Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki Samsung - Smart UX: Funkcje specjalne

Podgląd i edycja

Obraz w obszarze podglądu wskazuje bieżące ustawienia, takie jak orientacja i rozmiar wydruku.

Podgląd zadania

Dotknij ikony Preview (Podgląd) (), aby wyświetlić zadanie.

Edycja zadania przed rozpoczęciem

Dotknij ikony Edit (Edytuj) (), aby dostosować wstępnie zeskanowany obraz za pomocą takich funkcji jak obracanie i przycinanie.

Przykładowy scenariusz

Przed udostępnieniem funkcji Preview & Edit (Podgląd i edycja) użytkownicy drukowali wiele kopii, aby uzyskać odpowiednie wyniki, marnując dużo papieru i tonera. Dzięki możliwości dopasowania ustawień za pomocą funkcji Preview (Podgląd) przed wydrukowaniem zadania użytkownicy mogą oszczędzić pieniądze, które zostałyby wydane na zakup większej ilości tonera i papieru. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić również czas i energię.
Rys. : Ekran Preview and edit (Podgląd i edycja)

Konfiguracja UI

Funkcja konfiguracji interfejsu użytkownika umożliwia dostosowywanie interfejsu do potrzeb użytkownika.
Rys. : Ekran konfiguracji UI

Ustawianie konfiguracji UI

 1. Naciśnij przycisk [UI Configuration (Konfiguracja UI)] w menu Action Overflow () (Nadmiar akcji).
 2. Wybierz opcje, które pojawią się w aplikacji. Dotknij symbolu + lub na ikonach menu, aby dodać lub usunąć menu.
 3. Możesz również dotknąć ikony menu i przytrzymać ją, aby przesunąć ją do innej pozycji, lub dotknąć przycisku Clear All (Usuń wszystkie), aby usunąć wszystkie menu.

Przykładowy scenariusz

Funkcja ta umożliwia administratorowi ukrycie niektórych opcji, aby użytkownicy nie mogli zmienić ustawień. Na przykład jeśli administrator nie chce, aby użytkownicy wykonywali kolorowe kopie, może ukryć opcję trybu Color (Kolor) w aplikacji Copy (Kopiowanie) za pomocą UI Configuration (Konfiguracja UI) po ustawieniu trybu Color na Mono (Monochromatyczny) jako domyślny.
  Rys. : Edycja konfiguracji UI
 1. Przeciągnij i zmodyfikuj kolejność, aby ukryć lub wyświetlić
 2. Ekran Copy (Kopiowanie) jest upraszczany przez konfigurację UI.

Dostosowywanie ekranu głównego

Dostosowywanie ekranu głównego stanowi łatwy sposób personalizacji urządzeń za pomocą własnych tapet klienta, np. logo i kolorów.

Zmiana tapety

 1. Dotknij ikony (), aby przejść do podstawowego ekranu głównego.
 2. Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj go, aby wyświetlić listę skrótów dostępnych do wyboru.
  • Ustaw tapetę:
   • Ekran główny: Ustawianie tapety dla okna Ekran główny.
   • Ekran logowania: Ustawianie tapety dla okna Ekran logowania.
   • Ekrany główny i logowania: Ustawianie tapety ekranu głównego i logowania.
  • Aplikacje, aplikacje XOA, widżety i programy: Na ekranie głównym można umieszczać aplikacje standardowe, aplikacje XOA, widżety i ikony programów.
  • Folder: Tworzenie folderu na ekranie głównym.
  • Page (Strona): Dodawanie kolejnej strony do ekranu głównego.
  Rys. : Zmiana tapety

Przykładowy scenariusz

Funkcja ta stanowi łatwy i sprawny sposób wywierania wrażenia na klientach poprzez zastąpienie tapety logotypem klienta. Użytkownicy mogą użyć aplikacji Gallery (Galeria) () do skonfigurowania własnej spersonalizowanej tapety do własnych profili.

Add to My program (Dodaj do Moich programów)

Funkcja ta ustawia automatyzację przebiegu pracy dla często używanych funkcji.

Tworzenie programu

 1. Naciśnij przycisk [Add to My Program (Dodaj do Moich programów)] w menu Action Overflow (Nadmiar akcji) () lub ikonę programu () w menu Apps (Aplikacje).
 2. Wprowadź nazwę programu i zaznacz inne opcje.
  • Jeśli zostanie zaznaczona opcja Public (Publiczne), będzie mogła go używać dowolna osoba.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Auto Start (Autostart), zadanie będzie uruchamiane od razu po naciśnięciu ikony programu.
  • Jeśli zaznaczona zostanie opcja Add to Home (Dodaj do ekranu głównego), nowy program zostanie umieszczony na ekranie głównym.
  Rys. : Ekran tworzenia programu
 1. Publiczne lub prywatne
 2. Autostart
 3. Add to Home (Dodaj do ekranu głównego)

Dodawanie programu do ekranu głównego

 1. Dotknij ikony, aby przejść do podstawowego ekranu głównego.
 2. Dotknij ikony, aby wyświetlić bieżące aplikacje.
 3. Przejdź do karty [Program]. Przewiń listę i znajdź żądany program.
 4. Dotknij ikony programu i przytrzymaj ją.
 5. Przeciągnij program w żądane miejsce na ekranie i puść go. Widżet My Program (Moje programy) zawiera również listę dodanych programów.
  Rys. : Widżet My program (Moje programy)
 1. Skrót Private (Prywatne)
 2. Skrót Public (Publiczne)

Przykładowy scenariusz

Aby użyć automatyzacji przebiegów pracy często używanych funkcji, użytkownicy mogą utworzyć zaprogramowany skrót za pomocą opcji Auto Start (Autostart).

