Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung - bezpieczne drukowanie dokumentów za pomocą Confidential Print Mode (trybu drukowania poufnego)

Wprowadzenie

Dowiedz się, jak bezpiecznie drukować dokumenty za pomocą Confidential Print Mode (trybu drukowania poufnego). Użyj tej funkcji do drukowania prywatnych lub poufnych dokumentów, do których nie będą mieć dostępu inne osoby.

Wymagania dotyczące korzystania z Confidential Print Mode (trybu drukowania poufnego)

Aby korzystać z funkcji trybu drukowania poufnego, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne musi mieć pamięć RAM lub dysk twardy.

Drukowanie dokumentów za pomocą trybu drukowania poufnego

Aby wydrukować dokument za pomocą trybu drukowania poufnego, wykonaj poniższe czynności.
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij ikonę Windows na pasku zadań systemu Windows, a następnie użyj jednej z poniższych metod, aby otworzyć okno zawierające listę zainstalowanych drukarek:
  • Windows 10: Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) , kliknij pozycję Printers & scanners (Drukarki i skanery), a następnie kliknij Devices and printers (Urządzenia i drukarki).
  • Windows 8 i 8.1: Kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), kliknij Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
  • Windows 7: Kliknij pozycję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, której chcesz użyć do bezpiecznego drukowania, a następnie kliknij Printing preferences (Preferencje drukowania).
 3. Kliknij kartę Basic (Podstawowe), kliknij listę rozwijaną obok pozycji Print Mode (Tryb drukowania), a następnie kliknij Confidential (Poufne).
  Uwaga:
  Ustawienie Print Mode (Tryb drukowania) może być na innej karcie, w zależności od oprogramowania.
  Rys. : Kliknij pozycję Confidential (Poufne) na liście rozwijanej Print Mode (Tryb drukowania).
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print Mode Settings (Ustawienia trybu drukowania).
  Rys. : Okno dialogowe Print Mode Settings (Ustawienia trybu drukowania)
 4. Przypisz nazwę zadania, identyfikator użytkownika i hasło do zadania drukowania:
  • Job Name (Nazwa zadania): Wprowadź nazwę zadania drukowania. Ta nazwa pomoże zidentyfikować plik przed wykonaniem zadania drukowania z panelu sterowania drukarki. Aby dostosować nazwę zadania, wybierz opcję Enter name (Wprowadź nazwę) z listy rozwijanej.
   Rys. : Wprowadź nazwę zadania.
  • User ID (Identyfikator użytkownika): Wprowadź identyfikator użytkownika. Użyjesz tego identyfikatora do zalogowania się przed wydrukowaniem zadania z poziomu panelu sterowania drukarki. Aby dostosować identyfikator użytkownika, wybierz opcję Enter name (Wprowadź nazwę) z listy rozwijanej.
   Rys. : Wprowadź identyfikator użytkownika.
  • Password (Hasło): Wprowadź hasło. Użyjesz tego hasła do zalogowania się przed wydrukowaniem zadania z poziomu panelu sterowania drukarki. Aby drukować lub usunąć plik, należy wprowadzić hasło.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna dialogowe. Następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj) i ponownie OK, aby zamknąć okno dialogowe Printing preferences (Preferencje drukowania).
 6. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować, kliknij File (Plik), a następnie Print (Drukuj).
 7. Kliknij nazwę drukarki skonfigurowanej do bezpiecznego drukowania, a następnie kliknij Print (Drukuj), aby wysłać zadanie do drukarki.
 8. Kiedy będziesz gotów wydrukować dokument, przejdź do panelu sterowania drukarki, dotknij przycisku Job Status (Status zadania), a następnie Secure Print (Bezpieczne drukowanie).
  Zostanie wyświetlony ekran Secure Print Log in (Logowanie do bezpiecznego drukowania).
  Rys. : Ekran Secure Print Log in (Logowanie do bezpiecznego drukowania)
 9. Na ekranie Ekran Secure Print Log in (Logowanie do bezpiecznego drukowania) wprowadź ID (Identyfikator) i Password (Hasło) z klawiatury ekranu dotykowego, a następnie dotknij przycisku Log in (Zaloguj).
  Na ekranie wyświetlona zostanie lista zadań bezpiecznego drukowania.
  Rys. : Lista zadań bezpiecznego drukowania
 10. Dotknij nazwy zadania, które chcesz wydrukować, a następnie dotknij pozycji Print (Drukuj).
  Drukarka wydrukuje zadanie, a następnie usunie dokument z pamięci.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...