hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Ange faxinställningar

Inställningar för faxsändning

Ange speciella uppringningssymboler och alternativ

Du kan infoga pauser i ett faxnummer som du ringer. Pauser behövs ofta vid utlandssamtal och anslutning till extern linje i en växel. Om du vill komma åt dessa symboler trycker du på tecknet * på knappsatsen.
Specialsymbol
Knapp
Beskrivning
Paus för kopplingston
Knappen W är tillgänglig på kontrollpanelens knappsats när du anger ett faxnummer. När du trycker på den här knappen inväntar produkten kopplingston innan resten av telefonnumret slås.
R-knappsfunktion (flash)
Knappen R är tillgänglig på kontrollpanelens knappsats när du anger ett faxnummer. När du trycker på den här knappen aktiveras R-knappsfunktionalitet (flash).

Ange uppringningsprefix

Ett uppringningsprefix är ett nummer eller en grupp med nummer som automatiskt läggs till före varje faxnummer som du slår från kontrollpanelen eller programvaran. Det högsta tillåtna antalet tecken i ett uppringningsprefix är 50.
Standardinställningen är Av. Om du exempelvis måste slå siffran 9 för att få en extern linje är det praktiskt att aktivera funktionen och ställa in ett prefix. När den här inställningen är aktiverad kan du slå ett faxnummer utan uppringningsprefix genom att slå numret manuellt.
 1. Tryck på Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Tryck på menyn Grundinställn..
 4. Bläddra till och tryck på knappen Slå prefix och tryck sedan på .
 5. Ange prefixet med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på knappen Klar. Du kan använda dig av siffror, pauser och uppringningssymboler.

Ställa in uppringning med ton- eller pulsval

Använd den här proceduren för att ställa in om ton- eller pulsval ska användas. Standardinställningen är Tonval. Den här inställningen ändrar du endast om du vet att tonval inte går att använda för telefonlinjen.
obs!
Det finns inte uppringning med tonval i alla regioner/länder.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Grundinställn..
 4. Bläddra till och tryck på Uppringningstyp och tryck sedan på Tonval eller Pulsval.

Ange automatisk återuppringning och tiden mellan återuppringningsförsöken

Om produkten inte kan skicka ett fax på grund av att mottagarfaxen inte svarar, eller för att linjen var upptagen, försöker produkten att ringa upp igen baserat på inställningarna för automatisk återuppringning vid upptaget, inget svar eller kommunikationsfel.
Ange alternativ för automatisk återuppringning vid upptaget
Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt vid upptaget. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid upptaget är .
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Tryck på knappen Konfiguration av återuppringning.
 5. Bläddra till och tryck på knappen Ring igen om upptaget och tryck sedan på .
Ange alternativ för återuppringning vid inget svar
Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt om mottagaren inte svarar. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid inget svar är Av.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Tryck på knappen Konfiguration av återuppringning.
 5. Bläddra till och tryck på knappen Ring igen om inget svar och tryck sedan på .
Ange alternativ för återuppringning vid kommunikationsfel
Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt vid kommunikationsfel av något slag. Standardinställningen för automatisk återuppringning vid kommunikationsfel är .
obs!
Funktionen för återuppringning vid kommunikationsfel är endast tillgänglig vid metoderna Skanna och faxa, Skicka senare och Gruppfax.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Tryck på knappen Konfiguration av återuppringning
 5. Bläddra till och tryck på knappen Kommunikationsfel vid återuppringning och tryck sedan på .

Ange ljust/mörkt och upplösning

Inställningen för ljust/mörkt

Den här inställningen påverkar hur ljust eller mörkt ett utgående fax blir när det skickas.
Standardinställningen för ljust/mörkt tillämpas vanligen på de fax som skickas. Som standard står reglaget i mitten.
 1. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 2. Välj menyn Inställningar.
 3. Flytta reglaget genom att trycka på Ljusare/mörkare och sedan på någon av pilknapparna.

