hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3 - Använda skanningsprogrammet (Windows)

De följande avsnitten beskriver hur du använder skanningsprogrammet.
Arbeta med skanningsprofiler
Med hjälp av skanningsprofiler kan du snabbt och effektivt välja inställningar för skanningsuppgifter som du utför ofta.
 • Använd HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanningsprogram) för att skapa och ändra skanningsprofiler.
 • Använd HP Scanner Tools Utility (HP skanningsverktyg) för att skapa profiler associerade med ISIS- eller TWAIN-kompatibla program från en annan tillverkare.
 • Använd ISIS- och TWAIN-gränssnitten för att skapa profiler som kan användas med program från andra tillverkare, och skicka sedan profilerna till skannerns LCD-skärm med HP Scanner Tools Utility.
Visa skanningsprofiler
Om du vill visa befintliga skanningsprofiler, öppna programmet HP Smart Document Scan (HP Smart dokumentskanning). Befintliga skanningsprofiler visas i en lista till vänster.
Skapa skanningsprofiler
Om du vill skapa en skanningsprofil gör du så här:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Klicka på Create profile (Skapa profil).
 3. Ange ett namn för den nya profilen.
 4. Välj att skapa den nya profilen från aktuella inställningar eller en befintlig profil.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Ändra inställningarna för den nya skanningsprofilen.
 7. Klicka på Save (Spara) om du vill spara profilen eller klicka på Cancel (Avbryt) om du vill ångra ändringar.
Ändra profiler
Om du vill ändra en skanningsprofil gör du så här:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj profilen som ska ändras i listan till vänster.
 3. Klicka på Edit profile (Redigera profil).
 4. Ändra inställningarna för skanningsprofilen.
 5. Klicka på Spara när du vill spara ändringarna.
Skapa skanningsprofiler som använder skanningsprogram från annan tillverkare
Om du har ett skanningsprogram som du vill använda med skannern kan du skapa profiler som använder detta program.
Så här skapar du en skanningsprofil som använder en annan skanningsprogramvara än HP:s:
 1. Slå på skannern och starta HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg).
 2. Klicka på fliken Profiles (Profiler).
 3. I området Other application profiles (Profiler för andra program) klickar du på Create (Skapa).
 4. Fyll i fälten i dialogrutan Create/Edit other Application (Skapa/redigera profil för annat program).
  • Application (Program): Ange den fullständiga sökvägen och filnamnet för det skanningsprogram du vill använda eller klicka på Browse (Bläddra) för att navigera fram till filnamnet och välja det.
  • Name (Namn): Ange ett namn för profilen så som du vill att det ska visas i listan på skannerns LCD-skärm. Namnet kan bestå av upp till 32 tecken (16 tecken för språk med 16-bitarstecken som kinesiska och andra språk med asiatiska tecken som koreanska).
  • Details (Information): Ange en beskrivning på högst 24 tecken (12 tecken för språk med 16-bitarstecken och andra språk med asiatiska tecken).
 5. Command Line for Simplex Button (Kommandorad för enkelsidig utskrift) och Command Line for Duplex Button (Kommandorad för dubbelsidig utskrift): Om ditt skanningsprogram stöder specifika kommandoradsparametrar för skanning anger du dem här.
 6. När du är klar klickar du på OK.
 7. Skicka den nya profilen till listan på skannerns LCD-skärm.
  1. Markera profilen i området Other application profiles (Profiler för andra program) och klicka sedan på Add (Lägg till).
  2. Om du vill ändra placeringen av profilen i listan på skannerns LCD-skärm, ska du markera profilen i området Scanner LCD profiles (LCD-profiler för skanner) och sedan använda knapparna Move up (Flytta upp) och Move Down (Flytta ned) för att byta plats på profilen.
  3. Klicka på OK eller Apply (Verkställ) så att den uppdaterade profillistan skickas till listan på skannerns LCD-skärm.
  obs!
Om du vid ett senare tillfälle vill redigera eller ta bort tredjepartsprofilen klickar du antingen på Edit (Redigera) eller Delete (Ta bort) i området Other application profiles (Profiler för andra program) på fliken Profiles (Profiler).
