hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP w2408 och w2408h platt bildskärm - Använda och ställa in bildskärmen

Det här dokumentet beskriver hur du använder och justerar platta bildskärmar, modell w2408 och w2408h.

Komponenter på framsidan

Sensor för omgivande ljus

En inbyggd sensor för omgivande ljus på framsidan av bildskärmen justerar bakgrundsbelysningen i bildskärmen efter det omgivande ljuset. Som standard är denna sensor aktiv. Aktivera eller avaktivera sensorn manuellt genom att använda huvudmenyn för bildkontroll i OSD-menyn.
Om funktionen Snabbvisning, Ljusstyrka, Kontrast eller sRGB ställs in manuellt i OSD-menyn, avaktiveras automatiskt ljussensorn.
Figur : Sensor för omgivande ljus

Bildskärmens kontrollknappar

Bildskärmens kontrollknappar sitter på skärmens framsida.
Figur : Bildskärmens kontrollknappar
Ikon
Beskrivning
Slår på och stänger av bildskärmen och indikerar vänte- eller viloläge.
Meny
Öppnar, väljer och avslutar skärmmenyn (OSD).
Ställer in volymen.
Öppnar menyn för snabbvisning för att snabbt göra inställningar för spel, video, foto och text.
Navigerar baklänges genom OSD-menyn och minskar justeringsnivåerna.
eller
En snabbknapp för bildskärmsvolym.
+
Navigerar framåt genom OSD-menyn och ökar justeringsnivåerna.
Auto
Autojusterar visningen till idealisk inställning. Börja alltid med denna när du gör skärminställningar.
Välj
Öppnar det valda alternativet.

Autojustering

Optimerar bildskärmens prestanda för VGA-ingång med knappen Auto/Välj på bildskärmen och programmet med autojusteringsmönster som finns på den medföljande CD-skivan.
obs!
Använd endast med VGA-ingång. Använd inte den här proceduren om bildskärmen använder en DVI- eller HDMI-ingång.
Programvaran kan korrigera följande:
 • Suddig eller oklar skärpa
 • Spökbild, rand- eller skuggeffekter
 • Svaga lodräta streck
 • Tunna vågrätt rullande linjer
 • Bilden är inte centrerad
Så här använder du autojusteringsfunktionen:
 1. Låt bildskärmen värmas upp i 20 minuter innan du påbörjar justeringen.
 2. Tryck på knappen Auto/Välj på bildskärmens framsida.
  Skärmbilden flyttas eller blir vågig under justeringen.
  Alternativt:
 3. Tryck på knappen Meny på skärmens panel och välj sedan Bildkontroll, följt av Autojustering i OSD-menyn.
  Om du inte blir nöjd med resultatet, fortsätter du med denna procedur.
 4. Lägg i CD-skivan i datorns CD-enhet.
  CD-skivans meny visas.
 5. Välj önskat språk.
 6. Välj Öppna autojusteringsprogrammet.
  Inställningstestmönstret visas.
  Figur : Inställningstestmönster
 7. Tryck på knappen Auto/Välj på bildskärmens panel så att du får en stabil, centrerad bild.

My Display programvara

My Display programvara kan även användas för att ställa in bildskärmen för optimal visning. Välj inställningar för spel, filmer, fotoredigering eller dokumentation och kalkylblad. Installera My Display programvara:
 1. Lägg i CD-skivan i datorns CD-enhet.
  En meny visas.
 2. Välj önskat språk.
 3. Klicka på Installera My Display programvara.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Starta om datorn.

