hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Pro Sprout by HP G2 - Skanning av objekt med WorkTools Capture

Den här informationen gäller WorkTools Capture-programvaran som medföljde Sprout Pro by HP G2.
Med WorkTools Capture kan du skanna objekt och dokument i 2D med Sprouts inbyggda högupplösningskamera och webbkamera. Du kan redigera dina bilder och exportera dem till WorkTools Stage och spara dem i ett av flera format. Capture har många funktioner och kapacitet, bland annat:
 • Bildtagning från den nedre kameran och den främre kameran (webbkamera)
 • Bildtagning med blixten på eller av, och lampan på eller av
 • Navigera med fälten till vänster och höger som kan öppnas och stängas för enkel åtkomst till kommandon
 • Markering eller ritning på en bild med bläckverktyget med ett finger, pekpenna eller HP Active Pen
 • Skicka bilder till Stage

Nya uppdateringar till WorkTools Capture

WorkTools Capture uppdaterades nyligen. Uppdateringarna omfattar följande förbättringar:

Bildtagning på pekmattan.

Följ anvisningarna nedan för att ta en bild av föremål på pekmattan.
 1. För att visa och använda WorkTools Capture ska du trycka på ikonen på basen som är ansluten till mattan för att starta.
  Figur : Startfältsknapp
  Ikoner där mattan kopplas in
 2. Tryck på Kamera på startfältet som visas på den nedre delen av skärmen.
  Figur : Knappen Kamera
  Kameraknappen i startfältet
 3. Tryck på Mer för att öppna navigeringsfältet till höger med definitioner om funktionerna av knapparna.
 4. För att ta en bild av ett objekt på den horisontella pekmattan med WorkTools Capture ska du kontrollera att nedre kameran har valts och placera objektet som ska fotograferas på den horisontella pekmattan.
  Figur : Nedre kameran vald
  Nedre kameran vald med objekt på den horisontella pekmattan
 5. Tryck på knappen kamera för att ta bilden. Cirka tre sekunder räknas ned så att du kan få bort händerna och annat från pekmattan och ut ur bilden.
  Figur : Knappen Kamera
  Kameraknappen, nedre högra hörnet
 6. När du har tagit bilden med nedre kameran återprojiceras bilden på pekmattan.
  Se knappen Återprojicering i det nedre högra hörnet.
  Figur : Capture återprojiceras på pekmattan
  Capture återprojiceras på pekmattan
  Du kan också stänga av eller sätta på lampan eller projicera skrivbordet på den vertikala skärmen på pekmattan.
 7. Tryck på knappen Spara till höger för att spara bilden.
  Figur : Spara
  Spara
 8. Fönstret Spara som öppnas. Bilden sparas som standard till mappen Bilder. Du kan navigera till en annan mapp för att spara den till en annan plats som du gillar.
  Figur : Spara som
  Fönstret Spara som
 9. Tryck på Filnamn: för att namnge filen. För att välja filtyp trycker du på Spara som typ: och väljer en filtyp: PNG, JPG eller PDF.
  Figur : Välja filnamn och -typ
  Välja filnamn och -typ
 10. Tryck på Spara för att spara den nya bilden med nya filnamnet.

