Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Migające kontrolki drukarek HP DeskJet D5560 i D5568

Wprowadzenie
Kontrolki i wskaźniki na panelu sterowania mogą wyświetlać się w różnych kombinacjach, wskazując komunikaty, stany i błędy. Kontrolka zasilania (), kontrolka Wznów (), wskaźniki poziomu atramentu () i kontrolka błędu mogą włączać się, wyłączać się, migać szybko lub migać wolno, wyświetlając kombinacje.
  Rys. : Panel sterowania z kontrolkami, przyciskami i wskaźnikami
  Ilustracja kontrolek, przycisków i wskaźników znajdujących się na panelu sterowania.
 1. Przycisk i kontrolka zasilania
 2. Przycisk i kontrolka Sieć bezprzewodowa
 3. Wskaźnik błędu sygnału sieci bezprzewodowej
 4. Wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej i wskaźnik zasilania modułu łączności bezprzewodowej
 5. Wskaźniki błędu wkładu
 6. Przycisk i kontrolka Wznów
 7. Przycisk Anuluj
 8. Kontrolka błędu
 9. Wskaźniki poziomu atramentu
  Uwaga:
Niniejszy dokument opisuje sposoby wyświetlania kontrolek i wskaźników na panelu sterowania jako „miganie” lub „błyskanie”. W tym dokumencie błyskanie oznacza to samo co miganie.
Migające kontrolki i wskaźniki
Poniżej zamieszczono spis najczęściej występujących kombinacji kontrolek, szczegółowe wyjaśnienia charakteru błędów oraz procedury naprawcze. Znajdź kombinację, którą wyświetla urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problem.
  Uwaga:
Czasami dla jednej wyświetlanej kombinacji może istnieć kilka proponowanych rozwiązań. Wypróbuj każde rozwiązanie, aby rozwiązać problem.
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Animacja migającej kontrolki zasilania.
Przyczyna: Przetwarzanie zadania drukowania.
Kontrolka Zasilanie
Miga
Kontrolka Wznów
Wyłączona
Wskaźniki poziomu atramentu
Pokazują poziomy atramentu
Kontrolka błędu
Wyłączona
Wyjaśnienie/rozwiązanie
Urządzenie realizuje zadanie drukowania.
Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Animacja szybko migającej kontrolki zasilania
Przyczyna: Stan błędu, który nie uniemożliwia drukowania.
Kontrolka Zasilanie
Miga szybko przez 3 sekundy
Kontrolka Wznów
Wyłączona
Wskaźniki poziomu atramentu
Pokazują poziomy atramentu
Kontrolka błędu
Wyłączona
Wyjaśnienie/rozwiązanie
Produkt przetwarza zadanie drukowania lub w stanie błędu, który nie powoduje przerwania drukowania.
Poczekaj, aż drukarka zakończy wykonywanie zadania drukowania i zwróć uwagę na nową kombinację kontrolek/wskaźników.
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Animacja migającej kontrolki Wznów.
Przyczyna: W drukarce zabrakło papieru lub zacięcie papieru.
Kontrolka Zasilanie
Świeci
Kontrolka Wznów
Miga szybko
Wskaźniki poziomu atramentu
Pokazują poziomy atramentu
Kontrolka błędu
Wyłączona
Wyjaśnienie/rozwiązanie pierwsze
W drukarce zabrakło papieru.
Aby włożyć papier do podajnika, należy wykonać następujące czynności:
 1. Wyciągnij przedłużenie zasobnika papieru.
  Rys. : Wyciągnij przedłużenie zasobnika wejściowego
  Ilustracja przedstawiająca wysuwanie przedłużenia zasobnika papieru.
 2. Odchyl do góry blokadę papieru na końcu przedłużenia zasobnika.
  Rys. : Odchyl do góry blokadę papieru
  Ilustracja przedstawiająca odchylanie do góry blokady papieru.
 3. Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Przesuń na zewnątrz prowadnicę papieru
  Ilustracja przedstawiająca przesuwanie na zewnątrz prowadnicy papieru.
 4. Włóż stos papieru do zasobnika papieru stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wsuń papier do przodu, aż do oporu.
  Rys. : Wkładanie papieru
  Ilustracja ładowania papieru.
 5. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do wewnątrz, aż do krawędzi papieru.
  Rys. : Przesuń prowadnicę papieru do wewnątrz
  Ilustracja przedstawiająca przesuwanie prowadnicy papieru do wewnątrz.
