hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product -

Öppna menyn genom att trycka på knappen Inställningar . Följande undermenyer är tillgängliga:
 • HP-webbtjänster
 • Rapporter
 • Snabbformulär
 • Faxinställningar
 • Systeminställn.
 • Service
 • Nätverksinst.
Menyn HP-webbtjänster
Menyalternativ
Beskrivning
Aktivera webbtjänster
Aktiverar HP-webbtjänster så att du kan använda HP ePrint och menyn Appar.
HP ePrint är ett verktyg som används för att skriva ut dokument med en aktiverad e-postenhet och skicka dem till produktens e-postadress.
Använd menyn Appar för att skriva ut direkt från valda webbprogram.
Visa e-postadress
Välj om du vill visa produktens IP-adress på kontrollpanelen.
Skriv ut informationsblad
Skriv ut en sida som innehåller e-postadressen för produkten samt övrig information för HP-webbtjänster.
Sätta på eller stänga av ePrint
Sätta på eller stänga av HP ePrint.
Sätta på eller stänga av appar
Sätta på eller stänga av funktionen Appar.
Ta bort webbtjänster
Ta bort HP-webbtjänster från den här produkten.
Menyn Rapporter
Använd menyn Rapporter när du vill skriva ut rapporter som innehåller information om produkten.
Menyalternativ
Beskrivning
Demosida
Skriver ut en sida som visar utskriftskvaliteten
Menystruktur
Skriver ut en menykarta som ger en översikt av kontrollpanelens menyer. De inställningar som är aktiva för varje meny visas i listan.
Konfigurationsrapport
Skriver ut en lista med alla produktinställningar. Innehåller grundläggande nätverksinformation när produkten är ansluten till ett nätverk.
Status för förbrukningsmaterial
Skriver ut status för varje tonerkassett samt följande information:
 • Beräknad återstående mängd toner
 • Ungefärligt antal återstående sidor
 • Artikelnummer för HP-tonerkassetter
 • Antal utskrivna sidor
 • Information om beställning av nya HP-tonerkassetter och återvinning av använda HP-tonerkassetter
Nätverksöversikt
Skriver ut en lista med produktens alla nätverksinställningar.
Användningssida
Skriver ut en lista med sidor som fastnade eller som hoppades över, monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och sidantal för skannade, faxade och kopierade sidor.
PCL-teckensnittslista
Skriver ut en lista med alla PCL-teckensnitt som är installerade.
PS-teckensnittslista
Skriver ut en lista med alla PostScript-teckensnitt (PS) som är installerade.
PCL6-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PCL6-teckensnitt som är installerade.
Färganvändn.logg
Skriver ut en rapport som visar användarnamn, programnamn och information om färganvändning för varje enskilt jobb.
Service-sida
Skriver ut servicerapporten.
Diagnossida
Skriver ut diagnossidor för kalibrering och färg
Utskriftskvalitetssida
Skriver ut en sida som du kan använda för att åtgärda problem med utskriftskvalitet
Menyn Snabbformulär
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Anteckningspapper
Tunn linje
Bred linje
Underordnad linje
Skriver ut sidor med förtryckta rader
Diagrampapper
1/8 tum
5 mm
Skriver ut sidor med förtryckta diagramrader
Checklista
1-kolumn
2-kolumn
Skriver ut sidor som har förtryckta rader med kryssrutor
Notpapper
Stående
Liggande
Skriver ut sidor med förtryckta rader för notskrift
Menyn Faxinställningar
I följande tabell anger en asterisk (*) vid objektet att detta är standardinställningen från fabriken.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Faxinstallationsfunktion
Verktyg för konfigurering av faxinställningar. Följ anvisningarna på skärmen och välj lämpligt svar på respektive fråga.
Grundinställn.
Tid/datum
(Inställningar för tidsformat, aktuell tid, datumformat och aktuellt datum.)
Anger tid- och datuminställning för produkten.
Faxrubrik
Ange ditt eget faxnummer.
Ange företagsnamn.
Anger identifieringsinformation som skickas till den mottagande produkten.
Svarsläge
Automatisk*
Manuell
TAM
Fax/Tel
Anger typ av svarsläge. Följande alternativ är tillgängliga:
 • Automatisk: Inkommande samtal besvaras automatiskt efter det konfigurerade antalet signaler.
 • Manuell: Användaren måste trycka på knappen Starta fax eller använda en anknytningstelefon (tryck på knapparna 1-2-3 på anknytningstelefonen) för att det inkommande samtalet ska kunna besvaras.
