hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet J6450, J6480, 6500 (E709a) och 6500 (E709n) trådlösa allt-i-ett-skrivare - Fax kan skickas men inte tas emot

Problem
Produkten kan inte ta emot men skicka fax. Alla andra funktioner fungerar riktigt.
Lösning
Om du ska kunna lösa problemet behöver du faxnumret till en annan fungerande faxmaskin till vilken du kan skicka och ta emot fax. När du har försökt var och en av följande lösningar försöker du ta emot ett fax från den andra faxmaskinen för att testa om problemet har lösts med din HP-faxprodukt. Den andra faxen kan antingen vara i samma byggnad, på en annan telefonlinje eller på en annan plats med någon som kan hjälpa till. Det kan vara praktiskt att ringa personen eller företaget som sänder faxet. Det parten kan tillhandahålla information om hur den faxmaskinen uppför sig när ett fax sänds. Informationen kan vara till hjälp för att fastställa problemet.
Det finns flera tänkbara lösningar på problemet. Börja med den första lösningen och fortsätt sedan med de andra lösningarna i angiven ordning tills problemet är löst. När problemet har lösts kan du sluta läsa detta dokument.
Lösning ett: Kör ett diagnostiskt faxtest
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
 2. Vänta i 20 sekunder.
 3. Tryck på strömbrytaren () för att starta produkten och se sedan till att produkten är rätt ansluten till telefonjacket.
 4. Kontrollera att det finns vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 5. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 6. Tryck på högerpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK ().
 7. På menyn Verktyg trycker du på högerpilen () för att välja Kör faxtest och trycker sedan på OK (). Produkten skriver ut en testrapport.
 8. Granska resultaten av testet.
  • Om testet påvisar faxproblem och lösningar har faxtestet misslyckats. Följ dessa steg i utskriften för att felsöka problemet. Rapporten är specifik för din produkt och faxmiljö så använd lösningarna på rapporten för att lösa de uppräknade faxproblemen. Upprepa faxtestet när du har åtgärdat de uppräknade faxproblemen för att förvissa dig om att testet genomförs utan fel. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till "Lösning två: Förvissa dig om att autosvar är aktiverat".
  • Om testet inte anger några faxproblem och lösningar har faxtestet lyckats. Gå till nästa lösning.
  obs!
Om du vill ha mer information om att tolka faxtestsidan klickar du här för att gå till dokumentet c00261105 (på engelska).
Lösning två: Förvissa dig om att autosvar är aktiverat
När funktionen Autosvar är på svarar HP-faxprodukten automatiskt på inkommande faxsamtal. När den är avaktiverad besvarar inte produkten några inkommande faxsamtal. Starta Autosvar-funktionen genom att följa de här stegen.
 1. Tryck på Autosvar på produktens kontrollpanel. När knappen Autosvar tänds, är funktionen påslagen.
 2. Pröva att ta emot ett fax.
Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Lösning tre: Förvissa dig om att det inte finns några konflikter i telefontjänsterna
Följande telefonföretagstjänster kan blockera eller störa inkommande fax.
 • Röstbrevlåda
 • Sekretessblockering
 • Säkerhetsskärmbild
 • Avvisning av anonyma samtal
 • Integritetshantering
 • Samtal väntar
 • Andra tjänster som kontrollerar och fångar upp inkommande samtal
Om någon av dessa tjänster är aktiverad för den telefonlinje som är kopplad till HP-faxprodukten kontaktar du telefontjänstens leverantör för en rekommenderad lösning. En särskild ringsignalstjänst, om en sådan tillhandahålls från telefontjänstens leverantör, löser ofta detta problem.
Använd inte funktionen Samtal väntar på den linje som produkten är ansluten till. Det klickande ljudet som orsakas av ett inkommande samtal kan ge faxfel.
Du kan använda produkten i manuellt mottagningsläge när du använder en röstbrevlådetjänst. För manuellt mottagningsläge stänger du av autosvar och trycker på Starta fax på kontrollpanelen, innan röstbrevlådan aktiveras för att påbörja mottagning av faxet.
När du har åtgärdat eventuella konflikter p.g.a. telefontjänster prövar du att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot faxet fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fyra: Kontrollera särskild ringsignal
Tjänsten för särskild ringsignal är en tilläggstjänst som tillhandahålls av många telefonbolag. (Tjänsten kallas ibland RingMaster eller IdentaRing.) Med denna tjänst kan en telefonlinje ha flera telefonnummer. Varje telefonnummer har en särskild ringsignal (enkel signal, dubbel signal eller tredubbel signal). När ett alternativ för en särskild ringsignal anges med faxinställningarna, svarar faxen enbart när den upptäcker det valda ringsignalsmönstret.
  obs!
Fax kan inte tas emot när telefonlinjen används med huvudtelefonnumret. Även om HP-faxprodukten har ett eget telefonnummer, delar den fortfarande samma telefonlinje.
