Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Zarządzanie opcjami zasilania (Windows 10)

Możesz wybrać plan zasilania systemu Windows w celu zmniejszenia ilości energii, jaką pobiera komputer, zwiększenia jego wydajności lub zrównoważenia tych dwóch opcji. Ponadto dokument zawiera metody wyłączania komputera za pomocą różnych trybów zasilania oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów.

Praca z planami zasilania systemu Windows

Plan zasilania to zestaw ustawień systemowych i sprzętowych określający strategię zużywania energii komputera użytkownika. Plany zasilania służą do zmniejszenia ilości energii, jaką pobiera komputer, zwiększenia jego wydajności lub zrównoważenia tych dwóch opcji. Opcje zarządzania energią dostępne na komputerze mogą nieznacznie różnić się od tych pokazanych w niniejszym dokumencie.

W systemie Windows zdefiniowano następujące, domyślne plany pomagające w zarządzaniu zużyciem energii:

Plany zasilania

Plan zasilania

Opis

Zrównoważony (zalecany)

Pozwala automatycznie równoważyć wydajność i zużycie energii.

Oszczędzanie energii

Pozwala zaoszczędzić energię przez zmniejszenie wydajności.

Wysoka wydajność

Pozwala zwiększyć wydajność i szybkość działania systemu.

Wybór planu zasilania systemu Windows

Korzystając z tej procedury, można wybrać plan zasilania.

Aby wybrać plan zasilania, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania wybierz żądany plan zasilania.

  Uwaga:

  W niektórych komputerach zdefiniowano niestandardowe plany. Są one także wyświetlane w tym oknie.

  Opcje planów zasilania
 3. Zamknij okno Wybierz lub dostosuj plan zasilania.

Zmiana planu zasilania systemu Windows

W każdym planie zasilania można zmienić określone ustawienia za pomocą procedury opisanej poniżej.

Aby zmodyfikować ustawienia planu zasilania, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.

  Zaznaczone łącze Zmień ustawienia planu
 3. W oknie Zmień ustawienia planu wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, których chcesz użyć.

 4. Aby zmienić inne ustawienia zasilania kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

  Ustawienia wyświetlacza i trybu uśpienia z zaznaczonym łączem Zmień zaawansowane ustawienia zasilania
 5. Na karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń kategorię, którą chcesz zmodyfikować. Rozwiń każde z ustawień, które chcesz zmienić, a następnie wybierz odpowiednie wartości.

  Okno zaawansowanych ustawień zasilania
 6. Po zakończeniu kliknij kolejno OK > Zapisz zmiany.

Tworzenie własnego planu zasilania systemu Windows

Dowiedz się, jak dostosować własny plan zasilania, opierając się na wymaganej od komputera wydajności.

Aby na przykład korzystać z komputera do oglądania filmów, możesz utworzyć plan zasilania o wysokiej wydajności i nazwać go Filmy, a następnie wybrać ten plan w razie potrzeby. Wykonaj czynności opisane poniżej i utwórz własny plan zasilania.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W lewym okienku kliknij polecenie Utwórz plan zasilania.

  Okno Opcje zasilania z zaznaczonym poleceniem Utwórz plan zasilania
 3. W oknie Tworzenie planu zasilania wybierz plan o cechach, które chcesz uwzględnić w nowym planie, wpisz nazwę nowego planu w polu Nazwa planu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Tworzenie planu zasilania
 4. Wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, które chcesz zastosować, i kliknij przycisk Utwórz. Nowy plan zostanie wyświetlony w oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania.

  Wyświetlenie nazwy nowego planu zasilania
 5. Zamknij okno Wybierz lub dostosuj plan zasilania.

Opcje wyłączenia lub ponownego uruchomienia komputera

Możesz wyłączyć komputer lub uruchomić go ponownie.

Zamykanie systemu Windows

Dowiedz się, jak wyłączyć komputer w normalnych warunkach.

Normalne wyłączenie powoduje zamknięcie otwartych programów, wylogowanie z komputera i jego wyłączenie. Ta metoda zamykania pozwala na szybkie uruchomienie komputera przy następnym logowaniu.

Aby wykonać normalne wyłączenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu.

 2. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Zamknij.

  Opcje zamykania z zaznaczonym poleceniem Zamknij

Przeprowadzanie pełnego wyłączenia w systemie Windows 10

Dowiedz się, jak w pełni wyłączyć komputer w przypadku długoterminowego przechowywania lub wysyłki komputera, podczas modernizacji sprzętu, w przypadku konieczności otwarcia narzędzia do konfiguracji systemu BIOS lub zmiany ustawień UEFI i uruchamiania testów komputera.