Zdalny interfejs użytkownika

Umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym – technicy serwisu i administratorzy mogą sprawdzać stan i korygować błędy.
  Rys. : Połączenie VNC
 1. Połączenie VNC

Pobieranie przeglądarki VNC

Do nowego rozwiązania Samsung UX został wbudowany klient VNC. Domyślnie jest wyłączony i trzeba go włączyć z trybu serwisowego w urządzeniu. Aby użytkownicy mogli korzystać z tej funkcji, na komputerze lub urządzeniu przenośnym trzeba zainstalować osobno klienta VNC Viewer.
Uwaga:
Aplikacja VNC Viewer jest bezpłatna i dostępna pod poniższym łączem: http://www.realvnc.com/download/viewer/

Włączanie funkcji zdalnego UI

 1. Ustaw Service Mode (Tryb serwisowy) i przejdź do menu Network Port (Port sieciowy).
 2. Zaznacz pole obok opcji Enable VNC (Włącz VNC), a następnie wybierz OK.
 3. Wyjdź z Trybu serwisowego. Funkcja Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest teraz włączona.

Korzystanie ze zdalnego UI

 1. Uruchom aplikację VNC Viewer na komputerze lub na urządzeniu przenośnym.
 2. Wpisz adres IP urządzenia docelowego i port 5901. Zaznacz opcję Connect (Połącz); zostanie zainicjowany proces połączenia.
  Uwaga:
  Port musi zostać zdefiniowany, aby pomyślnie nawiązać połączenie.
 3. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone okno zdalnego VNC, a połączenie ze zdalnym UI będzie gotowe do użytku.
Uwaga:
Użytkownik urządzenia zobaczy taki sam widok jak w oknie VNC.

Przykładowy scenariusz 1

Ten scenariusz ma związek ze wsparciem użytkownika końcowego. Opcja ta pozwala centrum pomocy technicznej wspierać użytkowników w nowy, innowacyjny sposób. Może ono pomagać, ale również uczyć użytkownika końcowego wykonywać określone funkcje lub pomagać w wyborze odpowiednich ustawień. Może to mieć tylko pozytywny wpływ na satysfakcję użytkownika końcowego. Patrz następujący schemat:
  Rys. : Schemat scenariusza 1
 1. Zgłaszanie zapotrzebowania na pomoc techniczną przez użytkownika końcowego
 2. Zdalna pomoc techniczna przez połączenie zdalne VNC
 3. Nawiązywanie połączenia VNC (port: 5901)
 4. Klient VNC Viewer
 5. Wbudowany klient serwera VNC

Przykładowy scenariusz 2

Ten scenariusz ma związek z używaniem funkcji Remote UI jako skutecznego narzędzia sprzedażowego. Pozwala zwiększyć atrakcyjność i interakcyjność prezentacji sprzedażowych dzięki zdalnemu demonstrowaniu naszego nowego rozwiązania UX potencjalnym klientom. Wymaga sprawnego podłączenia danych do urządzenia, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest zastosowanie bezpiecznego połączenia VPN.
  Rys. : Schemat scenariusza 2
 1. Wbudowany klient serwera VNC
 2. Klient VNC Viewer
 3. WAN
 4. Nawiązywanie połączenia VNC (port: 5901) – tunel VPN

Aplikacja Counter (Licznik)

Aplikacja Counter (Licznik) umożliwia użytkownikom widok licznika użycia urządzenia i licznik użycia użytkownika.
Rys. : Ekran aplikacji Counter (Licznik)

Uruchamianie aplikacji Counter (Licznik)

 1. Dotknij przycisku [Counter] (Licznik) () na ekranie głównym lub w menu Apps (Aplikacje).
 2. Aplikacja Counter (Licznik) pokazuje licznik użycia urządzenia.

Ustawianie okresu

Użytkownik może wyświetlić licznik użycia za okres miesięczny, ustawiając daty [From (Od)] i [To (Do)].
 1. Dotknij ikony From (Od) () i ustaw datę początkową.
 2. Dotknij ikony To (Do) () i ustaw datę końcową.
 3. Aplikacja Counter (Licznik) pokazuje licznik użycia urządzenia w okresie od daty początkowej do końcowej.
Użytkownik może również użyć predefiniowanego czasu, dotykając pola ().

Przykładowy scenariusz

Praktyczny scenariusz użycia przeznaczony jest dla dealera, który chce sprawdzić, ile jego klient powinien zapłacić za wykorzystanie w ostatnim miesiącu. Gdy dealer odwiedzi swojego klienta, uruchamia aplikację Counter (Licznik) i ustawia okres – od pierwszego dnia ostatniego miesiąca jako From (Od) i datę końcową miesiąca jako To (Do). Dealer może natychmiast uzyskać informacje o wykorzystaniu w ostatnim miesiącu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...