Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne Samsung MFP -- funkcje faksu

Uwaga:
 • Funkcja faksu nie występuje w następujących modelach drukarki:
  • Tylko seria C48xFN/C48xFW
  • Seria M207x
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • Seria SCX-465x/465xN/4021S/4321NS/4621NS.
 • Opis podstawowych funkcji faksowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika drukarki w części „Podstawowe faksowanie”.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Gdy wykręcony numer jest zajęty lub nie ma odpowiedzi po wysłaniu faksu, urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer. Czas ponownego wybierania zależy od fabrycznych ustawień domyślnych kraju.
Gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat Retry Redial? (Wykonać ponowne wybieranie numeru?), naciśnij przycisk (Start), aby ponowne wybrać numer bez oczekiwania. Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść).
Aby zmienić przedział czasu pomiędzy ponownym wybieraniem numeru oraz liczbę prób ponownego wybierania, wykonaj następujące czynności.
1
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Sending (Wysyłanie) na panelu sterowania.
2
Wybierz odpowiednie opcje: Redial Times (Liczba prób ponownego wybierania numeru) lub Redial Term (Czas ponownego wybierania numeru).
3
Wybierz żądaną opcję.

Ponowne wybieranie numeru faksu

1
Naciśnij przycisk Wybierz ponownie/Zatrzymaj na panelu sterowania.
2
Wybierz żądany numer faksu.
Zostanie wyświetlonych dziesięć ostatnio użytych numerów faksu oraz dziesięć odebranych identyfikatorów dzwoniącego.
3
Po włożeniu oryginału do podajnika dokumentów urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie faksu.
Jeśli oryginał jest umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję Yes (Tak), aby dodać kolejną stronę. Załaduj kolejny oryginał i naciśnij OK. Po zakończeniu wybierz opcję No (Nie), gdy pojawi się pytanie Another Page? (Następna strona?).

Potwierdzanie transmisji

Po pomyślnym wysłaniu ostatniej strony oryginału urządzenie powróci do trybu gotowości.
W przypadku wystąpienia błędu podczas wysyłania faksu na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby usunąć komunikat, i spróbuj ponownie wysłać faks.
Uwaga:
Urządzenie faksujące można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie drukować raport z potwierdzeniem każdego ukończonego wysyłania faksu. W zależności od drukarki/faksu wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Sending (Wysyłanie) > Fax Confirm (Potwierdzenie faksu) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Sending (Wysyłanie) > Send Report (Raport dotyczący wysyłania) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > System Setup (Ustawienia systemowe) > Report (Raport) > Fax Confirm (Potwierdzenie faksu) na panelu sterowania.

Wysyłanie faksu z komputera

Uwaga:
Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu lub elementów opcjonalnych konfiguracji (zob. „Funkcje według modelu” w Podręczniku użytkownika drukarki).
Faks można wysłać z komputera, bez podchodzenia do urządzenia faksującego.
Upewnij się, że faks i komputer są podłączone do tej samej sieci.
Wysyłanie faksu (Windows)
Aby wysłać faks z komputera, należy zainstalować program Samsung Network PC Fax. Program ten jest instalowany podczas instalacji sterownika drukarki.
Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Samsung Network PC Fax, kliknij Pomoc ().
1
Otwórz dokument, który chcesz wysłać.
2
Kliknij polecenie Print (Drukuj) w menu File (Plik).
Zostanie wyświetlone okno Print (Drukuj). To okno może wyglądać nieco inaczej w zależności od używanej aplikacji.
3
W oknie Print (Drukuj) wybierz opcję Samsung Network PC Fax.
4
Kliknij przycisk Print (Drukuj) lub OK.
5
Wprowadź numer faksu odbiorcy i w razie potrzeby ustaw opcje.
6
Kliknij przycisk Send (Wyślij).
Sprawdzanie listy Wysłane faksy (Windows)
Możesz sprawdzić listę Wysłane faksy na komputerze.
W menu Start kliknij opcję Programy lub Wszystkie programy > Drukarki Samsung > Fax Transmission History (Historia transmisji faksów). Pojawi się okno z listą wysyłanych faksów.
Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Fax Transmission History, (Historia transmisji faksu), kliknij przycisk Pomoc ().