Använda OSD-menyn

Följ dessa steg för att ställa in bildskärmen via OSD-menyn.
 1. Slå på datorn och skärmen.
 2. Tryck på knappen Meny för att komma åt OSD-menyn.
  OSD-huvudmenyn öppnas.
  Figur : OSD huvudmeny (på engelska)
 3. Navigera i huvudmenyn eller undermenyer: Tryck på knappen + (plus) på bildskärmens framsida för rullning uppåt och på knappen (minus) för rullning nedåt.
 4. Tryck på knappen Välj för att välja den markerade posten.
 5. När en menypost är vald och motsvarande skärm visas använder du knappen + eller för att justera skalan för posten.
 6. Välj Spara och återgå för att spara inställningen eller Avbryt eller Avsluta om du inte vill spara inställningen.
 7. Tryck på knappen Meny för att avsluta OSD-menyn.
  obs!
  Om du inte rör vid knapparna under 30 sekunder medan en meny visas, sparas inställningar och justeringar och menyn stängs automatiskt.
Följande tabell innehåller en lista med OSD-funktioner:
 • Tryck på Avbryt för att gå tillbaka till föregående menynivå.
 • Tryck på Spara och återvänd för att spara alla ändringar och gå tillbaka till OSD-huvudmenyn. (Detta alternativ är endast aktivt om du faktiskt gör en ändring.)
 • Tryck på Återställ för att gå tillbaka till föregående inställning.
Alternativ i huvudmenyn
Alternativ i undermeny
Beskrivning
Växla videoingång
Växlar källa för videoinsignal när bildskärmen är ansluten till två aktiva och giltiga videokällor.
Ljusstyrka
Ställer in skärmens ljusstyrka.
Control
Ställer in kontrasten på skärmen mellan mörkt och ljust.
Bildkontroll
Autojustering
Justerar skärmbilden automatiskt (endast med VGA-ingång).
Horisontellt läge
Justerar bildens horisontella position (endast med VGA-ingång).
Vertikalt läge
Justerar bildens vertikala position (endast med VGA-ingång).
Klocka
Minimerar eventuella vertikala ränder eller streck som är synliga i bakgrunden. Om du justerar klockan ändras även den horisontella skärmbilden (endast med VGA-ingång).
Klockfas
Ställer in fokus. Inställningen hjälper till att avlägsna horisontellt brus samt visar tecken eller bilder tydligare (endast med VGA-ingång).
Anpassa storlek
Väljer hur informationen på bilden formateras. Välj:
 • Helskärm – Bilden fyller upp hela skärmen och kan se förvanskad eller förlängd ut på grund av att proportionerna mellan höjd och bredd är felaktiga.
 • Helskärm, bildkvot – Bilden fyller upp hela skärmen men bibehåller sina proportioner.
Färg
Väljer skärmbildsfärg. Fabrikens standardinställning är 6500 K eller Anpassad färg, beroende på modellen.
9300 K
Gör bilden något mer blåvit.
6500 K
Gör bilden något mer rödvit.
Anpassad färg
Väljer och justerar dina egna färgskalor:
 • R – Ställer in dina egna röda färgnivåer
 • G – Ställer in dina egna gröna färgnivåer
 • B – Ställer in dina egna blå färgnivåer
sRGB
Ställer in dina skärmbildsfärger så att de passar de färgstandarder som används inom branschen för bildteknik.
Snabbvisning
Film
Väljer filmläge.
Foto
Väljer fotoläge.
Spel
Väljer spelläge.
Text
Väljer textläge.
Anpassad
Inställningarna sparas när du justerar ljusstyrka, kontrast eller färg med något av alternativen för snabbvisning.
Språk
Väljer språk för OSD-menyn. Engelska, franska, tyska, italienska, holländska, spanska, japanska och Förenklad kinesiska stöds. Standardinställningen är engelska.
Hantering
Volym
Ställer in volymen.
OSD-kontroll
Justerar OSD-menyns placering på skärmen.
 • Horisontellt OSD-läge – Flyttar visningsläget för OSD-menyn till vänster eller höger skärmområde. Standardinställningen är 50.
 • Vertikalt OSD-läge – Flyttar visningsläget för OSD-menyn till det övre eller nedre skärmområdet. Standardinställningen är 50.
 • OSD-transparens – Justerar hur mycket bakgrundsinformation som ska synas genom OSD-menyn.
 • OSD timeout – Anger hur länge (i sekunder) OSD-menyn ska visas när den senaste knappen har tryckts in. Standardinställningen är 30 sekunder.
Energisparläge
Aktiverar strömsparfunktionen. Välj eller Av. Standardinställningen är På.
Lägesvisning
Visar information om upplösning, uppdateringsintervall och frekvens på skärmen varje gång OSD-huvudmenyn öppnas. Välj eller Av.
Visning av startstatus
Visar driftsstatus för bildskärmen varje gång bildskärmen slås på. Väljer var statusen ska visas: Upptill, Mitten, Nedtill eller Av.
DDC/CI-stöd
Låter datorn styra vissa av OSD-menyns funktioner, t.ex. ljusstyrka, kontrast och färgtemperatur.
Strömlampa på frontpanelen
Slår på och av indikatorlampan i strömbrytaren. Vid Av är ljuset alltid av.
Timer
Menyalternativ för timerinställning:
 • Ställ in aktuell tid – Ställer in aktuell tid i timmar och minuter.
 • Ställ in vilotid – Ställer in den tidpunkt då du önskar placera bildskärmen i viloläge.
 • Ställ in tid – Ställer in den tidpunkt då du önskar att bildskärmen ska “vakna upp” ur viloläge.
 • Timer – Timer-läget På eller Av.
 • Viloläge nu – Placerar omedelbart bildskärmen i viloläge.
Standardvideoingång
Väljer standardvideoinsignal när bildskärmen är ansluten till två aktiva och giltiga bildkällor. Standardinställningen är DVI. Du måste starta om datorn för att ändringen ska verkställas.
Information
Aktuella inställningar
Anger det aktuella videoinsignalsläget.
Rekommenderade inställningar
Visar rekommenderad upplösning och uppdateringsintervall.
Serienummer
Visar bildskärmens serienummer (om du måste kontakta HP support).
Version
Anger versionsnummer för bildskärmens inbyggda programvara.
Tid för bakgrundsbelysning
Anger det totala antalet timmar med bakgrundsbelysning.
Service och support
För service och support, gå till HP support.
Fabriksåterställning
Återställer inställningarna till standardinställningar.