Registrera ett dokument i dokumentläge

När du placerar ett dokument på pekmattan för att spela in det, kan det automatiskt identifieras som ett dokument. Du kan sedan spara det som ett inspelat dokument utan bakgrunden på pekmattan i den sparade bilden. För att spela in ett dokument och använda dokumentläge, placera ett dokument på pekmattan och följ anvisningarna.
 1. Öppna WorkTools Capture och placera ett dokument på pekmattan.
  Figur : Dokument som placerats på pekmattan
  Dokument som placerats på pekmattan
 2. För att välja ett primärt och sekundärt språk för dokumentet du sparar som en sökbar PDF-fil ska du i det övre högra hörnet trycka på menyknappen .
 3. Tryck på knappen Inställningar.
 4. Välj standardspråk och andra språk för den sökbara PDF-texten.
  Figur : Val av standardspråk
  Öppna menyn för språkval
 5. Tryck på knappen Kamera för att ta bilden. Cirka tre sekunder räknas ned så att du kan få bort händerna och annat från pekmattan och ut ur bilden.
  Figur : Knappen Kamera
  Knappen Kamera, nere till höger
 6. Tryck på knappen Redigera i menyn.
  Figur : Redigera
  Knappen Redigera
 7. Tryck på Dokumentläge.
  Figur : Dokumentläge
  Redigera med dokumentläget valt
 8. Dokumentet identifieras automatiskt och förses med blå kontur med hörhandtag (blå punkter) för att kunna justera storleken efter behov.
  Dokumentläget kanske inte konturerar dokumentet exakt. Använd hörhandtagen för att dra dokumentramen till rätt läge.
  Figur : Dokumentet som beskrivs
  Dokument
 9. Med dokumentet korrekt valt, tryck på Dokumentläge för att spara ändringarna.
  Figur : Dokumentläge
  Redigera med dokumentläget valt
  Tips: Den blå kontrollen till höger om Dokumentläget växlar ändringarna på och av. Du kan växla mellan den redigerade bilden eller dokumentet och den ursprungliga capture genom taping den blå knappen
  Figur : Dokumentläge
  Klipp ut
  Var försiktig med knappen Återställ eller knappen Ignorera. Genom att ignorera kommer du tillbaka till bilden före de senaste ändringarna. Genom att återställa avbryter du alla ändringar och tar dig tillbaka till den oredigerade bilden.
    varning!
  Med knapparna Återställ och Ignorera går du tillbaka till den ursprungliga inspelningen och alla ändringar du utförade avbryts. Det är mer permanent; du kan inte växla tillbaka från den oredigerade bilden till den redigerade bilden.
  Figur : Ignorera och Återställ
  Knappar Ignorera och Återställ

Spara en dokumentbild för sökbarhet

Efter att ha tagit bild på ett dokument i dokumentläget kan du spara det som en sökbar PDF-fil för redigering i ett textredigeringsprogram. När inspelningen sparats kan du öppna den i exempelvis Word och söka efter texten för att redigera den.
Med dokumentet redo enligt beskrivningen ovan, använd följande anvisningar för att spara det som en PDF-fil för framtida redigering:
 1. Starta med ett dokument.
  Figur : Dokument
  Dokument
 2. Knacka på knappen Spara.
  Figur : Knapp Spara
  Knappen Spara för att spara inspelningen
 3. Öppna menyn Spara som.
  obs!
  Spara dokumentet till standardplatsen eller till en valfri mapp. Kom ihåg var du sparar filen så att du kan öppna den senare.
  Figur : Spara som:
  Spara som
 4. Välj Sökbara PDF-filer (*.pdf).
  Figur : Sökbara PDF-filer (*.pdf)
  Sökbara PDF-filer (*.pdf)
 5. Tryck på Spara.
 6. Vänta medan filerna exporteras och förbereds för sökbarhet i en textredigeringsapp som MS Word, WordPad eller andra.
  Figur : Exporterar filer...
  Exportera filer för sökbarhet
  Den sökbara PDF-filen sparas nu.
För att öppna PDF-filen för redigering i Microsoft Word, använd följande anvisningar:
 1. Öppna Microsoft Word.
 2. Tryck på Arkiv, och tryck sedan på Öppna.
 3. Välj och öppna den fil som du sparade nyligen. Om det behövs, tryck på Bläddra och gå till den nya sökbara PDF-filen.
 4. En dialogruta visas med följande meddelande: Word kommer nu konvertera PDF-filen till ett redigerbart Word-dokument. Detta kan att ta en stund. Word-dokumentet som skapas så kommer att optimeras så att du kan redigera texten. Det kommer kanske inte se exakt ut som den ursprungliga PDF-filen, särskilt om den ursprungliga filen innehöll många bilder.
  Tryck på OK för att fortsätta.
  Figur : Microsoft Word-meddelande
  Microsoft Word-meddelande
  Dokumentet öppnas och kan redigeras. Du kan lägga till, ta bort eller redigera delar av det redigerbara dokumentet.