Opóźnianie transmisji faksu

Urządzenie faksujące można ustawić w taki sposób, aby wysłanie faksu nastąpiło później, w czasie nieobecności użytkownika. Za pomocą tej funkcji nie można wysłać faksu w kolorze.
1
Umieść pojedynczy dokument stroną do zeskanowania na szybie skanera lub włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika dokumentów (zob. „Ładowanie oryginałów” w Podręczniku użytkownika drukarki).
2
Wybierz przycisk (Faks) na panelu sterowania.
3
Dostosuj rozdzielczość i jasność do potrzeb faksu (zob. „Dostosowywanie ustawień dokumentu” w dalszej części tego dokumentu).
4
Wybierz opcję (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Delay Send (Opóźnij wysyłanie) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Faks > Delayed send (Opóźnione wysyłanie) > To (Do).
5
Wprowadź numer faksu odbiorcy i naciśnij OK.
6
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie innego numeru faksu w celu wysłania dokumentu.
7
Aby wprowadzić więcej numerów faksu, naciśnij przycisk OK po wyróżnieniu opcji Tak (Tak), a następnie powtórz krok 5.
Uwaga:
 • Można dodać maksymalnie 10 numerów docelowych.
 • Po wprowadzeniu grupowego numeru wybierania nie można wprowadzić kolejnego grupowego numeru wybierania.
8
Wprowadź nazwę zlecenia oraz godzinę, o której chcesz wysłać faks.
Uwaga:
Jeśli ustawisz czas wcześniejszy niż bieżący, faks zostanie wysłany o tej godzinie kolejnego dnia.
9
Dokument jest skanowany do pamięci przed transmisją.
Urządzenie powraca do trybu gotowości. Na wyświetlaczu jest wyświetlane przypomnienie o trybie gotowości i ustawieniu opóźnienia faksu.
Uwaga:
Aby sprawdzić listę opóźnionych zleceń:
Naciśnij (Menu) > System Setup (Ustawienia systemowe) > Report (Raport) > Scheduled Jobs (Zaplanowane zlecenia) na panelu sterowania.
Dodawanie dokumentów do zarezerwowanego faksu
1
Umieść pojedynczy dokument stroną do zeskanowania na szybie skanera lub włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika dokumentów (zob. „Ładowanie oryginałów” w Podręczniku użytkownika drukarki).
2
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Add Page (Dodaj stronę) na panelu sterowania.
3
Wybierz zlecenie faksowania i naciśnij OK.
Po zakończeniu wybierz opcję No (Nie), gdy pojawi się pytanie Another Page? (Następna strona?). Urządzenie faksujące zeskanuje oryginał do pamięci.
4
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.
Anulowanie zarezerwowanego zlecenia faksu
1
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Cancel Job (Anuluj zlecenie) na panelu sterowania.
2
Wybierz żądane zlecenie faksu, a następnie naciśnij OK.
3
Naciśnij przycisk OK po wyróżnieniu opcji Yes (Tak).
Wybrany faks zostanie usunięty z pamięci.
4
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.

Wysyłanie faksu priorytetowego

Ta funkcja ta jest wykorzystywana w przypadku, gdy faks o najwyższym priorytecie musi być wysyłany przed zarezerwowanymi operacjami. Oryginał zostaje zeskanowany do pamięci i przesyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji.
1
Umieść pojedynczy dokument stroną do zeskanowania na szybie skanera lub włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika dokumentów (zob. „Ładowanie oryginałów” w Podręczniku użytkownika drukarki).
2
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Priority Send (Wyślij z priorytetem poboru) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Faks > Priority Send (Wyślij z priorytetem poboru) > To (Do).
3
Wprowadź numer docelowy, a następnie naciśnij przycisk OK.
4
Wprowadź nazwę zlecenia i naciśnij przycisk OK.
5
Jeśli oryginał jest umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję Yes (Tak), aby dodać kolejną stronę. Załaduj kolejny oryginał i naciśnij OK.
Po zakończeniu wybierz opcję No (Nie), gdy pojawi się pytanie Another Page? (Następna strona?).
Urządzenie faksujące rozpoczyna skanowanie i wysyła faks do miejsca docelowego.

