solution Contentsolution Content

Komputery przenośne HP - Na czarnym ekranie pojawia się komunikat o błędzie 601 lub 60X

Podczas rozruchu komputer przeprowadza test baterii przez sprawdzenie pozostałej pojemności baterii, pojemności baterii zapasowej (jeśli jest zainstalowana) oraz innych potencjalnych problemów z baterią. Jeśli system wykryje, że pojemność baterii jest bardzo niska, zostanie wyświetlony komunikat to błędzie 601 lub 60X.

Komunikat jest wyświetlany przez 15 sekund zanim proces uruchamiania zostanie kontynuowany.

Różnice między komunikatami dotyczącymi baterii (601-605, 607-608)

 • 601: Jeśli w treści komunikatu alertu wymieniona zostanie bateria podstawowa (wewnętrzna) (601), oznacza to, że pomiar pojemności baterii podstawowej (wewnętrznej) wykazał spadek poniżej 25% pierwotnej pojemności. Liczba „601” oznacza powiązany kod błędu zarejestrowany w dzienniku systemowym. Błąd ten może być spowodowany czynnikami otoczenia, takimi jak niska temperatura otoczenia lub starzenie się baterii. Problem można rozwiązać, umieszczając komputer na pewien czas w miejscu o wyższej temperaturze.

  Identyfikacja komunikatu o błędzie dotyczącego nowszej baterii HP (601) Identyfikacja komunikatu o błędzie dotyczącego starszej baterii HP
 • 602: Jeśli w treści komunikatu alertu wymieniona zostanie bateria pomocnicza (zewnętrzna) (602), oznacza to, że pomiar pojemności baterii pomocniczej (zewnętrznej) wykazał spadek poniżej 25% pierwotnej pojemności. Liczba „602” oznacza powiązany kod błędu zarejestrowany w dzienniku systemowym.

 • 603: Brak baterii: test nie wykrył baterii podstawowej.

 • 604: Błąd poziomu naładowania baterii: test nie może określić prawidłowego poziomu naładowania baterii podstawowej.

 • 605: Błąd zasilacza sieciowego: test wskazuje, że bateria nie jest ładowana.

 • 605: Błąd sprawdzania oryginalności baterii: wykryto baterię innej firmy. Jeśli bateria została zakupiona od sprzedawcy, skontaktuj się z HP.

 • 607: Bateria podstawowa (wewnętrzna) ma niski poziom energii i niską temperaturę.

 • 608: Bateria pomocnicza (zewnętrzna) ma niski poziom energii i niską temperaturę.

Usuwanie komunikatu alertu dotyczącego baterii

Aby rozwiązać problem związany z komunikatem alertu dotyczącym baterii, zaktualizuj system BIOS, a następnie wykonaj test baterii w narzędziu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Instalowanie aktualizacji systemu BIOS

Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu BIOS z witryny internetowej HP.

 1. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 2. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 3. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 4. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  Klikanie przycisku Tak, aby zezwolić na instalację aktualizacji
 5. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie kreatora InstallShield
 6. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania
 7. W oknie Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie narzędzia Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS
 8. Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację.

  Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia „Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS“
 9. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji
 10. Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 11. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 12. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu
 13. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.
 14. Jeśli funkcja BitLocker została zawieszona, wyszukaj w systemie Windows bitlocker, a następnie kliknij pozycję Wznów ochronę.

 15. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Testowanie baterii przed uruchomieniem systemu Windows za pomocą narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Przed rozpoczęciem testowania baterii przed uruchomieniem systemu Windows HP zaleca całkowite naładowanie baterii.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej pięć sekund, aby wyłączyć komputer.

 3. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. jednosekundowych) klawisz esc. Po wyświetleniu Menu startowego naciśnij klawisz f2. Zostanie wyświetlone menu programu HP PC Hardware Diagnostics.

 4. Kliknij polecenie Testy podzespołów w menu głównym.

  Wybór pozycji Testy podzespołów
 5. Na liście testów podzespołów kliknij Zasilanie.