 • TAM: En telefonsvarare är ansluten till telefonporten Aux på produkten. Produkten lyssnar efter faxtoner när telefonsvararen har besvarat samtalet och besvarar samtalet om faxtoner identifieras.
 • Fax/Tel: Alla samtal besvaras automatiskt, och det fastställs om samtalet är ett röst- eller faxsamtal. Om samtalet är ett faxsamtal hanteras det som ett inkommande fax. Om samtalet är ett röstsamtal genereras en syntetisk ringsignal som uppmärksammar användaren på det inkommande röstsamtalet.
Signaler före svar
Anger hur många ringsignaler som ska gå fram innan faxmodemet svarar. Standardinställningen är 5.
Särskild ringsignal
Alla påringningar*
En
Dubbel
Trippel
Dubbel och trippel
Om du har en särskild samtalstjänst använder du det här alternativet för att konfigurera hur inkommande samtal ska besvaras.
 • Alla påringningar: Produkten besvarar alla ringtoner eller samtal på telefonlinjen.
 • En: Produkten besvarar alla samtal som har en enkel ringsignal.
 • Dubbel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel ringsignal.
 • Trippel: Produkten besvarar alla samtal som har en tredubbel ringsignal.
 • Dubbel och trippel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel eller tredubbel ringsignal.
Slå prefix
Av*
Anger ett prefix som måste slås när fax skickas från produkten. Om du aktiverar den här funktionen uppmanas du att ange numret, som sedan infogas automatiskt varje gång du skickar ett fax.
Avancerade inst.
Faxupplösning
Standard
Hög*
Superfin
Foto
Anger upplösning för skickade dokument. Bilder med högre upplösning har fler punkter per tum (dots per inch, dpi) och är mer detaljerade. Bilder med lägre upplösning har färre punkter per tum och är mindre detaljerade. Samtidigt är filstorleken mindre och det går fortare att skicka faxet.
Ljusare/mörkare
Anger svärta för utgående fax.
Anpassa till sida
*
Av
Inkommande fax som är större än pappersstorleken i pappersfacket förminskas.
Glasstorlek
Letter
A4
Anger standardalternativ för pappersstorlek för dokument som skannas från flatbäddsskannern.
Uppringningstyp
Ton*
Puls
Väljer om ton- eller pulsval ska användas.
Uppr. om upptag.
*
Av
Anger om nytt uppringningsförsök ska göras vid upptaget.
Återuppringning vid ej svar
Av*
Anger om uppringningsförsök ska göras när inget svar erhålls på mottagarens faxnummer.
Ring upp igen vid komm.fel
*
Av
Anger om uppringningsförsök ska göras till mottagarens faxnummer om ett kommunikationsfel inträffar.
Upptäck kopplingston
Av*
Anger om kopplingston ska inväntas innan ett fax skickas.
Betalningskoder
Av*
Aktiverar användning av debiteringskoder vid inställning på . Ett meddelande visas och du uppmanas att ange debiteringskod för ett utgående fax.
Sidotelefon
*
Av
När funktionen är aktiverad kan du genom att trycka på knapparna 1-2-3 på anknytningstelefonen få ett inkommande faxsamtal att besvaras.
Stämpla fax
Av*
Lägger till datum, tid, avsändarens telefonnummer samt sidnummer för varje sida i inkommande fax.
Privatmottagning
Av*
Om du ställer in funktionen Privatmottagning måste du ange ett produktlösenord. När du har angett ett lösenord sker följande inställningar:
 • Funktionen Privatmottagning är aktiverad.
 • Alla gamla fax tas bort från minnet.
 • Vidarebefordring av fax ställs in på Av och kan inte ändras.
 • Alla inkommande fax lagras i minnet.
Bekräfta faxnummer
Av*
Kontrollera faxnumret genom att ange det igen.
Tillåt att faxet skrivs ut en gång till
*
Av
Ställ in om inkommande fax ska sparas i minnet för att kunna skrivas ut vid ett senare tillfälle.
Fax/tel-ringtid
20*
30
40
70
Anger efter hur många sekunder Fax/Tel-ljudsignalen för att uppmärksamma användaren på ett inkommande röstsamtal ska upphöra.
Skriv ut duplex
Av*
Ställer in dubbelsidig utskrift som standard för faxar.
  obs!
Alternativet finns bara för modeller med funktion för dubbelsidig utskrift.
Faxhastighet
Hög (V.34)*
Medel (V.17)
Låg (V.29)
Anger tillåten faxkommunikationshastighet.
Menyn Systeminställn.