Klipp ut ett objekt

Med verktyget Klipp ut i redigeringsalternativen kan du klippa ut delar av en bild eller bakgrund. Med en bild i Capture, kan du ta bort delar av bilden genom att följa anvisningarna:
 1. Tryck på knappen Redigera i menyn.
  Figur : Redigera
  Knappen Redigera
 2. Knacka på Klipp ut.
  Figur : Klipp ut
  Klipp ut
 3. Bilden visas med en automatiskt vald delen för urklipp. Den del du valt att klippa ut har en rödaktig färg.
  Figur : Den rödaktiga delen som valts att klippa ut
  Del av bilden som valts att klippa ut.
  Tryck på ikonen Klipp ut för att klippa ut den valda delen eller för att ignorera detta.
  Figur : Klipp ut
  Tryck på ikonen Klipp ut
  Figur : Spela in med bakgrund ignorerad
 4. Om du vill klippa ut fler delar av bilden, tryck på Klipp ut igen. Använd fingret eller musen för att rita en linje på den del av bilden du vill klippa ut.
  När du ritar linjer på bilden med musen är det antingen ett vitt plus (+) eller ett rött minus (–) som en del av markören på skärmen.
  • Rött minus (–): gör en röd linje och klipper ut den del av bilden där den röda linjen är.
  • Vitt plus (+): gör en blå linje på bilden och lägger till eller behåller den del av bilden.
  Figur : Röda linjer i inspelningen
  Röda linjer i inspelningen
  Tryck på ikonen Klipp ut för att ignorera den markerade delen av inspelningen.
  Figur : Klipp ut
  Tryck på Klipp ut för att påverka funktionen klipp ut
  Inspelningen visas med delarna urklippa.
  Figur : Spela in med urklipp
  Bild med urklipp
 5. Tips: Den blå kontrollknappen till höger om Klipp ut aktiverar och avaktiverar ändringarna. Du kan växla mellan den redigerade bilden och den ursprungliga inspelningen genom att knacka på den blåa knappen.
  Figur : Klipp ut
  Klipp ut
  Var försiktig med knappen Återställ eller knappen Ignorera. Genom att ignorera kommer du tillbaka till bilden före de senaste ändringarna. Genom att återställa avbryter du alla ändringar och tar dig tillbaka till den oredigerade bilden.
    varning!
  Knapparna Återställ och Ignorera växlar tillbaka till den ursprungliga inspelningen eller den senast sparade versionen och avbryter alla ändringar du utförde. Det är mer permanent; du kan inte växla tillbaka från den oredigerade bilden till den redigerade bilden.
  Figur : Ignorera och Återställ
  Knappar Ignorera och Återställ