 6. Na liście testów zasilania kliknij Bateria.

 7. Na stronie Test baterii wybierz opcję Uruchom raz. Rozpoczyna się Test baterii.

  Test baterii trwa około dwie minuty. Kalibracja baterii, o ile jest potrzebna, zajmuje od 12 do 14 godzin. Możesz ją anulować w dowolnym momencie, naciskając klawisz esc.

  Ekran Testu baterii z zaznaczoną opcją Uruchom raz
 8. Poczekaj, aż zakończy się proces testu baterii.

 9. Po zakończeniu testu przejrzyj pierwszy wiersz strony Test baterii, w którym wyświetlany jest stan baterii.

  • Jeśli test baterii został zakończony pozytywnie, kliknij pozycję Menu główne lub Szczegóły dotyczące baterii, aby uzyskać więcej informacji.

   Przykład zaliczonego testu baterii
  • Jeśli test baterii zostanie zakończony pozytywnie i wymagana będzie kalibracja, kliknij pozycję Kalibruj baterię.

   Test baterii został zakończony pozytywnie i wymagana jest kalibracja
  • Jeżeli test baterii zostanie zakończony niepowodzeniem, przejdź do kolejnych czynności.

 10. Jeśli test baterii zakończy się niepowodzeniem, sprawdź sugerowane działania w poniższej tabeli, a następnie zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Informacje podane w tabeli są także dostępne w części Dzienniki testu w menu głównym.

  Wyniki testu baterii

  Stan

  Komunikat

  Sugerowane działanie

  Pozytywny

  Bateria działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

  Bateria nie wymaga kalibracji. Odczytaj przypomnienie komunikatu, aby uzyskać więcej informacji.

  Kalibracja

  Bateria działa prawidłowo, lecz wymaga kalibracji.

  Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlanego na ekranie i wykonaj odpowiednie czynności. Jeżeli wyświetlona zostanie opcja użycia funkcji automatycznej kalibracji baterii HP, należy ją traktować jako preferowaną. W przeciwnym razie kliknij opcję Dowiedz się, jak skalibrować baterię i sprawdź, jakie należy wykonać czynności, aby skalibrować baterię.

  Uwaga:

  Kalibracja baterii może zająć kilka godzin. Najlepiej wykonywać ją, gdy komputer nie jest przez dłuższy czas używany.

  Słaba

  lub

  Bardzo słaba

  Bateria działa prawidłowo, ale w wyniku naturalnego procesu starzenia się czas jej pracy między kolejnymi ładowaniami jest obecnie znacznie krótszy niż wtedy, gdy była nowa.

  Ten komunikat o stanie jest wyświetlany w przypadku spadku pojemności baterii w miarę upływu czasu i wraz z użytkowaniem. Baterię należy wymienić, aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy.

  Wymień

  Bateria jest uszkodzona i należy ją jak najszybciej wymienić.

  Wymień baterię. Jeżeli komputer jest objęty gwarancją, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej HP w celu sprawdzenia, czy gwarancja dotyczy także baterii.

  Nieprawidłowy numer identyfikacyjny

  Bateria jest uszkodzona.

  Zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Brak baterii

  Bateria nie została wykryta przez narzędzie HP Battery Check.

  Bateria nie jest zainstalowana lub nie wykryto jej w komorze baterii. Jeżeli bateria jest zainstalowana, wyjmij ją i sprawdź styki pod kątem zanieczyszczeń i innego rodzaju substancje blokujące połączenie. Wsuń całkowicie baterię do komory baterii, jeżeli wcześniej tam się nie znajdowała, a chcesz przetestować baterię w komorze.

  Nieznana

  Narzędzie HP Battery Check nie może uzyskać dostępu do baterii.

  Wyjmij i włóż baterię ponownie. Być może konieczne będzie pobranie i zainstalowanie wszystkich aktualizacji z programu HP Support Assistant.