hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 1910, 2010, 2210, 2310, 2510 och 2710 - seriernas LCD-bildskärmar - Använda och anpassa bildskärmen

Det här dokumentet beskriver hur du använder och anpassar HP 1910, 2010, 2210, 2310, 2510 och 2710-seriernas LCD-plattskärmar.
Figur : HP 2310i-bildskärm
HP-bildskärm (2310i visas).
Installera drivrutiner
Installera filerna för bildskärmsdrivrutinerna INF och ICM från cd-skivan eller hämta dem från Internet enligt följande:
Installera drivrutiner från cd-skivan
Installera bildskärmsdrivrutiner från cd-skivan:
 1. Sätt i cd-skivan i datorns cd-rom-enhet.
  Cd-skivans meny visas.
 2. Välj språk.
 3. Klicka på Installera bildskärmens drivrutin.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Starta om datorn.
 6. Kontrollera att korrekta upplösnings- och uppdateringsvärden visas i fönstret Egenskaper för bildskärm i Kontrollpanelen.
Installera drivrutiner från Internet
Hämta den senaste versionen av drivrutins- och programvarufilerna från HP:s webbplats för support:
 1. Välj land/region.
 2. Välj Hämta drivrutiner och programvara.
 3. Skriv bildskärmens modellnummer, t.ex. 2159m.
  Sidor för hämtning av programvara för bildskärmen.
 4. Se till att systemet uppfyller de angivna kraven.
 5. Hämta och installera drivrutins- och programvarufilerna genom att följa anvisningarna på skärmen.
Komponenter på framsidan
Bildskärmens kontrollknappar finns längst ned till höger på skärmens frontpanel.
Figur : Bildskärmens kontrollknappar
Bild på bildskärmens kontrollknappar.
Nummer
Ikon
Beskrivning
1
Meny
Öppnar, väljer och avslutar skärmmenyn.
2
Justerar volymnivån.
Navigerar baklänges i skärmmenyn och minskar justeringsnivåerna.
3
Källa
Väljer källa för videoingång från datorn.
+
Navigerar framåt i skärmmenyn och ökar justeringsnivåerna.
4
Auto
Justerar automatiskt till bildskärmens idealiska inställning. Börja alltid med detta när du justerar bildskärmens inställningar.
OK
Anger det valda alternativet.
5
Slår på och stänger av skärmen och visar vänte- eller energisparläge.
Automatisk justering
Du kan optimera bildskärmens prestanda för VGA-ingång (analogt) dels med knappen Auto/OK på bildskärmen, dels med programmet för automatisk justering av mönster, som finns på den medföljande cd-skivan. Den här programvaran kan korrigera följande tillstånd:
 • Suddigt eller oklart fokus
 • Spökbild, rand- eller skuggeffekter
 • Svaga lodräta streck
 • Tunna vågräta rullande linjer
 • Ej centrerad bild
Så här använder du funktionen för automatisk justering:
 1. Låt bildskärmen värmas upp i 20 minuter innan du påbörjar justeringen.
 2. Tryck på knappen Auto/OK på bildskärmens frontpanel.
  Alternativt:
  Tryck på knappen Meny på bildskärmens panel, välj sedan Bildkontroll och sedan Automatisk justering på skärmmenyn.
  Om du inte är nöjd med resultatet, fortsätter du proceduren.
 3. Sätt i cd-skivan i datorns cd-rom-enhet.
  Cd-skivans meny visas.
 4. Välj språk.
 5. Välj Öppna programmet för autojustering.
  Inställningstestmönstret visas.
  Figur : Inställningstestmönster
  Bild på inställningstestmönstret.
 6. Tryck på knappen Auto/OK på bildskärmens panel så att du får en stabil, centrerad bild.
Använda skärmmenyn (OSD)
Följ nedanstående anvisningar för att justera bildskärmens inställningar med skärmmenyn.
