hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro Color M351 and M451 - Kontrollpanelens menyer

Menyn HP-webbtjänster
Menyalternativ
Beskrivning
Visa adress
Välj om du vill visa produktens e-postadress på kontrollpanelen när ePrint-funktionen är aktiverad.
Skriv ut infoblad
Skriv ut en sida som innehåller e-postadressen för produkten samt övrig information för HP-webbtjänster.
ePrint på/av
Sätta på eller stänga av HP ePrint.
Ta bort tjänster
Ta bort HP-webbtjänster från den här produkten.
Menyn Rapporter
Menyalternativ
Beskrivning
Menystruktur
Skriver ut en menykarta som ger en översikt av kontrollpanelens menyer. De inställningar som är aktiva för varje meny visas i listan.
Konfig. rapport
Skriver ut en lista med alla produktinställningar. Innehåller grundläggande nätverksinformation när produkten är ansluten till ett nätverk.
Status för förbrukningsmaterial
Skriver ut status för varje tonerkassett samt följande information:
 • Beräknad återstående mängd toner
 • Ungefärligt antal återstående sidor
 • Artikelnummer för HP-tonerkassetter
 • Antal utskrivna sidor
 • Information om beställning av nya HP-tonerkassetter och återvinning av använda HP-tonerkassetter
Nätverksöversikt
Skriver ut en lista med produktens alla nätverksinställningar.
Användningssida
Skriver ut en lista med sidor som fastnade eller som hoppades över, antal monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och totalt sidantal.
PCL-teckensnittslista
Skriver ut en lista med alla PCL-teckensnitt som är installerade.
PS-teckensnittslista
Skriver ut en lista med alla PostScript-teckensnitt (PS) som är installerade.
PCL6-teckensnittslista
Skriver ut en lista med alla PCL6-teckensnitt som är installerade.
Färganvändningslogg
Skriver ut en rapport som visar användarnamn, programnamn och information om färganvändning för varje enskilt jobb.
Servicesida
Skriver ut servicerapporten.
Diagnossida
Skriver ut diagnossidor för kalibrering och färg
Utskriftskvalitetssida
Skriver ut en sida som du kan använda för att åtgärda problem med utskriftskvalitet
Menyn Snabbformulär
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Anteckningspapper
Tunn linje
Bred linje
Underordnad linje
Skriver ut sidor med förtryckta rader
Diagrampapper
1/8 tum
5 mm
Skriver ut sidor med förtryckta diagramrader
Checklista
1-kolumn
2-kolumn
Skriver ut sidor som har förtryckta rader med kryssrutor
Notpapper
Stående
Liggande
Skriver ut sidor med förtryckta rader för notskrift
Menyn Systeminställn.
I den följande tabellen anger asterisken (*) vid objektet att det är standardinställningen från fabrik.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Språk
Välj språk för meddelandena i kontrollpanelens teckenfönster och produktrapporterna.
Pappersinställn.
Def. Pappersstorlek
Letter
A4
Legal
Välj vilken storlek som ska användas vid utskrift av interna rapporter och för alla utskriftsjobb där ingen specifik storlek anges.
Def. Papperstyp
En lista med tillgängliga papperstyper visas.
Välj papperstyp för utskrifter av interna rapporter och utskrifter som inte anger typ.
Fack 1
Papperstyp
Pappersstorlek
Välj en standardstorlek och -⁠typ för fack 1 från listan med tillgängliga storlekar och typer.
Fack 2
Papperstyp
Pappersstorlek
Välj en standardstorlek och -⁠typ för fack 2 från listan med tillgängliga storlekar och typer.
Ppr slut, åtgärd
Vänta*
Avbryt
Åsidosätt
Välj hur produkten ska reagera när ett utskriftsjobb kräver en storlek eller typ som inte är tillgänglig eller när ett angivet fack är tomt.
Välj Vänta om du vill att skrivaren ska vänta tills du har lagt i materialet och tryckt på knappen OK. Detta är standardinställningen.
Välj alternativet Åsidosätt om du vill skriva ut på en annan storlek eller typ efter en specificerad fördröjning.
Välj alternativet Avbryt om du vill avbryta utskriften automatiskt efter en specificerad fördröjning.
Om du väljer alternativen Åsidosätt eller Avbryt uppmanas du att ange hur lång fördröjningen ska vara i antal sekunder. Använd pilknapparna för att öka eller minska tiden.
Utskriftskvalitet
Kalibrera färg
Efter Ström på
Kalibrera nu
Efter Ström på: Välj hur snart produkten ska kalibreras efter att den har slagits på. Standardinställningen är 15 minuter.
Kalibrera nu: Produkten utför en kalibrering direkt. Om ett jobb håller på att bearbetas kalibreras produkten efter att jobbet har slutförts. Om ett felmeddelande visas i teckenfönstret måste du åtgärda felet först.