 6. Naciśnij przycisk Wznów ().
Wyjaśnienie/rozwiązanie drugie
Papier zaciął się w urządzeniu.
Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Usuń luźny papier
Wyjmij wszystkie luźne kartki papieru z podajnika papieru i zasobnika wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie wyjmuj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Krok 2: Usuń zacięty papier z tyłu drukarki
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Obróć drukarkę, aby uzyskać dostęp do jej tylnej części.
 3. Naciśnij uchwyt umieszczony na tylnej pokrywie dostępu po stronie bez gniazda przewodu zasilającego, aby zwolnić tylną pokrywę dostępu, a następnie wyjmij pokrywę.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu.
 4. Ostrożnie usuń zacięty papier z tyłu urządzenia.
 5. Załóż tylną pokrywę dostępu i przyciśnij ją, aby wskoczyła na miejsce.
  Rys. : Załóż tylną pokrywę dostępową
  Ilustracja przedstawiająca zakładanie tylnej pokrywy.
Krok 3: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących i usuń zacięcie
 1. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda sieci elektrycznej oraz z gniazda z tyłu urządzenia.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwartą pokrywę dostępu do wkładów.
 3. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.
    Przestroga:
  Delikatnie wyjmij zacięty papier. Niewłaściwe usuwanie zaciętego papieru z przodu urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 4. Upewnij się, że między wałkami nie pozostały żadne strzępy papieru.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca zamkniętą pokrywę dostępu do wkładów.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego, a następnie do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 8. Naciśnij przycisk Wznów ().
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Animacja szybko migającej kontrolki błędu.
Przyczyna: Otwarta pokrywa dostępu do wkładów drukujących.
Kontrolka Zasilanie
Świeci
Kontrolka Wznów
Wyłączona
Wskaźniki poziomu atramentu
Pokazują poziomy atramentu
Kontrolka błędu
Miga szybko
Wyjaśnienie/rozwiązanie
Pokrywa dostępu do wkładów drukujących jest otwarta.
Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów.
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Animacja migającej kontrolki błędu i migających obu wskaźników błędu wkładu.
Animacja migającej kontrolki błędu i migającego wskaźnika błędu wkładu kolorowego.
Animacja migającej kontrolki błędu i migającego wskaźnika błędu wkładu czarnego.
Przyczyna: Stan błędu wkładu drukującego.
Kontrolka Zasilanie
Świeci
Kontrolka Wznów
Wyłączona
Wskaźniki poziomu atramentu
Jeden lub oba wskazujące pusty wkład
Wskaźniki błędu wkładu
Jeden lub oba migają szybko
Kontrolka błędu
Miga szybko
Wyjaśnienie/rozwiązanie pierwsze
Brakuje jednego lub obu wkładów.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować nowy wkład drukujący.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 2. Wyjmij nowy wkład drukujący z opakowania.
 3. Zerwij różową taśmę ochronną z nowego wkładu.
  Rys. : Zerwij taśmę ochronną
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie taśmy ochronnej
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych na wkładzie. Może to spowodować wadliwe połączenie elektryczne, zatkanie dysz i problemy z jakością wydruków.
  Rys. : Nie dotykaj styków wkładu
  Ilustracja: Nie dotykaj styków wkładu.
 4. Chwyć wkład po bokach, skierowany stykami w kolorze miedzi w stronę urządzenia, i wsuń go do gniazda oznaczonego właściwym kolorem. Upewnij się, że ikona na wkładzie drukującym odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe. Następnie dociśnij wkład, aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Przykład wkładania kolorowego wkładu
  Ilustracja przedstawiająca wkładanie wkładu drukującego.
  Drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiegać umieszczaniu wkładu w niewłaściwym gnieździe.
  • Umieść trójkolorowy wkład w gnieździe znajdującym się bliżej panelu sterowania.
  • Umieść czarny wkład w gnieździe znajdującym się dalej od panelu sterowania.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
Wyjaśnienie/rozwiązanie drugie
Jeden lub oba wkłady nie są prawidłowo umieszczone w gniazdach.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć wkład i ponownie umieścić go w gnieździe.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 2. Naciśnij wskazany wkład, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda.
 3. Sprawdź, czy na dyszach wkładu nie ma elementów taśmy ochronnej. Jeżeli widoczna jest taśma ochronna, usuń ją bez dotykania styków koloru miedzi lub dysz.