Ange upplösning

obs!
Faxstorleken ökas om upplösningen ökas. Större fax ökar sändningstiden och kan överskrida tillgängligt minne i produkten.
Den här proceduren ändrar upplösningen för alla faxsändningar till en av följande inställningar:
 • Standard: Den här inställningen medför den lägsta kvaliteten och den snabbaste överföringen.
 • Hög: Den här inställningen medför en högre upplösning än Standard, som vanligen är lämplig för textdokument.
 • Mycket fin: Den här inställningen passar bäst för dokument som innehåller både bild och text. Överföringen går långsammare än med inställningen Hög.
 • Foto: Den här inställningen passar bäst för dokument som innehåller bilder.
Standardinställningen för upplösning är Hög.
Ange standardupplösning
 1. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 2. Tryck på knappen Inställningar.
 3. Tryck på knappen Upplösning och sedan på något av alternativen.

Försättsbladsmallar

Flera försättsbladsmallar för företag och personligt bruk är tillgängliga i programvaran HP Digital fax.
obs!
Det går inte att ändra försättsbladsmallarna, men du kan redigera fälten i mallarna.

Inställningar för faxmottagning

Ställa in faxvidarebefordring

Du kan ställa in att enheten ska vidarebefordra inkommande fax till ett annat faxnummer. När faxet anländer till produkten lagras det i minnet. Produkten ringer sedan upp det faxnummer som du har angivit och skickar faxet. Om det inte går att vidarebefordra ett fax (exempelvis för att numret är upptaget) och återuppringningsförsöken inte lyckas, skrivs faxet ut.
Om minnet i produkten blir fullt under tiden som ett fax tas emot avbryts mottagningen och endast de delar av faxet som har lagrats i minnet vidarebefordras.
När du använder funktionen för vidarebefordran av fax måste produkten (snarare än datorn) vara mottagare av faxen, och svarsläget måste vara inställt på Automatisk.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Välj menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Välj menyn Vidarebefordring av fax.
 5. Tryck på knappen Vidarebefordra fax och sedan på knappen .
 6. Använd knappsatsen för att ange numret för vidarebefordran av faxet och tryck sedan på knappen Klar.

Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

obs!
Spärrade faxnummer stöds bara om funktionen för nummerpresentation stöds.
Om du inte vill ta emot fax från vissa personer eller företag kan du spärra upp till 30 faxnummer med hjälp av kontrollpanelen. När du spärrar ett faxnummer och någon från det numret skickar ett fax till dig visas information om att numret är spärrat i teckenfönstret, faxet skrivs inte ut och faxet sparas inte i minnet. Fax från spärrade faxnummer visas i faxaktivitetsloggen med beteckningen ”kasserad”. Du kan ta bort spärren för spärrade faxnummer ett i taget eller alla på en gång.
obs!
Avsändaren av ett spärrat fax meddelas inte om att faxöverföringen misslyckades.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Välj menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Basinställningar för fax.
 4. Tryck på knappen Spärra skräpfax.
 5. Tryck på knappen Lägg till nummer.
 6. Använd knappsatsen för att ange det faxnummer som du vill spärra och tryck sedan på knappen Klar.

Ställa in antalet ringsignaler före svar

När svarsläget är inställt på Automatisk bestämmer produktens inställning för ringsignaler före svar hur många gånger telefonen ringer innan ett inkommande samtal besvaras.
Om produkten är ansluten till en telefonlinje som tar emot både fax- och röstsamtal (en delad linje) och dessutom har en telefonsvarare måste du kanske ändra inställningen för antal ringsignaler före svar. Produktens ringsignaler före svar måste vara fler än vad som har angetts för telefonsvararen. Då kan inkommande samtal besvaras via telefonsvararen och eventuella röstmeddelanden spelas in. När samtalet besvaras på telefonsvararen tar produkten över samtalet om den identifierar några faxtoner.
Standardinställningar för ringsignaler före svar är fem i USA och Kanada och två i andra länder/regioner.
Använd följande tabell för att bestämma antalet ringsignaler före svar.
Typ av telefonlinje
Inställning för rekommenderat antal ringsignaler före svar
Separat faxlinje (tar endast emot faxsamtal)
Ställ in antal ringsignaler inom det intervall som visas på kontrollpanelens skärm. (Det minsta och högsta tillåtna antalet ringsignaler varierar från land/region.)
En linje med två separata telefonnummer och ringsignaltjänst
En eller två ringsignaler. (Om du använder det andra telefonnumret till en telefonsvarare eller röstbrevlåda på datorn måste produkten vara inställd på ett högre antal ringsignaler än svarssystemet. Använd också funktionen för särskild ringsignal för att skilja mellan röst- och faxsamtal.)
Delad linje (både fax och röstsamtal) med endast en telefon
Fem ringsignaler eller mer.
En delad linje (både fax- och röstsamtal) och en ansluten telefonsvarare eller röstbrevlåda på datorn.
2 signaler fler än telefonsvararen eller datorns röstbrevlåda.
Så här ställer du in eller ändrar antalet ringsignaler före svar:
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Basinställningar för fax.
 4. Tryck på knappen Signaler före svar.
 5. Använd knappsatsen för att ange antalet ringsignaler och tryck sedan på knappen Klar.