Aby wykonać pełne wyłączenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu.

 2. Kliknij opcję Zasilanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij opcję Wyłącz.

Ponowne uruchamianie systemu Windows

Dowiedz się, jak ustawić wyłączenie komputera i automatyczne ponowne uruchomienie z nową sesją logowania. Opcji tej należy użyć po zainstalowaniu oprogramowania wymagającego ponownego uruchomienia (np. niektórych sterowników, aktualizacji systemu Windows czy oprogramowania antywirusowego).

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu.

 2. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Uruchom ponownie.

  Opcje zamykania z zaznaczonym poleceniem Uruchom ponownie

Ponowne uruchamianie systemu Windows w celu uzyskania opcji rozwiązywania problemów

Dowiedz się, w jaki sposób ponownie uruchomić komputer, aby uzyskać dostęp do opcji rozwiązywania problemów.

Zwykłe ponowne uruchomienie komputera powoduje wyświetlenie ekranu logowania do systemu Windows.

Aby wyświetlić ekran z opcjami rozwiązywania problemów, w tym przywracania, odzyskiwania i ponownego uruchamiania, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Na ekranie Wybierz opcję wyświetlane są również opcje powrotu do systemu Windows 10 lub zamknięcia komputera.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu.

 2. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij polecenie Uruchom ponownie. Przytrzymaj klawisz Shift, aż zostanie wyświetlony ekran Wybierz opcję.

Korzystanie z trybu uśpienia systemu Windows

Domyślnie po wybraniu opcji uśpienia system Windows przechodzi w tryb uśpienia, który zapisuje bieżącą sesję pracy w pamięci i przełącza komputer w stan niskiego poboru energii.

Wszelkie otwarte programy lub dokumenty pozostają otwarte, co umożliwia szybkie wznowienie pracy po powrocie do komputera.

Wybieranie opcji Uśpij z poleceń zamykania systemu Windows

Dowiedz się, jak przełączyć komputer w tryb uśpienia.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu.

 2. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Uśpij.

  Opcje zamykania komputera z zaznaczonym poleceniem Uśpij

Dostosowanie ustawień trybu uśpienia

Dowiedz się, w jaki sposób zmienić ustawienie trybu uśpienia, tak aby zmiany były wprowadzane po przejściu komputera w stan uśpienia.

Aby zmodyfikować ustawienia trybu uśpienia, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.

 3. Aby zmienić ustawienia uśpienia, kliknij strzałkę rozwijanego menu lub strzałki obok Przełącz komputer w tryb uśpienia i wybierz nowe ustawienie czasu.

  Opcje czasu uśpienia z zaznaczoną strzałką w dół
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zarządzanie opcjami Uśpij lub Hibernuj

Domyślnie dostępne są różne opcje zamykania. Można dodać lub usunąć niektóre opcje zamykania stosownie do potrzeb. Można następnie skonfigurować te opcje.

Dodawanie lub usuwanie opcji Uśpij lub Hibernuj

Dowiedz się, w jaki sposób dodać lub usunąć tryb uśpienia lub hibernacji z menu zamykania systemu Windows.

Aby dodać lub usunąć opcję zamykania, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. Kliknij Wybierz działanie przycisku zasilania.

  Okno Opcje zasilania z zaznaczonym poleceniem Wybierz działanie przycisku zasilania
 3. Kliknij Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.

  Ustawienia systemowe w oknie Opcje zasilania z zaznaczonym łączem Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne
 4. W obszarze Ustawienia zamykania upewnij się, że zaznaczone są pola wyboru opcji zamykania, które mają być wyświetlane w opcjach wyłączania.

  Ustawienia zamykania z zaznaczonymi opcjami Uśpij i Hibernuj
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wybrane opcje są wyświetlane w opcjach wyłączania komputera.

Dopasowanie czasu, który musi upłynąć przed przejściem komputera w tryb hibernacji

Dowiedz się, jak dopasować czas, który musi upłynąć przed przejściem komputera w tryb hibernacji. Tryb hibernacji pozwala zaoszczędzić więcej energii niż tryb uśpienia, ale wybudzenie komputera z niego trwa dłużej. Po ponownym uruchomieniu otwarte pliki i dokumenty pozostaną otwarte.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.

 3. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

  Zaznaczone łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania z zaznaczoną opcją
 4. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Uśpij, aby rozwinąć listę, a następnie kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Hibernuj po.

 5. Otwórz menu, aby zmienić czas braku aktywności komputera w minutach, po którym przechodzi on w tryb hibernacji.

  Zaznaczona opcja Hibernacja po w oknie Opcje zasilania
 6. Kliknij kolejno OK > Zapisz zmiany. Komputer przejdzie w stan hibernacji po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności.