Bildbeskärning och bildrotering

Verktyget för bildbeskärning och bildrotering har förbättrats. Efter att du har spelat in en bild och innan du sparar den, kan du beskära bilden för att ändra dess storlek och eliminera en del av bakgrunden. Det går även att rotera bilden. Du kan även ändra tidigare sparade inspelningar. Följ anvisningarna nedan:
 1. Tryck på knappen Redigera i menyn.
  Figur : Redigera
  Knappen Redigera
 2. Tryck på Beskär och rotera.
  Figur : Beskära och rotera
  Meny med Beskär och rotera valt
 3. Dra kanten som ska beskäras till önskad plats. Med fingret eller musen, dra i det vita hörnhandtaget på den valda inspelningen till önskad plats. Dra i ett hörnhandtag i taget eller dra i inspelningens kant för att beskära bilden efter önskemål.
  Figur : Beskuren bild
  Bild som beskurit till en mindre storlek
 4. För att rotera bilden med verktyget bildrotation längst ned i mitten av inspelningsskärmen.
  Figur : Rotationsverktyg
  Den markeras i grader, med skjutreglaget som börjar med noll (0) grader. Dra skjutreglaget till höger eller till vänster för att rotera bilden.
  Figur : Bild roterad med 26 grader
  Bild roterad med 26 grader
 5. När bilden beskurits, knacka på Beskära och rotera för att spara ändringarna.
  Figur : Beskära och rotera
  Beskära och rotera
  Tips: Den blå knappen till höger om Beskära och rotera aktiverar och avaktiverar ändringarna. Du kan växla mellan den redigerade bilden och den ursprungliga inspelningen genom att trycka den blåa knappen.
  Figur : Blå knapp Växla
  Beskära och rotera och blå knapp Växla
  Var försiktig med knappen Återställ eller knappen Ignorera. Genom att ignorera kommer du tillbaka till bilden före de senaste ändringarna. Genom att återställa avbryter du alla ändringar och tar dig tillbaka till den oredigerade bilden.
    varning!
  Med knapparna Återställ och Ignorera går du tillbaka till den ursprungliga inspelningen och alla ändringar du utförade avbryts. Det är mer permanent; du kan inte växla tillbaka från den oredigerade bilden till den redigerade bilden.
  Figur : Ignorera och Återställ
  Knappar Ignorera och Återställ

Justera bilden

När du har tagit in en bild finns det många justeringar som du kan göra på din bild. Färgalternativen omfattar svartvitt, sepia, automatisk korrigering eller tillbaka till den ursprungliga färgen. Justeringsskjutreglagen är tillgängliga för att anpassa ljusstyrka, kontrast och mättnaden av bilden. De sista tre justeringsskjutreglagen gäller för färgskydd, genomskinlighet och skärpa.
 1. Tryck på knappen Redigera på menyn.
  Figur : Redigera
  Knappen Redigera
 2. Tryck på Justera för att öppna justeringsmenyn.
  Figur : Öppna menyn Justera
  Öppnar justeringsmenyn.
 3. Gör önskade ändringar av bilden med alternativen för justering.
  Se hur bilden ändras vid ändring av färgalternativen högst upp på listan: Original, automatisk korrigering, svartvitt och sepia. Använd sedan skjutreglagen för att förbättra bilden som du vill.
  Figur : Redigeringsalternativ
  Redigeringsalternativ
  Knacka exempelvis på Sepia för att ändra till tonen sepia.
  Figur : Bild på sepia-ton
  Bild med sepia valt.
  För att återgå till standardinställningen i justeringarna ska du klicka på Standard längst ned på alternativen för justering.
 4. Med bilden som redigerats från Justera dina val, knacka på Justera för att spara ändringarna.
  Figur : Justera
  Justera
  Tips: Den blåa kontrollknappen till höger om Justera aktiverar och avaktiverar ändringarna. Du kan växla mellan den redigerade bilden och den ursprungliga capture genom taping den blå knappen
  Figur : Justera
  Justera
  Var försiktig med knappen Återställ eller knappen Ignorera. Genom att ignorera kommer du tillbaka till bilden före de senaste ändringarna. Genom att återställa avbryter du alla ändringar och tar dig tillbaka till den oredigerade bilden.
    varning!
  Med knapparna Återställ och Ignorera går du tillbaka till den ursprungliga inspelningen och alla ändringar du utförade avbryts. Det är mer permanent; du kan inte växla tillbaka från den oredigerade bilden till den redigerade bilden.
  Figur : Ignorera och Återställ
  Knappar Ignorera och Återställ