 1. Starta datorn och slå på bildskärmen.
 2. Tryck på knappen Meny för att öppna skärmmenyn.
  OSD-huvudmenyn öppnas.
 3. Så här navigerar du i skärmmenyn och undermenyerna: Tryck på + (plusknappen) på bildskärmens frontpanel för att flytta uppåt och på (minusknappen) för att flytta åt andra hållet.
    obs!
  Menyn flyttar högst upp om du bläddrar till urvalets nedersta läge. Menyn flyttar längst ner om du bläddrar upp till urvalets översta läge.
 4. Tryck på knappen Auto/OK för att välja det markerade alternativet.
 5. När ett menyalternativ är valt och dess motsvarande skärmbild visas, använder du knappen + eller för att justera alternativets skala.
 6. Välj Spara och återvänd för att spara justeringen eller på Avbryt eller Avsluta om du inte vill spara justeringen.
 7. Tryck på knappen Meny för att stänga skärmmenyn.
    obs!
  När en meny visas, och om knapparna förblir orörda i 30 sekunder, sparas automatiskt justeringar och inställningar och menyn stängs.
Följande tabell innehåller skärmmenyns funktioner.
 • Tryck på knappen Avbryt för att återgå till föregående menynivå.
 • Tryck på Spara och återvänd för att spara alla ändringar och återvända till OSD-huvudmenyn. (Det här alternativet är bara aktivt om du verkligen gör en ändring).
 • Tryck på Återställ för att ändra tillbaka till föregående inställning.
Alternativ i huvudmenyn
Alternativ i undermenyn
Beskrivning
Ljusstyrka
Ställer in skärmens ljusstyrka.
Kontroll
Justerar skärmens kontrastnivå mellan mörkt och ljust.
Färg
Väljer skärmbildsfärg. Fabriksinställningen är 6500 K eller Anpassad färg beroende på modell.
9300 K
Gör bilden något mer blåvit.
6500 K
Gör bilden något mer rödvit.
sRGB
Ställer in dina skärmbildsfärger så att de passar de färgstandarder som används inom bildteknikbranschen.
Snabbgranskning
Inställningarna sparas när du justerar ljusstyrka, kontrast eller färg med något av alternativen för Snabbgranskning:
 • Film
 • Foto
 • Spel
 • Text
 • Anpassad
Anpassad färg
Väljer och justerar dina egna färgskalor:
 • R - ställer in dina egna röda färgnivåer.
 • G – ställer in dina egna gröna färgnivåer.
 • B – ställer in dina egna blå färgnivåer.
Bildkontroll
Justerar skärmbilden. Aktiverar eller avaktiverar också sensorn för omgivande ljus (vissa modeller).
Automatisk justering
Justerar automatiskt skärmbilden (används endast med VGA-ingång).
Horisontellt läge
Justerar bildens vågräta position (endast VGA-ingång).
Vertikalt läge
Justerar bildens lodräta position (endast VGA-ingång).
Klocka
Minimerar eventuella vertikala ränder eller streck som är synliga i bakgrunden. När klockan justeras ändras också skärmbilden horisontellt (endast VGA-ingång).
Klockfas
Justerar fokus. Justeringen hjälper till att ta bort horisontella störningar och göra tecken och bilder klarare eller skarpare (endast VGA-ingång).
Anpassa storlek
Väljer hur informationen visas på bildskärmen formateras. Välj:
 • Helskärm – Bilden fyller upp hela skärmen och kan se förvanskad eller förlängd ut på grund av att proportionerna mellan höjd och bredd är felaktiga.
 • Helskärm, bildkvot – Bilden fyller upp hela skärmen, men bibehåller proportionerna.
Skärpa
Justerar skärmbilden så att den blir skarpare eller mjukare. (endast VGA)
Videoöverstyrning
Minskar suddiga konturer vid rörelser i videor och snabba rörliga spel. Anger inställningen på eller av för videoöverstyrningen. standardinställningen är Av. (vissa modeller)
Dynamiskt kontrastförhållande
Visar statusen för inställningen för Dynamiskt kontrastförhållande (DCR). DCR anpassar automatiskt balansen mellan vita och svarta nivåer för att förse dig med en optimal bild. Välj:
 • Av
OSD-kontroll
Justerar skärmmenyns placering på skärmen.