Justera justering
Skriv ut testsida
Använd den här menyn till att justera marginalerna så att bilden centreras uppifrån och ned och från vänster till höger på sidan. Innan du justerar värdena skriver du ut en testsida. Den innehåller riktlinjer för justering i X- och Y-riktning, så att du kan ta reda på vilka justeringar som krävs.
Justera fack<X>
Justera X1
Justera X2
Y Skifta
Använd inställningen Justera X1 för att centrera bilden från sida till sida på en enkelsidig sida eller till den andra sidan av en dubbelsidig sida.
Använd inställningen Justera X2 för att centrera bilden från sida till sida på den första sidan av en dubbelsidig sida.
Använd inställningen Y Skifta för att centrera bilden uppifrån och ned på sidan.
Ströminställningar
Förlängd viloperiod
15 minuter*
30 minuter
1 timme
2 timmar
Av
1 minut
Anger hur länge produkten ska vara inaktiv innan den går ned i viloläge. Produkten lämnar automatiskt energisparläget när du startar en utskrift eller trycker på en kontrollpanelsknapp.
  obs!
Standardtiden Förlängd viloperiod är 15 minuter.
Automatisk avstängning
Fördröjd avstängning
30 minuter*
1 timme
2 timmar
4 timmar
8 timmar
24 timmar
Aldrig
Välj tidslängd efter vilken produkten automatiskt stängs av.
  obs!
Standardtiden Fördröjd avstängning är 30 minuter.
Uppvakningshändelser
USB-jobb
LAN-jobb
Trådlöst jobb
Knapptryckning
Välj om produkten ska aktiveras när den får de här typerna av jobb eller åtgärder.
Standardvärdet för respektive alternativ är Ja.
Visa kontrast
Medelhög*
Mörkare
Mörkast
Ljusast
Ljusare
Välj kontrastnivå för teckenfönstret.
Inställningar för förbrukningsmaterial
Svart kassett
Inställningar för snart slut
Prompt*
Fortsätt
Stopp
Ange hur skrivaren ska hantera utskrifterna när den svarta tonerkassetten når gränsen för mycket låg nivå.
 • Prompt: Skrivaren slutar skriva ut och uppmanar dig att byta tonerkassett. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som kan konfigureras på produkten av kunden är "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor eller aldrig." Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation om att sidorna kommer att ha oacceptabel utskriftskvalitet.
 • Fortsätt: Skrivaren varnar om att tonerkassettens nivå är mycket låg men fortsätter att skriva ut.
 • Stopp: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett.
Nedre gränsvärde
Ange procent
Använd pilknapparna för att ange procentandelen för den uppskattade kassettlivslängden vid vilken du vill bli aviserad om låg nivå på kassetten.
För den svarta kassetten som levereras tillsammans med produkten är standardvärdet 24 %. För den svarta ersättningskassetten med standardkapacitet är standardvärdet 13 %. För den svarta ersättningskassetten med hög kapacitet är standardvärdet 7 %.
Standardvärdena ger dig ca två veckors användningstid innan kassetten når mycket låg nivå.
Färgkassetter
Inställningar för snart slut
Stopp
Prompt*
Fortsätt
Skriv ut svart
Ange hur skrivaren ska hantera utskrifterna när någon av färgkassetterna når gränsen för mycket låg nivå.
 • Prompt: Skrivaren slutar skriva ut och uppmanar dig att byta tonerkassett. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som kan konfigureras på produkten av kunden är "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor eller aldrig." Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation om att sidorna kommer att ha oacceptabel utskriftskvalitet.
 • Fortsätt: Skrivaren varnar om att tonerkassettens nivå är mycket låg men fortsätter att skriva ut.
 • Skriv ut svart: Skrivaren har konfigurerats av kunden att endast skriva ut med svart tonerkassett när nivån på färgmaterialet är mycket låg. Det är dock möjligt att fortfarande erhålla god utskriftskvalitet med färgtonern. Om du vill skriva ut i färg byter du ut färgtonern eller konfigurerar om produkten.
  När du byter ut tonerkassetten som har mycket låg nivå återupptas färgutskriften automatiskt.
 • Stopp: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett.
Nedre gränsvärde
Cyan
Magenta
Gult
Ange procent
Använd pilknapparna för att ange procentandelen för den uppskattade kassettlivslängden vid vilken du vill bli aviserad om låg nivå på kassetten.
För färgkassetten som levereras tillsammans med produkten är standardvärdet 16 %. För ersättningskassetterna i färg är standardvärdet 7 %.
Standardvärdena ger dig ca två veckors användningstid innan kassetten når mycket låg nivå.
