hp-support-head-portlet

Actions
Loading...
HP Customer Support - Knowledge Base

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Potrošačka zakonska garancija

Ukoliko ste potrošač, vaša prava zagarantovana zakonom ni na koji način nisu ugrožena “HP Ograničenom Garancijom”. Molimo Vas da pročitate donji tekst, kako bi se detaljnije upoznali sa važim potrošačkim pravima zagarantovanim zakonom.

Zakonska garancija

Šta je to?
Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Dakle, ukoliko ste Vi potrošač (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača), i proizvod koji ste kupili ima određeni nedostatak koji je postojao u trenutku preuzimanja tog proizvoda od prodavca, a uočili ste ga u periodu od dve godine nakon toga, imate pravo da izjavite reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava.
Od prodavca imate pravo da zahtevate da se uočeni nedostatak otkloni opravkom ili zamenom, u primerenom roku. Ako otklanjanje nesaobraznosti ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ukoliko opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Vas zbog prirode robe i njene namene, ili otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, tada možete zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
Imajte u vidu da, ukoliko je nedostatak uočen u prvih šest meseci nakon preuzimanja proizvoda od prodavca, imate pravo da birate između zahteva za da se nedostatak otkloni zamenom ili umanjenjem cene, a imate i opciju da raskinete ugovor. Popravka proizvoda moguća je samo uz Vašu izričitu saglasnost.
Ukoliko se, nakon prve popravke proizvoda, opet pojavi određeni nedostatak, imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor. Ponovna popravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
Reklamaciju možete izjaviti usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Prilikom izjavljivanja reklamacije prodavac je dužan da Vam izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da Vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužan je da Vas obavesti o produžavanju roka za rešavanje Vaše reklamacije i obavesti Vas o kom dodatnom rok će je rešiti, kao i da dobije Vašu saglasnost za to. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Koja je razlika između prava koja potrošač ima po osnovu zakona i prava iz garancije?

Ugovorna garancija, kao što je “HP Ograničena Garancija”, izdaje se dobrovoljno i njome davalac garancije obećava potrošaču dodatne pogodnosti u vezi sa kupljenim proizvodom. Davalac garancije je lice koje preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu izdate garancije, a najčešće je to prodavac ili proizvođač.
Ugovorna garancija može imati različit period trajanja i pokrivenost u odnosu na zakonsku garanciju, i uobičajeno (kako je slučaj kod “HP Ograničene garancije”) nije neophodno bilo kakvo dokazivanje u pogledu nastalog nedostatka.
Ugovorna garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru.
Shodno tome, „HP ograničena garancija“ koju dobijate uz vaše HP proizvode je nezavisna, komplementarna sa, i ni na koji način ne utiče na prava koja imate u pogledu saobraznosti Vašeg HP proizvoda, a koja možete ostvariti kod prodavca od koga ste kupili Vaš HP proizvod.

Dostupnost rezervnih delova

HP će nastojati da obezbedi ili da učini dostupnim usluge održavanje hardvera ili servisiranja delova u periodu od 3 do 5 godina (u zavisnosti od konkretnog proizvoda) nakon što je proizvodnja proizvoda prestala (zastarela) na korporativnom cenovniku, poznat kao datum poslednje prodaje proizvoda.
HP će nastojati da obezbedi ili da učini dostupnim usluge održavanje hardvera ili servisiranja delova u periodu od najmanje 3 godine nakon što je proizvodnja proizvoda prestala (zastarela) na korporativnom cenovniku, poznat kao datum poslednje prodaje proizvoda.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country/Region: Flag Serbia

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...