Med den särskilda ringsignalstjänsten anpassar du HP-faxprodukten för att matcha det ringsignalsmönster som har tilldelats faxnumret.
 1. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Avancerade faxinställningaroch tryck sedan på OK ().
 3. På menyn Avancerade faxinställningar använder du högerpilen () för att välja Särskild ringsignal och trycker sedan på knappen OK ().
 4. Ställ in ringsignalsmönstret så att det matchar det ringsignalsmönster som används för faxlinjen.
Om linjen har ett annat ringsignalsmönster än det förväntade kanske den särskilda ringsignalstjänsten inte är korrekt konfigurerad. Kontrollera telefontjänsten eller ställ in enheten så att den besvarar alla ringsignaler.
När du har ställt in HP-faxprodukten så att ringsignalsmönstret matchar försöker du ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot faxet, sänder du ett fax till en annan faxmaskin för att kontrollera att linjen ringer med det väntade mönstret.
Lösning fem: Kontrollera digital VoIP-telefonlinje
  obs!
Om du använder en analog telefontjänst går du direkt till "Lösning sex: Felsöka HP-faxens anslutning till en telefonsvarare”.
Om en digital VoIP-telefontjänst används kan detta orsaka att fax misslyckas eftersom faxöverföringar är känsliga för tidpunkten för de signaler som används för att överföra faxet. Om det är nödvändigt att använda en digital VoIP-telefonlinje kan en ändring av inställningen Justera faxhastighet till Medium förbättra förmågan att sända ett fax över en VoIP-telefonlinje.
  obs!
Eftersom HP-faxprodukter är avsedda att fungera med en vanlig analog telefontjänst kan HP inte garantera att HP-faxprodukten fungerar med en VoIP-tjänst.
Använd dessa steg för att ändra faxhastighetsanpassningen till en lägre hastighet.
 1. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Avancerade faxinställningar och tryck sedan på OK ().
 3. Använd högerpilen () för att välja Faxhastighet och tryck sedan på OK ().
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Medium och tryck sedan på OK ().
 5. Försök att faxa på nytt.
  Om HP-faxen fortfarande inte kan ta emot ett fax prövar du att sänka faxhastigheten ännu mer. Om det behövs kontaktar du VoIP-leverantören som kanske kan förbättra förmågan att sända och att ta emot fax över VoIP-telefontjänsten.
Pröva att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sex: Felsöka HP-faxens anslutning till en telefonsvarare
  obs!
Om HP-faxprodukten inte är, och inte ska vara, ansluten till en telefonsvarare går du direkt till ”Lösning sju: Aktivera faxfelkodsrapportering".
Steg ett: Förvissa dig om att anslutningen mellan HP-faxen och telefonsvararen är rätt konfigurerad
 1. Anslut den ena änden av en tvåledad telefonsladd till telefonjacket och den andra till porten märkt 1-Line på baksidan av HP-faxprodukten.
 2. Anslut ena änden av telefonsladden för telefonsvararen till porten märkt 2-Ext på baksidan av produkten och anslut telefonsladdens andra ände till telefonsvararen.
 3. Om en telefon måste kopplas direkt till telefonsvararen kopplar du en tredje telefonsladd till en port på telefonsvararen och kopplar sladdens andra ände till telefonen.
  Figur : Exempelfax med telefonsvarare och telefon
 1. Telefonjack
 2. Tvåtrådig telefonsladd
 3. Telefonsvarare
 4. Telefon
Steg två: Ändra inställningen Ringsignaler före svar på HP-faxen.
När du har kopplat HP-faxprodukten till en telefonsvarare ställer du in Ringsignaler före svar på HP-faxprodukten till en siffra som är åtminstone två högre än motsvarande inställning för telefonsvararen. Om telefonsvararen exempelvis har ställts in på att svara efter fyra signaler bör inställningen för HP-faxprodukten vara sex ringsignaler.
Gör så här för att ändra inställningen Ringsignaler före svar.
 1. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Basinställningar för fax och tryck sedan på OK ().
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Ringsignaler före svar och tryck sedan på OK ().
 4. Tryck på högerpilen () för att välja önskat antal ringsignaler och tryck sedan på OK ().
  obs!
Klicka här (bpu04072) (på engelska) för mer felsökningsinformation om att använda en fax med en telefonsvarare.
Steg tre: Registrera ett utgående meddelande på telefonsvararen
När du spelar in det utgående meddelandet på telefonsvararen bör röstmeddelandet vara mellan 10 och 20 sekunder långt. Spela in 5 till 7 sekunders tystnad i slutet av röstdelen av det utgående meddelandet. Se telefonsvarartillverkarens handbok för specifika anvisningar om hur du spelar in meddelanden och sedan spelar in nya meddelanden. Se till att du spelar in ditt utgående meddelande med minimalt eller inget bakgrundsljud, eftersom det kan störa när faxen "smyglyssnar" på telefonsvararen, vilket kan leda till att faxen inte svarar.