I följande tabell anger en asterisk (*) vid objektet att detta är standardinställningen från fabriken.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Språk
(Lista med tillgängliga visningsspråk för kontrollpanelen.)
Anger vilket språk du vill använda för meddelanden i kontrollpanelens teckenfönster och rapporter.
Pappersinställning
Standardpappersstorlek
Letter
A4
Legal
Anger storleken på utskrifter av interna rapporter, fax och utskrifter som inte anger storlek.
Standardpapperstyp
Lista över tillgängliga papperstyper.
Anger papperstyp för utskrifter av interna rapporter, fax och utskrifter som inte anger typ.
Fack 1
Papperstyp
Pappersstorlek
Välj standardstorlek och -typ för fack 1 i listan med tillgängliga storlekar och typer.
Fack 2
Papperstyp
Pappersstorlek
Välj standardstorlek och -typ för fack 2 i listan med tillgängliga storlekar och typer.
Ppr slut, åtgärd
Vänta alltid*
Avbryt
Åsidosätt
Bestämmer hur produkten hanterar utskrifter med en pappersstorlek eller papperstyp som inte är tillgänglig eller om facket är tomt.
 • Vänta alltid: Det händer ingenting förrän du fyller på rätt papper.
 • Åsidosätt: Utskrift sker på en annan pappersstorlek efter en viss tid.
 • Avbryt: Utskriften avbryts automatiskt efter en viss tid.
 • Om du väljer alternativet Åsidosätt eller Avbryt uppmanas du via kontrollpanelen att ange hur lång fördröjningen ska vara (i antal sekunder).
Utskriftskvalitet
Färgkalibrering
Kalibrera nu
Ström för kalibrering
Fullständig kalibrering av skrivaren utförs.
 • Kalibrera nu: Kalibrering av skrivaren utförs direkt.
 • Ström för kalibrering: Ange hur länge det ska dröja efter att du har aktiverat produkten innan kalibrering utförs.
Justera justering
Skriv ut testsida
Använd den här menyn till att justera marginalerna så att bilden centreras uppifrån och ned och från vänster till höger på sidan. Innan du justerar värdena skriver du ut en testsida. Den innehåller riktlinjer för justering i X- och Y-riktning, så att du kan ta reda på vilka justeringar som krävs.
Justera fack<X>
Justera X1
Justera X2
Y Skifta
Använd inställningen Justera X1 för att centrera bilden från sida till sida på en enkelsidig sida eller till den andra sidan av en dubbelsidig sida.
Använd inställningen Justera X2 för att centrera bilden från sida till sida på den första sidan av en dubbelsidig sida.
Använd inställningen Y Skifta för att centrera bilden uppifrån och ned på sidan.
Ströminställningar
Förlängd viloperiod
15 minuter*
30 minuter
1 timme
2 timmar
Av
1 minut
Anger hur länge produkten ska vara inaktiv innan den går ned i viloläge. Produkten lämnar automatiskt energisparläget när du startar en utskrift eller trycker på en kontrollpanelsknapp.
  obs!
Standardtiden Förlängd viloperiod är 15 minuter.
Automatisk avstängning
Fördröjd avstängning
30 minuter*
1 timme
2 timmar
4 timmar
8 timmar
24 timmar
Aldrig
Välj tidslängd efter vilken produkten automatiskt stängs av.
  obs!
Standardtiden Fördröjd avstängning är 30 minuter.
Uppvakningshändelser
USB-jobb
LAN-jobb
Trådlöst jobb
Knapptryckning
Välj om produkten ska aktiveras när den får de här typerna av jobb eller åtgärder.
Standardvärdet för respektive alternativ är Ja.
Volyminställningar
Alarmvolym
Ringsignalvolym
Knappvolym
Telefonlinjevolym
Ange volymnivåer för produkten. Följande alternativ är tillgängliga för respektive volyminställning:
 • Av
 • Låg
 • Medelhög*
 • Hög
Tid/datum
(Inställningar för tidsformat, aktuell tid, datumformat och aktuellt datum.)
Anger tid- och datuminställning för produkten.
Produktsäkerhet
Av
Ställer in produktsäkerhetsfunktionen. Om du väljer inställningen  måste du ange ett lösenord.
USB-minne
Av
Aktivera eller avaktivera utskrift direkt från USB-porten på framsidan av produkten.
Inaktivera faxen
Av
Aktivera eller avaktivera faxfunktionen.
Inställningar för förbrukningsmaterial
Svart kassett
Inställningar för snart slut
Prompt
Fortsätt*
Stopp
Ange hur skrivaren ska hantera utskrifterna när den svarta tonerkassetten når gränsen för mycket låg nivå.
