Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP – Informacje o opcjach menu i narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp i przechodzić do ogólnych menu i ustawień systemu BIOS. Konkretne menu i funkcje zależą od modelu komputera.

System BIOS (Basic Input Output System) służy do sterowania komunikacją między urządzeniami systemowymi, takimi jak dysk twardy, wyświetlacz i klawiatura. Umożliwia też przechowywanie informacji o konfiguracji urządzeń peryferyjnych, sekwencji rozruchowej, pamięci systemowej i rozszerzonej i nie tylko. Każda wersja systemu BIOS jest dostosowana do konfiguracji sprzętowej modelu komputera i obejmuje wbudowane narzędzie do uzyskiwania dostępu i zmiany niektórych ustawień komputera.

Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować system BIOS w celu rozwiązania konkretnego problemu, poprawienia wydajności lub zapewnienia obsługi nowego składnika sprzętowego lub uaktualnienia systemu Windows, przejdź do dokumentu Komputery stacjonarne HP dla użytkowników indywidualnych – Aktualizowanie systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows). System BIOS można aktualizować niezależnie od tego, czy można uruchomić system Windows.

Menu Plik w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Uruchamianie narzędzia konfiguracji BIOS

Uzyskaj dostęp do narzędzia konfiguracji systemu BIOS, używając odpowiedniej kombinacji klawiszy w tracie rozruchu komputera.

 1. Wyłącz komputer i odczekaj pięć sekund.

 2. Włącz komputer, a następnie od razu naciskaj klawisz Esc, aż zostanie wyświetlone menu startowe.

 3. Naciśnij klawisz f10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

  Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć narzędzie do konfiguracji systemu BIOS

Menu i ustawienia narzędzia do konfiguracji systemu BIOS

Użyj górnego paska menu, aby uzyskiwać dostęp do informacji o komputerze, ustawień zabezpieczeń oraz opcji konfiguracji systemu. Dostępne ustawienia mogą być różne w zależności od modelu komputera.

 • Plik: Umożliwia wyświetlanie informacji o systemie, ustawienie daty i godziny oraz zapisanie lub odrzucenie zmian.

 • Pamięć masowa: Umożliwia wyświetlanie informacji o urządzeniach pamięci masowej, konfigurowanie i testowanie urządzeń pamięci masowej, a także wybór opcji rozruchu.

 • Bezpieczeństwo: Umożliwia ustalenie haseł i ustawień zabezpieczeń dla urządzeń systemowych oraz przeglądanie identyfikatorów systemu dla danego komputera.

 • Zasilanie: Umożliwia konfigurację funkcji zarządzania energią.

 • Zaawansowane: Umożliwia wybór opcji włączania, magistrali i urządzeń, takich jak działanie klawisza Num Lock.

UWAGA:

Informacje gromadzone przez narzędzie BIOS Setup Utility są niezbędne. Podczas wprowadzania zmian w systemie BIOS należy zachować szczególną uwagę. Błąd może spowodować, że komputer przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Menu Plik narzędzia do konfiguracji systemu BIOS

Umożliwia wyświetlanie informacji o systemie, dziennika systemowego oraz opcji sposobu zapisywania zmian w ustawieniach systemu BIOS.

Menu Plik w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • System Information (Informacje o systemie): Umożliwia wyświetlenie informacji o systemie BIOS, modelu komputera i numerów seryjnych, a także typu procesora.

 • About (Informacje): Umożliwia wyświetlanie informacji o narzędziu do konfiguracji systemu BIOS.

 • System Log (Dziennik systemowy): Umożliwia wyświetlanie dziennika aktualizacji systemu BIOS.

 • Set Time and Date (Ustaw datę i godzinę): Umożliwia ustawianie godziny i daty komputera.

 • Default Setup (Domyślne ustawienia konfiguracji): Umożliwia zapisanie ustawień systemu BIOS jako nowych wartości domyślnych lub przywrócenie ustawień fabrycznych.

 • Apply Defaults and Exit (Zastosuj wartości domyślne i zakończ): Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień komputera i zamknięcie narzędzia do konfiguracji.

 • Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany i zakończ): Umożliwia odrzucenie wprowadzonych zmian ustawień i zamknięcie narzędzia do konfiguracji.

 • Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ): Umożliwia zapisanie nowych ustawień i zamknięcie narzędzia do konfiguracji.

Menu Przechowywanie w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Umożliwia wyświetlanie danych o pamięci masowej komputera i wprowadzanie zmian konfiguracji ich ustawień.