  Rys. : Zerwij taśmę ochronną
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie taśmy ochronnej z dysz.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych na wkładzie. Może to spowodować wadliwe połączenie elektryczne, zatkanie dysz i problemy z jakością wydruków.
  Rys. : Nie dotykaj styków wkładu
  Ilustracja: Nie dotykaj styków wkładu.
 4. Chwyć wkład po bokach, skierowany stykami w kolorze miedzi w stronę urządzenia, i wsuń go do gniazda oznaczonego właściwym kolorem. Upewnij się, że ikona na wkładzie drukującym odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe. Następnie dociśnij wkład, aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Przykład wkładania czarnego wkładu drukującego
  Ilustracja przedstawiająca wkładanie wkładu drukującego.
  Drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiegać umieszczaniu wkładu w niewłaściwym gnieździe.
  • Wkład czarny należy umieścić w gnieździe znajdującym się dalej od panelu sterowania.
  • Wkład trójkolorowy należy umieścić w gnieździe znajdującym się bliżej panelu sterowania.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
Wyjaśnienie/rozwiązanie trzecie
Wskazane wkłady drukujące nie są zgodne z urządzeniem.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić zgodność wkładów:
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 2. Odszukaj numer na etykiecie na górze wkładów drukujących.
   Rys. : Numer na etykiecie wkładu
   Ilustracja przestawiająca numery wkładów
  1. Numery wkładów
 3. Zanotuj numery wkładów drukujących znajdujące się na ich etykietach, a następnie zamknij pokrywę wkładów.
 4. Sprawdź informacje dotyczące zgodności wkładów drukujących w poniższej tabeli:
  Opis wkładu drukującego
  Podział na strefy wg krajów/regionów:*
  Ameryka Południowa, Korea (Strefa 1)
  Europa (Strefa 2)
  Rosja, Japonia (Strefa 3)
  Chiny, Indie (Strefa 4)
  Czarny wkład drukujący (standardowa wydajność)
  HP 60
  HP 300
  HP 121
  HP 818
  Kolorowy wkład drukujący (standardowa wydajność)
  HP 60
  HP 300XL
  HP 121XL
  HP 818XL
  Czarny wkład drukujący (wysoka wydajność)
  HP 60XL
  HP 300
  HP 121
  HP 818
  Kolorowy wkład drukujący (wysoka wydajność)
  HP 60XL
  HP 300XL
  HP 121XL
  HP 818XL
  Aby odszukać pełną listę zgodnych wkładów, wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do strony www.hp.com/buy/suresupply
  2. Kliknij łącze wyboru języka znajdujące się obok ikony globusa.
   Rys. : Łącze wyboru języka
   Czerwona strzałka wskazująca łącze wyboru języka
  3. Z rozwijanej listy wybierz właściwy Język oraz Lokalizację, a następnie kliknij Zapisz.
  4. Wprowadź numer produktu i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlona zostanie lista zgodnych pojemników z tuszem.
 5. Jeżeli na liście nie ma numerów Twoich wkładów, dokonaj wymiany, używając wkładu znajdującego się na liście.
Wyjaśnienie/rozwiązanie czwarte
Karetka jest zablokowana (migają oba wskaźniki błędu wkładu).
Wykonaj każdą z poniższych czynności, aż karetka będzie poruszać się swobodnie/
  Uwaga:
W niniejszym dokumencie przedstawiono jedynie ogólne instrukcje odblokowywania karetki. Szczegółowe instrukcje na ten temat zawiera dokument Szczegółowe instrukcje dotyczące odblokowywania karetki (c01746629) (w języku angielskim).
 1. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
 2. Usuń wszystkie zacięcia papieru.
 3. Sprawdź, czy karetka przemieszcza się swobodnie.
 4. Wyjmij wkłady drukujące, a następnie zainstaluj je ponownie.
 5. Podłącz urządzenia bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej.
 6. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz przewód zasilający i odczekaj 30 sekund. Następnie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
Wyjaśnienie/rozwiązanie piąte
Wskazane wkłady drukujące są uszkodzone.
Wykonaj poniższe kroki, aby wymienić uszkodzony wkład.
 1. Wyjmij wskazany wkład drukujący.
 2. Wyjmij nowy wkład drukujący z opakowania.
 3. Zerwij różową taśmę ochronną z nowego wkładu.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych na wkładzie. Może to spowodować wadliwe połączenie elektryczne, zatkanie dysz i problemy z jakością wydruków.