Andra inställningar

Med de två inställningarna i Capture kan du ta bilden omedelbart utan tre sekunders nedräkning och visa ett bild-i-bild-läge på de valda skärmarna.
 • Nedräkningstimer: Ställ in på nedräkningstimern på tre sekunders nedräkning efter att ha tryckt på Captures kameraknapp när bilden tas.
 • Bild-i-bild: Slå på bild-i-bild för att välja vilka skärmar att visa i bild-i-bild-läge.
  Figur : Inställningar
Välj skärmarna som ska visas på den vertikala skärmen. Du kan välja en eller flera skärmar i kolumnen till höger.
  Figur : Bild-i-bild-skärmar
  Bild-i-bild-skärmar på den vertikala skärmen
 1. Nedre kamera
 2. Främre kamera
 3. Vertikal skärm
 4. Mattskärm

Spara och redigera tagna bilder

Tabellen visar ikoner eller knappar på WorkTools Cameras skärm och beskriver deras funktion för att redigera, öppna i Stage för redigering, spara, ta bort tvådimensionella bilder som tagits med nedre kameran eller webbkameran och andra funktioner.
Knapp
Funktion
Hjälp: Visar installerad version och copyrightinformation
Exportera alla: Öppnar rutan "Spara som" för att spara bilderna i vänster sidofält
Presentation, av eller på: Sätter på presentationen till en extern bildskärm
Undo (Ångra): Ångrar eller går tillbaka ett steg i redigeringarna
Gör om: Ångrar upprepningen och återgår till föregående redigering
Kopiera: Kopierar bilden
Till Stage: öppnar Stage med den nya bilden, där redigering och andra funktioner att använda på bilderna är tillgängliga
Spara: Spara bilden till en fil
Ta bort: Öppnar en ruta som frågar om du vill ta bort grafiken permanent
Ny bild: Starta en ny bild; detta tar bort den som du för närvarande arbetar med och sparar den inte
Spara: visar alternativ för att spara som png, jpg, exportera som PDF eller skicka till Stage

Visa på en extern bildskärm:

Om en extern bildskärm är ansluten till Sprout kan du ha bildtagningsskärmen med knappen Presentation, av eller på.
Figur : Knappen Presentation, av eller på
Knappen Presentation, av eller på
Knappen Presentation kommer inte att vara aktiv såvida inte en extern bildskärm är ansluten. Anslut den externa bildskärmens med en HDMI-kabel. HDMI-utgången finns på baksidan av Sprout bredvid de fyra USB 2.0-portarna.
Figur : HDMI-utgångsport
HDMI-utgångsport
Med den externa skärmen ansluten till Sprout via en HDMI-kabel och knappen Presentation på aktiv, visar den externa bildskärmen vad som visas på den vertikala Sprout-skärmen.
  Figur : Den externa skärmen (1) visar vad som visas på den vertikala skärmen (2).
  Den externa skärmen, vertikala skärmen och pekmattan
 1. Extern skärm
 2. Vertikal Sprout-skärm
 3. Pekmatta

Användning av HP Active Pen

HP Active Pen fungerar automatiskt på pekmattan. Du behöver inte verkställa eller aktivera några inställningar.
Sprouts pekmatta är tryckkänslig. Linjens tjocklek bestäms genom trycket av pennan på mattan. Linjerna blir också mörkare eller ljusare beroende på trycket av pennan på pekmattan. Detta gäller endast program som stöder tryckkänslighet.
WorkTools Stage och WorkTools Capture har stöd för HP Active Pen och tryckkänslighet.

Parkoppla Active Pen med Sprout

Du måste parkoppla Active Pen med datorn via Bluetooth för att använda Active Pen med andra appar. När den parkopplas startar knappen Windows Workspace.
För mer information och detaljerade anvisningar för att parkoppla Bluetooth-produkter kan du se HP-datorer – Använda Bluetooth-enheter.
Figur : Tryck på Starta app på pennan
Knappen Starta app på Active Pen
Figur : Windows Ink-arbetstya
Windows Ink-arbetstya

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...