Menu Przechowywanie w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Device Configuration (Konfiguracja urządzenia): Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić numer modelu, wersję oprogramowania układowego i numer seryjny.

  Menu Konfiguracja urządzenia w menu Pamięć masowa
 • Storage Options (Opcje pamięci masowej): Umożliwia zmianę ustawienia emulacji SATA na AHCI.

  Menu Opcje pamięci masowej
 • Kolejność rozruchu: Umożliwia zmianę sekwencji urządzeń rozruchowych używanych przez komputer. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję do zmiany, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść urządzenie w nowe miejsce.

  Ekran Kolejność rozruchu

Menu Zabezpieczenia w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Umożliwia zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń powiązanymi z systemem i hasłami.

Menu Zabezpieczenia w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Setup Password (Hasło konfiguracji): Umożliwia utworzenie hasła dostępu do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

 • Power-On Password (Hasło uruchomieniowe): Umożliwia utworzenie hasła używanego podczas włączania komputera.

 • Device Security (Ochrona urządzeń): Umożliwia określenie, czy niektóre urządzenia, takie jak karta dźwiękowa, karta sieciowa i urządzenia SATA, są dostępne.

  Uwaga:

  Jeżeli komputer wykorzystuje wbudowaną kartę dźwiękową na płycie głównej, opcja Dźwięk systemowy nie jest wyświetlana. Jest dostępna tylko, jeżeli zainstalowana jest osobna karta dźwiękowa.

  Menu Ochrona urządzeń w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • USB Security (Zabezpieczenie portów USB): Umożliwia włączenie lub wyłączenie portów USB komputera.

 • Slot Security (Zabezpieczenia gniazd): Umożliwia włączenie lub wyłączenie gniazd rozszerzeń PCI Express.

 • Network Boot (Rozruch sieciowy): Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji rozruchu sieciowego.

 • System IDs (Identyfikatory systemowe): Umożliwia wyświetlanie identyfikatorów systemowych komputera, w tym uniwersalnego identyfikatora unikatowego (UUID), numeru SKU, bajtu funkcyjnego oraz identyfikatorów wersji konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

  Menu Identyfikatory systemowe w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • System Security (Zabezpieczenia systemu): Umożliwia zmianę ustawień zabezpieczeń systemu, takich jak technologia wirtualizacji, rozszerzenia osłon programowych i zapobieganie wykonywaniu danych. Dostępna jest też opcja przywracania wartości fabrycznych ustawień zabezpieczeń.

  Menu Zabezpieczenia systemu w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu): Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu lub rozruchu ze starszych urządzeń oraz wybór typu klucza bezpiecznego rozruchu.

  Menu Konfiguracja bezpiecznego rozruchu w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Menu Zasilanie narzędzia konfiguracji systemu BIOS

Umożliwia zarządzanie ustawieniami zasilania sprzętu i systemu operacyjnego, a także przeglądanie prędkości wentylatora procesora.

Menu Zasilanie w systemie BIOS
 • OS Power Management (Zarządzanie energią w systemie operacyjnym): Umożliwia włączenie lub wyłączenie zarządzania energią w środowisku uruchomieniowym i zmianę ustawień oszczędzania energii w trybie oczekiwania.

  Menu Zarządzanie energią w systemie operacyjnym w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Hardware Power Management (Sprzętowe zarządzanie energią): Umożliwia włączenie lub wyłączenie ustawień zarządzania energią urządzeń, w tym SATA, S4 i S5.

  Menu Sprzętowe zarządzanie energią w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Thermal (Chłodzenie): Umożliwia przeglądanie informacji o prędkości wentylatora procesora.

  Menu Chłodzenie w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS

Menu Zaawansowane narzędzia do konfiguracji systemu BIOS

Umożliwia zarządzanie zaawansowanymi opcjami zasilania i magistrali, a także opcjami urządzeń, w tym stanem klawisza Num Lock w trakcie rozruchu.

Menu Zaawansowane w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS
 • Power-On Options (Opcje włączania zasilania): Umożliwia zmianę ustawienia zachowania komputera w momencie utraty zasilania i zmianę działania procedury testowej POST.

  Menu Opcje włączania zasilania
 • BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS): Umożliwia wybór dni i godzin automatycznego włączania komputera.

  Menu Uruchomienie systemu BIOS
 • Bus Options (Opcje magistrali): Umożliwia włączenie lub wyłączenie zaawansowanych opcji magistrali.