 4. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach z dyszami skierowanymi w stronę urządzenia, a następnie wsuń go do gniazda z właściwym oznaczeniem kolorystycznym aż do zatrzaśnięcia wkładu na miejscu. Upewnij się, że ikona na wkładzie drukującym odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  Drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiegać umieszczaniu wkładu w niewłaściwym gnieździe.
  • Wkład trójkolorowy należy umieścić w gnieździe znajdującym się bliżej panelu sterowania.
  • Wkład czarny należy umieścić w gnieździe znajdującym się dalej od panelu sterowania.
Wyjaśnienie/rozwiązanie szóste
Wskazane wkłady drukujące wymagają czyszczenia.
Wykonaj poniższe czynności, aby oczyścić obszar wokół dysz atramentowych na wskazanych wkładach drukujących.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 2. Naciśnij wkład drukujący, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda.
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Po wyjęciu z gniazda wkład nie powinien znajdować się poza urządzeniem dłużej niż 30 minut.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie wkładu drukującego
 3. Połóż wkład drukujący na arkuszu papieru, dyszami skierowanymi do góry.
 4. Zwilż czysty patyczek z pianki gumowej wodą destylowaną.
 5. Za pomocą patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Rys. : Wyczyść obszar wokół dysz atramentowych
   Ilustracja przedstawiająca dysze
  1. Płytka dysz - NIE CZYŚCIĆ
  2. Obszar wokół dyszy - czyścić
 6. Pozostaw wkład drukujący na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 7. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach z dyszami skierowanymi w stronę urządzenia, a następnie wsuń go do gniazda z właściwym oznaczeniem kolorystycznym aż do zatrzaśnięcia wkładu na miejscu. Upewnij się, że ikona na wkładzie drukującym odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  Rys. : Ilustracja przedstawiająca wkładanie trójkolorowego wkładu drukującego
  Ilustracja przedstawiająca instalację wkładu
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 9. Ponów próbę drukowania.
Wyjaśnienie/rozwiązanie siódme
Wkład może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia.
Aby oczyścić styki elektryczne wskazanych wkładów drukujących, wykonaj poniższe czynności.
 1. W celu wyczyszczenia wkładu atramentowego i karetki, przygotuj następujące materiały:
  • Czysta woda destylowana. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które uszkodzą wkład atramentowy.
  • Czyste bawełniane waciki lub dowolny miękki materiał niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładu drukującego (np. filtry do kawy).
  • Arkusze papieru lub papierowy ręcznik, na który odłożysz wkłady drukujące podczas czyszczenia.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 3. Naciśnij wkład drukujący, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda. Umieść wkład drukujący na kartce papieru, tak aby płytka z otworami dyszy była skierowana w górę.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie wkładu drukującego
    Uwaga:
  Szybko oczyść elektryczne styki miedziane tak, aby wkład nie pozostawał poza urządzeniem więcej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
 4. Odłącz produkt od zasilania.
 5. Zanurz wacik w wodzie i wyciśnij go, aby usunąć nadmiar wilgoci. Wacik powinien być jedynie lekko wilgotny.
 6. Wyczyść miedziane styki elektryczne. Nie dotykaj dysz atramentowych.
  Rys. : Miedziane styki elektryczne
 7. Wyczyść styki w karetce, wewnątrz urządzenia.
  Rys. : Styki karetki
 8. Odczekaj 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz wkład nowym patyczkiem.
 9. Zainstaluj ponownie wkład.
 10. Podłącz przewód zasilający.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 12. Ponów próbę drukowania.
Kombinacja kontrolek/wskaźników
Zachowanie kontrolek i wskaźników
Przyczyna: Ogólny stan błędu.
Kontrolka Zasilanie
Miga szybko
Kontrolka Wznów
Miga szybko
Wskaźniki poziomu atramentu
Oba wskazują puste wkłady
Wskaźniki błędu wkładu
Oba migają szybko
Kontrolka błędu
Miga szybko
Wyjaśnienie/rozwiązanie pierwsze
Coś spowodowało, że urządzenie przestało działać.
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
    Uwaga:
  Po naciśnięciu przycisku zasilania drukarka może się nie wyłączyć. Bez względu na to przejdź do następnej czynności.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj 60 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Wyjaśnienie/rozwiązanie drugie
Wystąpił krytyczny błąd urządzenia.
Skontaktuj się z firmą HP w celu rozwiązania krytycznego błędu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...