Horisontellt skärmmenyläge
Flyttar visningsläget för skärmmenyn till det vänstra eller högra området på skärmen.
Standardinställningen är 50.
Vertikalt skärmmenyläge
Flyttar visningsläget för skärmmenyn till det övre eller undre området på skärmen. Standardinställningen är 50.
Skärmens genomskinlighet
Justerar hur mycket bakgrundsinformation som ska synas genom skärmmenyn.
OSD-tidsgräns
Anger i sekunder när skärmmenyn ska visas efter att den senaste knappen har tryckts ned. Standardinställningen är 30 sekunder.
Rotera skärmmeny
Väljer Liggande eller Stående läge. Standardinställningen är Liggande. (vissa modeller)
Hantering
Energisparfunktion
Aktiverar energisparfunktionen. Välj eller Av. Standardinställningen är På.
Återkalla ström
Återställer strömmen till bildskärmen efter ett oväntat strömavbrott. Välj: På Av Standardinställningen är På.
Lägesvisning
Visar upplösning, uppdateringsfrekvens och frekvensinformation på skärmen varje gång menyn OSD-huvudmenyn öppnas. Välj eller Av.
Bildskärmsstatus
Visar driftsstatus för bildskärmen varje gång den slås på. Välj var statusen ska visas:
 • Överst
 • I mitten
 • Undre
 • Av
DDC/CI Support
Låter datorn styra vissa av skärmmenyns funktioner, t.ex. ljusstyrka, kontrast och färgtemperatur. Välj:
 • Av
Standardinställningen är På.
Kontrollampa på frontpanelen
Aktiverar eller avaktiverar lysdioden i strömbrytaren. När inställningen är Av är lampan alltid släckt.
Volym
Justerar volymnivån.
Självtest för högtalare (endast HDMI)
Tillhandahåller ett självtest för högtalarna.
Timer
Tillhandahåller menyalternativ för justering av timern:
 • Ställ in aktuell tid – ställer in aktuell tid i timmar och minuter.
 • Ställ in vilotid – ställer in den tidpunkt då du vill att bildskärmen ska försättas i viloläge.
 • Ställ in tid – ställer in den tidpunkt då du vill att bildskärmen ska “vakna” ur viloläge.
 • Timer – försätter Timer i läget På eller Av.
 • Viloläge nu – placerar omedelbart bildskärmen i viloläge.
Språk
Väljer språk för skärmmenyn. Standardinställningen är engelska.
Information
Väljer och visar viktig information om bildskärmen.
Aktuella inställningar
Anger det aktuella läget för videoingång.
Rekommenderade inställningar
Visar rekommenderad upplösning och uppdateringsfrekvens.
Serienummer
Visar bildskärmens serienummer (om du behöver kontakta HP support).
Version
Visar versionsnumret för bildskärmens fasta programvara.
Tid för bakgrundsbelysning
Visar det totala antalet timmar med bakgrundsbelysning.
Service och support
Angående servicestöd, se HP Support
Fabriksåterställning
Återställer inställningar till fabriksstandard.
Källkontroll
Väljer ingång för videosignalen. Fabriksinställningen är VGA.
DVI
Väljer DVI som videoinsignal.
HDMI
Väljer HDMI som videoinsignal (vissa modeller).
VGA
Väljer VGA som videoinsignal.
Standardkälla
Väljer standard- eller primärvideoinsignal när bildskärmen är ansluten till två aktiva och giltiga videokällor. Bildskärmen fastställer automatiskt videoformatet.
Automatisk källaktivering
Aktiverar respektive avaktiverad systemets automatiska videoinsignal.
Standardinställningen är På.