 • Prompt: Skrivaren slutar skriva ut och uppmanar dig att byta tonerkassett. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som kan konfigureras av kunden är "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor eller aldrig”. Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation på att sidorna kommer att ha oacceptabel utskriftskvalitet.
 • Fortsätt: Skrivaren varnar om att tonerkassettens nivå är mycket låg men fortsätter att skriva ut.
 • Stopp: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett.
Nedre gränsvärde
Ange procent
Använd pilknapparna för att ange procentandelen för den uppskattade kassettlivslängden vid vilken du vill bli aviserad om låg nivå på kassetten.
För den svarta kassetten som levereras tillsammans med produkten är standardvärdet 27 %. För den svarta ersättningskassetten med standardkapacitet är standardvärdet 15 %. För den svarta ersättningskassetten med hög kapacitet är standardvärdet 8 %.
Standardvärdena ger dig ca två veckors användningstid innan kassetten når mycket låg nivå.
Färgkassetter
Inställningar för snart slut
Stopp
Prompt
Fortsätt
Skriv ut svart*
Ange hur skrivaren ska hantera utskrifterna när någon av färgkassetterna når gränsen för mycket låg nivå.
 • Prompt: Skrivaren slutar skriva ut och uppmanar dig att byta tonerkassett. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som kan konfigureras av kunden "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor eller aldrig”. Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation på att sidorna kommer att ha oacceptabel utskriftskvalitet.
 • Fortsätt: Skrivaren varnar om att tonerkassettens nivå är mycket låg men fortsätter att skriva ut.
 • Skriv ut svart: Skrivaren är konfigurerad att endast skriva ut svart när nivån på färgmaterialet är mycket låg. Det är dock möjligt att fortfarande få god utskriftskvalitet med den färgtoner som finns kvar. Om du vill skriva ut i färg måste du antingen byta ut färgkassetten eller konfigurera om produkten.
  När du byter ut tonerkassetten som har mycket låg nivå återupptas färgutskriften automatiskt.
 • Stopp: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett.
Nedre gränsvärde
Cyan
Magenta
Gult
Ange procent
Använd pilknapparna för att ange procentandelen för den uppskattade kassettlivslängden vid vilken du vill bli aviserad om låg nivå på kassetten.
För färgkassetten som levereras tillsammans med produkten är standardvärdet 20 %. För ersättningskassetterna i färg är standardvärdet 10 %.
Standardvärdena ger dig ca två veckors användningstid innan kassetten når mycket låg nivå.
Lagra användningsdata
För förbrukningsmaterial*
Ej för förbrukningsmaterial
I produktens internminne lagras automatiskt användningsdata för tonerkassetten. Informationen kan också lagras på minneskretsar i tonerkassetterna. Välj alternativet Ej för förbrukningsmaterial för att lagra data endast i produktens minne.
Informationen som lagras i minneskretsen på tonerkassetten hjälper HP att utveckla framtida produkter som uppfyller kundernas utskriftsbehov. HP samlar in ett urval av minneskretsar från tonerkassetter som returneras till HP:s kostnadsfria program för återvinning av förbrukade produkter: Minneskretsarna i det här urvalet registreras och analyseras för att förbättra framtida HP-produkter.
De data som samlas in på tonerkassettens minneskrets innehåller ingen information som kan användas till att identifiera en kund, eller tonerkassettanvändare eller deras produkt.
Courier-teckensnitt
Normal
Mörk
Anger värden för Courier-teckensnitt.
Kopiera i färg
Av
Aktivera eller avaktivera färgkopieringen.
Menyn Service
I följande tabell anger en asterisk (*) vid objektet att detta är standardinställningen från fabriken.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Faxtjänst
Rensa sparade fax
Tar bort alla fax i minnet.
Kör faxtest
Utför ett faxtest för att kontrollera att telefonen är ansluten till rätt uttag och att det finns en kopplingston på telefonlinjen. En faxtestrapport med resultaten skrivs ut.
Skriv T.30-info
Nu
Aldrig*
Vid fel
Samtals slut
Skriver ut eller schemalägger en rapport som används för att felsöka faxöverföringsproblem.
Felkorrigering
*
Av
Felkorrigeringen tillåter att den skickande enheten återsänder informationen om en felsignal registreras.
Faxtjänstlogg
De 40 senaste posterna i faxloggen skrivs ut.
