hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Licensavtal för slutanvändare

LÄS DETTA NOGGRANT: ANVÄNDNING AV PROGRAM SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ DEN HÄR SIDAN GÄLLER I ENLIGHET MED VILLKOREN NEDAN. OM DU GODKÄNNER DE HÄR VILLKOREN VÄLJER DU ALTERNATIVET ”JAG ACCEPTERAR” BREDVID SKÄRMEN DÄR AVTALET VISAS. OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR LICENSVILLKOREN VÄLJER DU ALTERNATIVET ”JAG ACCEPTERAR INTE”. DÅ KAN DU INTE LADDA NED NÅGOT PROGRAM FRÅN DEN HÄR SIDAN.
LÄS NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR UTRUSTNINGEN: Det här slutanvändaravtalet (”EULA”) är ett juridiskt avtal mellan (a) dig (antingen en individ eller en enhet) och (b) HP Inc. (”HP”) som reglerar din användning av programprodukterna, som installerats på eller tillgängliggjorts av HP för användning med din HP-produkt (”HP-produkt”), som inte annars gäller under ett separat licensavtal mellan dig och HP eller dess leverantörer. Andra program kan innehålla ett slutanvändaravtal i dess onlinedokument. Termen ”Programprodukt” innebär datorprogram och kan omfatta associerade media, utskrivet material och ”online-” eller elektroniska dokument. En ändring av eller ett tillägg till det här slutanvändaravtalet kan ingå med HP-produkten.
RÄTTIGHETERNA I PROGRAMPRODUKTEN ERBJUDS ENDAST UNDER VILLKORET ATT DU GODKÄNNER ALLA VILLKOR I SLUTANVÄNDARAVTALET. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDA PROGRAMPRODUKTEN GODKÄNNER DU ATT FÖLJA SLUTANVÄNDARAVTALETS VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR LICENSVILLKOREN MÅSTE DU RETURNERA HELA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN (HÅRD- OCH MJUKVARA) INOM 14 DAGAR MOT EN ÅTERBETALNING SOM ÄR FÖREMÅL FÖR INKÖPSSTÄLLETS ÅTERBETALNINGSPOLICY.
1. BEVILJANDE AV LICENS. HP beviljar dig följande rättigheter förutsatt att du följer alla villkor i det här slutanvändaravtalet.
a. Användning. Du får använda programprodukten på en dator (”Din dator”) Om programprodukten levereras till dig via internet och ursprungligen licensierats för användning på mer än en dator får du endast installera och använda programprodukten på de datorerna. Du får inte separera enskilda komponenter av programprodukten för användning på mer än en dator. Du har inte rätt att distribuera programprodukten. Du får ladda programprodukten i din datorns tillfälliga minne (RAM) för att använda produkten.
b. Lagring. Du får kopiera programprodukten till det lokala minnet i HP-produktens lagringsenhet.
c. Kopiering. Du får arkivera eller säkerhetskopiera programprodukten förutsatt att kopian innehåller programproduktens alla ursprungliga upphovsrättsmeddelanden och att den endast används för säkerhetskopiering.
d. Förbehåll av rättigheter. HP och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligt beviljas dig i det här slutanvändaravtalet.
e. Gratisprogram. Trots villkoren i det här slutanvändaravtalet licensieras hela eller delar av programprodukten som utgör icke-skyddat HP-program eller program som tillhandahålls av tredje parter under offentlig licens (”gratisprogram”) till dig i enlighet med villkoren av programmets licensavtal som medföljer sådana gratisprogram, antingen som avtal i ett diskret avtal, en förpackningslicens eller elektronisk licens som godkänts vid nedladdningstillfället. Din användning av gratisprogram ska helt och hållet gälla i enlighet med villkoren i en sådan licens.
f. Återställningslösning Programmets återställningslösning som medföljer med/för din HP-produkt, oavsett som hårddisksbaserad lösning, återställningslösning på externa media (t. ex. diskett, CD eller DVD) eller en motsvarande lösning som tillhandahållits i någon annan form, får endast användas för återställning av HP-produktens hårddisk som återställningslösningen ursprungligen köptes med/för. Användning av alla Microsofts operativsystem som omfattas i en sådan återställningslösning ska gälla under Microsofts licensavtal.
2. UPPGRADERINGAR. För att använda programprodukten som en uppgradering måste du först få licens för den ursprungliga programprodukten identifierad av HP som berättigad till uppgradering. Efter uppgraderingen får du inte längre använda den ursprungliga programprodukten som utgjort grunden för din rätt till uppgraderingen.
3. YTTERLIGARE PROGRAM. Det här slutanvändaravtalet gäller uppdateringar eller kompletteringar av programprodukten som tillhandahållits av HP, såvida inte HP tillhandahåller andra villkor i samband med uppdateringen eller kompletteringen. I händelse av konflikt mellan sådana villkor gäller de andra villkoren.
4. ÖVERLÅTELSE.
s. Tredje part. Den första användaren av programprodukten får gör en engångsöverlåtelse av programprodukten till en annan slutanvändare. Överlåtelser måste omfatta alla komponenter, media, tryckt material, det här slutanvändaravtalet och, i tillämpliga fall, äkthetsbeviset. Överlåtelsen får inte vara en indirekt överlåtelse, t. ex. en sändning. Före överlåtelsen måste den mottagande slutanvändaren av den överlåtna produkten godkänna alla villkor i slutanvändaravtalet. Vid överlåtelse av programprodukten avslutas automatiskt din licens.
b. Restriktioner. Du får inte hyra, leasa eller låna ut programprodukten eller använda programprodukten för kommersiell tidsdelning eller byråanvändning. Du får inte vidarelicensiera, tilldela eller överlåta licensen eller programprodukten förutom enligt vad som uttryckligt anges i det här slutanvändaravtalet.
