6, se IPv6-konfiguration.
Ethernet
Konfigurera nätverkets överföringshastighet.
obs!
Slå av och på strömmen efter att du har ändrat detta alternativ.
802.1x
Du kan välja användarautentisering för nätverkskommunikation. Kontakta nätverksadministratören för detaljerad information.
Wi-Fia
Väljer detta alternativ för att använda det trådlösa nätverket.
Rensa inställning
Återställer nätverksinställningarna till standardvärdena.
obs!
Stäng av och slå på skrivaren.
NFCa
Väljer detta alternativ för att använda NFC-funktionen.
Nätverkskonfiguration
Listan visar information om maskinens nätverksanslutning och konfiguration, se Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.
Protokollhanterare
För att ställa in protokoll.
obs!
Slå av och på strömmen efter att du har ändrat detta alternativ.

Direkt USB

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Direkt USB på kontrollpanelen, se Använda USB-minne.
Alternativ
Beskrivning
Skriv ut från
Du kan skriva ut filer som lagras på ett USB-minne direkt.
Filhantering
Du kan ta bort bildfiler som sparats på en USB-minnesenhet, en i taget eller alla på en gång, genom att formatera om enheten.
Kontrollera utrymme
Du kan kontrollera hur mycket ledigt minnesutrymme som finns för att spara dokument.

Jobbhantering

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att ändra menyalternativ:
Tryck på (Meny) > Jobbhantering på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Aktivt jobb
Visar utskriftsjobblistor som väntar på att skrivas ut.
Skyddat jobb
Visar utskriftsjobblistor som är skyddade på disken.
Lagrad utskrift
Visar utskriftsjobblistor som är sparade på disken.
Arkiveringspolicy
Om minnet redan har samma namn när du anger ett nytt filnamn, kan du ändra namnet eller skriva över det.

Skrivare på

obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren, se Menyöversikt.
För att registrera skrivaren på tjänsten PrinterOn måste du aktivera funktionen PrinterOn på skrivaren via SyncThru™ Web Service, se Registrera skrivaren på PrinterOn-tjänsten. Den finns bara när PrinterOn är aktiverat. Undermenyerna som visas i den här menyn kan skilja sig beroende på om skrivaren är ansluten till PrinterOn-servern.
obs!
Innan du kan använda funktionen PrinterOn måste du konfigurera nätverksanslutningen på maskinen. Om du inte kan ansluta till skrivaren när du har konfigurerat dess nätverksanslutning ska du kontrollera den externa internetanslutningen på nätverket. När funktionen PrinterOn är aktiverad kan du ställa in läget Släpp kod eller Automatiskt läge. Dessa lägen kan ändras på PrinterOn-servern.
 • Släpp kod: Användare måste ange en släppkod för att skriva ut ett dokument som skickas via PrinterOn.
 • Auto: Skriver automatiskt ut dokument som skickas via PrinterOn utan att användaren anger släppkod.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...