Låsa OSD-inställningar
När OSD är låst går det inte att ändra inställningarna med skärmmenyn.
OSD-funktionerna aktiveras eller avaktiveras genom att knappen Meny trycks ned och hålls in i minst tio sekunder. Vid avaktivering av OSD visas meddelandet OSD låst i tio sekunder. När OSD är låst och en knapp på skärmmenyn trycks ned visas meddelandet OSD låst i ytterligare tio sekunder. När OSD är låst och du trycker på knappen Meny på skärmmenyn i tio sekunder låses OSD upp och huvudmenyn visas.
Välja anslutningar för videoinsignal
Ingångsanslutningarna är:
 • VGA-anslutning (analog)
 • DVI-D-anslutning (digital) (vissa modeller)
 • HDMI-anslutning (vissa modeller);
Skärmen avgör automatiskt vilka ingångar som har giltiga videosignaler och visar bilden. Du kan ansluta VGA-kabel, DVI-D kabel eller båda två. Om båda kablarna installeras är DVI standardvalet för ingång. Ändra insignalkällan med alternativet Källkontroll i skärmmenyn. Det kan ta flera sekunder att byta från VGA till HDMI-insignal.
Justera skärmkvalitet (endast VGA-ingång)
Den automatiska justeringsfunktionen finjusterar automatiskt bildkvaliteten för visningsstorlek, position, klocka och fas varje gång ett nytt videoläge visas. För mer exakt justering av VGA-ingång kör du programmet för automatiska justering på cd-skivan.
Om du vill ytterligare förbättra bildkvaliteten använder du kontrollerna för Klocka och Klockfas på bildskärmen för att finjustera bilden.
 • Klocka – Ökar/minskar värdet för att minimera eventuella vertikala ränder eller streck som syns på skärmens bakgrund.
 • Klockfas – Ökar/minskar värdet för att minimera förvrängningar eller bilder som darrar.
Använd dessa kontroller när den automatiska justeringsfunktionen inte ger en tillfredsställande skärmbild i analogt läge. För att få bästa resultat:
 1. Låt bildskärmen värmas upp i 20 minuter innan du påbörjar justeringen.
 2. Öppna programmet för justering av mönster som finns på den medföljande cd-skivan.
 3. Öppna skärmmenyn och välj sedan Bildkontroll.
 4. Ange först de korrekta inställningarna för huvudklockan, eftersom klockfasens inställningar är beroende av huvudklockans inställningar.
  När du justerar värdena för Klocka och Klockfas och bildskärmens bilder förvanskas, ska du fortsätta att justera värdena tills förvrängningarna försvinner.
  Du återställer fabriksinställningarna genom att öppna skärmmenyn, välja Fabriksåterställning och sedan välja Ja.
Identifiera bildskärmsförhållanden
Specialmeddelanden visas på bildskärmen för följande bildskärmsförhållanden:
 • Insignal utanför intervall: Utanför intervall – Anger att bildskärmen inte stöder insignalen eftersom upplösningen eller uppdateringsfrekvensen är satt högre än vad som stöds av bildskärmen. Ändra bildskärmskortets inställningar till en lägre upplösning eller uppdateringsfrekvens. Starta om datorn så att de nya ändringarna träder i kraft.
  Följande uppdateringsfrekvenser rekommenderas:
  • För 1910m-bildskärmen: 1366 x 768 vid 60 Hz.
  • För bildskärmarna 2010f, 2010i och 2010m: 1600 x 900 vid 60 Hz.
  • För bildskärmarna 2210i och 2210m: 1920 x 1080 vid 60 Hz.
  • För bildskärmarna 2310i och 2310m: 1920 x 1080 vid 60 Hz.
  • För 2510m-bildskärmen: 1920 x 1080 vid 60 Hz.
  • För 2710m-bildskärmen: 1920 x 1080 vid 60 Hz.
 • Bildskärmen försätts i viloläget:: Anger att bildskärmen försätts i energisparläge.