Lagra användningsdata
För förbrukningsmaterial*
Ej för förbrukningsmaterial
I produktens internminne lagras automatiskt användningsdata för tonerkassetten. Informationen kan också lagras på minneskretsar i tonerkassetterna. Välj alternativet Ej för förbrukningsmaterial för att lagra data endast i produktens minne.
Informationen som lagras i minneskretsen på tonerkassetten hjälper HP att utveckla framtida produkter som uppfyller kundernas utskriftsbehov. HP samlar in ett urval av minneskretsar från tonerkassetter som returneras till HP:s kostnadsfria program för återvinning av förbrukade produkter: Minneskretsarna i det här urvalet registreras och analyseras för att förbättra framtida HP-produkter.
De data som samlas in på tonerkassettens minneskrets innehåller ingen information som kan användas till att identifiera en kund, eller tonerkassettanvändare eller deras produkt.
Courier-teckensnitt
Normal*
Mörk
Välj en version av Courier-teckensnittet.
Menyn Service
Använd den här menyn om du vill återställa standardinställningarna, rengöra produkten och aktivera speciella lägen som påverkar utskriften. En asterisk (*) vid objektet anger att detta är standardinställningen från fabrik.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Rengöringssida
Använd det här alternativet om du vill rengöra produkten när du upptäcker tonerstänk eller andra märken på utskriften. Rengöringsprocessen tar bort damm och överflödig toner från pappersbanan.
När du väljer det här alternativet uppmanas du att fylla på vanligt papper i fack 1 och sedan starta rengöringsprocessen genom att trycka på OK. Vänta tills processen är klar. Släng den sida som skrivs ut.
  obs!
För modeller som inte har en automatisk duplexenhet skriver produkten ut den första sidan. Du uppmanas sedan att ta bort sidan från utmatningsfacket och sätta tillbaka den i fack 1 i samma riktning.
USB-hastighet
Hög*
Fullständig
För att produkten ska kunna skriva ut i hög hastighet måste den vara inställd för hög hastighet och vara ansluten till en EHCI-värdstyrenhet som också den är inställd för hög hastighet. Det här menyalternativet visar inte produktens aktuella hastighet.
Mindre buktning
Av*
Om utskrivna sidor alltid är böjda kan du ställa in produkten i ett läge som minskar böjning genom att använda det här alternativet.
Arkivutskrift
Av*
Om du skriver ut sidor som ska sparas under längre tid kan du ställa in produkten i ett läge som minskar utsmetning och damm från tonern genom att använda det här alternativet.
Firmwaredatum
Visar datumet för aktuell fast programvara.
Återställ standard
Återställer alla anpassade menyinställningar till standardinställningarna.
Menyn Nätverksinst.
Använd den här menyn för att konfigurera skrivarens nätverksinställningar. En asterisk (*) vid objektet anger att detta är standardinställningen från fabrik.
Menyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Trådlöst-menyn (endast trådlösa produkter)
  obs!
Du kan även öppna menyn genom att trycka på knappen Trådlös på produktens framsida.
Direct WiFi
Anger produktens Direct WiFi-namn, så att du kan få åtkomst till den från andra trådlösa enheter som har funktioner för Wi-Fi Direct-protokollet.
WPS-inställningar
Om den trådlösa routerna har funktioner för WPS använder du den här metoden till att konfigurera skrivaren på ett trådlöst nätverk. Det här är den enklaste metoden.
Nätverkstest
Testar det trådlösa nätverket och skriver ut en rapport med resultatet.
Trådlös av/på
Aktivera eller inaktivera den trådlösa nätverksfunktionen.
TCP/IP-konfig
Automatiskt*
Manuell
Välj alternativet Automatiskt om du vill konfigurera alla TCP/IP-inställningar automatiskt.
Välj alternativet Manuell om du vill konfigurera IP-adressen, nätmasken och standardgatewayen manuellt.
Autom. övergång
*
Av
Aktiverar eller avaktiverar användningen av en standardnätverkskabel (10/100) när produkten är direktansluten till en dator.
Nätverkstjänster
IPv4
IPv6
Aktivera eller avaktivera IPv4- och IPv6-protokollen. Protokollen är aktiverade som standard.
Visa IP-adress
Nej
Ja*
Nej: Produktens IP-adress visas inte i teckenfönstret på kontrollpanelen.
Ja: Produktens IP-adress visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.
Länkhastighet
Automatiskt*
10T Full
10T Halv
100TX Full
100TX Halv
Anger länkhastigheten manuellt om det behövs.
När du har ställt in länkhastigheten startas produkten om automatiskt.
HTTPS-tvingande
Nej*
Ja
Ställer in produkten så att den endast kommunicerar med webbplatser som använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Återställ standard
Återställer konfigurationsinställningarna för nätverket till standardvärdena.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...