OSD-lås

OSD-låset förhindrar att ändringar görs på skärmen med knapparna på framsidan. När OSD-menyn är låst visas OSD-lås i cirka 10 sekunder när du trycker på en knapp på framsidan. Du kan snabbt ta bort meddelandet om OSD-lås genom att trycka på en knapp på framsidan igen.
Låsa upp OSD-menyn: Håll knappen Meny nedtryckt tills huvudmenyn visas, cirka 10 sekunder.
Låsa OSD-menyn: Håll knappen Meny nedtryckt tills ett meddelande om OSD-lås visas (cirka 10 sekunder).

Identifiera bildskärmsförhållanden

Särskilda meddelanden visas på bildskärmen för följande bildskärmsförhållanden:
 • Insignal utom räckvidden: Anger att bildskärmen inte ger stöd åt insignalen eftersom upplösningen och/eller uppdateringsintervallet är satt högre än vad som stöds av bildskärmen. Rekommenderat uppdateringsintervall:
  • 1 920 x 1 200 vid 60 Hz
 • Viloläge: Anger att bildskärmen övergår till viloläge.
 • Kontrollera videokabel: Indikerar att en ingående videokabel inte är korrekt ansluten till datorn eller skärmen.
 • OSD-lås: OSD-menyn är låst för att förhindra oönskade ändringar. Låsa upp, se avsnittet OSD-lås.
 • Ingen insignal: Anger att bildskärmen inte tar emot någon bildsignal från datorn via bildskärmens videoingång. Kontrollera om du har startat datorn eller insignalkällan och om de är inställda i strömsparläge.
 • Autojustering pågår: Indikerar att funktionen för autojustering är aktiv och pågår.