Importera och exportera profiler för TWAIN-skanning
Profiler kan exporteras till och importeras från TWAIN-kompatibla icke-HP-program. Det gör att administratörerna kan konfigurera profiler för en arbetsgrupp och att användarna kan överföra sina profiler från en maskin till en annan och dela anpassade profiler med varandra.
Mer information finns i HP Smart Document Scan Help (Hjälp för HP Smart dokumentskanning).
Importera och exportera ISIS-skanningsprofiler
Profilerna kan också exporteras till och importeras från en XML-fil så att administratörer kan skapa profiler för en arbetsgrupp, användare kan överföra sina profiler från en dator till en annan och användare kan dela anpassade profiler med varandra.
Mer information finns i HP Smart Document Scan Help (Hjälp för HP Smart dokumentskanning).
Skanna till en bild
 1. Lägg i dokumentet i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 3. Välj en skanningsprofil som sparar dokumentet som en bild och klicka sedan på Skanna.
  eller
  Klicka på Skapa ny profil, namnge den nya profilen, klicka på Fortsätt, välj fliken Destinationer och välj sedan den önskade bildfiltypen i listrutan Filtyp.
  Klicka på Skanna.
Skanna till en PDF
 1. Lägg i dokumentet i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 3. Välj en skanningsprofil som sparar dokumentet som en PDF-fil och klicka sedan på Skanna.
  eller
  Klicka på Skapa ny profil, namnge den nya profilen, klicka på Fortsätt, välj fliken Destinationer och välj sedan PDF (*.pdf) i listrutan Filtyp.
  Klicka på Skanna.
Skanna text för redigering (OCR)
HP-skannerprogramvaran använder optisk teckenläsning (OCR) för att konvertera text på en sida till text som kan redigeras på en dator. OCR-programvaran levereras med HP Smart Document Scan och ReadIris Pro. Information om hur du använder OCR-programvaran finns i skanna text för redigering med hjälp online.
Skanna till e-post
  obs!
Om du vill skanna till e-post, kontrollera att det finns en internetanslutning.
 1. Lägg i dokumentet i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 3. Välj en skanningsprofil som sparar dokumentet och skickar det via e-post och klicka sedan på Skanna.
  eller
  Klicka på Skapa ny profil, namnge den nya profilen, klicka på Fortsätt, välj fliken Destinationer, välj Skicka till och klicka sedan på Lägg till.
  I dialogrutan Lägg till destination i listrutanDestination väljer du E-post och klickar sedan på Nästa.
  Ange informationen som behövs för e-postdestinationen, klicka på OK och klicka sedan på Skanna.
Skanna till molnet
  obs!
Om du vill skanna till molnet ska du se till att du har internetuppkoppling.
 1. Lägg i dokumentet i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 3. Välj en skanningsprofil som sparar dokumentet och skickar det till en molndestination, till exempel Google Drive eller DropBox, och klicka sedan på Skanna.
  eller
  Klicka på Skapa ny profil, namnge den nya profilen, klicka på Fortsätt, välj fliken Destinationer, välj Skicka till och klicka sedan på Lägg till.
  I dialogrutan Lägg till destination i listrutan Destination väljer du en molndestination, till exempel Google Drive eller DropBox, och klickar sedan på Nästa.
  Ange informationen som behövs för molndestinationen, klicka på OK och klicka sedan på Skanna.
Skanna långa eller extra långa dokument
Som standard identifierar skannern automatiskt sidformatet genom att välja Auto detect size (Automatisk detektering av storlek) i listrutan för sidformat. Om du väljer Auto detect standard size (Automatisk detektering av standardstorlek) identifierar skannern sidformatet baserat på ett av standardformaten i listan. De här valen för automatisk identifiering fungerar för alla sidlängder upp till 356 mm.
  obs!
Endast en sida i taget kan skannas när du använder en inställning för lång eller extra lång sida.
Om skannern är inställd på att skanna långa eller extra långa sidor och en sida fastnar i skannern, kan en hel sida bli skrynklig till följd av papperstrasslet. Därför bör du välja skanningsprofiler där endast långa eller extra långa sidor är specificerade när du skannar sidor som är längre än 356 mm.