  Menu Opcje magistrali
 • Device Options (Opcje urządzeń): Umożliwia zmianę opcji urządzeń, jak np. zachowanie po naciśnięciu klawisza Num Lock.

  Menu Opcje urządzeń

Przechodzenie po menu narzędzia do konfiguracji systemu BIOS

Określ klawisz klawiatury używany do przechodzenia i wybierania menu oraz ustawień w narzędziu do konfiguracji.

Klawisze i funkcje klawiatury

Klawisz klawiatury

Opis funkcji

Strzałka w lewo lub w prawo

Umożliwia wybór innego ekranu menu (przesunięcie kursora w lewo lub w prawo).

Strzałka w górę lub w dół

Umożliwia zaznaczenie elementu (przesunięcie kursora w górę lub w dół).

enter

Umożliwia wykonanie polecenia lub zaznaczenie podmenu.

F10

Umożliwia zapisanie bieżących ustawień i powrót do poprzedniego menu.

Esc

Umożliwia wyjście z menu lub z narzędzia konfiguracji BIOS bez zapisywania zmian.

Sprawdzanie numeru aktualnej wersji systemu BIOS

Otwórz menu Informacje o systemie w narzędziu do konfiguracji systemu BIOS, aby określić wersję zainstalowanego systemu BIOS.

 1. Wyłącz komputer i odczekaj pięć sekund.

 2. Włącz komputer, a następnie od razu zacznij naciskać klawisz Esc, aż zostanie wyświetlone menu startowe.

 3. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

 4. Wybierz kartę File (Plik), użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję System Information (Informacje o systemie), a następnie naciśnij klawisz Enter w celu wyświetlenia wersji systemu BIOS i daty.

  Odszukiwanie wersji systemu BIOS

Przywracanie domyślnych ustawień narzędzia konfiguracji systemu BIOS

Użyj narzędzia BIOS Setup Utility, aby przywrócić fabryczne ustawienia systemu BIOS.

 1. W oknie narzędzia konfiguracji systemu BIOS wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zastosuj wartości domyślne i zakończ.

Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji systemu BIOS i uruchomienie systemu Windows.

Sposób aktualizacji systemu BIOS

System BIOS można aktualizować niezależnie od tego, czy można uruchomić system Windows.

Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować system BIOS w celu rozwiązania konkretnego problemu, poprawienia wydajności lub zapewnienia obsługi nowego składnika sprzętowego lub uaktualnienia systemu Windows, przejdź do dokumentu Komputery stacjonarne HP dla użytkowników indywidualnych – Aktualizowanie systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

Rozwiązywanie problemów występujących w trakcie aktualizacji systemu BIOS

Jeżeli w trakcie aktualizowania systemu BIOS wystąpi problem, taki jak zawieszenie komputera lub wyświetlenie komunikatu o błędzie, zostanie wykonana próba automatycznego odzyskania systemu BIOS.

Jeżeli można uruchomić system Windows, oznacza to, że system nie jest uszkodzony. W takim przypadku pobierz i zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

W trakcie ponownego uruchamiania po aktualizacji systemu BIOS wyświetlany jest czarny ekran a automatyczne odzyskiwanie kończy się niepowodzeniem

Jeśli pojawi się czarny ekran i proces automatycznego odzyskiwania nie powiedzie się podczas ponownego uruchamiania aktualizacji systemu BIOS, istnieją dwie metody ręcznego przywracania systemu BIOS.

 • Użyj pliku kopii zapasowej przechowywanego na dysku twardym: Włącz komputer, a następnie natychmiast równocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisze Windows i B, aż usłyszysz 8 sygnałów dźwiękowych. Zostanie otwarte narzędzie BIOS Update Utility w celu przeprowadzenia odzyskiwania systemu BIOS.

 • Pobierz ten sam lub nowszy plik systemu BIOS: Przejdź do dokumentu Komputery stacjonarne HP – Odzyskiwanie systemu BIOS (Basic Input Output System), a następnie wykonaj opisane tam czynności, aby na innym komputerze utworzyć pamięć USB do odzyskiwania systemu BIOS. Podłącz dysk USB do komputera z błędem systemu BIOS, aby rozpocząć odzyskiwanie. Jeżeli po podłączeniu pamięci nic się nie będzie działo, ponownie uruchom komputer, a następnie od razu równocześnie naciśnij klawisze WindowsB oraz przytrzymaj je, aby rozpocząć odzyskiwanie.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...