 • Strömbrytaren låst: Anger att strömbrytaren är låst. Om strömbrytaren är låst visas varningsmeddelandet Strömbrytaren låst.
  • Om strömbrytaren är låst kan du avaktivera låsningen genom att hålla strömbrytaren intryckt i tio sekunder.
  • Om strömbrytaren inte är låst kan du låsa den genom att hålla strömbrytaren intryckt i tio sekunder.
 • Kontrollera bildskärmskabeln: Anger att en videoingångskabel inte är korrekt ansluten till datorn eller skärmen.
 • Skärmmeny låst: När skärmmenyn är låst, visas varningsmeddelandet Skärmmenyn låsti tio sekunder.
  • Om skärmmenyn är låst, trycker du på och håller in knappen Meny i tio sekunder för att låsa upp skärmmenyn.
  • Om skärmmenyn är olåst, trycker du på och håller in knappen Meny i tio sekunder för att låsa skärmmenyn.
 • Dynamiskt kontrastförhållande PÅ - Anger förhållande för dynamisk kontrast när filmläget är valt bland alternativen för Snabbgranskning.
 • Dynamiskt kontrastförhållande AV - Anger förhållande för dynamisk kontrast när bildskärmen har ändrats till ett annat visningsläge.
 • Ingen insignal: Anger att bildskärmen inte tar emot någon videosignal från datorn via bildskärmens videoingång. Kontrollera om datorn eller insignalens källa är avstängd eller befinner sig i energisparläge.
 • Automatisk justering pågår: Anger att den automatiska justeringsfunktionen är aktiv och håller på att arbeta.
Felsökning
Tabellen nedan innehåller möjliga problem, troliga orsaker och rekommenderade åtgärder.
Problem
Lösning
Strömtillförselns kontrollampa lyser inte.
Kontrollera att strömsladden är ansluten till ett jordat eluttag och till bildskärmen.
Välj Hantering på skärmmenyn och välj sedan Kontrollampa på frontpanelen. Kontrollera om alternativet Kontrollampa på frontpanelen är inställt på Av och om så är fallet ska du ställa in det till .
Bildskärmen är tom.
Anslut strömkabeln. Slå på strömmen.
Anslut bildskärmskabeln på rätt sätt.
Tryck på valfri tangent på tangentbordet eller flytta musen för att inaktivera skärmsläckaren.
Bilden ser suddig ut, är oskarp eller för mörk.
Tryck på knappen Auto/OK på bildskärmens frontpanel. Om detta inte korrigerar bilden, trycker du på knappen Meny så att skärmmenyn öppnas och ställer sedan in ljusstyrkan och kontrasten.
Skärmbilden är inte centrerad eller har inte rätt storlek.
Tryck på knappen Meny för att öppna skärmmenyn. Välj Bildkontroll och välj sedan Horisontellt läge eller Vertikalt läge för att justera bildens läge.
Kontrollera bildskärmskabeln visas på skärmen.
Anslut bildskärmens VGA- eller DVI-D-signalkabel till VGA- eller DVI-D-porten på datorn. Förvissa dig om att datorn är avstängd när du ansluter bildskärmskabeln.
Insignal utanför intervall visas på bildskärmen.
Starta om datorn i felsäkert läge. Ändra inställningarna så att de stöds. Starta om datorn så att ändringarna träder i kraft.
Bilden är suddig och har spök- och skuggfel.
Justera kontrast- och ljusstyrkekontrollerna.
Kontrollera att du inte använder en förlängningskabel eller kopplingsdosa. HP rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till grafikkortets utgångsport baktill på datorn.
För VGA-ingång kan du försöka lösa problemet genom att använda funktionen för automatisk justering.
Inget Plug and Play.
För att bildskärmens Plug and Play-funktion ska fungera, behöver du en dator och ett grafikkort som är kompatibla med Plug och Play. Kontakta datortillverkaren.