Felsökning

I tabellen nedan listas möjliga problem, trolig orsak och rekommenderade åtgärder.
Problem
Lösning
Strömindikatorn lyser inte.
Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett jordat uttag och till skärmen.
Ingen Plug & Play
För att skärmens Plug & Play-funktion ska fungera behöver du en dator och ett grafikkort som är Plug & Play-kompatibla. Fråga datortillverkaren.
Kontrollera skärmens videokabel och se till att inga av stiften är böjda.
Kontrollera att drivrutinerna för HP-bildskärmen är installerade.
Bilden är suddig och uppvisar problem med spökbilder
Justera kontrast och ljusstyrka.
Använd inte en förlängningskabel eller switch box. Vi rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till grafikkortutgången på baksidan av datorn.
VGA-ingång: Använd funktionen för autojustering för att korrigera problemet.
Bilden hoppar, flimrar eller är vågig
Flytta elektriska enheter som kan orsaka interferens så långt bort från bildskärmen som möjligt.
Använd det maximala värdet för uppdateringsintervall för den upplösning som du använder.
Skärmen fastnar i "Active Off-läge"
Kontrollera datorn:
 • Strömbrytaren bör vara påslagen.
 • Datorns grafikkort bör sitta ordentligt på plats.
 • Kontrollera att datorn fungerar genom att trycka på tangenten Caps Lock på tangentbordet medan du tittar på indikatorlampan för Caps Lock. Indikatorlampan bör tändas och släckas.
Kontrollera att skärmkabeln är ordentligt ansluten till datorn.
Kontrollera skärmens videokabel och se till att inga av stiften är böjda.
"Utanför området. Ställ in bildskärmen på [optimal upplösning för din bildskärm]" visas på skärmen.
Starta om datorn och gå till Felsäkert läge. Ändra inställningarna till rekommenderad upplösning. Starta om datorn för att ändringarna ska verkställas.
En av de primära färgerna (röd, grön eller blå) saknas
Kontrollera att skärmkabeln är ordentligt ansluten till datorn.
Kontrollera skärmens videokabel och se till att inga av stiften är böjda.
Skärmbilden är inte centrerad eller har fel storlek
Justera horisontell och vertikal placering
VGA-ingång: Använd funktionen för autojustering för att korrigera problemet.
Bilden har färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)
Justera RGB-färg eller välj färgtemperatur.
Det går inte att ställa in skärmen på optimal upplösning
Kontrollera att grafikkortet har stöd för den optimala upplösningen (1 920 x 1 200).
Kontrollera att drivrutinerna för HP-bildskärmen är installerade.

Strömsparfunktion

När bildskärmen arbetar i normalt driftsläge lyser strömindikatorn grön.
Skärmen har stöd för ett läge med lägre effektförbrukning som aktiveras om horisontell och/eller vertikal synksignal inte kan kännas av. När dessa signaler inte kan kännas av släcks skärmen, bakgrundsbelysningen stängs av och strömindikatorn lyser orange.

Tips och rekommendationer

 • Koppla ur bildskärmen genom att lossa väggkontakten innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Använd en fuktad trasa för rengöring. Om bildskärmen behöver en noggrann rengöring använder du ett antistatiskt rengöringsmedel för bildskärmar.
 • Öppna inte bildskärmens hölje och försök inte att reparera produkten själv. Ändra bara de inställningar som beskrivs i användarinstruktionerna. Om din bildskärm inte fungerar som den ska eller om du har tappat den eller den har skadats, ska du kontakta närmaste auktoriserade HP-återförsäljare, -handlare eller serviceställe.
 • Använd endast en strömkälla som bildskärmen är godkänd för, se etiketten/märkplåten på bildskärmens baksida.
 • Dra aldrig i själva kabeln när du kopplar ur bildskärmen. Dra ut strömkabeln från vägguttaget genom att ta ett ordentligt tag i kontakten.
 • Stäng av bildskärmen när du inte använder den. Du kan förlänga bildskärmens livslängd påtagligt genom att använda ett skärmsläckarprogram och genom att stänga av bildskärmen när den inte används.
 • När du tar bort bildskärmsbasen måste du lägga bildskärmen med glaset nedåt på ett mjukt underlag för att förhindra att den repas eller skadas på annat sätt.
 • S.k. inbränning kan inträffa om samma bild visas på bildskärmen under en längre tid. För att undvika inbränning använder du en skärmsläckare eller stänger av bildskärmen när den inte ska användas under en längre tid.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...