 7. Powtórz te czynności dla innych często używanych planów zasilania.

Włączanie trybu pozornego uśpienia podczas udostępniania plików multimedialnych

Tryb pozornego uśpienia sprawia, że komputer dalej wykonuje zadania, takie jak nagrywanie programów telewizyjnych czy udostępnianie wideo i muzyki, nawet kiedy użytkownik oddali się od niego.

Cechy charakterystyczne trybu pozornego uśpienia:

 • Komputer kontynuuje wykonywanie takich zadań, jak nagrywanie programów telewizyjnych według harmonogramu oraz przesyłanie plików wideo i muzycznych do zdalnej lokalizacji.

 • Ekran jest wyłączony.

 • Dźwięk jest wyciszony.

 • Komputer nadal pracuje, jednak w trybie zmniejszonego poboru energii.

 • Wentylatory komputera działają.

 • Pulpit zostaje prawie natychmiast wyświetlony po naciśnięciu przycisku stanu uśpienia na pilocie zdalnego sterowania.

Aby włączyć funkcję przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.

 3. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

  Zaznaczone łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania z zaznaczoną opcją
 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Ustawienia multimediów w celu rozwinięcia listy, a następnie kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Podczas odtwarzania multimediów.

 5. Z listy rozwijanej Ustawienie wybierz pozycję Zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia.

  Wybrana pozycja zezwala na przejście komputera w stan pozornego uśpienia
 6. Kliknij kolejno Zastosuj > OK > Zapisz zmiany. System Windows automatycznie przechodzi w tryb pozornego uśpienia podczas udostępniania multimediów.

 7. Powtórz te czynności dla innych często używanych planów zasilania.

Zmiana ustawień przycisku zasilania i uśpienia

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia przycisku zasilania i uśpienia. Można oszczędzać energię, określając działania po naciśnięcia przycisku zasilania i uśpienia.

Do przycisku zasilania można przypisać następujące czynności: Nic nie rób, Uśpij, Hibernacja, Zamknij lub Wyłącz ekran.

Do przycisku uśpienia można przypisać następujące czynności: Nic nie rób, Uśpij, Hibernacja lub Wyłącz ekran.

Aby zmienić akcję po naciśnięciu przycisku zasilania i przycisku uśpienia, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. W lewym panelu kliknij Wybierz działanie przycisku zasilania.

  Okno Opcje zasilania z zaznaczonym łączem Zmień działanie przycisku zasilania
 3. Aby zmienić ustawienia przycisku zasilania, kliknij strzałkę obok opcji Po naciśnięciu przycisku zasilania i wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  Wyświetlona lista rozwijana opcji przycisku zasilania
 4. Aby zmienić ustawienia uśpienia, kliknij Po naciśnięciu przycisku uśpienia, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  Wyświetlona lista rozwijana opcji przycisku uśpienia

Zmiana skutku zamknięcia pokrywy komputera przenośnego

Można wybrać przełączenie komputera w tryb uśpienia, tryb hibernacji, zamknięcie komputera i brak działania po zamknięciu pokrywy komputera przenośnego.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

 2. Z listy po lewej stronie okna wybierz polecenie Wybierz skutek zamknięcia pokrywy.

  Wybór akcji wykonywanej po zamknięciu pokrywy
 3. Kliknij listę Po zamknięciu pokrywy, aby wybrać ustawienie używane, gdy komputer jest zasilany z baterii lub sieci zasilającej, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  Zmiana ustawień zamknięcia pokrywy

Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z zasilaniem systemu Windows

Narzędzie do rozwiązywania problemów z zasilaniem może posłużyć do odnalezienia i naprawienia problemów z ustawieniami zasilania komputera.

Aby uruchomić narzędzie Rozwiązywanie problemów z zasilaniem, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows znajdź opcję Rozwiązywanie problemów i użyj jej.

 2. W oknie Rozwiązywanie problemów z komputerem w obszarze System i zabezpieczenia kliknij łącze Popraw zużycie energii.

  Okno Rozwiązywanie problemów z komputerem z zaznaczonym łączem Popraw zużycie energii
 3. Na ekranie Zasilanie kliknij przycisk Dalej. Narzędzie do rozwiązywania problemów z zasilaniem rozpocznie wykrywanie problemów.

  Okno Wykrywanie problemów
 4. Po zakończeniu procesu wykrywania zostaną wyświetlone zalecane czynności. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby rozwiązać wyświetlone problemy.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...