Przekierowanie wysłanego faksu do innego miejsca docelowego

Urządzenie faksujące można ustawić w taki sposób, aby wysyłało faks do innego miejsca docelowego za pomocą faksu, wiadomości e-mail lub serwera. Ta funkcja może być przydatna, jeśli jesteś poza biurem, ale musisz odebrać faks.
Uwaga:
 • Bez względu na to, czy faks był wysłany lub odebrany w kolorze, dane są przekierowywane w odcieniach szarości.
 • Opcje Forward (Prześlij dalej) mogą być niedostępne w zależności od modelu urządzenia drukującego/faksującego lub zainstalowanych elementów opcjonalnych (zob. „Różne funkcje” w Podręczniku użytkownika drukarki).
 • Przekierowując faks za pośrednictwem wiadomości e-mail, należy najpierw skonfigurować serwer poczty i adres IP w usłudze SyncThru Web Service (zob. „Korzystanie z usługi SyncThru Web Service” w Podręczniku użytkownika drukarki).
1
Umieść pojedynczy dokument stroną do zeskanowania na szybie skanera lub włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika dokumentów (zob. „Ładowanie oryginałów” w Podręczniku użytkownika drukarki).
2
Użyj jednej z poniższych opcji, aby przekierować wysłany faks do innego miejsca docelowego:
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature > (Funkcja faksu) Send Forward (Prześlij dalej) > Forward to Fax (Przekieruj do faksu) > On (Włącz) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature > (Funkcja faksu) > Send Forward (Prześlij dalej) > Fwd. to Email (Przekieruj na e-mail) > On (Włącz) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Forward (Przekieruj) > Faks > Send Forward (Prześlij dalej) > On (Włącz) na panelu sterowania.
3
Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub adres serwera i naciśnij OK.
4
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.
Kolejne wysłane faksy zostaną przekierowane do określonego faksu.

Przekierowanie odebranych faksów

Urządzenie faksujące można ustawić w taki sposób, aby przekierowywało otrzymany faks do innego miejsca docelowego za pomocą faksu, wiadomości e-mail lub serwera. Ta funkcja może być przydatna, jeśli jesteś poza biurem, ale musisz odebrać faks.
Uwaga:
 • Bez względu na to, czy faks był wysłany lub odebrany w kolorze, dane są przekierowywane w odcieniach szarości.
 • Opcje Forward (Prześlij dalej) mogą być niedostępne w zależności od modelu urządzenia drukującego/faksującego lub zainstalowanych elementów opcjonalnych (zob. „Różne funkcje” w Podręczniku użytkownika drukarki).
1
Użyj jednej z poniższych opcji, aby przekierować otrzymany faks do innego miejsca docelowego:
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Rcv (Odebrane) Forward (Przekieruj) > Forward to Fax (Przekieruj do faksu) > On (Włącz) lub Forward (Przekieruj) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Rcv (Odebrane) Forward (Przekieruj) > Fwd. to Email (Przekieruj na e-mail) > On (Włącz) lub Forward (Przekieruj) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Rcv (Odebrane) Forward (Przekieruj) > Forward to PC (Przekieruj do komputera) > On (Włącz) lub Forward (Przekieruj) na panelu sterowania.
2
Aby skonfigurować urządzenie faksujące w celu drukowania faksu po ukończeniu jego przesyłania, wybierz opcję Forward&Print (Prześlij dalej i drukuj).
3
Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub adres komputera i naciśnij OK.
4
Wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia, a następnie naciśnij przycisk OK.
5
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.
Kolejne otrzymane faksy zostaną przekierowane do określonego faksu.