5. ÄGANDERÄTT. Alla immateriella rättigheter i programprodukten och användardokumenten ägs av HP eller dess leverantörer och skyddas av lagen, inklusive men inte begränsat till, USA:s lag om copyright, handelssekretess och varumärke samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser i internationella avtal. Du får inte ta bort någon produktidentifiering, copyrightmeddelanden eller skyddsrestriktioner från programprodukten.
6. BEGRÄNSNING AV DEKOMPILERING. Du får inte dekompilera eller ta isär programprodukten, förutom och endast till den grad att rätten att göra det måste ske under tillämplig lag trots den här begränsningen eller då det uttryckligt bestäms i det här slutanvändaravtalet.
7. VILLKOR. Det här slutanvändaravtalet gäller såvida det inte annulleras eller avvisas. Det här slutanvändaravtalet annulleras i enlighet med villkoren som angetts på andra platser i det här slutanvändaravtalet eller om du inte kan följa något av villkoren i det här slutanvändaravtalet.
8. MEDDELANDE OM DATAINSAMLING. Du godkänner att HP och dess partner får samla in, kombinera och använda användarens enhets- och individuella information som du uppger i samband med supporttjänster med anknytning till programprodukten. HP samtycker till att inte använda den informationen för att skicka marknadsföring till dig utan ditt samtycke. Läs mer om HP:s datainsamlingsrutiner på www.hp.com/go/privacy.
9. GARANTIFRISKRIVNING. I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SOM LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLER HP OCH DESS LEVERANTÖRER PROGRAMPRODUKTEN I BEFINTLIGT SKICK OCH MED ALLA FEL OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLA ANDRA GARANTIER, PLIKTER OCH VILLKOR, ANTINGEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR: (i) TITEL OCH ICKE-INTRÅNG, (ii) SÄLJBARHET, (iii) LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN, (iv) ATT PROGRAMPRODUKTEN KOMMER ATT FUNGERA MED MATERIAL ELLER TILLBEHÖR FRÅN ANDRA TILLVERKARE, OCH (iv) FÖR BRIST AV VIRUS, ALLA AVSEENDE PROGRAMPRODUKTEN. I vissa delstater/jurisdiktioner tillåts inte undantag för underförstådda garantier eller begränsningar av underförstådda garantiers varaktighet, vilket innebär att ovanstående friskrivningsklausul eventuellt inte gäller dig i sin helhet.
10. ANSVARSBEGRÄNSNING. Trots skador som du orsakar ska hela HP:s och dess leverantörers ansvar enligt någon bestämmelse i det här slutanvändaravtalet och din exklusiva åtgärd för allt ovanstående begränsas till det belopp som är störst mellan det belopp som betalas av dig separat för programprodukten eller 500 dollar (USD). SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER SKA HP ELLER DESS LEVERANTÖRER ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJAKTLIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER HEMLIG ELLER ANNAN INFORMATION, FÖR AVBROTTSSKADA, PERSONSKADOR, UTEBLIVEN SEKRETESS TILL FÖLJD AV, ELLER MED NÅGON ANKNYTNING TILL, ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA TILL ATT ANVÄNDA PROGRAMPRODUKTEN, ELLER I ÖVRIGT I ANSLUTNING TILL NÅGON BESTÄMMELSE I DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET, ÄVEN OM HP ELLER NÅGON LEVERANTÖR HAR REKOMMENDERATS MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN ERSÄTTNING OCH ÄVEN OM ÅTGÄRDEN INTE UPPFYLLER SITT SYFTE. I vissa delstater/jurisdiktioner tillåts inte undantag för eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller undantag eventuellt inte gäller dig.
11. KUNDER UR AMERIKANSKA REGERINGEN. I enlighet med FAR 12.221 och 12.212 är kommersiella datorprogram, datorprogramsdokument och tekniska data för kommersiella föremål licensierade till den amerikanska regeringen i enlighet med HP:s standardmässiga kommersiella licens.
12. REGELEFTERLEVNAD AV EXPORTLAGAR. Du måste följa alla USA:s och andra länders lagar och regler (”exportlagar”) för att säkerställa att programprodukten (1) inte direkt eller indirekt exporteras genom att bryta mot exportlagarna, eller (2) användas för något syfte som förbjuds enligt exportlagarna, inklusive men inte begränsat till, tillverkning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen.
13. KAPACITET OCH BEHÖRIGHET TILL AVTAL. Du framhåller att du är i laglig ålder i din delstat eller bostadsort och, om tillämpligt, att du av din arbetsgivare har behörighet att ingå i det här avtalet.
14. TILLÄMPLIGT LAGSTIFTNING. Det här slutanvändaravtalet gäller under den amerikanska delstaten Kaliforniens lag.
15. HELA AVTALET. Det här slutanvändaravtalet (inklusive tillägg eller ändringar av slutanvändaravtalet som ingår mer HP-produkten) utgör hela avtalet mellan dig och HP avseende programprodukten, och det ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och framställningar avseende programprodukten eller andra ämnen som omfattas i det här slutanvändaravtalet. Till den grad villkoren i HP:s policys eller program för supporttjänster motstrider med villkoren i det här slutanvändaravtalet ska villkoren i det här slutanvändaravtalet gälla.
© 2003, 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra produkter som nämns i denna handbok kan vara varumärken som tillhör respektive företag. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i den här texten skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i dokumentet. Rev. 10/06 356369-001

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...