Rengöringssida
Rengör produkten när fläckar eller andra märken visas på det utskrivna papperet. Rengöringsprocessen tar bort damm och överflödig toner från pappersbanan.
Om du väljer detta alternativ uppmanas du fylla på vanligt Letter- eller A4-papper i fack 1. Tryck på OK när du vill påbörja rengöringsprocessen. Vänta tills processen är slutförd. Ta bort den sida som skrivs ut.
  obs!
För modeller som inte har automatisk dubbelsidig utskrift skrivs den första sidan ut, och därefter blir du uppmanad att ta bort sidan från utmatningsfacket och lägga i den i fack 1 igen, med samma orientering.
USB-hastighet
Hög*
Fullständig
Ställer in USB-hastigheten för USB-anslutningen till datorn. För att produkten ska kunna skriva ut i hög hastighet måste den vara inställd för hög hastighet och vara ansluten till en EHCI-värdstyrenhet som också är inställd för hög hastighet. Det här menyalternativet visar inte produktens aktuella hastighet.
Mindre buktning
Av*
Om de utskrivna sidorna buktar kan du med hjälp av det här alternativet ställa in produkten i ett läge som minskar buktningen.
Arkivutskrift
Av*
När du skriver ut sidor som ska sparas under en längre tid kan du använda det här alternativet för att ställa in produkten i ett läge som minskar tonerfläckar eller damm.
Datumkod för programvara
Visar datumet för aktuell fast programvara
Återställ standard
Återställer alla inställningar till standardinställningar
HP Smart Install
*
Av
Aktivera eller avaktivera HP Smart Install-verktyget.
Avaktivera verktyget om du vill ansluta det till ett nätverk med en Ethernet-kabel.
Om HP Smart Install är avaktiverat kan du istället använda produktens cd-skiva för att installera programvaran.
Menyn Nätverksinst.
I följande tabell anger en asterisk (*) vid objektet att detta är standardinställningen från fabriken.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Trådlöst-menyn
  obs!
Du kan även öppna menyn genom att trycka på knappen Trådlös på kontrollpanelen.
Inställningar för Wireless Direct
Wireless Direct På/Av
Aktiverar eller avaktiverar den trådlösa åtkomstfunktionen Direct Wi-Fi.
Namn på Wireless Direct
Ange produktens Direct Wi-Fi-namn så att du kan komma åt den från andra trådlösa enheter som använder Wi-Fi Direct-protokollet.
Läge för Wireless Direct
Ange produktens Direct Wi-Fi-läge.
 • Markera alternativet Endast utskrift (standardinställning) om du endast vill tillåta trådlös åtkomst till produktens utskriftsfunktioner från en mobil enhet.
 • Markera alternativet Öppet nätverk om du vill tillåta trådlös åtkomst till alla produktfunktioner och inställningar från en mobil enhet.
Trådlös installationsguide
Anvisningar som talar om hur du installerar produkten i ett trådlöst nätverk
Wi-Fi Protected Setup
Om den trådlösa routerna har funktioner för WPS använder du den här metoden till att konfigurera skrivaren på ett trådlöst nätverk. Det här är den enklaste metoden.
Kör nätverkstest
Testar det trådlösa nätverket och skriver ut en rapport med resultatet.
In-/aktivera trådlöst
Aktiverar eller avaktiverar den trådlösa nätverksfunktionen.
TCP/IP-konfig.
Automatisk*
Manuell
Automatisk: Produkten konfigurerar automatiskt alla TCP/IP-inställningar via DHCP, BootP eller AutoIP.
Manuell: Du kan manuellt konfigurera IP-adress, nätmask och standardalternativ för gateway. Kontrollpanelen uppmanar dig till att ange värden för varje adressavsnitt. Efter att varje adress har slutförts uppmanas du att bekräfta adressen innan du går till nästa. När du har ställt in de här tre adresserna initieras nätverket om.
Auto. övergång
*
Av
Aktiverar eller avaktiverar användningen av en standardnätverkskabel (10/100) när produkten är direktansluten till en dator.
Nätverkstjänster
IPv4
IPv6
Aktivera eller avaktivera IPv4- och IPv6-protokollen. Protokollen är aktiverade som standard.
Länkhastighet
Automatisk*
10T Full
10T Halv
100TX Full
100TX Halv
Anger länkhastigheten manuellt om det behövs.
När du har ställt in länkhastigheten startas produkten om automatiskt.
HTTPS Enforcement
Ja
Nej*
Anger att produkten endast ska kommunicera med webbplatser som använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Återställ standard
Återställer alla nätverkskonfigurationer till fabriksinställningarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...