Om du vill aktivera skanning av långa eller extra långa sidor i en profil i HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning) gör du så här:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka på Edit profile (Redigera profil).
 3. På fliken Scan Settings (Skanningsinställningar) i dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar) klickar du på Page Size (Sidstorlek).
 4. Välj önskat alternativ för långa sidor.
  • Long (Långa) skannar sidor med en längd mellan 356 mm och 864 mm.
  • Extra Long (Extra långa) skannar sidor med en längd mellan 864 mm och 3 100 mm.
     obs!
   Skanning av extra långa sidor stöds endast för enkelsidig skanning.
  Den maximala upplösningen för ett dokument med formatet Long (Långa) är 600 dpi. Den maximala upplösningen för ett dokument med formatet Extra Long (Extra Långa) är 200 dpi.
    obs!
  Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet för att ställa in sidformatet när du skannar från program från en annan tillverkare.
  En del skannings- och destinationsprogram kanske inte stöder alla sidformat som skannern godtar.
Identifiera flerarksmatning
Med funktionen för detektering av matning av flera sidor stoppas skanningen om den känner av att flera sidor har matats in samtidigt i skannern. Den här funktionen är aktiverad som standard.
Du kanske vill inaktivera den om du skannar:
 • Blanketter i flera delar (HP rekommenderar inte skanning av blanketter i flera delar).
 • Dokument med etiketter eller klisterlappar.
 • Vikt A3-material under en sammanfogningsprocess.
Om du vill ändra den här inställningen i en profil i HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning) gör du så här:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka på Edit profile (Redigera profil).
 3. På fliken Scan Settings (Skanningsinställningar) i dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar) klickar du på Hardware Options (Maskinvarualternativ) och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutan Misfeed (multipick) detection (Detektering av felaktig inmatning (flera sidor samtidigt)).
  Mer information om den här funktionen och dess alternativ finns i hjälpen till HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
  obs!
Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet när du vill detektera matning av flera sidor vid skanning med icke- HP-program.
Snabbare skanning med maskinvarukomprimering
Skannern stöder flera nivåer av JPEG-komprimering för att öka hastigheten vid dataöverföring från skannern till skanningsprogrammet på datorn. Skanningsprogramvaran kan dekomprimera informationen för att skapa skannade bilder. JPEG-komprimering fungerar med skanningar i färg och gråskala.
Om du vill aktivera snabbare dataöverföring i en profil i HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning) gör du så här:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka på Edit profile (Redigera profil).
 3. På fliken Scan Settings (Skanningsinställningar) i dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar) klickar du på Hardware Options (Maskinvarualternativ).
 4. Ställ in komprimeringsnivån med reglaget Data transfer (Dataöverföring).
  • Högre kvalitet ställer in komprimeringen på ett lägre värde, vilket ger långsammare dataöverföring.
  • Lägre kvalitet ställer in komprimeringen på ett högre värde, vilket ger snabbare dataöverföring.
  obs!
Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet när du vill kontrollera komprimeringen i skanning med program från en annan tillverkare.
Snabbare skanning med läget Fast B&W (Snabb svartvit)
Skannern har ett snabbt läge för svartvit (B&W) skanning som kan väljas från programmet HP Smart Document Scan.
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj profilen Fast B&W to Image PDF (Snabb svartvit till bild-PDF).
 3. Klicka på Skanna.
Filtrera bort färg från ett dokument (utelämna färg)
Du kan välja att filtrera bort en färgkanal (rött, grönt eller blått) eller upp till tre individuella färger. För specifika färger styr känslighetsinställningen hur nära en skannad färg måste approximera den specificerade färgen.
Genom att ta bort färger från skanningen kan du minska filstorleken och förbättra resultaten av optisk teckenigenkänning (OCR).
Så här väljer du färger som ska utelämnas från en skanning i en profil i HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning):
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka på Edit profile (Redigera profil).
 3. På fliken Scan Settings (Skanningsinställningar) i dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar) klickar du på Color Dropout (Utelämna färg).