Pröva att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sju: Aktivera faxfelkodsrapportering.
HP-faxprodukten kan rapportera en tresiffrig felkod om den upptäcker ett feltillstånd vid sändning eller mottagning av fax. Aktivera faxfelsrapportering för att bestämma felkoden.
 1. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Skriv ut rapport och tryck på OK ().
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Faxfelsrapport.
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Skicka och ta emot och tryck sedan på OK ().
 5. När du har aktiverat felrapportering prövar du att ta emot ett fax.
 6. Kontrollera faxfelsrapporten (om ett fel inträffar) för att ta reda på den tresiffriga faxkoden.
  • Om ingen felrapport eller felkod visas fortsätter du till nästa lösning.
  • Om en felkod visas klickar du här (buu02549) för att visa en förklaring av den tresiffriga koden.
 7. Om du instrueras i felkoden att stänga av felkorrigeringsläge (ECM) utför du följande steg.
    varning!
  Vid avstängning av ECM kan vissa funktioner på produkten avaktiveras, t.ex. färgfaxmöjligheter. ECM bör bara stängas av vid specifika orsaker och som en tillfällig åtgärd.
  1. Tryck på Inställningar () på produktens kontrollpanel.
  2. Tryck på högerpilen () för att välja Avancerade faxinställningaroch tryck sedan på OK ().
  3. Tryck på högerpilen () för att välja ECM och tryck sedan på OK ().
  4. Tryck på högerpilen () för att välja Av och tryck sedan på OK ().
Pröva att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax aktiverar du ECM igen och fortsätter till nästa lösning.
Lösning åtta: Testa med en enkel anslutning
 1. Anslut telefonsladden direkt till telefonjacket och inte via någon annan enhet.
 2. Om det finns några linjedelare eller andra enheter anslutna på linjen tar du bort dem, med undantag för ett DSL-filter (Digital Subscriber Line).
 3. Om telefonsladden är över 3 meter lång flyttar du produkten närmare telefonjacket och använder en sladd som inte är längre än 3 meter.
 4. Koppla telefonsladden direkt till baksidan av HP-faxprodukten i uttaget märkt 1-Line.
   Figur : Ansluta telefonsladden till rätt port
  1. Telefonjack
  2. Telefonsladd – ansluts till porten 1-Line
 5. Om andra enheter såsom telefonsvarare eller datormodem är anslutna till telefonlinjen, tar du bort dem. Om det finns enheter anslutna till andra anknytningar på samma telefonlinje, tar du bort dem för detta test.
    obs!
  Varje enhet på telefonlinjen har ett REN-nummer (Ringer Equivalence Number). REN-numret används för att bestämma hur många enheter som kan kopplas till telefonlinjen. I de flesta områden bör summan av REN-numren för en linje inte överskrida fem (5.0). Om för många enheter ansluts kanske de inte ringer korrekt och HP-faxprodukten kanske inte upptäcker ringsignalen.
 6. Pröva att ta emot ett fax.
  Om du tar bort telefonenheter och anslutningar och HP-faxprodukten därefter kan ta emot fax, indikerar det störningar från en eller flera av de borttagna enheterna. Störningen kan orsakas av inkompatibilitet eller av att för många andra telefonenheter används samtidigt. Telefonenheter kan återanslutas men testa för att förvissa dig om att de inte orsakar störningar igen.
  Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax efter att du tagit bort andra enheter fortsätter du till steg 7.
 7. Om ett DSL-filter behövs på telefonlinjen byter du DSL-filtret och prövar sedan att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till steg 8.
 8. Om du inte har prövat med en ny telefonsladd byter du telefonsladden mot en ny tvåledad och prövar sedan att ta emot ett fax igen.
Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Lösning nio: Utför en delvis återställning
Vid en delvis återställning av produkten återgår alla faxinställningar till standardvärden.
  varning!
Att utföra en delvis återställning kan innebära att alla kortnummer och andra faxinställningar tas bort. Du kanske måste ändra inställningar för språk och land/region när den delvisa återställningen har slutförts. Utför bara en delvis återställning som en sista utväg.
 1. Dra ut strömsladden på produktens baksida.
 2. Vänta 20 sekunder och tryck sedan på och håll ned # och 3 på produktens kontrollpanel.
 3. Anslut strömsladden till uttaget på baksidan av produkten och släpp knapparna när produkten startar.
  Produkten återställs till fabriksinställningarna.
Pröva att ta emot ett fax. Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Steg tio: Testa på en annan plats
Flytta om möjligt HP-faxprodukten till en annan plats med en separat telefonlinje (till exempel ett annat hus). Pröva att ta emot ett fax på den platsen. Om HP-faxprodukten fungerar som den ska på den andra platsen beror problemet inte på HP-faxprodukten. Telefonlinjen bör testas.
Om HP-faxprodukten fortfarande inte kan ta emot ett fax fortsätter du till nästa lösning.
Lösning elva: Lämna in allt-i-ett-enheten på service
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...