Odbieranie faksu na komputerze

Uwaga:
 • Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu urządzenia drukującego/faksującego lub zainstalowanych elementów opcjonalnych (zob. „Funkcje według modelu” w Podręczniku użytkownika drukarki).
 • Aby użyć tej funkcji, ustaw opcję na panelu sterowania, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Rcv (Odebrane) Forward (Przekieruj) > Forward to PC (Przekieruj do komputera) > Forward (Przekieruj) lub On (Włącz) na panelu sterowania.
  • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Feature > (Funkcja faksu) > Forward (Przekieruj) > PC (Komputer) > On (Włącz) na panelu sterowania.
  • Możesz też wybrać opcję Setup (Ustawienia) > Machine Setup (Konfiguracja urządzenia) > Next (Dalej) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Forward (Przekieruj) > PC (Komputer) > On (Włącz).
1
Otwórz aplikację Samsung Easy Printer Manager.
2
Wybierz odpowiednie urządzenie drukujące/faksujące z listy Printer List (Lista drukarek).
3
Wybierz menu Fax to PC Settings (Ustawienia faksu do komputera).
4
Użyj polecenia Enable Fax Receiving from Device (Włącz odbieranie faksu z urządzenia), aby zmienić poniższe ustawienia faksu.
 • Image Type (Rodzaj obrazu): Konwersja odebranych faksów w formacie PDF lub TIFF.
 • Save Location (Lokalizacja zapisu): Wybierz lokalizację, w której zapisane zostaną przekonwertowane faksy.
 • Prefix (Prefiks): Wybierz prefiks.
 • Print received fax (Drukuj otrzymany faks): Ustaw drukowanie informacji dotyczących odebranego faksu po jego otrzymaniu.
 • Notify me when complete (Powiadom mnie po zakończeniu): Ustaw wyświetlanie wyskakującego okna informującego o odbiorze faksu.
 • Open with default application (Otwórz za pomocą domyślnej aplikacji): Po otrzymaniu faksu otwórz go za pomocą domyślnej aplikacji.
 • None (Brak): Po otrzymaniu faksu urządzenie faksujące nie powiadamia użytkownika ani nie uruchamia aplikacji.
5
Naciśnij przycisk Save (Zapisz) > OK.

Zmiana trybów odbioru

1
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Receiving (Odbieranie) > Receive Mode (Tryb odbierania) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Setup (Ustawienia) > Machine Setup (Konfiguracja urządzenia) > Next (Dalej) > Default Setting (Ustawienia domyślne)> Fax Default (Ustawienia domyślne faksu) > Common (Typowe) > Receive Mode (Tryb odbierania).
2
Wybierz żądaną opcję:
 • Faks: Odbiera połączenie przychodzące faksu i natychmiast przechodzi w tryb odbioru faksu.
 • Tel: Odbiera faks po naciśnięciu przycisku (Wybieranie na wolnej linii ), a następnie (Start).
 • Odp/faks: Ta opcja jest używana, gdy do urządzenia faksującego jest podłączona automatyczna sekretarka. Faks odbiera połączenie przychodzące, a dzwoniący może pozostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Jeśli urządzenie faksujące wykryje sygnał faksu na linii, automatycznie przełączy się na tryb faksu, aby odebrać faks.
  Uwaga:
  Aby używać trybu Odp/faks, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia faksującego.
 • DRPD: Połączenia można odbierać przy użyciu funkcji DRPD (ang. Distinctive Ring Pattern Detection). Dzwonienie dystynktywne (Distinctive Ring) to usługa firmy telefonicznej umożliwiająca użytkownikowi korzystanie z jednej analogowej linii telefonicznej do odbierania połączeń do kilku różnych numerów telefonów. Więcej informacji można znaleźć w dalszej części tego dokumentu zatytułowanej „Odbieranie faksów za pomocą trybu DRPD”.
  Uwaga:
  Ustawienie DRPD może być niedostępne w zależności od kraju.
3
Naciśnij przycisk OK.
4
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.

Ręczne odbieranie w trybie Tel

Połączenie faksu można odebrać, naciskając przycisk (Wybieranie na wolnej linii), a następnie (Start) po usłyszeniu sygnału faksu.
Jeżeli urządzenie faksujące ma słuchawkę, można odbierać połączenia za jej pomocą (zob. „Funkcje według modeli” w Podręczniku użytkownika drukarki).