 4. Välj inställningar för utelämnande av färg under Color Dropout (Utelämna färg).
  Det går bara att välja de alternativ som är tillgängliga för din skanner.
Information om inställningarna för utelämnande av färg finns i online-hjälpen till det skanningsprogram du använder.
  obs!
Färgkanalfiltret tillämpas endast på gråskale- och halvtoningsskanningar och svartvita skanningar. Specifika färgfilter tillämpas på alla färglägen.
Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet för att filtrera bort färger när du skannar med program från en annan tillverkare.
Automatisk detektering av sidformat
Som standard detekterar skannern automatiskt ditt sidformat med hjälp av alternativet Auto detect size (Automatisk detektering av format) och beskär den skannade bilden till samma format som den detekterade sidan har och rätar ut innehåll som är skevt.
  obs!
Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet för att ställa in beskärningsalternativ när du skannar med program från en annan tillverkare.
Information om inställningarna för automatisk beskärning finns i online-hjälpen till det skanningsprogram du använder.
Automatiskt beskära eller fylla ut en skannad bild till vald sistorlek
Gör så här om du vill att en skannad bild automatiskt ska beskäras eller fyllas ut till en vald sidstorlek:
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka på Edit profile (Redigera profil).
 3. Välj dina beskärningsalternativ.
  • Om du vill beskära automatiskt till dokumentets innehåll, klickar du på fliken Image Processing (Bildbearbetning) i dialogrutan Edit (Redigera), markerar kryssrutan Crop to content on page (Beskär till sidans innehåll) och klickar sedan på Crop settings (Beskärningsinställningar).
  • Om du vill beskära automatiskt till dokumentets storlek, klickar du på fliken Scan Settings (Skanningsinställningar) i dialogrutan Edit (Redigera), klickar på Page Size (Sidstorlek) och markerar sedan kryssrutan Auto detect size (Automatisk detektering av storlek).
    obs!
  Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet för att ställa in beskärningsalternativ när du skannar med program från en annan tillverkare.
  Information om inställningarna för automatisk beskärning finns i online-hjälpen till det skanningsprogram du använder.
Mer information om att beskära eller fylla ut en skannad bild till en vald sidstorlek finns i hjälpen för HP Smart Document Scan Software.
Automatisk färgdetektering
Du kan använda den här funktionen för att minska storleken på den skannade filen genom att endast spara sidor som innehåller färg som färgskanningar och alla andra sidor som svartvita skanningar.
Gör så här om du vill att färg i en skannad bild ska detekteras automatiskt:
 1. Öppna programvaran HP Scan.
 2. Välj en skanningsgenväg.
 3. Vill du justera känslighet och inställningarna för utmatning för Detektera färg automatiskt ska du klicka på Mer, välja Bild och sedan klicka på Detektera färg automatiskt i listrutan.
 4. Klicka på listrutan Färgläge och välj sedan Detektera färg automatiskt.
  obs!
Information om inställningarna för automatisk färgdetektering finns i online-hjälpen till det skanningsprogram du använder.
Använd ISIS- eller WIA-användargränssnittet om du vill att färg ska detekteras automatiskt när du skannar med program från en annan tillverkare.
Räta upp skannade bilder automatiskt
Windows: Använd funktionen Räta upp automatiskt för att räta upp innehåll som är skevt i förhållande till sidans dimensioner i källdokumentet. Korrigera bilder som har blivit skeva under skanningsprocessen med funktionen Automatisk detektering av storlek.
 1. Öppna programvaran HP Scan.
 2. Välj en skanningsgenväg.
 3. Klicka på Mer, välj fliken Dokument och välj sedan Räta upp innehåll.
Skanna med annan skanningsprogramvara
Skannern stöder också följande tredjepartsprogram:
 • Readiris Pro: OCR-program.
 • Cardiris: Visitkortsprogram.
 • PaperPort: Personligt dokumenthanteringsprogram.
 • Kofax VRS Pro (endast 7000 s3-modeller): Program för automatisk bildkvalitet.
 • Tredjepartsprogram som stöder TWAIN, ISIS och WIA.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...