Kontrollera bildskärmens videokabel och att inget stift är böjt.
Kontrollera att HP:s bildskärmsdrivrutiner är installerade.
Bilden hoppar och flimrar eller ett vågmönster finns i bilden.
Flytta elektriska apparater, som kanske orsakar elektrisk störning, så långt bort som möjligt från bildskärmen.
Använd den maximala uppdateringsfrekvens som bildskärmen klarar av för den upplösning du använder.
Bildskärmen befinner sig alltid i energisparläge (gul kontrollampa).
Kontrollera datorn.
 • Kontrollera att strömbrytaren är påslagen.
 • Datorns grafikkort ska sitta i ordentligt i kortplatsen.
 • Kontrollera att datorn är på genom att trycka på tangenten CapsLock på tangentbordet och titta på dess kontrollampa. Kontrollampan ska tändas och släckas.
Kontrollera att bildskärmskabeln är ordentligt ansluten till datorn.
Kontrollera bildskärmens videokabel och att inget stift är böjt.
En av de primära färgerna saknas (röd, grön eller blå).
Kontrollera att bildskärmskabeln är ordentligt ansluten till datorn.
Kontrollera bildskärmens videokabel och att inget stift är böjt.
Det går inte att ställa in optimal upplösning för bildskärmen.
Kontrollera att grafikkortet stöder den optimala upplösningen.
Kontrollera att HP:s bildskärmsdrivrutiner är installerade.
Skärmbilden är svart eller visar en lägre upplösning när HD-innehåll visas.
Kontrollera att bildskärmen och datorn stöder HDCP (High-Content Digital Bandwidth Protection).
Energispararfunktion
När bildskärmen arbetar i normalt driftsläge, lyser strömlampan med grönt sken.
När bildskärmen befinner sig i energisparläge är skärmen tom, bakgrundsbelysningen avstängd och strömlampan lyser med gult sken. Bildskärmen använder minimalt med ström.
När bildskärmen "vaknar" inträffar en kort uppvärmningsperiod innan bildskärmen återgår till normalt driftläge. Energisparläget aktiveras om bildskärmen inte känner av vare sig den horisontella eller den vertikala synksignalen. Energisparfunktionen måste vara aktiverad på datorn för att funktionen ska fungera. Se din datordokumentation för instruktioner om hur du ställer in energisparfunktionerna (kallas ibland strömsparfunktioner).
  obs!
Energisparfunktionen fungerar bara när bildskärmen är ansluten till datorer som har energisparfunktioner.
Tips och rekommendationer
 • Koppla ur bildskärmen genom att lossa väggkontakten innan den rengörs. Rengör bildskärmens plastdetaljer med en ren trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Rengör bildskärmen med ett antistatiskt rengöringsmedel för bildskärmar.
 • Öppna inte bildskärmens hölje och försök inte att reparera produkten själv. Ändra bara de inställningar som beskrivs i användarinstruktionerna. Om din bildskärm inte fungerar som den ska eller om du har tappat den eller den har skadats, ska du kontakta närmaste auktoriserade HP-återförsäljare, -handlare eller serviceställe.
 • Använd bara en strömkälla som bildskärmen är godkänd för, se etiketten/märkplåten på bildskärmens baksida.
 • Dra aldrig i själva sladden när du kopplar ur bildskärmen.
 • Stäng av bildskärmen när du inte använder den. Du kan förlänga bildskärmens livslängd påtagligt genom att använda ett skärmsläckarprogram och genom att stänga av bildskärmen när den inte används.
 • När du tar bort bildskärmsbasen måste du lägga bildskärmen med glaset nedåt på ett mjukt underlag för att förhindra att den repas eller skadas på annat sätt.
 • En inbränningsskada kan inträffa om samma bild visas på bildskärmen under en längre tid. Om du vill undvika inbränning bör du alltid aktivera en skärmsläckare eller stänga av bildskärmen när den inte ska användas under en längre tid.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...