Ställa in särskild ringsignal

Ringsignalsmönster eller tjänst med olika ringsignaler är tillgängligt hos vissa teleoperatörer. På så sätt kan du ha flera telefonnummer på samma linje. Varje telefonnummer har ett unikt ringsignalsmönster, vilket gör att du kan svara på vanliga telefonsamtal och låta produkten svara på faxsamtal.
Om du abonnerar på en tjänst med ringsignalsmönster hos en teleoperatör måste du ställa in produkten så att den svarar på rätt signal. Alla regioner/länder har inte funktioner för unika ringsignalsmönster. Kontakta din teleoperatör om du vill ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land/din region.
obs!
Om du inte har tillgång till en sådan tjänst och du ändrar den här inställningen från Alla påringningar till någon annan inställning som inte är standard kanske enheten inte kan ta emot några fax.
Inställningarna är som följer:
 • Detekt. signalmönster: Stäng av eller slå på produktens funktion för detektering av ringsignalsmönster.
 • Alla påringningar: Produkten besvarar alla samtal på telefonlinjen.
 • En: Produkten besvarar alla samtal som har en enkel ringsignal.
 • Dubbel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel ringsignal.
 • Trippel: Produkten besvarar alla samtal som har en tredubbel ringsignal.
 • Dubbel och trippel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel eller tredubbel ringsignal.
Så här ändrar du ringsignalmönster:
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Tryck på knappen Särskild ringsignal och tryck sedan på ett alternativ.

Använda automatisk förminskning för inkommande fax

Standardinställningen för automatisk förminskning av fax är .
Om du har alternativet Faxstämpling aktiverat bör du även aktivera automatisk förminskning. Det förminskar storleken på inkommande fax lite grand så att stämpeln inte innebär att en faxsida skrivs ut på två sidor.
obs!
Se till att standardpappersinställningen stämmer överens med storleken på det papper som placerats i facket.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Tryck på knappen Automatisk förminskning och sedan på knappen .

Ange faxljudvolymen

Kontrollera faxljudens volym från kontrollpanelen.

Ange stämplade mottagna fax

Produkten skriver ut uppgifter om avsändaren överst i varje mottaget fax. Du kan även stämpla inkommande fax med egen rubrikinformation för att bekräfta datum och tidpunkt när faxet togs emot. Standardinställningen för stämpling av mottagna fax är Av.
obs!
Om du aktiverar stämpling av mottagna fax kan sidstorleken öka och orsaka att en andra sida skrivs ut.
obs!
Detta alternativ gäller endast de mottagna fax som skrivs ut på produkten.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Bläddra till och tryck på knappen Faxstämpling och tryck sedan på knappen eller Av.

Ställa in faxhämtning (pollning)

Om någon annan har angett att ett fax kan sökas för hämtning (skickas på begäran), kan du begära att faxet skickas till din produkt. (Denna metod kallas även pollning eller avfrågning).
 1. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 2. Tryck på knappen Faxmetoder.
 3. Tryck på knappen Sök för hämtning.
 4. Använd knappsatsen för att ange numret till den faxapparat som du vill avsöka för hämtning, och tryck sedan på knappen Starta fax.
Produkten ringer upp den andra faxmaskinen och begär faxet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...