Odbieranie w trybie automatycznej sekretarki/faksu

Aby używać tego trybu, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia faksującego. Jeśli dzwoniący zostawi wiadomość, automatyczna sekretarka ją zapisze. Jeśli urządzenie faksujące wykryje sygnał faksu na linii, automatycznie rozpocznie odbieranie faksu.
Uwaga:
 • Jeżeli ustawiono urządzenie faksujące w tym trybie i automatyczna sekretarka jest wyłączona lub żadna automatyczna sekretarka nie jest podłączona do gniazda EXT, urządzenie faksujące automatycznie przechodzi na tryb faksu po wstępnie zdefiniowanej liczbie sygnałów.
 • Jeśli automatyczna sekretarka ma licznik sygnałów konfigurowany przez użytkownika, ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odbierała połączenia przychodzące w ciągu 1 sygnału.
 • Jeżeli urządzenie faksujące jest w trybie Tel, odłącz lub przełącz w stan Wyłączono automatyczną sekretarkę w urządzeniu faksującym. W przeciwnym razie komunikat wychodzący z automatycznej sekretarki będzie przerywać rozmowę telefoniczną.

Odbieranie faksów za pomocą telefonu wewnętrznego

Używając telefonu wewnętrznego podłączonego do gniazda EXT, można odebrać faks od osoby, z którą prowadzi się rozmowę przy użyciu telefonu wewnętrznego, bez przechodzenia do urządzenia faksującego.
Po odebraniu połączenia na telefonie wewnętrznym i usłyszeniu sygnałów faksu naciśnij klawisze *9* na telefonie wewnętrznym. Urządzenie faksujące odbierze faks.
*9* to kod zdalnego odbioru fabrycznie ustalony dla urządzenia faksującego. Pierwsza i ostatnia gwiazdka są obowiązkowe, ale można zmienić środkowy numer na dowolny.
Uwaga:
Podczas rozmowy na telefonie podłączonym do gniazda EXT funkcje kopiowania i skanowania są niedostępne.

Odbieranie faksów za pomocą trybu DRPD

Uwaga:
To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju.
DRPD (ang. Distinctive Ring Pattern Detection) to usługa firmy telefonicznej umożliwiająca użytkownikowi korzystanie z jednej analogowej linii telefonicznej do odbierania połączeń na kilka różnych numerów telefonów. Funkcja ta jest często używana w ramach usług automatycznej sekretarki polegających na odbieraniu telefonów dla wielu różnych klientów, gdy istnieje konieczność rozpoznawania numeru, z którego wykonywane jest połączenie, aby prawidłowo odebrać telefon.
1
Wybierz opcję (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Receiving (Odbieranie) > DRPD Mode (Tryb DRPD) > Waiting Ring (Sygnał oczekiwania) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Setup (Ustawienia) > Machine Setup (Konfiguracja urządzenia) > Next (Dalej) > Default Setting (Ustawienia domyślne)> Fax Default (Ustawienia domyślne faksu) > Common (Typowe) > Receive Mode (Tryb odbierania) > DRPD.
2
Zadzwoń na swój numeru faksu z innego telefonu.
3
Gdy urządzenie faksujące zacznie dzwonić, nie odbieraj połączenia. Faks potrzebuje kilku sygnałów, aby nauczyć się schematu.
Po ukończeniu nauki schematu sygnałów na wyświetlaczu pojawi się następująca informacja: Completed DRPD Setup (Zakończono konfigurację DRPD). Jeżeli konfiguracja DRPD zakończy się niepowodzeniem, pojawi się komunikat Error DRPD Ring (Błąd sygnału DRPD).
4
Naciśnij przycisk OK, gdy pojawi się komunikat Error DRPD Ring (Błąd sygnału DRPD) i ponownie rozpocznij od kroku 2.
Uwaga:
 • DRPD należy skonfigurować ponownie w przypadku powtórnego przypisania numeru faksu lub podłączenia urządzenie faksującego do innej linii telefonicznej.
 • Po skonfigurowaniu DRPD zadzwoń ponownie na swój numer faksu, aby sprawdzić, czy urządzenie faksujące odpowie sygnałem faksu. Następnie wywołaj połączenie na inny numer przypisany do tej samej linii, aby upewnić się, że połączenie zostanie przekierowane na telefon wewnętrzny lub automatyczną sekretarkę podłączone do gniazda EXT.

Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania

Uwaga:
Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu urządzenia drukującego/faksującego lub zainstalowanych elementów opcjonalnych (zob. „Funkcje według modelu” w Podręczniku użytkownika drukarki).
Może być konieczne uniemożliwienie dostępu do odebranych faksów osobom nieupoważnionym. Włącz tryb bezpiecznego odbierania, a wszystkie faksy przychodzące zostaną zapisane w pamięci. Faksy przychodzące będzie można drukować, wpisując ustalone hasło.
Uwaga:
Aby użyć trybu bezpiecznego odbierania, aktywuj menu w następujący sposób: (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Secure Receive (Bezpieczne odbieranie) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Setup (Ustawienia) > Machine Setup (Konfiguracja urządzenia) > Next (Dalej) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Secure Receive (Bezpieczne odbieranie).
Drukowanie otrzymanych faksów
1
Wybierz (Faks) > (Menu) > Fax Feature (Funkcja faksu) > Secure Receive (Bezpieczne odbieranie) > Print (Drukuj) na panelu sterowania.
Możesz też wybrać opcję Setup (Ustawienia) > Machine Setup (Konfiguracja urządzenia) > Next (Dalej) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Secure Receive (Bezpieczne odbieranie) > Print (Drukuj).
2
Wprowadź czterocyfrowe hasło (wcześniej określone dla urządzenia faksującego), a następnie naciśnij przycisk OK.
3
Urządzenie wydrukuje wszystkie zapisane w pamięci faksy.

Drukowanie faksów po obu stronach papieru

Uwaga:
 • W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie pojawiać się na wyświetlaczu. Brakujące menu nie mają zastosowania do danego urządzenia faksującego.
 • Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu urządzenia drukującego/faksującego lub zainstalowanych elementów opcjonalnych (zob. „Funkcje według modelu” w Podręczniku użytkownika drukarki).
1
Umieść pojedynczy dokument stroną do zeskanowania na szybie skanera lub włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika dokumentów (zob. „Ładowanie oryginałów” w Podręczniku użytkownika drukarki).
2
Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Receiving (Odbieranie) > Duplex Print (Druk dwustronny) na panelu sterowania.
 • Off (Wyłącz): Wydruki w trybie normalnym.
 • Long Edge (Dłuższa krawędź): Umożliwia drukowanie stron do czytania podobnie jak w książce.
 • Short Edge (Krótsza krawędź): Umożliwia drukowanie stron do czytania poprzez odwracanie jak w notatniku.
3
Naciśnij przycisk OK.
4
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.

Odbieranie faksów w pamięci

Ponieważ urządzenie drukujące/faksujące jest urządzeniem wielofunkcyjnym, może odbierać faksy podczas tworzenia kopii lub drukowania. W razie odebrania faksu podczas kopiowania lub drukowania urządzenie zapisuje faksy przychodzące w pamięci. Następnie zaraz po zakończeniu kopiowania lub drukowania urządzenie automatycznie wydrukuje faks.
Uwaga:
W czasie otrzymywania i drukowania faksu nie można jednocześnie przetwarzać innych zleceń kopiowania i drukowania.

Automatyczne drukowanie wysłanego raportu faksu

Ustaw urządzenie faksujące tak, aby drukowało raport ze szczegółowymi informacjami na temat poprzednich 50 działań związanych z komunikacją, w tym godziny i daty.
1
Użyj jednej z poniższych opcji, aby wydrukować raport wysłanych faksów:
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Fax Setup (Ustawienia faksu) > Auto Report (Automatyczny raport) > On (Włączony) na panelu sterowania.
 • Naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > System Setup (Ustawienia systemowe) > Report (Raport) > Fax Sent (Wysłane faksy) na panelu sterowania.
2
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść) lub (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...